Generics/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) 한국어 (ko) polski (pl) русский (ru)

Wprowadzenie

FPC ma oficjalne wsparcie dla typów generycznych w trybie {$mode ObjFPC} począwszy od wersji 2.2. i w trybie {$mode Delphi} począwszy od wersji 2.6.0.

Typy generyczne czasami są nazywane typami parametryzowanymi lub uogólnionymi.

FPC wspiera dwa różne dialekty, ponieważ typy generyczne zostały zaimplementowane w FPC kilka lat wcześniej niż w Delphi.

Możliwe jest używanie w module zapisów w składni {$mode ObjFPC} oraz innych modułów, które używają składnię {$mode Delphi}, i na odwrót.

Biblioteka Free Generics Library lub FGL jest zbiorem generycznych kolekcji zapisanych natywnie {$mode ObjFPC}.

Pakiet rtl-generics jest większym, i bardziej potężnym zbiorem pojemników generycznych zapisanych w {$mode Delphi} ponieważ stara się być kompatybilny z biblioteką generyczną Delphi. Ten pakiet jest dołączany standardowo do FPC 3.1.1.+ ale jest dosttępny już od wersji FPC 3.0.4.

Obydwie biblioteki FGL i rtl-generics mogą być użyte w obydwu trybach składniowych.

moduł fgl

Najprostszym sposobem, aby zacząć pracę z typami generycznymi, jest użycie modułu FGL, który jest jednostką prototypową modułu opartego o klasy generyczne. Jak dotąd zawiera on kilka podstawowych klas:

 • TFPGList
 • TFPGObjectList
 • TFPGInterfacedObjectList
 • TFPGMap

Rozpoczęcie

Poniższy prosty przykład pokazuje, w jaki sposób przechowywać wiele instancjie klasy zdefiniowanej przez użytkownika na liście:

{$mode objfpc}
uses fgl;

type
  TMyClass = class(TObject)
   fld1 : string;
  end;

  TMyList = specialize TFPGObjectList<TMyClass>;

var
  list : TMyList;
  c : TMyClass;

begin
  // utworzyć listę i dodać element
  list := TMyList.Create;
  c := TMyClass.Create;
  c.fld1 := 'c1';
  list.Add(c);
  // pobierz element z listy
  c := list[0];

Typowe klasy generyczne

Jeśli typy generyczne zdefiniowane w jednostce FGL nie odpowiadają naszym potrzebom, to może trzeba definiować własne klasy rodzajowe od podstaw z wykorzystaniem podstawowych prymitywów językowych.

Ogólny klasa jest zdefiniowana za pomocą Hasło „” „generic” „” przed nazwą klasy i użyć w deklaracji klasy: Klasa generyczna jest definiowana za pomocą słowa kluczowego generic przed nazwą klasy w deklaracji klasy:

type
 generic TList<T> = class
  Items: array of T;
  procedure Add(Value: T);
 end;

Przykład utworzenia klasy generycznej:

implementation

procedure TList.Add(Value: T);
begin
 SetLength(Items, Length(Items) + 1);
 Items[Length(Items) - 1] := Value;
end;

Klasa generyczna, object, record, interface i method może być też wyspecjalizowana poprzez użycie słowa kluczowego specialize.

Type 
 TIntegerList = specialize TList<Integer>;
 TPointerList = specialize TList<Pointer>;
 TStringList = specialize TList<string>;

Inne uwagi

 1. kompilator przetwarza pliki generyczne, ale zamiast generowania kodu przechowuje wszystkie znaki w buforze, wewnątrz pliku PPU.
 2. Kompilator analizuje typy specjalizacji; oraz ładuje bufor tokenów z pliku PPU i analizuje ponownie. Zastępuje typ generyczny parametrami (w większości przypadków "T") za pomocą określonego danego typu (na przykład ' longint' 'TObject' ). Kod pojawia się w zasadzie tak, jakby ta sama klasa została napisana jako generyczna ale z T zastąpionym przez wybrany typu danych.

Przykład

Jak używać typów generycznych

Zobacz także

Linki zewnętrzne