Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Programming Assignment/bg

From Lazarus wiki
Revision as of 02:10, 6 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (bypass redirects [cf. discussion])
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Задача за упражнение

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Вече знаете как да използвате променливи и да променяте стойността им. Готови ли сте за първата си задача по програмиране?

Но има малък проблем: все още не сте се научили как да показвате данни на екрана! Как ще разберете дали програмата работи или не, ако цялата тази информация все още се съхранява в паметта и не се показва на екрана?

И така, за да започнете, ето фрагмент от следващите няколко урока. За показване на данни използвайте:

writeln (argument_list);

Списъкът с аргументи се състои от низове или имена на променливи, разделени със запетаи. Пример за това е:

writeln ('Sum = ', sum);

Ето заданието за програмиране за Глава 1:

Намерете сумата и средната стойност на пет цели числа. Сумата трябва да е цяло число, а средната стойност да е реална. Петте числа са: 45, 7, 68, 2 и 34.

Използвайте константа, за да обозначите броя на целите числа, обработвани от програмата, т.е.дефинирайте константа със стойност 5.

След това разпечатайте всичко! Резултатът трябва да изглежда по следния начин:

 Брой на цели числа = 5
 Число1 = 45
 Число2 = 7
 Число3 = 68
 Число4 = 2
 Число5 = 34
 Сума = 156
 Средно = 3.1200000000E + 01

Както можете да видите, изходният вид по подразбиране за реални числа е научна нотация. Глава 2 ще ви обясни как да го форматирате с желания брой знаци след десетичната точка (запетая).

За да видите решение на заданието, отидете на следващата страница.

 ◄   ▲   ►