Difference between revisions of "Lazarus Database Overview/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(→‎Lazarus and dBase: tłumaczenie na j. polski)
(→‎Lazarus and Paradox: tłumaczenie na j. polski)
Line 92: Line 92:
 
Możesz użyć m.in. OpenOffice/LibreOffice Base do wizualnego tworzenia/edycji plików dbf lub tworzenia DBF w kodzie za pomocą [[TDbf]].
 
Możesz użyć m.in. OpenOffice/LibreOffice Base do wizualnego tworzenia/edycji plików dbf lub tworzenia DBF w kodzie za pomocą [[TDbf]].
  
== Lazarus and Paradox ==
+
== Lazarus i Paradox ==
Paradox was the default format for database files in old versions of Delphi.
+
Paradox był domyślnym formatem plików baz danych w starych wersjach Delphi.
The concept is similar to DBase files/DBFs, where the "database" is a folder, and each table is a file inside that folder. Also, each index is a file too.
+
Koncepcja jest podobna do plików DBase/DBF, gdzie „baza danych” to folder, a każda tabela jest plikiem w tym folderze. Ponadto każdy indeks jest również plikiem.
To access this files from Lazarus we have these options:
+
Aby uzyskać dostęp do tych plików z Lazarusa, mamy następujące opcje:
  
* '''[[TParadox]]''': Install package "lazparadox 0.0" included in the standard distribution. When you install this package, you will see a new component labeled "PDX" in the "Data Access" palette. This component is not standalone, it uses a "native" library, namely the [http://pxlib.sourceforge.net pdxlib library] which is available for Linux and Windows. For example, to install in Debian, you could get '''pxlib1''' from package manager. In Windows you need the pxlib.dll file.  
+
* '''[[TParadox]]''': Zainstaluj pakiet "lazparadox 0.0" zawarty w standardowej dystrybucji. Po zainstalowaniu tego pakietu zobaczysz nowy komponent oznaczony „PDX” w palecie „Data Access”. Ten komponent nie jest samodzielny, używa "natywnej" biblioteki, a mianowicie [http://pxlib.sourceforge.net biblioteki pdxlib], która jest dostępna dla systemów Linux i Windows. Na przykład, aby zainstalować ją w Debianie, możesz pobrać '''pxlib1''' z menedżera pakietów. W systemie Windows potrzebny jest plik pxlib.dll.
  
* '''[[TPdx]]''': Paradox DataSet for Lazarus and Delphi from [http://tpdx.sourceforge.net/ this site]. This component is standalone (pure object pascal), not requiring any external library, but it can only read (not write) Paradox files. The package to install is "paradoxlaz.lpk" and the component should appear in the "Data Access" palette with PDX label (but orange colour).  
+
* '''[[TPdx]]''': Paradox DataSet dla Lazarusa i Delphi z [http://tpdx.sourceforge.net/ tej strony]. Ten komponent jest samodzielny (czysto obiektowy pascal), nie wymaga żadnej zewnętrznej biblioteki, ale może tylko czytać (nie zapisywać) pliki Paradox. Pakiet do zainstalowania to „paradoxlaz.lpk”, a komponent powinien pojawić się w palecie "Data Access" z etykietą PDX (ale koloru pomarańczowego).
  
* '''[[TParadoxDataSet]]''': is a [[TDataSet]] that can only read Paradox Files up to Version 7. The approach is similar to the TPdx component, the package to install is "lazparadox.lpk" and the component should also appear in the "Data Access" palette.
+
* '''[[TParadoxDataSet]]''': to [[TDataSet]], który może czytać tylko pliki Paradox do wersji 7. Podejście jest podobne do komponentu TPdx, pakiet do zainstalowania to „lazparadox.lpk” a składnik powinien również pojawić się w palecie „Data Access”.
  
 
== TSdfDataset and TFixedDataset ==
 
== TSdfDataset and TFixedDataset ==

Revision as of 02:10, 24 November 2021

English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru)

Przegląd baz danych w Lazarusie
Portal bazy danych

Bibliografia:

Poradniki/porady praktyczne:

Bazy danych

Advantage - MySQL - MS SQL - Postgres - Interbase - Firebird - Oracle - ODBC - Paradox - SQLite - dBASE - MS Access - Zeos

Przegląd

Ten artykuł jest przeglądem, które bazy danych mogą współpracować z Lazarusem.

Lazarus od ręki obsługuje kilka baz danych (przy użyciu np. frameworka SQLDB), jednak deweloper musi zainstalować wymagane pakiety (biblioteki klienckie) dla każdej z nich.

Dostęp do bazy danych można uzyskać za pomocą kodu lub upuszczając komponenty na formularz. Komponenty obsługujące dane reprezentują pola i są połączone przez ustawienie właściwości DataSource tak, aby wskazywała na TDataSource. DataSource reprezentuje tabelę i jest połączony z komponentami bazy danych (np.: TPSQLDatabase, TSQLiteDataSet) przez ustawienie właściwości DataSet. Komponenty obsługujące dane znajdują się na karcie Data Controls. Kontrolki DataSource i bazy danych znajdują się na karcie „Data Access”.

Zobacz poradniki dotyczące wbudowanego dostępu do bazy danych Lazarus/FPC, odpowiednie dla Firebird, MySQL, SQLite, PostgreSQL itp.:

Lazarus i Interbase / Firebird

 • Firebird jest bardzo dobrze obsługiwany przez FPC/Lazarus (przy użyciu SQLDB); zobacz Firebird aby poznać szczegóły.
 • Inne biblioteki Firebird zawierają listy alternatywnych bibliotek dostępu (np. PDO, Zeos, FBlib).

Lazarus i MySQL

 • Zobacz mysql, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych metod dostępu, które obejmują:
 1. Wbudowana obsługa SQLdb
 2. PDO
 3. Zeos
 4. Komponenty dostępu do MySQL dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i MSSQL/Sybase

Możesz połączyć się z bazami danych Microsoft SQL Server za pomocą

 1. Komponenty dostępu do SQL Server dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /. Działają na Windows i macOS. Do ściągnięcia za darmo.
 2. Wbudowane konektory SQLdb: TMSSQLConnection i TSybaseConnection (od Lazarusa 1.0.8/FPC 2.6.2): ​​patrz mssqlconn.
 3. Komponent Zeos TZConnection (najnowszy CVS, zobacz linki do Zeosa w innym miejscu na tej stronie)
  1. W systemie Windows można wybrać między biblioteką natywną ntwdblib.dll (protokół mssql) lub bibliotekami FreeTDS (protokół FreeTDS_MsSQL-nnnn), gdzie nnnn jest jednym z czterech wariantów w zależności w wersji serwerowej. Dla Delphi (nie Lazarusa) istnieje również inny protokół Zeos ado dla MSSQL 2005 lub nowszego. Korzystanie z protokołów mssql lub ado generuje kod, który nie jest niezależny od platformy.
  2. W systemie Linux jedynym sposobem są protokoły i biblioteki FreeTDS (powinieneś użyć libsybdb.so).
 4. ODBC (MSSQL i Sybase ASE) z SQLdb TODBCConnection (zamiast tego rozważ użycie TMSSQLConnection i TSybaseConnection)
  1. Zobacz także [1]
  2. W systemie Windows wykorzystywane są natywne biblioteki Microsoft ODBC (np. sqlsrv32.dll dla MSSQL 2000)
  3. W systemie Linux używane są unixODBC + FreeTDS (pakiety unixodbc lub iodbc oraz tdsodbc). Od 2012 roku istnieje również Microsoft SQL Server ODBC Driver 1.0 dla systemu Linux, który jest produktem binarnym (bez otwartego źródła) i zapewnia natywną łączność, ale został wydany tylko w architekturze 64-bitowej i tylko dla RedHat.

Lazarus i ODBC

ODBC to ogólny standard połączenia z bazą danych, który jest dostępny w systemach Linux, Windows i macOS. Będziesz potrzebować sterownika ODBC od dostawcy bazy danych i skonfigurować „źródło danych” ODBC (znane również jako DSN). Komponentów SQLDB (TODBCConnection) można używać do łączenia się ze źródłem danych ODBC. Zobacz ODBCConn, aby uzyskać więcej szczegółów i przykładów.

Microsoft Access

Możesz użyć sterownika ODBC w systemie Windows i Linux, aby uzyskać dostęp do baz danych Access; zobacz MS Access

Lazarus i Oracle

 • Zobacz Oracle. Metody dostępu obejmują:
 1. Wbudowana obsługa bazy danych SQL
 2. Zeos
 3. Komponenty dostępu do Oracle dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i PostgreSQL

 • PostgreSQL jest bardzo dobrze obsługiwany przez FPC/Lazarus
 • Zobacz postgres, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych metod dostępu, które obejmują:
 1. Wbudowana obsługa bazy danych SQLdb. Użyj komponentu TPQConnection z karty SQLdb Palety komponentów
 2. Zeos. Użyj komponentu TZConnection z protokołem 'postgresql' z palety Zeos Access
 3. Komponenty dostępu do PostgreSQL dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i SQLite

SQLite to wbudowana baza danych; kod bazy danych może być dystrybuowany z twoją aplikacją jako biblioteka (.dll/.so/.dylib), aby była samodzielna (porównywalna z osadzonym Firebirdem). SQLite jest dość popularny ze względu na względną prostotę, szybkość, mały rozmiar i obsługę wielu platform.

Odwiedź stronę SQLite, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych metod dostępu, które obejmują:

 1. Wbudowana obsługa SQLdb. Użyj komponentu TSQLite3Connection z palety SQLdb
 2. Zeos
 3. SQLitePass
 4. TSQLite3Dataset
 5. Komponenty dostępu do SQLite dla Lazarusa / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i Firebird/Interbase

InterBase (i FireBird) Data Access Components (IBDAC) to biblioteka komponentów, która zapewnia natywną łączność z InterBase, Firebird i Yaffil z Lazarus (i Free Pascal) w systemach Windows, macOS, iOS, Android, Linux i FreeBSD dla platform 32 i 64-bitowych. Aplikacje oparte na IBDAC łączą się z serwerem bezpośrednio za pomocą klienta InterBase. IBDAC został zaprojektowany, aby pomóc programistom w tworzeniu szybszych i czystszych aplikacji bazodanowych InterBase.

IBDAC jest kompletnym zamiennikiem standardowych rozwiązań łączności InterBase. Stanowi wydajną alternatywę dla komponentów InterBase Express, Borland Database Engine (BDE) oraz standardowego sterownika dbExpress umożliwiającego dostęp do InterBase.

Komponenty dostępu do Firebird dla Lazarusa można pobrać za darmo. / zamień (dot) na kropkę w tym adresie /

Lazarus i dBase

FPC zawiera prosty komponent bazy danych, który wywodzi się z komponentu Delphi TTable o nazwie "TDbf" Strona internetowa TDbf). Obsługuje różne formaty DBase i Foxpro.

TDbf nie akceptuje poleceń SQL, ale można użyć metod dataset itp., a także zwykłych kontrolek związanych z danymi, takich jak DBGrid.

Nie wymaga żadnego silnika bazy danych w czasie pracy. Jednak nie jest to najlepsza opcja dla dużych aplikacji bazodanowych.

Zobacz Strona poradnika Tdbf, aby zapoznać się z poradnikiem oraz dokumentacją.

Możesz użyć m.in. OpenOffice/LibreOffice Base do wizualnego tworzenia/edycji plików dbf lub tworzenia DBF w kodzie za pomocą TDbf.

Lazarus i Paradox

Paradox był domyślnym formatem plików baz danych w starych wersjach Delphi. Koncepcja jest podobna do plików DBase/DBF, gdzie „baza danych” to folder, a każda tabela jest plikiem w tym folderze. Ponadto każdy indeks jest również plikiem. Aby uzyskać dostęp do tych plików z Lazarusa, mamy następujące opcje:

 • TParadox: Zainstaluj pakiet "lazparadox 0.0" zawarty w standardowej dystrybucji. Po zainstalowaniu tego pakietu zobaczysz nowy komponent oznaczony „PDX” w palecie „Data Access”. Ten komponent nie jest samodzielny, używa "natywnej" biblioteki, a mianowicie biblioteki pdxlib, która jest dostępna dla systemów Linux i Windows. Na przykład, aby zainstalować ją w Debianie, możesz pobrać pxlib1 z menedżera pakietów. W systemie Windows potrzebny jest plik pxlib.dll.
 • TPdx: Paradox DataSet dla Lazarusa i Delphi z tej strony. Ten komponent jest samodzielny (czysto obiektowy pascal), nie wymaga żadnej zewnętrznej biblioteki, ale może tylko czytać (nie zapisywać) pliki Paradox. Pakiet do zainstalowania to „paradoxlaz.lpk”, a komponent powinien pojawić się w palecie "Data Access" z etykietą PDX (ale koloru pomarańczowego).
 • TParadoxDataSet: to TDataSet, który może czytać tylko pliki Paradox do wersji 7. Podejście jest podobne do komponentu TPdx, pakiet do zainstalowania to „lazparadox.lpk” a składnik powinien również pojawić się w palecie „Data Access”.

TSdfDataset and TFixedDataset

TSdfDataSet and TFixedFormatDataSet are two simple TDataSet descandants which offer a very simple textual storage format. These datasets are very convenient for small databases, because they are fully implemented as an Object Pascal unit, and thus require no external libraries. Also, their textual format allows them to be easily viewed/edited with a text editor.

See CSV for example code.

Lazarus and Advantage Database Server

See also

(Sorted alphabetically)

External links

 • Pascal Data Objects - a database API that worked for both FPC and Delphi and utilises native MySQL libraries for version 4.1 and 5.0 and Firebird SQL 1.5, and 2.0. It's inspired by PHP's PDO class.
 • Zeos+SQLite Tutorial - Good tutorial using screenshots and screencasts it explain how to use SQLite and Zeos, spanish (google translate does a good work in translating it to english)