Difference between revisions of "Lazarus For Delphi Users/sk"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (úprava formátovania)
m (úprava formátovania)
Line 103: Line 103:
  
 
Toto aktuálne znamená, že prvky nemôžu dediť/používať nasledujúce funkcie, procedúry, vlastnosti a udalosti TControl:
 
Toto aktuálne znamená, že prvky nemôžu dediť/používať nasledujúce funkcie, procedúry, vlastnosti a udalosti TControl:
{| class="code"
+
 
|- class="code"
+
<delphi>protected
| class="code" |<div class="key">Protected</div>
+
   function GetDockEdge(MousePos: TPoint): TAlign;  
   <div class="key">function</div> GetDockEdge(MousePos: TPoint): TAlign;
+
   function GetDragImages: TDragImageList;  
   <div class="key">function</div> GetDragImages: TDragImageList;
+
   function GetFloating: Boolean;  
   <div class="key">function</div> GetFloating: Boolean;
+
   function GetFloatingDockSiteClass: TWinControlClass;  
   <div class="key">function</div> GetFloatingDockSiteClass: TWinControlClass;
+
   procedure DoEndDrag(Target:TObject); X, Y: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> DoEndDrag(Target:TObject); X, Y: Integer);
+
   procedure DockTrackNoTarget(Source: TDragDockObject; X, Y: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> DockTrackNoTarget(Source: TDragDockObject; X, Y: Integer);
+
   procedure DoEndDock(Target: TObject; X, Y: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> DoEndDock(Target: TObject; X, Y: Integer);
+
   procedure DoDock(NewDockSite: TWinControl; var ARect: TRect);  
   <div class="key">procedure</div> DoDock(NewDockSite: TWinControl; <div class="key">var</div> ARect: TRect);
+
   procedure DoStartDock(var DragObject: TDragObject);  
   <div class="key">procedure</div> DoStartDock(<div class="key">var</div> DragObject: TDragObject);
+
   procedure DragCanceled;  
   <div class="key">procedure</div> DragCanceled;
+
   procedure DragOver(Source: TObject; X, Y: Integer; State: TDragState;  
   <div class="key">procedure</div> DragOver(Source: TObject; X, Y: Integer; State: TDragState;
+
                    var Accept: Boolean);  
                    <div class="key">var</div> Accept: Boolean);
+
   procedure DoEndDrag(Target: TObject; X, Y: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> DoEndDrag(Target: TObject; X, Y: Integer);
+
   procedure DoStartDrag(var DragObject: TDragObject);  
   <div class="key">procedure</div> DoStartDrag(<div class="key">var</div> DragObject: TDragObject);
+
   procedure DrawDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject);  
   <div class="key">procedure</div> DrawDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject);
+
   procedure EraseDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject);  
   <div class="key">procedure</div> EraseDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject);
+
   procedure PositionDockRect(DragDockObject: TDragDockObject);  
   <div class="key">procedure</div> PositionDockRect(DragDockObject: TDragDockObject);
+
   procedure SetDragMode(Value: TDragMode);  
   <div class="key">procedure</div> SetDragMode(Value: TDragMode);
+
   property DragKind: TDragKind;  
   <div class="key">property</div> DragKind: TDragKind;
+
   property DragCursor: TCursor;  
   <div class="key">property</div> DragCursor: TCursor;
+
   property DragMode: TDragMode;  
   <div class="key">property</div> DragMode: TDragMode;
+
   property OnDragDrop: TDragDropEvent;  
   <div class="key">property</div> OnDragDrop: TDragDropEvent;
+
   property OnDragOver: TDragOverEvent;  
   <div class="key">property</div> OnDragOver: TDragOverEvent;
+
   property OnEndDock: TEndDragEvent;  
   <div class="key">property</div> OnEndDock: TEndDragEvent;
+
   property OnEndDrag: TEndDragEvent;  
   <div class="key">property</div> OnEndDrag: TEndDragEvent;
+
   property OnStartDock: TStartDockEvent;  
   <div class="key">property</div> OnStartDock: TStartDockEvent;
+
   property OnStartDrag: TStartDragEvent;  
   <div class="key">property</div> OnStartDrag: TStartDragEvent;
+
public  
<div class="key">public</div>
+
   function Dragging: Boolean;  
   <div class="key">function</div> Dragging: Boolean;
+
   function ManualDock(NewDockSite: TWinControl; DropControl: TControl;  
   <div class="key">function</div> ManualDock(NewDockSite: TWinControl; DropControl: TControl;
+
                      ControlSide: TAlign): Boolean;  
                    <div class="key"> </div>ControlSide: TAlign): Boolean;
+
   function ManualFloat(ScreenPos: TRect): Boolean;  
   <div class="key">function</div> ManualFloat(ScreenPos: TRect): Boolean;
+
   function ReplaceDockedControl(Control: TControl; NewDockSite: TWinControl;  
   <div class="key">function</div> ReplaceDockedControl(Control: TControl; NewDockSite: TWinControl;
+
                                DropControl: TControl; ControlSide: TAlign): Boolean;  
                    <div class="key"> </div>DropControl: TControl; ControlSide: TAlign): Boolean;
+
   procedure BeginDrag(Immediate: Boolean; Threshold: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> BeginDrag(Immediate: Boolean; Threshold: Integer);
+
   procedure Dock(NewDockSite: TWinControl; ARect: TRect);  
   <div class="key">procedure</div> Dock(NewDockSite: TWinControl; ARect: TRect);
+
   procedure DragDrop(Source: TObject; X, Y: Integer);  
   <div class="key">procedure</div> DragDrop(Source: TObject; X, Y: Integer);
+
   procedure EndDrag(Drop: Boolean);  
   <div class="key">procedure</div> EndDrag(Drop: Boolean);
+
   property DockOrientation: TDockOrientation;  
   <div class="key">property</div> DockOrientation: TDockOrientation;
+
   property Floating: Boolean;  
   <div class="key">property</div> Floating: Boolean;
+
   property FloatingDockSiteClass: TWinControlClass;  
   <div class="key">property</div> FloatingDockSiteClass: TWinControlClass;
+
   property HostDockSite: TWinControl;  
   <div class="key">property</div> HostDockSite: TWinControl;
+
   property LRDockWidth: Integer;  
   <div class="key">property</div> LRDockWidth: Integer;
+
   property TBDockHeight: Integer;  
   <div class="key">property</div> TBDockHeight: Integer;
+
   property UndockHeight: Integer;  
   <div class="key">property</div> UndockHeight: Integer;
+
   property UndockWidth: Integer;</delphi>
   <div class="key">property</div> UndockWidth: Integer;  
 
|}
 
  
 
a že nasledujúce triedy neexistujú alebo sú nepoužiteľné:
 
a že nasledujúce triedy neexistujú alebo sú nepoužiteľné:
{| class="code"
+
 
|- class="code"
+
<delphi>TDragImageList = class (TCustomImageList)  
| class="code" | TDragImageList = <div class="key">class</div>(TCustomImageList)
+
TDockZone = class
TDockZone = <div class="key">class</div>
+
TDockTree = class (TInterfacedObject, IDockManager)  
TDockTree = <div class="key">class</div>(TInterfacedObject, IDockManager)
+
TDragObject = class (TObject)  
TDragObject = <div class="key">class</div>(TObject)
+
TBaseDragControlObject = class (TDragObject)  
TBaseDragControlObject = <div class="key">class</div>(TDragObject)
+
TDragControlObject = class (TBaseDragControlObject)  
TDragControlObject = <div class="key">class</div>(TBaseDragControlObject)
+
TDragDockObject = class (TBaseDragControlObject)</delphi>
TDragDockObject = <div class="key">class</div>(TBaseDragControlObject)
+
 
|}
 
 
a že nasledujúce funkcie sú tiež neexistujúce/nepoužiteľné:
 
a že nasledujúce funkcie sú tiež neexistujúce/nepoužiteľné:
{| class="code"
+
 
|- class="code"
+
<delphi>function FindDragTarget(const Pos: TPoint; AllowDisabled: Boolean) : TControl;  
| class="code" | <div class="key">function</div> FindDragTarget(<div class="key">const</div> Pos: TPoint;
+
procedure CancelDrag;  
                        <div class="key"> </div>AllowDisabled: Boolean) : TControl;
+
function IsDragObject(sender: TObject): Boolean;</delphi>
<div class="key">procedure</div> CancelDrag;
 
<div class="key">function</div> IsDragObject(sender: TObject): Boolean;
 
|}
 
  
 
====TEdit/TCustomEdit====
 
====TEdit/TCustomEdit====

Revision as of 19:31, 11 January 2008

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk)

Tento článok je pre tých, ktorí sú zainteresovaní v Lazarus a už poznajú Delphi. Popisuje rozdiely medzi týmito dvomi prostrediami.

Delphi -> Lazarus

Lazarus je Rapid Application Development (RAD) nástroj ako Delphi. To znamená, že prichádza s knižnicou vizuálnych komponentov a IDE. Knižnica komponentov Lazarus (LCL) sa veľmi podobá Delphi VCL. Väčšina jednotiek, tried a vlastností má rovnaké meno a funkciu, čím je prechod jednoduchý. Ale Lazarus nie je 'open source Delphi klon', tak neočakávajte 100% kompatibilitu.

Najväčšie rozdiely

Lazarus je úplný open source, je napísaný bez závislosti na platforme a používa silný prekladač FreePascal (FPC). FPC beží na viac ako 15 platformách, ale nie všetky balíčky a knižnice sú prenesené, tak Lazarus práve beží pod Linux, Free/Open/NetBSD, MacOSX a win32.

Lazarus zatiaľ nie je kompletný, ako aj tento text. Stále hľadáme nových vývojárov, porterov, pisateľov dokumentácie, ... .

Delphi IDE -> Lazarus IDE

Projekty

Základným súborom aplikácie Delphi je súbor .dpr. Základným súborom projektu Lazarus je súbor .lpi (Lazarus Project Information). Súbor .dpr je základný zdrojový kód programu a Delphi IDE v ňom uchováva niektoré informácie o direktívach prekladača a jednotkách. Aplikácia Lazarus má tiež súbor .lpr, ktorý je súborom so základným zdrojovým kódom, ale všetky ostatné informácie sú uchovávané v súbore .lpi. Teda, dôležitým súborom je súbor .lpi.

Jedno dôležité pravidlo: Vždy existuje projekt!!!

Jediný spôsob ako zatvoriť projekt je skončiť Lazarus alebo otvoriť iný projekt. To je preto, že projekt Lazarus je tiež "session". To znamená, že aktuálne nastavenia editora sú uchovávané v súbore .lpi a sú obnovené, keď otvoríte projekt. Napríklad: ladíte aplikáciu, nastavíte veľa ladiacich bodov a záložiek. Môžete projekt uložiť a zatvoriť Lazarus alebo otvoriť iný, ale keď znova otvoríte pôvodný, dokonca i na inom počítači, všetky vaše ladiace body, záložky, otvorené súbory, pozície kurzora, histórie skokov, ... sú obnovené.

Editor zdrojového kódu

(Source Editor) Takmer všetky klávesy a klávesové skratky môžu byť nastavené v Environment->Editor options->Key mappings

IDE Lazarus má veľa nástrojov pre zdrojový kód. Mnohé z nich sú veľmi podobné tým v Delphi. Ale je tu jeden veľký rozdiel: Lazarus nepoužíva prekladač na získanie informácií o kóde, ale analyzuje priamo zdrojový kód, čo má veľa výhod:

Editor zdrojového kódu pracuje s komentármi. V Delphi sú komentáre len medzerou v kóde, funkcie kódu tu nepracujú a pri automatickom vložení kódu, sú vaše komentáre posunuté. Pod Lazarus môžete hľadať deklarácie dokonca v kóde komentára. Aj keď toto nie je úplne spoľahlivé, často to pracuje. A keď vložíte nový kód, používa IDE nejakú heuristiku na uchovanie komentára a kódu spolu. Napríklad: nebude rozdelený riadok "c: char; // comment".

Dokončovanie kódu Delphi (Ctrl+Space) je pod Lazarus nazvané Identifier Completion. Termín Lazarus Code Completion je funkcia, ktorá kombinuje Automatic Class Completion (rovnaká ako v Delphi), Local Variable Completion a Event Assignment Completion. Tieto všetky sú vyvolané pomocou Ctrl+Shift+C a IDE určuje podľa pozície kurzora, ktorá funkcia bude použitá.

Dokončovanie lokálnych premenných

(Local Variable Completion) Predstavte si, že ste práve vytvorili novú metódu a napísali príkaz "i:=3;" <pascal>procedure

TForm1.DoSomething; 
begin
 i := 3; 
end;</pascal>

Umiestnite kurzor nad identifikátor "i" a stlačte Ctrl+Shift+C, čím získate: <pascal>procedure

TForm1.DoSomething; 
var
 i: Integer; 
begin
 i:= 3; 
end;</pascal>

Dokončovanie priradenia udalostí

(Event Assignment Completion) Príjemná funkcia Inšpektora objektov je automatické vytváranie metód. To isté môžete urobiť v editore zdrojového kódu. Napríklad:

Button1.OnClick:=

Umiestnite kurzor za operátor priradenia ":=" a stlačte Ctrl+Shift+C.

Dokončovanie slov

(Word Completion Ctrl+W) Táto funkcia je odstupná po stlačení Ctrl+W. Pracuje podobne ako "Identifier Completion", ale nepracuje len s identifikátormi Pascalu, ale so všetkými slovami. Dovolí vám vybrať zo všetkých slov zo všetkých otvorených súborov začínajúcich rovnakými písmenami.

Include súborov

Delphi túto podporu nemá a tak ste pravdepodobne veľa takýchto súborov nevytvorili. Ale include súbory majú veľkú výhodu: Dovoľujú písanie na platforme (ne)závislý kód bez komplikovanosti vášho kódu s direktívami IFDEF.

Napríklad: Method jumping, Class Completion, Find declaration, .. všetky pracujú s include súbormi.

Pre nastavenie dokončovania kódu je k dispozícii veľa nastavení.

Designer

- Guidelines

Object Inspector

Ako v IDE Delphi aj v IDE Lazarus je Inšpektor objektov použitý na úpravu vlastností komponentov, priradenie udalostí atď. Nasledujú niektoré malé rozdiely, na ktoré treba pri použití pamätať:

 1. Počnúc Delphi 5, je Object Treeview, ktorý môže byť použitý na navigáciu a výber objektov podľa ich hierarchie, ako doplnok tradičného rozbaľovacieho zoznamu v Inšpektore objektov. V Lazarus je toto súčasťou Inšpektora objektov a jeho použitím namiesto predvoleného rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať jeho ne/použitie pomocou kontextového menu "Show Component Tree"
 2. V Delphi dvojité kliknutie na prázdnu udalosť ju automaticky vytvorí a otvorí Editor zdrojového kódu na jej pozícii, v Lazarus je tlačítko napravo od rozbaľovacieho zoznamu, ktoré vykoná to isté.
 3. V Delphi musíte ručne zmazať meno udalosti v políčku, aby ste odstránili priradenie, v Lazarus zvoľte v zozname "(None)".
 4. Podobne ako pri udalostiach, dvojitým kliknutím na regulárne vlastnosti (napr. Boolean) nezmení ich hodnotu, ale musíte ju zvoliť zo zoznamu a na otvorenie ich predvoleného editora, musíte kliknúť na tlačítko vpravo od rozbaľovacieho zoznamu.

Balíčky

V Lazarus nemôžete inštalovať balíčky Delphi, pretože potrebujú čary prekladača Delphi. Preto pre Lazarus potrebujete špeciálne vytvorené balíčky.

Vytvorte nový balíček, uložte ho v zdrojovom adresári balíčkov (bežne rovnaký adresár súboru .dpk), pridajte LCL ako vyžadovaný balíček a nakoniec pridajte súbory .pas. Teraz ho môžete nainštalovať alebo použiť vo svojom projekte. Medzi balíčkami Lazarus a Delphi sú rozdiely, prečítajte si prosím docs/Packages.txt v zdrojovom kóde Lazarus. - viď docs/Packages.txt v zdrojovom kóde Lazarus.

VCL -> LCL

Hoci obe, VCL aj LCL, slúžia rovnakému cieľu - Objektovo orientovanej hierarchii komponentov hlavnému motoru pre rýchly vývoj aplikácií (RAD), nie sú identické. Napríklad, kým VCL poskytuje veľa nevizuálnych komponentov, LCL sa pokúša poskytovať len vizuálne, kým väčšina nevizuálnych komponentov (ako db access) sú poskytované pomocou FCL, zahrnutej vo FreePascal.

Takže veľa prvkov VCL nemusí existovať v LCL, alebo naopak, alebo dokonca keď prvky existujú v oboch, nie sú to klony a musíte urobiť pri prenose zmeny v aplikácii, komponentoch a prvkoch.

Nasledujúci text sa pokúša poskytnúť čo najúplnejší popis hlavných rozdielov a nekompatibility medzi nimi, pre užívateľov Delphi. Popisuje najmä rozdiely VCL v D4, ale i D5, D6 alebo D7; s aktuálnou LCL, ako je v CVS. Takže nemusí byť vždy presne k verzii, ktorú používate alebo úplne súhlasiť s aktuálnym LCL, ktorý máte. Ak uvidíte rozdiely medzi nasledujúcim textom a LCL ako je v CVS, alebo svojim Delphi kľudne sa pripojte a zmeňte to tak, aby ste prispeli k úplnosti pre všetkých ľudí.

TControl.Font/TControl.ParentFont

Vo VCL je pre prvky úplne bežné použiť presné meno fontu a vlastností fontu ako bold a italics a očakávanie tejto hodnoty bude vždy nasledovať. Ďalej je poskytnutá vlastnosť TControl.ParentFont, ktorá zaisťuje, že prvok sa bude vždy riadiť svojim rodičovským fontom. Opäť, implicitná domnienka je, že tieto hodnoty budú vždy nasledované, dokonca nedbajúc nastavenia Windows Apearance.

Toto nie je vždy pravda v LCL, ani byť nemôže. LCL je cross-platform/cross-interface od začiatku preferuje vyvážené nastavenie a bude sa vždy pokúšať nastaviť Desktop/Toolkit Apearance alebo nastavenú Tému na všetkých nástrojoch. Napríklad, ak používate rozhranie GTK a téma GTK poskytuje konkrétny font pre tlačítka, potom sa tlačítka LCL budú vždy pokúšať použiť tento font.

To znamená, že väčšina prvkov LCL nemá rovnakú úroveň návrhu prvku, ktorá je často predpokladaná vo VCL, skôr len tie vlastné prvky, ktoré sú kreslené Canvas miesto pridelené rozhraním môžu byť modifikované týmto spôsobom, nedbajúcim na použité rozhranie.

Ak je napríklad potrebný Label s fontom bold/special color, musíte použiť TStaticText, keďže TLabel je špecifický prvok rozhrania a všetky rozhrania sú poskytnuté v pôvodnej verzii a mnoho z nich bude mať predvolené nastavenia, ktoré budú použité.

Control Dragging/Docking

Vo VCL väčšina (Win) prvkov implementuje metódy a spätné funkcie pre obsluhovanie preťahovania a dokovania prvkov, napríklad preťahovanie prvku z jedného panela a jeho dokovanie do iného panely v dobe behu programu.

Táto funkcia nie je teraz implementovaná/dokončená v LCL, hoci teraz je v počiatočnom štádiu plánovania a bude eventuálne podporovať nejakú úroveň kompatibility tohto typu správania, ak nie dokonca presne rovnaké.

Toto aktuálne znamená, že prvky nemôžu dediť/používať nasledujúce funkcie, procedúry, vlastnosti a udalosti TControl:

<delphi>protected

 function GetDockEdge(MousePos: TPoint): TAlign; 
 function GetDragImages: TDragImageList; 
 function GetFloating: Boolean; 
 function GetFloatingDockSiteClass: TWinControlClass; 
 procedure DoEndDrag(Target:TObject); X, Y: Integer); 
 procedure DockTrackNoTarget(Source: TDragDockObject; X, Y: Integer); 
 procedure DoEndDock(Target: TObject; X, Y: Integer); 
 procedure DoDock(NewDockSite: TWinControl; var ARect: TRect); 
 procedure DoStartDock(var DragObject: TDragObject); 
 procedure DragCanceled; 
 procedure DragOver(Source: TObject; X, Y: Integer; State: TDragState; 
          var Accept: Boolean); 
 procedure DoEndDrag(Target: TObject; X, Y: Integer); 
 procedure DoStartDrag(var DragObject: TDragObject); 
 procedure DrawDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject); 
 procedure EraseDragDockImage(DragDockObject: TDragDockObject); 
 procedure PositionDockRect(DragDockObject: TDragDockObject); 
 procedure SetDragMode(Value: TDragMode); 
 property DragKind: TDragKind; 
 property DragCursor: TCursor; 
 property DragMode: TDragMode; 
 property OnDragDrop: TDragDropEvent; 
 property OnDragOver: TDragOverEvent; 
 property OnEndDock: TEndDragEvent; 
 property OnEndDrag: TEndDragEvent; 
 property OnStartDock: TStartDockEvent; 
 property OnStartDrag: TStartDragEvent; 

public

 function Dragging: Boolean; 
 function ManualDock(NewDockSite: TWinControl; DropControl: TControl; 
           ControlSide: TAlign): Boolean; 
 function ManualFloat(ScreenPos: TRect): Boolean; 
 function ReplaceDockedControl(Control: TControl; NewDockSite: TWinControl; 
                DropControl: TControl; ControlSide: TAlign): Boolean; 
 procedure BeginDrag(Immediate: Boolean; Threshold: Integer); 
 procedure Dock(NewDockSite: TWinControl; ARect: TRect); 
 procedure DragDrop(Source: TObject; X, Y: Integer); 
 procedure EndDrag(Drop: Boolean); 
 property DockOrientation: TDockOrientation; 
 property Floating: Boolean; 
 property FloatingDockSiteClass: TWinControlClass; 
 property HostDockSite: TWinControl; 
 property LRDockWidth: Integer; 
 property TBDockHeight: Integer; 
 property UndockHeight: Integer; 
 property UndockWidth: Integer;</delphi>

a že nasledujúce triedy neexistujú alebo sú nepoužiteľné:

<delphi>TDragImageList = class (TCustomImageList) TDockZone = class TDockTree = class (TInterfacedObject, IDockManager) TDragObject = class (TObject) TBaseDragControlObject = class (TDragObject) TDragControlObject = class (TBaseDragControlObject) TDragDockObject = class (TBaseDragControlObject)</delphi>

a že nasledujúce funkcie sú tiež neexistujúce/nepoužiteľné:

<delphi>function FindDragTarget(const Pos: TPoint; AllowDisabled: Boolean) : TControl; procedure CancelDrag; function IsDragObject(sender: TObject): Boolean;</delphi>

TEdit/TCustomEdit

Prvky Edit, kým základné funkcie sú rovnaké ako vo VCL, nemajú niektoré výstupy v konverzii:

 1. kvôli obmedzeniam rozhraní, TEdit.PasswordChar zatiaľ nepracuje vo všetkých rozhraniach (neskôr možno), namiesto toho použite TCustomEdit.EchoMode emPassword v udalosti na skrytie textu.
 2. Udalosti OnDrag/Dock zatiaľ nie sú implementované. Viz [LazarusForDelphiUsers#Control Dragging/Docking|Control Dragging/Docking].
 3. Vlastnosti Font sú zvyč¨ ajne ignorované kvôli správaniu rozhrania. Viz TControl.Font/TControl.ParentFont

TSplitter -> TPairSplitter

Please Improve Me

V LCL existuje prvok TSplitter, tak ho netreba konvertovať, napriek tomu ho chcem trochu vysvetliť:

Vo VCL, "Splitting" prvkov, čo je ošetrením, ktoré umožňuje preťahovanie medzi dvomi komponentmi na získanie viac/menej miesta pre jeden na úkor ostatných, je urobený pomocou TSplitter. Často to môžete vidieť, napríklad v IDE Delphi medzi dokovaným Code Explorer a Source Viewer.

LCL poskytuje svoj vlastný prvok, nazvaný TPairSplitter, ktorý obsluhuje rovnakú úlohu, avšak nie je kompatibilný, tak "skúšanie" preruší VCL kód alebo bude potrebný Delphi DFM pri prenose kódu.

V čom presne sú rozdiely?

Najväčšie rozdiely sú, že VCL TSplitter nemá potomkov, namiesto toho ho umiestňujete medzi dva prvky, ktoré sú správne usporiadané a dovoľuje meniť ich veľkosť za behu programu, nedbajúc na vlastnú veľkosť. Prvky musia byť správne usporiadané, napríklad Panel a Splitter s Aligned Left a druhý Panel Aligned Client. Za behu programu môžete zmeniť rozloženie panelov pomocou preťahovania ošetreného pomocou prvku Splitter.

V LCL je však TPairSplitter špeciálnym typom prvku s dvomi panelmi a môže byť užitočný len ak prvky na presúvanie sú na týchto paneloch, ale posúvanie bude jednako vykonané medzi týmito panelmi, i keď na nich nebude nič. Ako v predchádzajúcom príklade, potrebujete formulár s TPairSplitter Aligned Client a Panel Aligned Client na jeho ľavej strane a Panel Aligned Client na jeho pravej strane.

Iným dôležitým rozdielom je, že vo VCL, keďže TSplitter je svoj vlastný TControl, tak jeho pozícia pri zmene veľkosti je uchovávaná relatívne k ostatným prvkom, tak napríklad klientský panel sa bude zväčšovať, kým ostatné panely nie, tým je pozícia rozdelenia relatívna k zarovnaniu rozdeľovaných prvkov.

V LCL sú bočné panely samostatné, potom TPairSplitter má vlastnosť Position, ktorá je absolútne relatívna k vrcholu Top alebo Left. Tak pri zmene veľkosti aktuálna sa pozícia nemení podľa obsahu, tak musí byť nastavené spätné volanie na zaistenie uchovania pomeru, ak je to dôležité.

Napríklad, ak pravá strana vertikálneho rozdelenia musí mať správanie ako alClient, potrebujete zmeniť spätným volaním veľkosť formulára, napríklad takto:

PairSplitter.Position := PairSplitter.Width - PairSplitter.Position; 
Teda ako môžem konvertovať existujúci kód používajúci TSplitter na TPairSplitter?

Ak sú splitter a prvky vytvorené vo vnútri aktuálnej funkcie (ako OnCreate formulára), konverzia nebude zložitá, najprv zreorganizujeme kód na vytvorenie prvkov v poradí novej hierarchie a nastavíme rodičov podriadených prvkov pre rozdelenie na ľavý/horný a pravý/dolný podiel prvku PairSplitter. Napríklad:

VCL LCL
var
BottomPanel: TPanel
;
VerticalSplitter: TSplitter
;
LeftPanel: TPanel
;
HorizontalSplitter: TSplitter
;
MainPanel: TPanel
;
begin
BottomPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(BottomPanel)
do
begin
Parent:= Self
;
Height:=
75
;
Align:= alBottom
;
end
;
VerticalSplitter:= TSplitter.Create(Self)
;
with
(VerticalSplitter)
do
begin
Parent:= Self
;
Align:= alBottom
;
end
;
HorizontalSplitter:= TSplitter.Create(Self)
;
with
(HorizontalSplitter)
do
begin
Parent:= Self
;
align:= alLeft
;
end
;
LeftPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(LeftPanel)
do
begin
Parent:= Self
;
Width:=
125
;
Align:= alLeft
;
end
;
MainPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(MainPanel)
do
begin
Parent:= Self
;
Align:= alClient
;
Caption:=
'Hello'
;
end
;
end
;
var
BottomPanel: TPanel
;
VerticalSplitter: TPairSplitter
;
LeftPanel: TPanel
;
HorizontalSplitter: TPairSplitter
;
MainPanel: TPanel
;
begin
VerticalSplitter:= TPairSplitter.Create(Self)
;
with
(VerticalSplitter)
do
begin
Parent:= Self
;
Align:= alClient
;
Width:= Self.Width
;
Height:= Self.Height
;
SplitterType:= pstVertical
;
Position:= Height -
75
;
Sides[
0
].Width:= Width
;
Sides[
0
].Height:= Position
;
end
;
HorizontalSplitter:= TPairSplitter.Create(Self)
;
with
(HorizontalSplitter)
do
begin
Parent:= VerticalSplitter.Sides[
0
]
;
Width:= Self.Width
;
Height:= VerticalSplitter.Position
;
align:= alClient
;
SplitterType:= pstHorizontal
;
Position:=
125
;
end
;
LeftPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(LeftPanel)
do
begin
Parent:= HorizontalSplitter.Sides[
0
]
;
Align:= alClient
;
end
;
MainPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(MainPanel)
do
begin
Parent:= HorizontalSplitter.Sides[
1
]
;
Align:= alClient
;
Caption:=
'Hello'
;
end
;
BottomPanel:= TPanel.Create(Self)
;
with
(BottomPanel)
do
begin
Parent:= VerticalSplitter.Sides[
1
]
;
Align:= alClient
;
end
;
end
;

Ako môžete vidieť, zmena pozostáva väčšinou z hierarchie. Ak vám lepšie vyhovuje práca s DFM, zmeny potrebné pre konverziu DFM->LFM sú podobné zmenám vyššie, ide o rovnaký typ zmien v Parent/Owner atď. Potom bude vyššie spomínaný príklad vyzerať takto nejako:

Delphi DFM
(exteranous values removed)
Lazarus LFM
(most width, height etc removed)
object
VerticalSplitter: TSplitter Height
=
3
Cursor
=
crVSplit Align
=
alBottom
end
object
HorizontalSplitter: TSplitter Width
=
3
Align
=
alLeft
end
object
BottomPanel: TPanel Height
=
75
Align
=
alBottom
end
object
LeftPanel: TPanel Width
=
125
Align
=
alLeft
end
object
MainPanel: TPanel Align
=
alClient
end
object
VerticalSplitter: TPairSplitter Align
=
alClient SplitterType
=
pstVertical Position
=
225
Height
=
300
Width
=
400
object
Pairsplitterside1: TPairSplitterIde
object
HorizontalSplitter: TPairSplitter Align
=
alClient Position
=
125
object
Pairsplitterside3: TPairSplitterIde Width
=
125
object
LeftPanel: TPanel Align
=
alClient Width
=
125
end
end
object
Pairsplitterside4: TPairSplitterIde
object
MainPanel: TPanel Align
=
alClient
end
end
end
end
object
Pairsplitterside2: TPairSplitterIde
object
BottomPanel: TPanel Align
=
alClient Height
=
75
;
end
end
end

TCustomTreeView/TTreeView

Oboje, VCL aj LCL, poskytujú komponent TCustomTreeView/TTreeView, používaný pre výpisy stromovej štruktúry dát s viacnásobnými uzlami, rozšíreným výberom a ImageList, a hoci skutočná funkčnosť je porovnateľná, nie všetky vlastnosti sú úplne kompatibilné. Hlavné rozdiely sú: Incomplete list, also update to include TCustomTreeView Mark functions and protected methods

 1. LCL poskytuje TCustomTreeView.Options, množinu volieb, ktoré môžu byť nastavené na zmenu správania a vzhľadu prvku:
  • tvoAllowMultiselect- nastavuje mód viacnásobného výberu uzlov, ekvivalent k TCustomTreeView.MultiSelect vo VCL VCL
  • tvoAutoExpand- automatické rozbalenie uzlov, ekvivalent k TCustomTreeView.AutoExpand
  • tvoAutoInsertMark- aktualizácia prípravy Drag pri prechode myšou.
  • tvoAutoItemHeight- automatické prispôsobenie výšky prvku.
  • tvoHideSelection- neoznačovať vybranú položku.
  • tvoHotTrack- použitie HotTracking, ekvivalent k TCustomTreeview.HotTrack
  • tvoKeepCollapsedNodes- pri zbalení uzla, uchováva podriadené uzly
  • tvoReadOnly- ekvivalent k TCustomTreeview.ReadOnly
  • tvoRightClickSelect- dovoľuje použiť pravé tlačítko myši na výber uzla, ekvivalent k TCustomTreeView.RightClickSelect
  • tvoRowSelect- dovoľuje výber riadkov, ekvivalent k TCustomTreeView.RowSelect
  • tvoShowButtons- zobrazuje tlačítka, ekvivalent k TCustomTreeView.ShowButtons
  • tvoShowLines- zobrazuje čiary uzlov, ekvivalent k TCustomTreeView.ShowLines
  • tvoShowRoot- zobrazuje root, ekvivalent k TCustomTreeView.ShowRoot
  • tvoShowSeparators- zobrazuje oddeľovače
  • tvoToolTips- zobrazuje samostatné tooltips pre uzly
 1. LCL poskytuje dodatočné vlastnosti:
  • udalosť TCustomTreeView.OnSelectionChange
  • TCustomTreeView.DefaultItems, pre predvolené číslo položiek
  • TCustomTreeView.ExpandSignType na určenie znamienka použitého na rozbaliteľných/zbaliteľných uzloch

Original Contributors and changes

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Initial import and formatting - VlxAdmin 9/26/2003
 • Begin VCL -> LCL with a section on TSplitter -> TPairSplitter - Andrew Johnson 9/30/2003
 • Add TControl.Font/TControl.ParentFont to VCL -> LCL - Andrew Johnson 9/30/2003
 • Update TEdit/TCustomEdit section in VCL -> LCL - Andrew Johnson 10/1/2003
 • Add Control Dragging/Docking to VCL -> LCL - Andrew Johnson 10/1/2003
 • Added "Object Inspector" to Delphi IDE -> Lazarus IDE - Andrew Johnson 10/1/2003
 • Added initial "TCustomTreeView/TTreeView" to VCL -> LCL - Andrew Johnson 10/1/2003
 • Added introduction to VCL -> LCL - Andrew Johnson 10/1/2003
 • Fixed some typos - Vincent 10/2/2003
 • Fixed Typo User:Kirkpatc 20 May 2004
 • Prvotný preklad z origánalu - Slavko 01:18, 2 Apr 2005 (PST)