TGroupBox/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TGroupBox tgroupbox.png on säiliö (tai kontti), jonka avulla joukko komponentteja voidaan ryhmitellä fyysisesti ja käsitteellisesti lomakkeelle.

Käyttö

Jos halutaan käyttää TGroupBox:a lomakkeella, se voidaan valita komponenttipaletin Standard-välilehdeltä ja sijoittaa sen napsauttamalla lomaketta.

Pieni esimerkki

 • Luo uusi sovellus ja aseta kaksi TGroupBox-komponenttia lomakkeelle
 • Lisää GroupBox1:n TButton painike nimeltään Button1 ja GroupBox2:n TButton painike nimeltään Button2
 • Laita lomakkeelle (TGroupBoxien ulkopuolelle) kaksi radiopainiketta (TRadioButton)
 • Muuta komponettimuokkaimessa RadioButton1:n Caption ominaisuuden arvoksi Benutzer (Benutzer on saksaa ja tarkoittaa suomeksi käyttäjää) ja RadioButton2:n Caption ominaisuuden arvoksi Administrator (Administrator on suomeksi järjestelmänvalvoja)
 • Muuta property (ominaisuus) Checked RadioButton2:ssa arvoon True
 • Luo OnChange tapahtuman käsittelijä RadioButton1:lle kaksoisklikkaamalla RadioButton1:stä
 • Laita tämä tapahtuman käsittelijä myös RadioButton2:lle
  • valitsemalla komponettimuokkaimessa ensin RadioButton2'
  • sitten valitaan Tapahtumat välilehti
  • ja siirrytäänOnChange tapahtumaan ja valitaab se yhdistelmäruudusta RadioButton1Change
 • Tee GroupBox2 näkymättömäksi kun RadioButton:sta valitaan Benutzer.
  • kirjoita seuraava rivi lähdekoodieditorin RadioButton1:n-tapahtumakäsittelijään:
procedure TForm1.RadioButton1Change(Sender: TObject);
begin
 GroupBox2.Visible:=Radiobutton2.Checked;
end;
 • Lisää vielä painikkeiden tapahtumankäsittelijät ja täydennä niiden koodi seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Benutzer and administrator can click this button');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Only administrator can click this button');
end;
 • siinä näytetään ShowMessage dialogilla kuka voi painaa painiketta
 • käynnistä ohjelma, se voi näyttää seuraavalta:

ExampleTGroupBox1.png -> ExampleTGroupBox2.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu