Difference between revisions of "Dialog Examples/sk"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (→‎Text input Dialogs: translation)
Line 138: Line 138:
 
Správa sa veľmi podobne ako funkcia '''InputQuery''' s MaskInput = TRUE; rozdiel je, že heslo, ktoré bolo zadané je vrátené ako výsledok funkcie (ako '''InputBox''').
 
Správa sa veľmi podobne ako funkcia '''InputQuery''' s MaskInput = TRUE; rozdiel je, že heslo, ktoré bolo zadané je vrátené ako výsledok funkcie (ako '''InputBox''').
  
==Constants and Types used in message dialogs==
+
==Konštanty a Typy v správových dialógoch ==
  
Several constants and types relevant for use with the dialog boxes are pre-defined in the LCL library:
+
Niektoré konštanty a typy, ktoré majú vzťah k použitiu v dialógových oknách a sú preddefinované v knižnici LCL:
  
 
<delphi> const { Defined in LCLType.pp }</delphi>
 
<delphi> const { Defined in LCLType.pp }</delphi>
  
integer constants for defining the types of buttons
+
Celočíslené konštanty pre definovanie typov tlačítiek a ikon pre zobrazenie v '''MessageBox'''
and the icon for display in MessageBox
 
 
 
 
<delphi> MB_OK = $00000000;
 
<delphi> MB_OK = $00000000;
 
  MB_OKCANCEL = $00000001;
 
  MB_OKCANCEL = $00000001;
Line 162: Line 160:
 
  MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERICK;</delphi>
 
  MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERICK;</delphi>
  
integer constants defining the return value from MessageBox according to which button was pressed
+
Celočíselné konštanty definujúce návratovú hodnotu z '''MessageBox''', v závislosti na stlačenom tlačítku
 
 
 
<delphi> IDOK = 1; ID_OK = IDOK;
 
<delphi> IDOK = 1; ID_OK = IDOK;
 
  IDCANCEL = 2; ID_CANCEL = IDCANCEL;
 
  IDCANCEL = 2; ID_CANCEL = IDCANCEL;
Line 174: Line 171:
 
  IDHELP = 9; ID_HELP = IDHELP;</delphi>
 
  IDHELP = 9; ID_HELP = IDHELP;</delphi>
  
define whether first, second or third button is default
+
Definuje, či je predvolené prvé, druhé alebo tretie tlačítko
  
 
<delphi> MB_DEFBUTTON1 = $00000000;
 
<delphi> MB_DEFBUTTON1 = $00000000;
Line 181: Line 178:
 
  MB_DEFBUTTON4 = $00000300;</delphi>
 
  MB_DEFBUTTON4 = $00000300;</delphi>
  
The Flags parameter of MessageBox is constructed by adding a button constant [MB_OK..MB_RETRYCANCEL], an optional icon constant [MB_ICONHAND..MB_ICONINFORMATION] and an optional default button constant [MB_DEFBUTTON1..MB_DEFBUTTON3]
+
Parameter '''Flags''' funkcie '''MessageBox''' je vytvorený pomocou súčtu konštánt tlačítiek '''[MB_OK..MB_RETRYCANCEL]''', voliteľnej konštanty ikony '''[MB_ICONHAND..MB_ICONINFORMATION]''' a voliteľnej konštanty predvoleného tlačítka '''[MB_DEFBUTTON1..MB_DEFBUTTON3]'''
  
 
Types for use in MessageDlg, which needs parameters AType of TMsgDlgType and AButtons of TMSgDlgButtons
 
Types for use in MessageDlg, which needs parameters AType of TMsgDlgType and AButtons of TMSgDlgButtons
Line 224: Line 221:
  
 
----
 
----
This page has been imported from the epikwiki [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=DialogExamples version].
+
*Initial translation by --[[User:Slavko|Komunista]] 20:57, 17 November 2008 (CET)
 +
*This page has been imported from the epikwiki [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=DialogExamples version].

Revision as of 21:57, 17 November 2008

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Niektoré užitočné dialógy

Toto sú niektoré užitočné dialógy, ktoré nenájdete v Palete komonentov:

 • procedure ShowMessage (const Msg: string);
 • function MessageBox (Text, Caption : PChar; Flags: Word): Integer;
 • function MessageDlg (const Msg: string; AType: TMsgDlgType; AButtons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: LongInt): Word;
 • function InputBox (const ACaption, APrompt, ADefault: string); string;
 • function InputQuery (const ACaption, APrompt: string; var Value: string): Boolean;
 • function PasswordBox(const ACaption, APrompt : String) : String;

Každý z týchto komponentov zobrazuje malé vyskakovacie dialógové okno, ktoré obsahuje nejaké informácie a vyžaduje odozvu používateľa: stlačenie tlačítka, zadanie textu alebo oboje. Programátor má minimálnu kontrolu nad formátom, veľkosťou alebo pozíciou týchto vyskakovacích okien, ale môže ovplyvňovať ich textový obsah.
Dôvodom prečo často existujú veľmi podobné alternatívy, je umožniť rôzne spôsoby volania komponentu, a získavania dát, z procedúr a funkcií.

Správové dialógy

Správové dialógy zobrazujú správu a čakajú na stlačenie klávesy alebo kliknutie myšou.

ShowMessage

<delphi> Procedure ShowMessage (const Msg: string);

{ Defined in Dialogs.pp }</delphi>

Najjednoduchší správový dialóg: prijíma jednoduchý textový prarmeter, zobrazí ho v stereotypnom okne a pred vrátením, do volajúcej rutiny alebo programu, čaká na kliknutie myšou alebo kláves enter.
Toto je modálne volanie procedúry, ktoré zobrazí okno, získa zameranie a tohoto sa nevzdá, pokiaľ nie je stlačené OK.

Príklad: <delphi> Program LazMessage;

Uses Dialogs;
begin
 ShowMessage ('This is a message from Lazarus')
end.</delphi>

MessageBox

<delphi> Function Application.MessageBox (Text, Caption: PChar; Flags: longint) : Integer;

{ Defined in Forms.pp as part of TApplication; hence must be called as Application.Messagebox () 
 or using the 'with Application do ...' construct }</delphi>

Parametre:

 • Text: reťazec, ktorý je v okne zobrazený ako otázka ale inštrukcia;
 • Caption: textový štítok, ktorý je zobrazený na vrchu okna správy;
 • Flags: longint - integer vytvorený sčítaním rôznych konštánt, ktorými je definovaný obsah a správanie okna, napríklad MB_ABORTRETRYIGNORE + MR_ICONQUESTION nastaví, že aplikácia zobrazí ikonu otázky (?) v okne s tromi tlačítkami: ABORT, RETRY a IGNORE.

Funkcia vracia hodnotu integer, ktorá zodpovedá stlačenému tlačítku; jej hodnota je daná odkazom na konštanty [IDOK..IDHELP]

Môže byť volaná ako procedúra (tj. formulácia 'MessageBox()' namiesto volania funkcie 'Variable := MessageBox()' – viz. príklad nižšie)

Príklad: <delphi> Uses Forms, Dialogs, LCLType;

Procedure DisplayMessageBox;
 var reply, boxstyle: integer;
 begin
  with application do begin
   boxstyle := MB_ICONQUESTION + MB_YESNO;
   reply := MessageBox ('Press either button', 'MessageBoxDemo', boxstyle);
   if reply = IDYES then MessageBox ('Yes    ', 'Reply',MB_ICONINFORMATION)
   else MessageBox ('No     ', 'Reply', MB_ICONHAND);
 end;</delphi>

Všimnite si, že v tomto príklade sú reťazce 'Yes' a 'No' doplnené medzerami; inak by okno nebolo dosť široké na správne zobrazenie titulku.

MessageBoxDemo.png ReplyYes.png

MessageDLG

<delphi> function MessageDlg(const aMsg: string; DlgType: TMsgDlgType;

          Buttons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Integer;
function MessageDlg(const aCaption, aMsg: string; DlgType: TMsgDlgType; 
          Buttons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Integer;</delphi>

Táto funkcia má dve verzie, teda prvý parameter 'Caption' je voliteľný, ak je vynechaný nie je zobrazený Titulok.

Toto je najkomplexnejší a najprepracovanejší správový dialóg, ktorý poskytuje programátorovi značnú kontrolu nad vzhľadom dialógového okna. Parametre definujúce typ okna a jeho ikonu sú typy, namiesto konštánt a tlačítka môžu byť zadané ako množina v lomených zátvorkách, napr. [mbRetry, mbIgnore, mbAbort, mbCancel]. Parameter HelpCtx aktuálne nie je implementovaný a musí bať nastavený na nulu. Návratová hodnota funkcie je identická ako stlačené tlačítko, reprezentovaná ako integer (viz nasledujúcu definície, [mrNone..mrAll]).

Príklad: <delphi> Uses forms, dialogs, lcltype, controls;

procedure TryMessageDlg;
begin
 if MessageDlg ('Question', 'Do you wish to Execute?', mtConfirmation, 
         [mbYes, mbNo, mbIgnore], 0) = mrYes
 then 
  { Execute rest of Program };
 end;</delphi>
http://lazarus-ccr.sourceforge.net/kbdata/Question.png

Dialógy textového vstupu

Dialógy textového vstupu, zobrazujú správu a dovoľujú používateľovi zadať požadovanú textovú hodnotu.

InputBox

<delphi>Function InputBox(const ACaption, APrompt, ADefault : String) : String;</delphi>

Zobrazuje okno s definovaným nadpisom, otázku a čaká na používateľský vstup v textovom poli. Voliteľne môže byť pre textové pole definovaný aj predvolený reťazec. Používateľom zadaný text alebo predvolený reťazec je vrátený ako výsledok funkcie.

Príklad: <delphi> Uses forms, lcltype, dialogs, controls;

procedure TryInputBox;
var userstring: string;
begin
 userstring := InputBox ('Get some text input', 
             'Please type in some  information', 'Some sample text');
 ShowMessage (userstring)
end;</delphi>

InputQuery

<delphi> Function InputQuery(const ACaption, APrompt : String;

          MaskInput : Boolean; var Value : String) : Boolean;
Function InputQuery(const ACaption, APrompt : String;
          var Value : String) : Boolean;</delphi>

Dve verzie tejto funkcie, ktoré zobrazujú otázku a čakajú používateľský vstup textových dát; prvá verzia zahŕňa logický parameter MaskInput, ktorý určuje, či má byť používateľský vstup v textovom poli maskovaný hviezdičkami (ako pri zadávaní hesla), zatiaľ čo druhá túto vlastnosť vynecháva. Používateľom zadaný text je vrátený v parametri 'Value'; výsledkom funkcie je logická hodnota, ktorá vracia TRUE, ak bolo stlačené tlačítko OK alebo FALSE, ak bolo okno zatvorené iným spôsobom (napríklad kliknutím na ikonu 'Zatvoriť' v lište okna). Vynechanie parametra MaskInput má rovnaký výsledok ako jeho nastavenie na FALSE.

Príklad: <delphi> Uses forms, lcltype, dialogs, controls;

procedure TryInputQuery;
var QueryResult: boolean;
 userstring: string;
begin
 if InputQuery ('Question', 'Type in some data', TRUE, userstring)
 then ShowMessage (userstring)
 else 
 begin
  InputQuery ('Dont be silly', 'Please try again', userstring);
  ShowMessage (userstring);
 end
end;</delphi>
MessageDlgQuestion.png DontBeSillly.png

PasswordBox

<delphi> Function PasswordBox(const ACaption, APrompt : String) : String;</delphi>

Správa sa veľmi podobne ako funkcia InputQuery s MaskInput = TRUE; rozdiel je, že heslo, ktoré bolo zadané je vrátené ako výsledok funkcie (ako InputBox).

Konštanty a Typy v správových dialógoch

Niektoré konštanty a typy, ktoré majú vzťah k použitiu v dialógových oknách a sú preddefinované v knižnici LCL:

<delphi> const { Defined in LCLType.pp }</delphi>

Celočíslené konštanty pre definovanie typov tlačítiek a ikon pre zobrazenie v MessageBox <delphi> MB_OK = $00000000;

MB_OKCANCEL = $00000001;
MB_ABORTRETRYIGNORE = $00000002;
MB_YESNOCANCEL = $00000003;
MB_YESNO = $00000004;
MB_RETRYCANCEL = $00000005;

MB_ICONHAND = $00000010;
MB_ICONQUESTION = $00000020;
MB_ICONEXCLAMATION = $00000030;
MB_ICONASTERICK = $00000040;
MB_ICONWARNING = MB_ICONEXCLAMATION;
MB_ICONERROR = MB_ICONHAND;
MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERICK;</delphi>

Celočíselné konštanty definujúce návratovú hodnotu z MessageBox, v závislosti na stlačenom tlačítku <delphi> IDOK = 1; ID_OK = IDOK;

IDCANCEL = 2;	ID_CANCEL = IDCANCEL;
IDABORT = 3;	ID_ABORT = IDABORT;
IDRETRY = 4;	ID_RETRY = IDRETRY;
IDIGNORE = 5;	ID_IGNORE = IDIGNORE;
IDYES = 6;	ID_YES = IDYES;
IDNO = 7;	ID_NO = IDNO;
IDCLOSE = 8;	ID_CLOSE = IDCLOSE;
IDHELP = 9;	ID_HELP = IDHELP;</delphi>

Definuje, či je predvolené prvé, druhé alebo tretie tlačítko

<delphi> MB_DEFBUTTON1 = $00000000;

MB_DEFBUTTON2 = $00000100;
MB_DEFBUTTON3 = $00000200;
MB_DEFBUTTON4 = $00000300;</delphi>

Parameter Flags funkcie MessageBox je vytvorený pomocou súčtu konštánt tlačítiek [MB_OK..MB_RETRYCANCEL], voliteľnej konštanty ikony [MB_ICONHAND..MB_ICONINFORMATION] a voliteľnej konštanty predvoleného tlačítka [MB_DEFBUTTON1..MB_DEFBUTTON3]

Types for use in MessageDlg, which needs parameters AType of TMsgDlgType and AButtons of TMSgDlgButtons

<delphi> { Defined in Dialogs.pp }

type
 TMsgDlgType  = (mtWarning, mtError, mtInformation, mtConfirmation,
          mtCustom);
 TMsgDlgBtn   = (mbYes, mbNo, mbOK, mbCancel, mbAbort, mbRetry, mbIgnore,
         mbAll, mbNoToAll, mbYesToAll, mbHelp, mbClose);
 TMsgDlgButtons = set of TMsgDlgBtn;
 
const
 mbYesNoCancel = [mbYes, mbNo, mbCancel];
 mbOKCancel = [mbOK, mbCancel];
 mbAbortRetryIgnore = [mbAbort, mbRetry, mbIgnore];
 
 MsgDlgBtnToBitBtnKind: array[TMsgDlgBtn] of TBitBtnKind = (
 bkYes, bkNo, bkOK, bkCancel, bkAbort, bkRetry, bkIgnore,
  bkAll, bkNoToAll, bkYesToAll, bkHelp, bkClose
 );

 BitBtnKindToMsgDlgBtn: array[TBitBtnKind] of TMsgDlgBtn = (
  mbOk, mbOK, mbCancel, mbHelp, mbYes, mbNo,
  mbClose, mbAbort, mbRetry, mbIgnore, mbAll, mbNoToALl, mbYesToAll
  );

{ Defined in Controls.pp }
const
 mrNone = 0;
 mrOK = mrNone + 1;
 mrCancel = mrNone + 2;
 mrAbort = mrNone + 3;
 mrRetry = mrNone + 4;
 mrIgnore = mrNone + 5;
 mrYes = mrNone + 6;
 mrNo = mrNone + 7;
 mrAll = mrNone + 8;
 mrNoToAll = mrNone + 9;
 mrYesToAll = mrNone + 10;
 mrLast = mrYesToAll;</delphi>

 • Initial translation by --Komunista 20:57, 17 November 2008 (CET)
 • This page has been imported from the epikwiki version.