AppIsRunning/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 00:26, 6 January 2022 by Slawek (talk | contribs) (Tłumaczenie na j. polski)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) polski (pl)

Sprawdź, czy aplikacja jest już uruchomiona

Oto moduł, który działa zarówno w systemie Windows, jak i Linux

 • Nie ma potrzeby przekazywania pełnej ścieżki aplikacji do funkcji — zwykle wystarczy ExeName. Poniższy kod nie może jednak znaleźć własnej nazwy exe.
unit uappisrunning;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils
 {$IFDEF WINDOWS}, Windows, JwaTlHelp32{$ENDIF}
 {$IFDEF LINUX},process{$ENDIF};
// JwaTlHelp32 znajduje się w fpc\packages\winunits-jedi\src\jwatlhelp32.pas

// Zwraca TRUE jeśli EXEName jest uruchomiony w systemie Windows lub Linux
// Nie przekazuj rozszerzenia .exe do Linuksa!
function AppIsRunning(const ExeName: string):Boolean;

implementation

// Te funkcje zwracają Zero, jeśli aplikacja NIE jest uruchomiona
// Zastąp je, jeśli masz lepszą implementację

{$IFDEF WINDOWS}
function WindowsAppIsRunning(const ExeName: string): integer;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 FSnapshotHandle: THandle;
 FProcessEntry32: TProcessEntry32;

begin
 FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
 ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 Result := 0;

 while integer(ContinueLoop) <> 0 do
  begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) =
   UpperCase(ExeName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
   UpperCase(ExeName))) then
   begin
   Inc(Result);
   // Czy SendMessage(Exit-Message) jest możliwe?
   end;
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
  end;

 CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;
{$ENDIF}

{$IFDEF LINUX}
function LinuxAppIsRunning(const ExeName: string): integer;
var
 t: TProcess;
 s: TStringList;

begin
 Result := 0;
 t := tprocess.Create(nil);
 t.CommandLine := 'ps -C ' + ExeName;
 t.Options := [poUsePipes, poWaitonexit];

  try
  t.Execute;
  s := TStringList.Create;
   try
   s.LoadFromStream(t.Output);
   Result := Pos(ExeName, s.Text);
   finally
   s.Free;
   end;
  finally
  t.Free;
  end;

end;
{$ENDIF}

function AppIsRunning(const ExeName: string):Boolean;
begin

{$IFDEF WINDOWS}
 Result:=(WindowsAppIsRunning(ExeName) > 0);
{$ENDIF}

{$IFDEF LINUX}
 Result:=(LinuxAppIsRunning(ExeName) > 0);
{$ENDIF}

end;
end.

Zobacz także