Revision history of "IDE Window: ToDo List/fi"

From Lazarus wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:19, 8 September 2008Djzepi (talk | contribs). . (1,161 bytes) (+1,161). . (New page: {{IDE Window: ToDo List}} '''Tehtävä- eli ToDo-lista''' näyttää Todo-kommentit projektin käännösyksiköiden tiedostoista. Tällä hetkellä se hakee kaikki käytetyt käännösyk...)