*/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

ASCII:ssa ja UTF-8:ssa desimaalisen merkkikoodin 42 (tai heksadesimaalisena2A) määritellään olevan *

*

Standardi Pascal

Symbolia *, joka lausutaan “tähdeksi tai kertomerkiksi”, käytetään Pascal:ssa

  • numeroiden kertolaskuna tai
  • Joukkojen leikkauksen merkkinä.
program asteriskDemo(input, output, stderr);

type
	day = (monday, tuesday, wednesday,
		thursday, friday, saturday, sunday);

var
	i: longint;
	n: real;
	m: set of day;

begin
	// kertolasku operaattori
	i := 6 * 7;      // i saa arvokseen 42
	n := 6.0 * 7.0;  // n saa arvokseen 42.0
	
	// leikkaus operaattori
	m := [saturday, sunday] * [sunday, monday];
	// m on nyt {sunday}
end.

Potenssiinkorotus

Lisäksi FPC:ssä on kaksi peräkkäistä tähtimerkkiä ** sisältävä potenssiin korotus operaattori. Perusmäärittelyissä sitä ei kuitenkaan ole määritelty millekään tyypille. Sen sijaan sinulla on mahdollisuus tehdä se itse.

program exponentiation(input, output, stderr);

// laitetaan operaattorin ylikuormitus saataville
{$mode objfpc}

operator ** (const base: integer; const exponent: integer): integer;
begin
	result := trunc(exp(ln(base) * exponent));
end;

begin
	writeLn(2 ** 10); // tulostaa 1024
end.

Saat helposti saataville ylikuormitukset math ja matrix unit ne otetaan käyttöön.

Muut esiintymiset

Pascalin alkuvuosina kaikki tietokoneet eivät välttämättä tunteneet kommenttien avaavaa ja sulkevaa alltosulkua { }. Jotta tällaisiin järjestelmiin olisi mahdollista saada lohko kommentteja vaihtoehtoisesta syntaksista, myös kahden merkin (* ja *) sallitaan, mutta niitä ei saa laittaa keskenään ristiin: (* täytyy löytää *), eikä huomio tällöin } vaikka se lopettaa lohkokommentin myös.

Jos C-kielen kaltaiset operaattorit sallittiin kääntäjädirektiivillä {$COperator on} niin voidaan käyttää syntaksin i := i * n tilalla i *= n. Mutta tekemällä näin, poistut Pascalin pääsuunnasta. Koodi toimii teknisesti, mutta matemaattisesti se tulee vääräksi.


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)