Cursor/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 07:07, 12 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)


Kohdistin eli kursorin määritellään Cursor - ominaisuudella TCursor objektilla.

Luettelo kohdistimen vakion nimistä

Vakion nimi Kokonaisluku arvo Kuvio
crDefault 0 crArrow.png
crNone -1 Näkymätön hiiren osoitin
crArrow -2 crArrow.png
crCross -3 crCross.png
crIBeam -4 crIBeam.png
crSize -22 crSize.png
crSizeNESW -6 crSizeNESW.png
crSizeNS -7 crSizeNS.png
crSizeNWSE -8 crSizeNWSE.png
crSizeWE -9 crSizeWE.png
crUpArrow -10 crUpArrow.png
crHourGlass -11 crHourGlass.png
crDrag -12 crDrag.png
crNoDrop -13 crNoDrop.png
crHSplit -14 crHSplit.png
crVSplit -15 crVSplit.png
crMultiDrag -16 crMultiDrag.png
crSQLWait -17 crSQLWait.png
crNo -18 CrNo.png
crAppStart -19 crAppStart.png
crHelp -20 crHelp.png
crHandPoint -21 crHandPoint.pngEsimerkit

Esimerkki 1: Näytä kaikki kohdistimen tyypit

(1) Lomakkeella Form1, vedä ja pudota ComboBox komponentti lomakkeelle.

(2) Laita ComboBox1:n Items (TStrings) kohtaan seuraavat merkkijonot:

crAppStart
crArrow
crCross
crDefault
crDrag
crHandPoint
crHelp
crHourGlass
crHSplit
crIBeam
crMultiDrag
crNo
crNoDrop
crNone
crSizeAll
crSizeNESW
crSizeNS
crSizeNWSE
crSizeWE
crSQLWait
crUpArrow
crVSplit


(3) Lisää ComboBox1Change tapahtuman käsittelijään seuraava koodi:

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
   Cursor := StringToCursor(ComboBox1.Text);
end;

Näin voidaan valita kohdistimen tyyppi ComboBoxista ja nähdä sen, kun hiirtä siirretään lomakkeella. Vain kun se siirretään ComboBoxin päälle, kohdistin palaa oletusarvoon (crDefault).


Esimerkki 2: Vaihda objektien kohdistin

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   Cursor := crHourGlass;
   // Vaihtaa lomakkeen kursorin tiimalasiksi

   Button1.Cursor := crHourGlass;
   // Vaihtaa Button1-painikkeen kursorin tiimalasiksi.

   Memo1.Cursor := crHourGlass;
   // Vaihtaa Memo1:n kursorin tiimalasiksi.
end;


Esimerkki 3:Vaihtaa kaikkien muiden kontrollien tiimalasiksi lasiksi, paitsi TBitBtn-kontrollien

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  I: Integer;
begin
   Cursor := crHourGlass;
   for I := 0 to ControlCount - 1 do
   begin
     if (Controls[I].ClassType <> TBitBtn) then
       Controls[I].Cursor := crHourGlass;
   end;
end;

Jos käytössä on kuitenkin GroupBox, niin sen kontrollit olisi käsiteltävä sen sisällä erikseen.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  I: Integer;
begin
   Cursor := crHourGlass;
   for I := 0 to ControlCount - 1 do
   begin
     if (Controls[I].ClassType <> TBitBtn) then
       Controls[I].Cursor := crHourGlass;
   end;
   for I := 0 to GroupBox1.ControlCount - 1 do
   begin
     if (GroupBox1.Controls[I].ClassType <> TBitBtn) then
       GroupBox1.Controls[I].Cursor := crHourGlass;
   end;
end;

Edellä esitetyllä esimerkillä, jossa oli käytössä Form1, sekä muita lomakkeen konrolleja kuten Memo, Edit, Image, BitBtn, jne. Tämä muuttaisi kaikki muut kuin BitBtn kontrollien kohdistimet tiimalasiksi. On olemassa konrolleja kuten TGroupBox, TPanel, joka toimii erillisinä "kontteina" muille konrolleille ja näiden kohteiden on oltava osoitteesta erillään päälomakkeesta, jotta niiden sisäistä ohjausta voidaan muuttaa toiseen kohdistimeen ajonaikaisesti.