Difference between revisions of "Lazarus Database Overview/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(→‎Lazarus and MySQL: tłumaczenie na j. polski)
(→‎Lazarus and MSSQL/Sybase: tłumaczenie na j. polski)
Line 29: Line 29:
 
# [https://www.devart(dot)com/mydac/ MySQL data access Lazarus components] / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /
 
# [https://www.devart(dot)com/mydac/ MySQL data access Lazarus components] / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /
  
== Lazarus and MSSQL/Sybase ==
+
== Lazarus i MSSQL/Sybase ==
You can connect to Microsoft SQL Server databases using
+
Możesz połączyć się z bazami danych Microsoft SQL Server za pomocą
# [https://www.devart(dot)com/sdac/ SQL Server data access Lazarus components].They are working on Windows and macOS. Free to download.  
+
# [https://www.devart(dot)com/sdac/ Komponenty dostępu do SQL Server dla Lazarusa] / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /. Działają na Windows i macOS. Do ściągnięcia za darmo.  
# The built-in '''SQLdb''' connectors '''TMSSQLConnection''' and '''TSybaseConnection''' (since Lazarus 1.0.8/FPC 2.6.2): see [[mssqlconn]].
+
# Wbudowane konektory '''SQLdb''': '''TMSSQLConnection''' i '''TSybaseConnection''' (od Lazarusa 1.0.8/FPC 2.6.2): ​​patrz [[mssqlconn/pl|mssqlconn]].
# '''Zeos''' component '''TZConnection''' (latest CVS, see links to Zeos elsewhere on this page)
+
# Komponent '''Zeos''' '''TZConnection''' (najnowszy CVS, zobacz linki do Zeosa w innym miejscu na tej stronie)
## On Windows you can choose between native library '''ntwdblib.dll''' (protocol '''mssql''') or FreeTDS libraries (protocol '''FreeTDS_MsSQL-nnnn''') where nnnn is one of four variants depending on the server version. For Delphi (not Lazarus) there is also another Zeos protocol '''ado''' for MSSQL 2005 or later. Using protocols mssql or ado generates code not platform independient.
+
## W systemie Windows można wybrać między biblioteką natywną '''ntwdblib.dll''' (protokół '''mssql''') lub bibliotekami FreeTDS (protokół '''FreeTDS_MsSQL-nnnn'''), gdzie nnnn jest jednym z czterech wariantów w zależności w wersji serwerowej. Dla Delphi (nie Lazarusa) istnieje również inny protokół Zeos '''ado''' dla MSSQL 2005 lub nowszego. Korzystanie z protokołów mssql lub ado generuje kod, który nie jest niezależny od platformy.
## On Linux the only way is with FreeTDS protocols and libraries (you should use '''libsybdb.so''').
+
## W systemie Linux jedynym sposobem są protokoły i biblioteki FreeTDS (powinieneś użyć '''libsybdb.so''').
# '''ODBC''' (MSSQL and Sybase ASE) with SQLdb '''TODBCConnection''' (consider using '''TMSSQLConnection''' and '''TSybaseConnection''' instead)  
+
# '''ODBC''' (MSSQL i Sybase ASE) z SQLdb '''TODBCConnection''' (zamiast tego rozważ użycie '''TMSSQLConnection''' i '''TSybaseConnection''')
## See also [http://wiki.freepascal.org/ODBCConn#Connecting_to_Microsoft_SQL_Server]
+
## Zobacz także [http://wiki.freepascal.org/ODBCConn#Connecting_to_Microsoft_SQL_Server]
## On Windows it uses native ODBC Microsoft libraries (like sqlsrv32.dll for MSSQL 2000)
+
## W systemie Windows wykorzystywane są natywne biblioteki Microsoft ODBC (np. sqlsrv32.dll dla MSSQL 2000)
## On Linux it uses unixODBC + FreeTDS (packages unixodbc or iodbc, and tdsodbc). Since 2012 there is also a Microsoft SQL Server ODBC Driver 1.0 for Linux which is a binary product (no open source) and provides native connectivity, but was released only for 64 bits and only for RedHat.
+
## W systemie Linux używane są unixODBC + FreeTDS (pakiety unixodbc lub iodbc oraz tdsodbc). Od 2012 roku istnieje również Microsoft SQL Server ODBC Driver 1.0 dla systemu Linux, który jest produktem binarnym (bez otwartego źródła) i zapewnia natywną łączność, ale został wydany tylko w architekturze 64-bitowej i tylko dla RedHat.
  
 
== Lazarus and ODBC ==
 
== Lazarus and ODBC ==

Revision as of 12:11, 23 November 2021

English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru)

Przegląd baz danych w Lazarusie
Portal bazy danych

Bibliografia:

Poradniki/porady praktyczne:

Bazy danych

Advantage - MySQL - MS SQL - Postgres - Interbase - Firebird - Oracle - ODBC - Paradox - SQLite - dBASE - MS Access - Zeos

Przegląd

Ten artykuł jest przeglądem, które bazy danych mogą współpracować z Lazarusem.

Lazarus od ręki obsługuje kilka baz danych (przy użyciu np. frameworka SQLDB), jednak deweloper musi zainstalować wymagane pakiety (biblioteki klienckie) dla każdej z nich.

Dostęp do bazy danych można uzyskać za pomocą kodu lub upuszczając komponenty na formularz. Komponenty obsługujące dane reprezentują pola i są połączone przez ustawienie właściwości DataSource tak, aby wskazywała na TDataSource. DataSource reprezentuje tabelę i jest połączony z komponentami bazy danych (np.: TPSQLDatabase, TSQLiteDataSet) przez ustawienie właściwości DataSet. Komponenty obsługujące dane znajdują się na karcie Data Controls. Kontrolki DataSource i bazy danych znajdują się na karcie „Data Access”.

Zobacz poradniki dotyczące wbudowanego dostępu do bazy danych Lazarus/FPC, odpowiednie dla Firebird, MySQL, SQLite, PostgreSQL itp.:

Lazarus i Interbase / Firebird

 • Firebird jest bardzo dobrze obsługiwany przez FPC/Lazarus (przy użyciu SQLDB); zobacz Firebird aby poznać szczegóły.
 • Inne biblioteki Firebird zawierają listy alternatywnych bibliotek dostępu (np. PDO, Zeos, FBlib).

Lazarus i MySQL

 • Zobacz mysql, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych metod dostępu, które obejmują:
 1. Wbudowana obsługa SQLdb
 2. PDO
 3. Zeos
 4. MySQL data access Lazarus components / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i MSSQL/Sybase

Możesz połączyć się z bazami danych Microsoft SQL Server za pomocą

 1. Komponenty dostępu do SQL Server dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /. Działają na Windows i macOS. Do ściągnięcia za darmo.
 2. Wbudowane konektory SQLdb: TMSSQLConnection i TSybaseConnection (od Lazarusa 1.0.8/FPC 2.6.2): ​​patrz mssqlconn.
 3. Komponent Zeos TZConnection (najnowszy CVS, zobacz linki do Zeosa w innym miejscu na tej stronie)
  1. W systemie Windows można wybrać między biblioteką natywną ntwdblib.dll (protokół mssql) lub bibliotekami FreeTDS (protokół FreeTDS_MsSQL-nnnn), gdzie nnnn jest jednym z czterech wariantów w zależności w wersji serwerowej. Dla Delphi (nie Lazarusa) istnieje również inny protokół Zeos ado dla MSSQL 2005 lub nowszego. Korzystanie z protokołów mssql lub ado generuje kod, który nie jest niezależny od platformy.
  2. W systemie Linux jedynym sposobem są protokoły i biblioteki FreeTDS (powinieneś użyć libsybdb.so).
 4. ODBC (MSSQL i Sybase ASE) z SQLdb TODBCConnection (zamiast tego rozważ użycie TMSSQLConnection i TSybaseConnection)
  1. Zobacz także [1]
  2. W systemie Windows wykorzystywane są natywne biblioteki Microsoft ODBC (np. sqlsrv32.dll dla MSSQL 2000)
  3. W systemie Linux używane są unixODBC + FreeTDS (pakiety unixodbc lub iodbc oraz tdsodbc). Od 2012 roku istnieje również Microsoft SQL Server ODBC Driver 1.0 dla systemu Linux, który jest produktem binarnym (bez otwartego źródła) i zapewnia natywną łączność, ale został wydany tylko w architekturze 64-bitowej i tylko dla RedHat.

Lazarus and ODBC

ODBC is a general database connection standard which is available on Linux, Windows and macOS. You will need an ODBC driver from your database vendor and set up an ODBC "data source" (also known as DSN). You can use the SQLDB components (TODBCConnection) to connect to an ODBC data soruce. See ODBCConn for more details and examples.

Microsoft Access

You can use the ODBC driver on Windows as well as Linux to access Access databases; see MS Access

Lazarus and Oracle

 • See Oracle. Access methods include:
 1. Built-in SQLDB support
 2. Zeos
 3. Oracle data access Lazarus component

Lazarus and PostgreSQL

 • PostgreSQL is very well supported out of the box by FPC/Lazarus
 • Please see postgres for details on various access methods, which include:
 1. Built-in SQLdb support. Use component TPQConnection from the SQLdb tab of the Component Palette
 2. Zeos. Use component TZConnection with protocol 'postgresql' from palette Zeos Access
 3. PostgreSQL data access Lazarus component

Lazarus and SQLite

SQLite is an embedded database; the database code can be distributed as a library (.dll/.so/.dylib) with your application to make it self-contained (comparable to Firebird embedded). SQLite is quite popular due to its relative simplicity, speed, small size and cross-platform support.

Please see the SQLite page for details on various access methods, which include:

 1. Built-in SQLDb support. Use component TSQLite3Connection from palette SQLdb
 2. Zeos
 3. SQLitePass
 4. TSQLite3Dataset
 5. SQLite data access Lazarus components

Lazarus and Firebird/Interbase

InterBase (and FireBird) Data Access Components (IBDAC) is a library of components that provides native connectivity to InterBase, Firebird and Yaffil from Lazarus (and Free Pascal) on Windows, macOS, iOS, Android, Linux, and FreeBSD for both 32-bit and 64-bit platforms. IBDAC-based applications connect to the server directly using the InterBase client. IBDAC is designed to help programmers develop faster and cleaner InterBase database applications.

IBDAC is a complete replacement for standard InterBase connectivity solutions. It presents an efficient alternative to InterBase Express Components, the Borland Database Engine (BDE), and the standard dbExpress driver for access to InterBase.

Firebird data access components for Lazarus are free to download.

Lazarus and dBase

FPC includes a simple database component that is derived from the Delphi TTable component called "TDbf" TDbf Website). It supports various DBase and Foxpro formats.

TDbf does not accept SQL commands but you can use the dataset methods etc and you can also use regular databound controls such as the DBGrid.

It doesn't require any sort of runtime database engine. However it's not the best option for large database applications.

See the TDbf Tutorial page for the tutorial as well as documentation.

You can use e.g. OpenOffice/LibreOffice Base to visually create/edit dbf files, or create DBFs in code using TDbf.

Lazarus and Paradox

Paradox was the default format for database files in old versions of Delphi. The concept is similar to DBase files/DBFs, where the "database" is a folder, and each table is a file inside that folder. Also, each index is a file too. To access this files from Lazarus we have these options:

 • TParadox: Install package "lazparadox 0.0" included in the standard distribution. When you install this package, you will see a new component labeled "PDX" in the "Data Access" palette. This component is not standalone, it uses a "native" library, namely the pdxlib library which is available for Linux and Windows. For example, to install in Debian, you could get pxlib1 from package manager. In Windows you need the pxlib.dll file.
 • TPdx: Paradox DataSet for Lazarus and Delphi from this site. This component is standalone (pure object pascal), not requiring any external library, but it can only read (not write) Paradox files. The package to install is "paradoxlaz.lpk" and the component should appear in the "Data Access" palette with PDX label (but orange colour).
 • TParadoxDataSet: is a TDataSet that can only read Paradox Files up to Version 7. The approach is similar to the TPdx component, the package to install is "lazparadox.lpk" and the component should also appear in the "Data Access" palette.

TSdfDataset and TFixedDataset

TSdfDataSet and TFixedFormatDataSet are two simple TDataSet descandants which offer a very simple textual storage format. These datasets are very convenient for small databases, because they are fully implemented as an Object Pascal unit, and thus require no external libraries. Also, their textual format allows them to be easily viewed/edited with a text editor.

See CSV for example code.

Lazarus and Advantage Database Server

See also

(Sorted alphabetically)

External links

 • Pascal Data Objects - a database API that worked for both FPC and Delphi and utilises native MySQL libraries for version 4.1 and 5.0 and Firebird SQL 1.5, and 2.0. It's inspired by PHP's PDO class.
 • Zeos+SQLite Tutorial - Good tutorial using screenshots and screencasts it explain how to use SQLite and Zeos, spanish (google translate does a good work in translating it to english)