Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Scope/bg

From Lazarus wiki
(Redirected from Scope/bg)
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4D - Scope (author: Tao Yue, state: unchanged)

Обхва се отнася за мястото, където са видими определени променливи. Имате процедури вътре в процедурите, променливи вътре в процедурите и вашата работа е да се опитате да разберете кога всяка една променлива може да се види от процедурата.

Глобалната променлива е променлива, дефинирана в основната програма. Всяка подпрограма може да ги вижда, използва и модифицира. Всички подпрограми могат да се извикат и могат да извикат всички други подпрограми, определени преди тях.

Основната точка е: в рамките на всеки блок от код (процедура, функция), единствените идентификатори, които се виждат, са дефинираните преди този блок и са намират вътре или извън този блок.

program ScopeDemo;
var A : integer;

 procedure ScopeInner;
 var A : integer;
 begin
  A := 10;
  writeln (A)
 end;

begin (* Main *)
 A := 20;
 writeln (A);
 ScopeInner;
 writeln (A);
end. (* Main *)

Резултатът от горната програма е:

20
10
20

Причината е, че ако две променливи с еднакви идентификатори са декларирани едновременно в подпрограма и в основната програма, основната програма вижда своята а подпрограмата вижда нейната (не основната). Когато един идентификатор е дефиниран два пъти на различни места се използва локалната дефиниция.

Ето една диаграма на обхвата, която в основата си представлява подредено копие на програма само с променливите и без логиката. Като премахнете логиката на приложението и заградите блокове в рамки, понякога е по-лесно да видите къде са налични зададените променливи.

Scope.gif
 • Всеки може да види глобални променливи A, B и C .
 • Въпреки това, в процедура Alpha глобалната дефиниция на A се заменя с локалната дефиниция.
 • Beta1 и Beta2 могат да виждат променливи VCR, Betamax и cassette .
 • Beta1 не може да види променлива FailureToo и Beta2 не може да види Failure .
 • Никоя подпрограма освен Alpha няма достъп до F и G .
 • Процедурата Beta може да извика Alpha и Beta .
 • Функция Beta2 може да извика всяка подпрограма, включително себе си (основната програма не е подпрограма).
 ◄   ▲   ►