Synapse/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl) русский (ru)

Synapse ułatwia użycie portu szeregowego i dostarcza synchroniczną bibliotekę TCP/IP.

Przegląd

Synapse oferuje obsługę portu szeregowego oraz łączność TCP/IP. Różni się od innych bibliotek tym, że wymaga jedynie dodania do kodu kilku plików kodu źródłowego Synapse Pascal; nie ma potrzeby instalowania całych pakietów itp. Jedynym wyjątkiem jest to, że będziesz potrzebować zewnętrznej biblioteki kryptograficznej, jeśli chcesz używać szyfrowania, takiego jak SSL/TLS/SSH.

Zobacz dokumentację na oficjalnej stronie (link poniżej), aby uzyskać więcej informacji.

Instalacja

Instalacja może być tak prosta, jak po prostu skopiowanie wszystkich plików do katalogu aplikacji i dodanie odpowiednich modułów Synapse do klauzuli uses.

Bardziej eleganckim i zalecanym sposobem jest kompilacja pakietu laz_synapse.lpk, dzięki czemu możesz używać tych samych modułów we wszystkich swoich projektach.

Strona informacyjna pobierania/SVN Synapse: Strona pobierania Synapse

Wsparcie i zgłaszanie błędów

Projekt Synapse posiada listę mailingową, na której udzielane jest wsparcie i można przesyłać łatki.

Raporty o błędach można również przesyłać pocztą na listę dyskusyjną.

Zobacz strona pomocy Synapse

Obsługa SSL/TLS

Z Synapse możesz korzystać z obsługi OpenSSL, CryptLib, StreamSecII lub OpenStreamSecII SSL. Domyślnie nie jest używana obsługa SSL.

Wsparcie jest aktywowane poprzez umieszczenie wybranej nazwy modułu w sekcji uses w swoim projekcie. Musisz także umieścić plik biblioteki binarnej w ścieżce projektu (Windows) lub zainstalować go w ścieżce wyszukiwania biblioteki (Linux, macOS, FreeBSD).

Synapse ładuje pliki bibliotek SSL w środowisku wykonawczym jako biblioteki dynamiczne.

Brakująca biblioteka

W systemie Linux musisz upewnić się, że wymagana biblioteka dynamiczna jest obecna/zainstalowana w twoim systemie. Jeśli biblioteki nie ma w systemie, to w przypadku cryptlib, podczas linkowania pojawia się komunikat o błędzie:

/usr/bin/ld: cannot find -lcl

Podobny komunikat zostanie wyświetlony podczas korzystania z innych bibliotek dynamicznych.

Przykład serwera WWW

Zobacz ten przykład serwera internetowego (www).

Przykład zapytania serwera QOTD

Zobacz ten przykład zapytania serwera - Cytat dnia.

Wysyłanie email

Artykuł opisujący wysyłanie e-maili wraz z załącznikami za pomocą Synapse: http://www.freepascal.org/~michael/articles/lazmail/lazmail-en.pdf

Przykład z postu na forum; współpracuje np. z Gmailem (czy to jest aktualne?):

{Ten kod obsługuje szyfrowanie TLS/SSL; jeśli wysyłasz do portu 25, SMTP używa zwykłego tekstu.}

uses
 ..., smtpsend,ssl_openssl; //prawdopodobnie można użyć również inne moduły SSL.

// MailData to tekst wiadomości.
function SendMail(
 User, Password, 
 MailFrom, MailTo, 
 SMTPHost, SMTPPort: string; 
 MailData: string): Boolean;
var
 SMTP: TSMTPSend;
 sl:TStringList;
begin
 Result:=False;
 SMTP:=TSMTPSend.Create;
 sl:=TStringList.Create;
 try
  sl.text:=Maildata;
  SMTP.UserName:=User;
  SMTP.Password:=Password;
  SMTP.TargetHost:=SMTPHost;
  SMTP.TargetPort:=SMTPPort;
  SMTP.AutoTLS:=true;
  if Trim(SMTPPort)<>'25' then
   SMTP.FullSSL:=true; // jeśli wysyłasz na port 25, nie używaj szyfrowania
  if SMTP.Login then
  begin
   result:=SMTP.MailFrom(MailFrom, Length(MailData)) and
     SMTP.MailTo(MailTo) and
     SMTP.MailData(sl);
   SMTP.Logout;
  end;
 finally
  SMTP.Free;
  sl.Free;
 end;
end;

Wysyłanie załączników

Proszę zapoznać się z tą dokumentacją Synapse.

Pobieranie plików

Z serwera FTP

Po podaniu adresu URL (i ścieżki) oraz nazwy pliku, zostanie on pobrany z serwera FTP. Jest to głównie opakowanie wokół kodu Synapse, które ma ułatwić pobieranie dowolnych plików. Jeśli dokładnie wiesz, co i gdzie chcesz pobrać, wystarczy wywołać Synapse:

FtpGetFile

zaprowadzi cię bardzo daleko.

function DownloadFTP(URL, TargetFile: string): boolean;
const
 FTPPort=21;
 FTPScheme='ftp://'; //Nazwa schematu URI dla adresów URL FTP
var
 Host: string;
 Port: integer;
 Source: string;
 FoundPos: integer;
begin
 // Usuń informacje o schemacie:
 if LeftStr(URL, length(FTPScheme))=FTPScheme then URL:=Copy(URL, length(FTPScheme)+1, length(URL));

 // Surowa analiza; można użyć kodu parsującego URI z pakietów FPC...
 FoundPos:=pos('/', URL);
 Host:=LeftStr(URL, FoundPos-1);
 Source:=Copy(URL, FoundPos+1, Length(URL));

 //Sprawdź numery portów:
 FoundPos:=pos(':', Host);
 Port:=FTPPort;
 if FoundPos>0 then
 begin
  Host:=LeftStr(Host, FoundPos-1);
  Port:=StrToIntDef(Copy(Host, FoundPos+1, Length(Host)),21);
 end;
 Result:=FtpGetFile(Host, IntToStr(Port), Source, TargetFile, 'anonymous', 'fpc@example.com');
 if result=false then writeln('DownloadFTP: error downloading '+URL+'. Details: host: '+Host+'; port: '+Inttostr(Port)+'; remote path: '+Source+' to '+TargetFile);
end;

Przykład pobrania listy plików dostępnych w podanej ścieżce

//Użyj modułu ftpsend

function FtpGetDir(const IP, Port, Path, User, Pass: string; DirList: TStringList): Boolean;
var
 i: Integer;
 s: string;
begin
 Result := False;
 with TFTPSend.Create do
 try
  Username := User;
  Password := Pass;
  TargetHost := IP;
  TargetPort := Port;
  if not Login then
   Exit;
  Result := List(Path, False);
  for i := 0 to FtpList.Count -1 do
  begin
   s := FTPList[i].FileName;
   DirList.Add(s);
  end;
  Logout;
 finally
  Free;
 end;
end;

Z serwera HTTP

Po podaniu adresu URL (i ścieżki) oraz nazwy pliku, zostanie on pobrany z serwera HTTP. Zauważ, że ten kod sprawdza kod statusu HTTP (np. 200, 404), aby sprawdzić, czy dokument, który otrzymaliśmy z serwera, jest żądanym plikiem czy stroną błędu.

Wersja prosta

...
uses httpsend,
...
function DownloadHTTP(URL, TargetFile: string): Boolean;
var
 HTTPGetResult: Boolean;
 HTTPSender: THTTPSend;
begin
 Result := False;
 HTTPSender := THTTPSend.Create;
 try
  HTTPGetResult := HTTPSender.HTTPMethod('GET', URL);
  if (HTTPSender.ResultCode >= 100) and (HTTPSender.ResultCode<=299) then begin
   HTTPSender.Document.SaveToFile(TargetFile);
   Result := True;
  end; 
 finally
  HTTPSender.Free;
 end;
end;

Wersja zaawansowana

...
uses httpsend
...
function DownloadHTTP(URL, TargetFile: string): Boolean;
// Pobieranie pliku; w razie potrzeby spróbuj ponownie.
// Można próbować użyć funkcji Synapse HttpGetBinary, ale to nie działa
// z kodami wyników (tzn. szczęśliwie pobiera dokument błędu 404)
const
 MaxRetries = 3;
var
 HTTPGetResult: Boolean;
 HTTPSender: THTTPSend;
 RetryAttempt: Integer;
begin
 Result := False;
 RetryAttempt := 1;
 HTTPSender := THTTPSend.Create;
 try
  try
   // Spróbuj pobrać plik
   HTTPGetResult := HTTPSender.HTTPMethod('GET', URL);
   while (HTTPGetResult = False) and (RetryAttempt < MaxRetries) do
   begin
    Sleep(500 * RetryAttempt);
    HTTPSender.Clear;
    HTTPGetResult := HTTPSender.HTTPMethod('GET', URL);
    RetryAttempt := RetryAttempt + 1;
   end;
   // Jeśli mamy odpowiedź z serwera, sprawdź, czy plik został do nas wysłany.
   case HTTPSender.Resultcode of
    100..299:
     begin
      HTTPSender.Document.SaveToFile(TargetFile);
      Result := True;
     end; //informational, success
    300..399: Result := False; // przekierowanie. Nie zaimplementowano, ale może się zdarzyć.
    400..499: Result := False; // błąd klienta; 404 nie znaleziono itp.
    500..599: Result := False; // wewnętrzny błąd serwera
    else Result := False; // kod nieznany
   end;
  except
   // Nie obchodzi nas przyczyna tego błędu; pobieranie nie powiodło się.
   Result := False;
  end;
 finally
  HTTPSender.Free;
 end;
end;

Prosta wersja z paskiem postępu

Poniższy przykład pokazuje, jak uzyskać informacje o postępie z pobierania HTTP, a także rozmiar pliku. Rozmiar pliku jest pobierany z informacji zawartej w nagłówku.

Light bulb  Uwaga: Wcześniejsze wersje free pascala wymagały użycia trybu {$mode Delphi} do poprawnego działania poniższych przykładów. Obecnie bez problemu można używać trybu {$mode objfpc}{$H+}. Testowane na wersji FPC:3.2.2, Lazarus:2.0.12
unit uhttpdownloader;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, httpsend, blcksock, typinfo;

type
 IProgress = interface
  procedure ProgressNotification(Text: String; CurrentProgress : integer; MaxProgress : integer);
 end;

type
 { THttpDownloader }

 THttpDownloader = class
 public
  function DownloadHTTP(URL, TargetFile: string; ProgressMonitor : IProgress): Boolean;
 private
  Bytes : Integer;
  MaxBytes : Integer;
  HTTPSender: THTTPSend;
  ProgressMonitor : IProgress;
  procedure Status(Sender: TObject; Reason: THookSocketReason; const Value: String);
  function GetSizeFromHeader(Header: String):integer;
 end;

implementation

function THttpDownloader.DownloadHTTP(URL, TargetFile: string; ProgressMonitor : IProgress): Boolean;
var
 HTTPGetResult: Boolean;
begin
 Result := False;
 Bytes:= 0;
 MaxBytes:= -1;
 Self.ProgressMonitor:= ProgressMonitor;

 HTTPSender := THTTPSend.Create;
 try
  HTTPSender.Sock.OnStatus:= Status;
  HTTPGetResult := HTTPSender.HTTPMethod('GET', URL);
  if (HTTPSender.ResultCode >= 100) and (HTTPSender.ResultCode<=299) then begin
   HTTPSender.Document.SaveToFile(TargetFile);
   Result := True;
  end;
 finally
  HTTPSender.Free;
 end;
end;

procedure THttpDownloader.Status(Sender: TObject; Reason: THookSocketReason; const Value: String);
var
 V, currentHeader: String;
 i: integer;
begin
 //spróbuj pobrać rozmiar pliku z nagłówków
 if (MaxBytes = -1) then
 begin
  for i:= 0 to HTTPSender.Headers.Count - 1 do
  begin
   currentHeader:= HTTPSender.Headers[i];
   MaxBytes:= GetSizeFromHeader(currentHeader);
   if MaxBytes <> -1 then break;
  end;
 end;

 V := GetEnumName(TypeInfo(THookSocketReason), Integer(Reason)) + ' ' + Value;

 if Reason = THookSocketReason.HR_ReadCount then
 begin
  Bytes:= Bytes + StrToInt(Value);
  ProgressMonitor.ProgressNotification(V, Bytes, MaxBytes);
 end;
end;

function THttpDownloader.GetSizeFromHeader(Header: String): integer;
var
 item : TStringList;
begin
 Result:= -1;

 if Pos('Content-Length:', Header) <> 0 then
 begin
  item:= TStringList.Create();
  item.Delimiter:= ':';
  item.StrictDelimiter:=true;
  item.DelimitedText:=Header;
  if item.Count = 2 then
  begin
   Result:= StrToInt(Trim(item[1]));
  end;
 end;
end;

end.

Co my tu robimy?

Przede wszystkim zaglądamy do nagłówków, aby uzyskać rozmiar pliku. Musimy poczekać i sprawdzić, czy nagłówek tam jest. Pierwsze zdarzenia nie zawierają informacji o treści Content-Length.

Po znalezieniu wyodrębniamy te informacje. Pojawia się tutaj kilka zdarzeń, na które możesz zareagować. Ale w tym przykładzie sprawdzamy tylko THookSocketReason.HR_ReadCount.

„HR_ReadCount” dostarcza nam informacji ile bajtów zostało odczytanych od ostatniego zdarzenia.

Postęp jest następnie zgłaszany do interfejsu użytkownika:


procedure TMainForm.ProgressNotification(Text: String; CurrentProgress: integer; MaxProgress: integer);
begin
 if (MaxProgress <> -1) then
 begin
  ProgressBar.Max:= MaxProgress;
 end;

 ProgressBar.Position:= CurrentProgress;
 memoStatus.Lines.Add(Text);
 Application.ProcessMessages;
end;

Tak więc ostatecznym głównym modułem będzie:

unit uMain;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, httpsend, blcksock, typinfo,
 uhttpdownloader;

type

 { TMainForm }

 TMainForm = class(TForm, IProgress)
  btnStartDownload: TButton;
  edtUrl: TEdit;
  labelUrl: TLabel;
  memoStatus: TMemo;
  ProgressBar: TProgressBar;
  SaveDialog: TSaveDialog;
  procedure btnStartDownloadClick(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  function GetFileNameFromURL(url: String):string;
 public
  { public declarations }
  procedure ProgressNotification(Text: String; CurrentProgress : integer; MaxProgress : integer);
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.lfm}

{ TMainForm }

procedure TMainForm.btnStartDownloadClick(Sender: TObject);
var
 fileName: String;
 downloader: THttpDownloader;
 success: boolean;
begin
 fileName:= GetFileNameFromURL(edtUrl.Text);
 SaveDialog.FileName:=fileName;
 if (SaveDialog.Execute) then
 begin
  memoStatus.Lines.Clear;
  ProgressBar.Position:=0;
  downloader:= THttpDownloader.Create();
  success:= downloader.DownloadHTTP(edtUrl.Text, SaveDialog.FileName, Self);

  ProgressBar.Position:=0;
  if Success then
   memoStatus.Lines.Add('Download successful')
  else
   memoStatus.Lines.Add('Error during download');

 end;
end;

function TMainForm.GetFileNameFromURL(url: String): string;
var i, l : integer;
  fileName, current : String;
begin
 fileName:= '';
 l:= Length(url);
 for i:= l downto 0 do begin
  current:= url[i];
  if current <> '/' then
  begin
   fileName:= current + fileName;
  end else begin
   Result:= fileName;
   break;
  end;
 end;
end;

procedure TMainForm.ProgressNotification(Text: String; CurrentProgress: integer; MaxProgress: integer);
begin
 if (MaxProgress <> -1) then ProgressBar.Max:= MaxProgress;
 ProgressBar.Position:= CurrentProgress;
 memoStatus.Lines.Add(Text);
 Application.ProcessMessages;
end;

end.

Odnosnik: https://andydunkel.net/2015/09/09/lazarus_synapse_progress/

Z serwera HTTP przez parsowanie adresów URL: Sourceforge

Zobacz Pobieranie z SourceForge, aby zapoznać się z przykładem pobierania z sourceforge.net.

Z serwera HTTPS

Jest to podobne do pobierania z serwera HTTP. Dodatkowo musisz aktywować obsługę SSL/TLS i uzyskać plik(i) binarny wymaganej biblioteki. Następnie możesz użyć tej samej funkcji DownloadHTTP do pobrania pliku z adresu URL zaczynającego się od https://.

Przykładowy program klienta SSH/Telnet

Poniżej znajdziesz moduł, który pozwala na korzystanie z funkcjonalności klienta telnet/SSH, która wykorzystuje moduł synapse tlntsend.pas. Przykładowy program pokazuje, jak tego używać. Inny, prostszy sposób ilustruje Leonardo Ramé na [1]. Jego przykład nie może jednak używać telnetu i wysyła tylko jedno polecenie.

Wymagania

Oprócz źródeł Synapse (z których potrzebujesz tylko kilku), jeśli chcesz korzystać z funkcjonalności SSH, będziesz potrzebować biblioteki szyfrowania, której używa Synapse. Chyba, że używasz tylko usługi Telnet, wówczas tego nie potrzebujesz.

Istnieją 2 możliwości:

 • Biblioteka Cryptlib. Zaleta: stabilna. Najwyraźniej można używać kluczy prywatnych, ale są one stosowane w pewnym formacie, który nie jest powszechnie obsługiwany.
 • Biblioteka LibSSH2. Obsługa w Pascalu jest nadal w fazie rozwoju, ale do uwierzytelnienia możesz użyć pliku z kluczem prywatnym (w formacie OpenSSH).

Cryptlib

 • W systemie Windows pobierz binarną wersję biblioteki DLL cryptlib (CL32.DLL) i umieść ją w katalogu źródłowym. Jeśli kompilujesz do innego katalogu lub rozprowadzasz swój program, będziesz musiał również rozesłać bibliotekę DLL.
 • W systemach Linux i OSX zainstaluj cryptlib za pomocą menedżera pakietów lub z innych źródeł. Podczas dystrybucji aplikacji oznacz cryptlib jako wymaganie w swoim pakiecie .deb/.rpm/inny.

Będziesz także potrzebował dowiązań (cryptlib.pas), obecnych w źródłach dystrybucji cryptlib.

Wersje pliku binarnego cryptlib i dowiązania muszą być zgodne.

Light bulb  Uwaga: Wygląda na to, że cryptlib nie nadaje się do łączenia z maszynami linuksowymi, chociaż w systemie AIX działa. Zamiast tego użyj SSH2.

LibSSH2

 • W systemie Windows pobierz binarną wersję biblioteki DLL libssh2 (LIBSSH2.DLL) i umieść ją w katalogu źródłowym. Jeśli kompilujesz do innego katalogu lub rozprowadzasz swój program, będziesz musiał również rozesłać tą bibliotekę DLL.
 • W systemach Linux i macOS zainstaluj libssh2 za pomocą menedżera pakietów lub z innych środków. Ponadto dystrybuując swoją aplikację:
  • Linux: oznacz libssh2 jako wymaganie w swoim pakiecie .deb/.rpm/inny.
  • macOS: dołącz libssh2 do katalogu zasobów Pakietu aplikacji.

Będziesz także potrzebował ssl_libssh2.pas (patrz poniżej) i dowiązań: (libssh2.pas, zobacz ten post na forum). Plik binarny libssh2 i dowiązania muszą być zgodne.

Wtyczka Synapse libssh2 SSL

Light bulb  Uwaga: Wtyczka nie jest ukończona.
{
 ssl_libssh2.pas wersja 0.2

 Wtyczka obsługi SSH2 (zarys) dla biblioteki Synapse (http://www.ararat.cz/synapse) do LibSSH2 (http://libssh2.org)
 Wymaga: interfejsu libssh2 pascal - http://www.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,15935.msg86465.html#msg86465 oraz
 libssh2.dll z OpenSSL.

 (С) Alexey Suhinin http://x-alexey.narod.ru
}

{$IFDEF FPC}
 {$MODE DELPHI}
{$ENDIF}
{$H+}

unit ssl_libssh2;

interface

uses
 SysUtils,
 blcksock, synsock,
 libssh2;

type
 {:@abstract(klasa implementująca wtyczkę CryptLib SSL/SSH.)
  Instancja tej klasy zostanie utworzona dla każdego @link(TTCPBlockSocket).
  Nie musisz tworzyć instancji tej klasy, wszystko robi sam Synapse!}
 TSSLLibSSH2 = class(TCustomSSL)
 protected
  FSession: PLIBSSH2_SESSION;
  FChannel: PLIBSSH2_CHANNEL;
  function SSHCheck(Value: integer): Boolean;
  function DeInit: Boolean;
 public
  {:Zobacz @inherited}
  constructor Create(const Value: TTCPBlockSocket); override;
  destructor Destroy; override;
  function Connect: boolean; override;
  function LibName: String; override;
  function Shutdown: boolean; override;
  {:Zobacz @inherited}
  function BiShutdown: boolean; override;
  {:Zobacz @inherited}
  function SendBuffer(Buffer: TMemory; Len: Integer): Integer; override;
  {:Zobacz @inherited}
  function RecvBuffer(Buffer: TMemory; Len: Integer): Integer; override;
  {:Zobacz @inherited}
  function WaitingData: Integer; override;
  {:Zobacz @inherited}
  function GetSSLVersion: string; override;
 published
 end;

implementation

{==============================================================================}
function TSSLLibSSH2.SSHCheck(Value: integer): Boolean;
var
 PLastError: PAnsiChar;
 ErrMsgLen: Integer;
begin
 Result := true;
 FLastError := 0;
 FLastErrorDesc := '';
 if Value<0 then
 begin
  FLastError := libssh2_session_last_error(FSession, PLastError, ErrMsglen, 0);
  FLastErrorDesc := PLastError;
  Result := false;
 end;
end;


function TSSLLibSSH2.DeInit: Boolean;
begin
 if Assigned(FChannel) then
 begin
  libssh2_channel_free(FChannel);
  FChannel := nil;
 end;
 if Assigned(FSession) then
 begin
  libssh2_session_disconnect(FSession,'Goodbye');
  libssh2_session_free(FSession);
  FSession := nil;
 end;
 FSSLEnabled := False;
 Result := true;
end;

constructor TSSLLibSSH2.Create(const Value: TTCPBlockSocket);
begin
 inherited Create(Value);
 FSession := nil;
 FChannel := nil;
end;

destructor TSSLLibSSH2.Destroy;
begin
 DeInit;
 inherited Destroy;
end;

function TSSLLibSSH2.Connect: boolean;
begin
 Result := False;
 if SSLEnabled then DeInit;
 if (FSocket.Socket <> INVALID_SOCKET) and (FSocket.SSL.SSLType = LT_SSHv2) then
  begin
   FSession := libssh2_session_init();
   if not Assigned(FSession) then
   begin
    FLastError := -999;
    FLastErrorDesc := 'Cannot initialize SSH session';
    exit;
   end;
   if not SSHCheck(libssh2_session_startup(FSession, FSocket.Socket)) then
    exit;
   if (FSocket.SSL.PrivateKeyFile<>'') then
   begin
    if (not SSHCheck(libssh2_userauth_publickey_fromfile(FSession, PChar(FSocket.SSL.Username), nil, PChar(FSocket.SSL.PrivateKeyFile), PChar(FSocket.SSL.KeyPassword)))) then
     exit;
   end
   else
   if (FSocket.SSL.Username<>'') and (FSocket.SSL.Password<>'') then
   begin
    if (not SSHCheck(libssh2_userauth_password(FSession, PChar(FSocket.SSL.Username), PChar(FSocket.SSL.Password)))) then
     exit;
   end;
   FChannel := libssh2_channel_open_session(FSession);
   if not assigned(FChannel) then
   begin
    SSHCheck(-1); // get error
    if FLastError = 0 then
    begin
     FLastError := -999; // unknown error
     FLastErrorDesc := 'Cannot open session';
    end;
    exit;
   end;
   if not SSHCheck(libssh2_channel_request_pty(FChannel, 'vanilla')) then
    exit;
   if not SSHCheck(libssh2_channel_shell(FChannel)) then
    exit;
   FSSLEnabled := True;
   Result := True;
  end;
end;

function TSSLLibSSH2.LibName: String;
begin
 Result := 'ssl_libssh2';
end;

function TSSLLibSSH2.Shutdown: boolean;
begin
 Result := DeInit;
end;


function TSSLLibSSH2.BiShutdown: boolean;
begin
 Result := DeInit;
end;

function TSSLLibSSH2.SendBuffer(Buffer: TMemory; Len: Integer): Integer;
begin
 Result:=libssh2_channel_write(FChannel, PChar(Buffer), Len);
 SSHCheck(Result);
end;

function TSSLLibSSH2.RecvBuffer(Buffer: TMemory; Len: Integer): Integer;
begin
 result:=libssh2_channel_read(FChannel, PChar(Buffer), Len);
 SSHCheck(Result);
end;

function TSSLLibSSH2.WaitingData: Integer;
begin
 if libssh2_poll_channel_read(FChannel, Result) <> 1 then Result := 0;
end;

function TSSLLibSSH2.GetSSLVersion: string;
begin
 Result:=libssh2_version(0);
end;

initialization
 if libssh2_init(0)=0 then
				SSLImplementation := TSSLLibSSH2;

finalization
 libssh2_exit;

end.

Klasa klienta terminala

Poniższy moduł telnetsshclient.pas wykorzystuje moduł Synapse tlntsend.pas i opisuje logowanie, wysyłanie poleceń, odbieranie danych wyjściowych i wylogowywanie.

Jeśli potrzebujesz tylko klienta telnet i możesz żyć bez obsługi SSH, zakomentuj {$DEFINE HAS_SSH_SUPPORT} poniżej, aby kod nie wymagał biblioteki libssh2.

To urządzenie zostało lekko przetestowane na serwerze Linux ssh/telnet. Dodatkowe testy mile widziane.

unit telnetsshclient;
 
{ Wrapper wokół bibliotek Synapse i biblioteki SSL (obecnie używane są libssh2+libssl)
Pobierz skompilowaną bibliotekę Windows dll, np. z
http://alxdm.dyndns-at-work.com:808/files/windll_libssh2.zip
Pobierz pliki interfejsu FreePascal:
http://www.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,15935.msg86465.html#msg86465

Ten moduł umożliwia użytkownikowi wysyłanie poleceń Telnet lub SSH i uzyskiwanie danych wyjściowych
Dzięki Leonardo Rame
http://leonardorame.blogspot.com/2010/01/synapse-based-ssh-client.html
i Ludo Brands.
 
Napisany przez Reiniera Olislagersa 2011.
Zmodyfikowany dla libssh2 przez Alexeya Suhinina 2012.

Licencja kodu:
* MIT
* LGPLv2 lub nowszy (z wyjątkiem statycznego linkowania FreePascal)
* GPLv2 lub nowszy
zgodnie z twoim wyborem.
Dozwolone jest bezpłatne korzystanie, ale proszę nie pozywać mnie ani nie obwiniać.
 
Korzysta z innych bibliotek/komponentów, dla których mogą obowiązywać różne licencje, które również mogą wpływać na skompilowaną pracę.
}
 
{$mode objfpc}{$H+}
{$DEFINE HAS_SSH_SUPPORT} //zakomentuj, jeśli wymagana jest tylko obsługa telnet
{$DEFINE LIBSSH2}
 
interface
 
uses
 Classes, SysUtils,
 tlntsend
 {$IFDEF HAS_SSH_SUPPORT}
 {ssl - a właściwie teraz ssh - biblioteki wymagane przez tlntsend}
  {$IFDEF LIBSSH2}
   ssl_libssh2
  {$ELSE}
   ssl_cryptlib
 {$ENDIF}
 {$ENDIF HAS_SSH_SUPPORT} ;
 
type
 TProtocolType = (Telnet, SSH); //Różne sposoby łączenia
 TServerType = (Unix, Windows); //głównie dotyczy zakończenia linii tekstu
 { TelnetSSHClient }
 
 { TTelnetSSHClient }
 
 TTelnetSSHClient = class(TTelnetSend)
 protected
  FConnected: boolean;
  FOutputPosition: integer; //Śledzi pozycję w strumieniu wyjściowym
  FProtocolType: TProtocolType;
  FServerLineEnding: string; //zależy od FServerType
  FServerType: TServerType;
  FWelcomeMessage, FTelnetLoginPrompt, FTelnetPasswordPrompt: string;
  procedure SetPrivateKeyFile(Value: string);
  function GetPrivateKeyFile: string;
  { Na podstawie protokołu i typu serwera ustaw oczekiwane zakończenie linii po stronie serwera}
  procedure DetermineLineEnding;
  { Ustawia port, jeśli portu nie ustawiono jawnie. Używa protokołu typu: SSH lub telnet}
  procedure DeterminePort;
  function GetSessionLog: string;
  procedure ProtocolTypeChange(Value: TProtocolType);
  function ReceiveData: string; //Może być używany do odbierania wiadomości powitalnej itp.
  procedure SendData(Data: string);
  procedure ServerTypeChange(Value: TServerType);
 public
  {Wszystkie dane wyjściowe wygenerowane podczas całej sesji do tej pory}
  property AllOutput: string read GetSessionLog;
  {Ma wartość True, jeśli jest podłączony do serwera}
  property Connected: boolean read FConnected;
  {Nazwa lub adres IP hosta, z którym chcesz się połączyć}
  property HostName: string read FTargetHost write FTargetHost;
  {Port na hoście używany do połączenia. Jeśli zostanie pozostawiony jako 0, zostanie określony przez typ protokołu (22 dla SSH, 23 dla Telnet}
  property Port: String read FTargetPort write FTargetPort;
  {Lokalizacja pliku klucza prywatnego}
  property PrivateKeyFile: string read GetPrivateKeyFile write SetPrivateKeyFile;
  {Pytanie o login Telnet}
  property TelnetLoginPrompt: string read FTelnetLoginPrompt write FTelnetLoginPrompt;
  {Pytanie o hasło Telnet}
  property TelnetPasswordPrompt: string read FTelnetPasswordPrompt write FTelnetPasswordPrompt;
  {Nazwa użytkownika używana podczas łączenia}
  property UserName: string read FUserName write FUserName;
  {Hasło używane podczas łączenia. Używane jako hasło (passphrase), jeśli używany jest klucz prywatny}
  property Password: string read FPassword write FPassword;
  {Czy powinniśmy rozmawiać z serwerem przez Telnet czy SSH? Domyślnie jest to SSH}
  property ProtocolType: TProtocolType read FProtocolType write ProtocolTypeChange;
  {Serwer Windows czy Unix/Linux? Ma to wpływ na końcówki linii. Domyślnie jest to Unix. UWAGA: nieprzetestowane}
  property Servertype: TServerType read FServerType write ServerTypeChange;
  {Pierwsza wiadomość wyświetlana przy logowaniu}
  property WelcomeMessage: string read FWelcomeMessage;
  {Połącz/zaloguj się do serwera. Wymaga poprawnych wszystkich opcji uwierzytelniania, protokołu i nazwy hosta/portu.
  Zwraca opisowy wynik. Następnie możesz użyć właściwości Connected.}
  function Connect: string;
  {Jeśli połączony, wyloguj się z serwera}
  procedure Disconnect;
  {Wyślij polecenie do serwera i odbierz wynik}
  function CommandResult(Command: string): string; //Wyślij polecenie i uzyskaj wyniki
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
 end;
 
implementation
 
 
{ TelnetSSHClient }
procedure TTelnetSSHClient.SetPrivateKeyFile(value: string);
begin
 Sock.SSL.PrivateKeyFile := value;
end;

function TTelnetSSHClient.GetPrivateKeyFile: string;
begin
 Result := Sock.SSL.PrivateKeyFile;
end;

procedure TTelnetSSHClient.DetermineLineEnding;
begin
 case FProtocolType of
  SSH:
  begin
   if FServerType = Unix then
    FServerLineEnding := #10 //Unix
   else
    FServerLineEnding := #13 + #10; //windows
  end;
  Telnet:
  begin
   if FServerType = Unix then
    FServerLineEnding := #10 //Unix
   else
    FServerLineEnding := #13 + #10; //windows
  end;
  else
   raise Exception.Create('Nieznany typ protokołu.');
 end;
end;
 
procedure Ttelnetsshclient.DeterminePort;
begin
 if FTargetPort = '' then
  //Ustaw domyślny port dla protokołu
 begin
  case FProtocolType of
   Telnet: FTargetPort := '23';
   SSH: FTargetPort := '22';
   else
    raise Exception.Create('Nieznany typ protokołu.');
  end;
 
 end;
end;
 
procedure TTelnetSSHClient.ServerTypeChange(Value: Tservertype);
begin
 FServerType := Value;
 DetermineLineEnding;
end;
 
function TTelnetSSHClient.Connect: string;
var
 Received: string;
begin
 result:='Nieznany błąd podczas łączenia';
 FOutputPosition := 1; //Pierwszy znak w strumieniu wyjściowym
 FWelcomeMessage := '';
 //Tylko dla pewności:
 DetermineLineEnding;
 DeterminePort;
 if FTargetPort='0' then
 begin
  result:='Port nie może być równy 0.';
  exit; //wyskoczyć z funkcji
 end;
 case FProtocolType of
  Telnet:
  begin
   try
    if Login then
     begin
      FConnected := True;
      result:='Połączono z serwerem telnet.';
     end
    else
     if Sock.LastError<>0 then raise Exception.Create(Sock.LastErrorDesc);
   except
    on E: Exception do
    begin
     FConnected:=false;
     result:='Błąd połączenia z serwerem telnet '+FTargetHost+':'+
     FTargetPort+' jako użytkownik ' + FUserName +
     '. Szczegóły techniczne: '+E.Message;
    end;
   end;
  end;
  SSH:
  begin
   {$IFNDEF HAS_SSH_SUPPORT}
   raise Exception.Create(
    'Obsługa SSH nie została skompilowana do biblioteki telnetsshclient.');
   {$ENDIF HAS_SSH_SUPPORT}
   try
    if (PrivateKeyFile <> '') and (FPassword <> '') then
     Sock.SSL.KeyPassword:=FPassword;
    if SSHLogin then
     begin
      FConnected := True;
      result:='Connected to SSH server.';
     end
    else
     begin
      if Sock.LastError<>0 then raise Exception.Create(Sock.LastErrorDesc);
      if Sock.SSL.LastError<0 then raise Exception.Create(Sock.SSL.LastErrorDesc);
     end;
   except
    on E: Exception do
    begin
     FConnected:=false;
     result:='Błąd połączenia z serwerem SSH '+FTargetHost+':'+
     FTargetPort+' jako użytkownik ' + FUserName +
     '. Szczegóły techniczne: '+E.Message;
    end;
   end;
  end;
  else
   raise Exception.Create('Nieznany typ protokołu.');
 end;
 if FConnected = True then
 begin
  FWelcomeMessage := ReceiveData;
  if FProtocolType=Telnet then
  begin
   //Niestety, będziemy musieli sami wyodrębnić login
   //Mam nadzieję, że dotyczy to wszystkich typów serwerów.
   if (AnsiPos(AnsiLowerCase(FTelnetLoginPrompt),AnsiLowerCase(FWelcomeMessage))>0) then
   begin
    SendData(UserName);
   end;
   Received:=ReceiveData;
   if (AnsiPos(AnsiLowerCase(FTelnetPasswordPrompt),AnsiLowerCase(Received))>0) then
   begin
    SendData(Password);
   end;
   //Otrzymuj dodatkową wiadomość powitalną/wiadomość dnia
   FWelcomeMessage:=FWelcomeMessage+LineEnding+ReceiveData;
  end;
 end;
end;
 
procedure TTelnetSSHClient.Disconnect;
begin
 Logout;
 FConnected := False;
end;
 
function TTelnetSSHClient.ReceiveData: string;
begin
 Result := '';
 while Sock.CanRead(1000) or (Sock.WaitingData > 0) do
 begin
  Sock.RecvPacket(1000);
  Result := Result + Copy(SessionLog, FOutputPosition,
   Length(SessionLog));
  FOutputPosition := Length(SessionLog) + 1;
 end;
end;
 
procedure Ttelnetsshclient.SendData(Data: String);
begin
 Data := Data + FServerLineEnding; //Może to być linux, może być Windows
 Send(Data);
end;
 
function TTelnetSSHClient.GetSessionLog: string;
begin
 // Do tej pory uzyskuje pełne dane wyjściowe
 Result := SessionLog;
end;
 
procedure TTelnetSSHClient.ProtocolTypeChange(Value: Tprotocoltype);
begin
 FProtocolType := Value;
 //W razie potrzeby automatycznie określ port i zakończenie linii
 DeterminePort;
 DetermineLineEnding;
end;
 
function TTelnetSSHClient.CommandResult(Command: string): string;
begin
 Result := '';
 if FConnected then
 begin
  SendData(Command);
  Result := ReceiveData; //dostaje za dużo
 end
 else
 begin
  //podnieś wyjątek
  Result := '';
  raise Exception.Create('Polecenie można uruchomić tylko po podłączeniu');
 end;
end;
 
constructor TTelnetSSHClient.Create;
begin
 inherited;
 FConnected := False;
 FProtocolType := SSH; //Może to też być telnet
 FServerType := Unix; //Prawdopodobnie bezpieczna wartość domyślna.
 FTelnetLoginPrompt := 'login:';
 FTelnetPasswordPrompt := 'password:';
 DetermineLineEnding;
 DeterminePort;
end;
 
destructor TTelnetSSHClient.Destroy;
begin
 if FConnected then
  Disconnect;
 inherited Destroy;
end;
 
end.

Przykładowy kod klienta

Aby użyć właśnie stworzonej przez nas klasy TTelnetSSHClient, możesz wypróbować przykładową aplikację, sshtest.lpr. Zauważ, że kod musi być skompilowany przez Lazarusa, ponieważ potrzebuje komponentów LCL do pracy z Synapse:

program sshtest;

{Program testowy dla telnetsshclient

Napisany przez Reiniera Olislagersa 2011.
Zmodyfikowany dla libssh2 przez Alexeya Suhinina 2012.

Licencja kodu:
* MIT
* LGPLv2 lub nowszy (z wyjątkiem statycznego linkowania FreePascal)
* GPLv2 lub nowszy
zgodnie z twoim wyborem.
Dozwolone jest bezpłatne korzystanie, ale proszę nie pozywać mnie ani nie obwiniać.
 
Korzysta z innych bibliotek/komponentów, dla których mogą obowiązywać różne licencje, które również mogą wpływać na skompilowaną pracę.

Uruchamianie: sshtest <serverIPorhostname> [PrivateKeyFile]
}
{$mode objfpc}{$H+}
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 telnetsshclient;
var
 comm: TTelnetSSHClient;
 Command: string;
begin
 writeln('Start.');
 comm:=TTelnetSSHClient.Create;
 comm.HostName:= ParamStr(1); //Pierwszy argument w wierszu poleceń
 if comm.HostName='' then
 begin
  writeln('Proszę podać nazwę hosta w wierszu poleceń.');
  halt(1);
 end;

 comm.PrivateKeyFile := ParamStr(2);

 comm.TargetPort:='0'; //automatyczne określanie na podstawie typu protokołu
 comm.UserName:='root'; //zmień dla swojej sytuacji
 comm.Password:='password'; //zmień dla swojej sytuacji
 comm.ProtocolType:=SSH; //Telnet lub SSH
 writeln(comm.Connect); //Pokaż wynik połączenia
 if comm.Connected then
 begin
  writeln('Serwer: ' + comm.HostName + ':'+comm.TargetPort+', użytkownik: '+comm.UserName);
  writeln('Wiadomość powitalna:');
  writeln(comm.WelcomeMessage);
  Command:='ls -al';
  writeln('*** Wysyłanie ' + Command);
  writeln('*** Początek wyniku****');
  writeln(comm.CommandResult(Command));
  writeln('*** Koniec wyniku****');
  writeln('');
  writeln('');
  Command:='df -h';
  writeln('*** Wysyłanie ' + Command);
  writeln('*** Początek wyniku****');
  writeln(comm.CommandResult(Command));
  writeln('*** Koniec wyniku****');
  writeln('');
  writeln('');
  writeln('Wszystkie wyjścia:');
  writeln('*** Początek wyniku****');
  writeln(comm.AllOutput);
  writeln('*** Koniec wyniku****');
  comm.Disconnect;
 end
 else
 begin
  writeln('Połączenie z ' +
   comm.HostName + ':' +
   comm.TargetPort + ' nie udało się.');
 end;
 comm.Free;
end.

Integracja z OAuth v1/Twitter/Plurk

Biblioteka OAuth v1 napisana w FPC, która używa Synapse (i jest gotowa do obsługi innych bibliotek sieciowych, takich jak lNet) jest dostępna w fpctwit. FPCtwit zawiera również przykładowe programy klienckie FPC jak Twitter i Plurk oraz klienta Lazarus Twitter.

Inne artykuły internetowe i sieciowe

Zobacz też

Linki zewnętrzne