TCheckGroup/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)


TCheckGroup tcheckgroup.png on kontrolli, joka käsittää joukon valintaruutuja (TCheckBox) fyysisesti ja loogisesti ryhmiteltyinä säiliökomponenttiin.

Käyttö

Jos halutaan käyttää Valintaruutujen ryhmää (TCheckGroup) lomakkeella , se voidaan valita komponenttipaletin Standard tab-välilehdeltä ja asettaa se klikkaamalla lomaketta

Pieni esimerkki

Tämä esimerkki muuttaa lomakkeen taustaväriä. Tämä taustaväri määritetään lisäämällä yksittäiset värikomponentit:

 • Luodaan uusi sovellus ja laitetaan TCheckGroup lomakkeelle
 • Komponenttimuokkaimessa vaihdetaan CheckGroup1:n Name ominaisuus arvoon cgRed ja Caption ominaisuus arvoon Red
 • Lisätään valintaruudut cgRed:n:
  • Komponenttimuokkaimessa valitaan cgRed:n ominaisuus Items
  • Klikkaa painiketta ... ja merkkijonojen (tai CheckGroup:n) muokkain avautuu.
  • Kirjoitetaan numerot 1 2 4 8 16 32 64 128 ja lopuksi paina OK painiketta.
 • Kopioi tämä cgRed valintaruutujen ryhmä (TCheckGroup) klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi (Copy).
 • Klikkaa hiiren kakkospainikkeella lomakkeella ja valitse Liitä (Insert) mikä luo valintaruutujen ryhmän (TCheckGroup) nimeltään cgRed1
 • Vaihda cgRed1:n Name ominaisuus arvoon cgGreen ja Caption ominaisuus arvoon Green.
 • Liitä vielä kerran ja vaihda nytName ominaisuus arvoon cgBlue ja Caption ominaisuus arvoon Blue.
 • Kun valintaruutuja klikataan niin värin pitäisi muuttua:
  • Komponenttimuokkaimella luodaan OnItemClick tapahtumankäsittelijä cgRed :lle. Tapahtumat-välilehdellä OnItemClick kohdassa klikataan painiketta ...
  • Valitaan valintaruutujen ryhmille cgGreen ja cgBlue myös tämä tapahtumankäsittelijä, valitsemalla niiden OnItemClick tapahtumaan yhdistelmäruudusta (combobox) cgRedItemClick.
  • Täydennetään tapahtuman käsittelijän koodi lähdekoodieditorissa seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.cgRedItemClick(Sender: TObject; Index: integer);
var
 i, c: Integer;
begin
 c := $000000;                     // first the color is black
 for i := 0 to 7 do begin               // test Items 0..7 of all Checkgroups
  if cgRed.Checked[i]  then c := c + 1 shl i;    // amount of red  $000000..$0000FF
  if cgGreen.Checked[i] then c := c + 1 shl (i + 8); // amount of green $000000..$00FF00
  if cgBlue.Checked[i] then c := c + 1 shl (i + 16); // amount of blue $000000..$FF0000
 end;
 Color := c;
end;
 • Käynnistä ohjelma, sen pitäisi näyttää tämänkaltaiselta:

ExampleTCheckGroup.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu