Hardware Access/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 15:26, 24 March 2012 by Vincent (talk | contribs) (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Wstęp

Ta strona jest początkiem lekcji na temat dostępu do urządzeń sprzętowych na Lazarus. Urządzenia te obejmują, ale nie są ograniczone do: ISA, PCI, USB, portu równoległego, lub szeregowego.

Jednolity wieloplatformowy dostęp do urządzeń sprzętowych nie jest realizowany przez Free Pascal Runtime Library lub przez LCL. Więc ten tutorial w zasadzie obejmuje metody dostępu do sprzętu, na różnych platformach. Kod może być kompilowany w różnych środowiskach za pomocą warunkowej kompilacji, jak poniżej:

 uses
 Classes, SysUtils, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, ExtCtrls,
 {$IFDEF WIN32}
  Windows;
 {$ENDIF}
 {$IFDEF Unix}
  ports;
 {$ENDIF}

Jeszcze nie wiadomo , w tej chwili, czy Mac OS X/x86 pozwoli uzyskać sprzętowi dostęp. It can disallow it, though I assume in that case, in time, drivers like io.dll will appear.

Porównanie portów Równoległych i Szeregowych

ISA Cards, PCI Cards and the Parallel Port communicate with the computer using a parallel protocol. The Serial Port and USB devices work with a serial protocol. Because the processor and thus programming languages all work on a parallel approach to data, access to this kinds of protocols is easier to be implemented on the software side. When you access an Integer variable, for example, you can access it's value with a single command. With a serial protocol, however, you can only know one bit at a time, and you need to glue the pieces together to understand the data.

Komunikacja szeregowa jest trudna do realizacji bezpośrednio, ale może być całkiem prosta, jeśli używasz gotowego komponentu. Jest to także trudniejsze od strony sprzętowej, więc wiele urządzeń używa specjalnych układów scalonych lub nawet Mikrokontlorelów do jego realizacji.

Teraz krótkie porównanie protokołów dostępu do sprzętu:

Prędkość Hardware implementation difficulty
Port Szeregowy Very slow (< E5 bit/s) Medium
Port Równoległy Slow (~ E6 bit/s) Easy
Karta ISA Medium (~ E7 bit/s) Medium
USB Medium (~ E7 bit/s) Hard
Karta PCI Very Fast (> E9 bit/s) Very Hard

Komunikacja Równoległa

Korzystanie z biblioteki inpout32.dll w Windows

Windows ma różne sposoby dostępu do urządzeń sprzętowych z serii 9x na serię NT. W serii 9x (95, 98, Me) programy mogą mieć dostęp do sprzętu bezpośrednio, tak jak zrobili na DOS. Seria NT (Windows NT i XP), jednak nie pozwalają na takie podejście. Na tej architekturze, cała komunikacja z portami sprzętu musi być obsługiwana przez sterownik urządzenia. Jest to mechanizm bezpieczeństwa, ale rozwijanie sterownika może kosztować zbyt wiele pod względem czasu i pieniędzy dla małych projektów.

Happily there is a library that solves this problem. If Windows NT is detected, it decompresses HWInterface.sys kernel device driver and installs it. If Windows 9x is detected, it simply uses assembler opcodes to access the hardware.

Ale jak korzystać z tej biblioteki? Proste! Ona ma tylko dwie funkcje, Inp32 i Out32, a ich wykorzystanie jest dość intuicyjne. Będziemy załadowywać biblioteki dynamicznie, więc potrzeba zdefiniować obie te funkcje:

 type
  TInp32 = function(Address: SmallInt): SmallInt; stdcall;
  TOut32 = procedure(Address: SmallInt; Data: SmallInt); stdcall;
 • Address represents the address of the port you desire to access
 • Out32 wysyła dane do portu który można określić na podstawie adresów
 • Inp32 zwraca bajt z portu który można określić na podstawie adresów

Now we can load the library. This can be implemented in a place like the OnCreate method of your program's main form:

 type
  TMyForm = class(TForm)
  .........
  private
   { private declarations }
   Inpout32: THandle;
   Inp32: TInp32;
   Out32: TOut32;
  .........
 implementation
  .........
 procedure TMyForm.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
 {$IFDEF WIN32}
  Inpout32 := LoadLibrary('inpout32.dll');
  if (Inpout32 <> 0) then
  begin
   // needs overtyping, plain Delphi's @Inp32 = GetProc... leads to compile errors
   Inp32 := TInp32(GetProcAddress(Inpout32, 'Inp32'));
   if (@Inp32 = nil) then Caption := 'Error';
   Out32 := TOut32(GetProcAddress(Inpout32, 'Out32'));
   if (@Out32 = nil) then Caption := 'Error';
  end
  else Caption := 'Error';
 {$ENDIF}
 end;

Jeśli załadowano biblioteki na onCreate tylko nie zapomnij, aby zwolnić je w OnDestroy:

 procedure TMyForm.FormDestroy(Sender: TObject);
 begin
 {$IFDEF WIN32}
  FreeLibrary(Inpout32);
 {$ENDIF}
 end;

Oto prosty przykład jak używać funkcji Inp32:

 {$IFDEF WIN32}
  myLabel.Caption := IntToStr(Inp32($0220));
 {$ENDIF}

This code was tested with a custom ISA card on port $0220, using Lazarus 0.9.10 on Windows XP. Of course you will need to have Windows on your uses clause in order for this code to run. For deployment you only need to include "inpout32.dll" in the same directory of our application.

This is the homepage for the library: www.logix4u.net/inpout32.htm *see discussion*

Korzystanie z asemblera w systemie Windows 9x

W Windows 9x można również użyć kodu asemblera. Załóżmy, że chcemy zapisać $ CC do portu $ 320 .Poniższy kod to wykona:

 {$ASMMODE ATT}
 ...
  asm
    movl $0x320, %edx
    movb $0xCC, %al
    outb %al, %dx
  end ['EAX','EDX'];

Rozwiązywanie problemów w systemie Windows

Jednym z możliwych źródłem kłopotów przy użyciu równoległego sprzętu, który nie obsługuje technologii Plug and Play w systemie Windows jest to, że Windows może przypisać port wykorzystywany przez sprzęt do innego urządzenia. You can find instructions on the URL below about how to tell Windows not to assign the address of your device to Plug And Play devices:

http://support.microsoft.com/kb/135168

Using ioperm to access ports on Linux

The best way to access the hardware on Linux is through device drivers, but, due to the complexity of the task of creating a driver, sometimes a quick method is very useful.

In order to use the "ports" unit under Linux your program must be run as root, and IOPerm must be called to set appropriate permissions on the port access. You can find documentation about the "ports" unit here.

The first thing to do is link to (g)libc and call IOPerm. A unit that links to the entire (g)libc exists on free pascal, but this unit gives problems when used directly by application and linking statically to the entire (g)libc library is not a very good idea because it changes often between version in an incompatible manner. Functions like ioperm, however, are unlikely to change.

 {$IFDEF Linux}
 function ioperm(from: Cardinal; num: Cardinal; turn_on: Integer): Integer; cdecl; external 'libc';
 {$ENDIF}
 • "from" represents the first port to be accessed.
 • "num" is the number of ports after the first to be accessed, so ioperm($220, 8, 1) will give access for the program for all ports between and including $220 and $227.

After linking to IOPerm you can port[<Address>] to access the ports.

 {$IFDEF Linux}
  i := ioperm($220, 8, 1);
  port[$220] := $00;
  myLabel.Caption := 'ioperm: ' + IntToStr(i);
  i := Integer(port[$220]);
  myOtherLabel.Caption := 'response: ' + IntToStr(i);
 {$ENDIF}

This code was tested with a custom ISA card on port $0220, using Lazarus 0.9.10 on Mandriva Linux 2005 and Damn Small Linux 1.5

General UNIX Hardware Access

{$IFDEF Unix}
Uses Clib;  // retrieve libc library name.
{$ENDIF}

{$IFDEF Unix}
function ioperm(from: Cardinal; num: Cardinal; turn_on: Integer): Integer; cdecl; external clib;
{$ENDIF}


Note that FPC provides an abstraction for ioperm called "fpioperm" in unit x86, and also defines fpIOPL and out-/inport functions. These functions are currently implemented for Linux/x86 and FreeBSD/x86.

It is not recommended to link to libc unless absolutely necessary due to possible deployment and portability functions. Also manual linking to libc (by declaring ad hoc libc imports for functions that are available elsewhere) like done above is not recommended (e.g. the above libc import line will unnecessarily fail if the standard C lib is not called libc, like e.g. libroot on BeOS, or on platforms with a non standard C symbol mangling).

Note 2 Using unit libc is not recommended under any circumstances other than Kylix compatibility. See libc unit

Komunikacja Szeregowa

Jest bardzo łatwa do budowania komunikacji szeregowej przy wykorzystaniu Synaser library. Przykład przy stosowaniu Synaser documentation should be trivial to understand. The most important part is TBlockSerial.Config to configure the speed (in bits per second), data bits, parity bits, stop bits and handshake protocol, if any. The following code was tested with a serial mouse connected to COM 1.

program comm;

{$apptype console}

uses
 Classes, SysUtils, Synaser;

var
 ser: TBlockSerial;
begin
 ser:=TBlockSerial.Create;
 try
  ser.Connect('COM1');
  ser.config(1200, 7, 'N', SB1, False, False);
  while True do
   Write(IntToHex(ser.RecvByte(10000), 2), ' ');
 finally
  ser.free;
 end;
end.

The following code-example is an alternative version of the example above. The example above seems to have a critically fault in its main concept, to be exactly, it is the part with "while true do...". On the Test - System (Asus A6T Laptop with Digitus USB to RS232 Adapter, Ubuntu 8.04.1), this part caused the following error: The application ran only one time successfully per session, when the application was started again, the application was unable to connect to the serial port. Thus, a reboot was necessary everytime the user tried to relaunch the application, which is/was a really annoying bug.

The reason is not difficult to understand: The application is in the while true do - loop, which is, to be more precisely, an endless loop. There is no abort-condition, so the only way to close the application is to close the terminal or to press CTRL-C. But if you quit the application this way, the important part with "ser.free", which frees the serial port, will never be called. This problem is described in the following thread in the German Lazarus-Forum http://www.lazarusforum.de/viewtopic.php?f=10&t=2082

There is a bit code around the main application to make every user clear, not to press CTRL-C. If anyone is worrying, why /dev/ttyUSB0 is used for com-port: this is due to the USB to Serial Adapter (from Digitus) on the test-system. If you have an built-in serial port, please use the 'Com0' - declaration like in the code - example above.

program serialtest;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes,SysUtils,Synaser,Crt
 { you can add units after this };

 var l:boolean;

 function check_affirmation():boolean;
 var k:string;
 begin
    Writeln('To quit the application please do NOT use CTRL-C! Instead, please press any key to quit the application! '+
    'Please confirm this notification before the application continues! '+
    '[0]=Quit, [1]=Confirm, please continue! ');
    Writeln('Your decision: ');
    Read(k);
    if StrtoInt(k) = 1 then
    begin
      check_affirmation:=true;
      Writeln('OK, application continues ...');
    end
    else
    begin
      check_affirmation:=false;
      Writeln('Abort');
    end
 end;

 procedure RS232_connect;
 var
   ser: TBlockSerial;
 begin
    ser:=TBlockSerial.Create;
    try
     ser.Connect('/dev/ttyUSB0'); //ComPort
     Sleep(1000);
     ser.config(1200, 7, 'N', SB1, False, False);
     Write('Device: ' + ser.Device + '  Status: ' + ser.LastErrorDesc +' '+
     Inttostr(ser.LastError));
     Sleep(1000);
     repeat
        Write(IntToHex(ser.RecvByte(10000), 2), ' ');
     until keypressed; //Important!!!
    finally
       Writeln('Serial Port will be freed...');
       ser.free;
       Writeln('Serial Port was freed successfully!');
    end;
 end;

 begin
   l:=check_affirmation();
   if l=true then
   RS232_connect()
   else
   Writeln('Program quit! ');
 end.

Ponadto, Zewnętrzne Linki sekcja ma tutoriale portów szeregowych UNIX i Windows.

It is also worth noting the function of the TBlockSerial.LinuxLock parameter under linux. When set to default of True, a connect will try to create a lock file (eg. "LCK..ttyUSB0") under /var/lock and fail if a lock already exists for the requested port. The lock file will be left over if Free was not called. Setting LinuxLock to False will make Synaser ignore port locking.

Alternatives to Synaser:

There is also a Visual component 5dpo that is based in Synaser.

Another very simple fpc Serial unit is now part of freepascal (at least in version 2.2.2), just put Serial in your Uses list however there does not seem to be any documentation other than the Serial.pp source file.

USB

libusb

A cross platform possibility for Linux, BSDs and Mac OS X is libusb.

Headers are listed in http://www.freepascal.org/contrib/db.php3?category=Miscellaneous:

name author version date link remarks
libusb.pp Uwe Zimmermann 0.1.12 2006-06-29 http://www.sciencetronics.com/download/fpc_libusb.tgz
libusb.pas Johann Glaser 2005-01-14 http://www.johann-glaser.at/projects/libusb.pas
fpcusb Joe Jared 0.11-14 2006-02-02 http://relays.osirusoft.com/fpcusb.tgz download link broken
libusb.pp Marko Medic 1.0 2010-12-14 http://www.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,11435.0.html

FTDI

If you use one of the chips from FTDI, you can use their pascal headers for their dll interface to the chips.

Zobacz również

Zewnętrzne Linki

 • Communication Protocols speed comparison:
 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_port#Speed
 2. http://www.lvr.com/jansfaq.htm - Jan Axelson's Parallel Port FAQ
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Transfer_Speed
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/PCI#Conventional_PCI_bus_specifications
 • Serial Communication Links:
 1. On UNIX: [1]
 2. On Windows: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfiles/html/msdn_serial.asp
 3. Synaser component: http://synapse.ararat.cz/
 4. Comport Delphi package: http://sourceforge.net/projects/comport/