Difference between revisions of "Lazarus Packages/sk"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Adding existing components to a Package; The Register procedure)
 
(9 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Lazarus Packages}}
 +
 
= Prehlad balíkového systému Lazarus =
 
= Prehlad balíkového systému Lazarus =
  
 
== Čo je balík v Lazaruse? ==
 
== Čo je balík v Lazaruse? ==
  
Balík v lazaruse je zoznam unít a komponentov, ktoré obsahujú informácie o tom ako majú byť skompilované a ako môžu byť použité inými balíkmi, alebo IDE. Oproti Delphi, balíky niesu obmedzené len na knižnice a môžu byť nezávislé od operačného systému. (Delphi: balík v Delphi je špecialne skompilovaná knižnica používaná aplikáciami, prostredím alebo obomi. Balíky Delphi vyžadujú od prekladača špeciálnu funkciu ktorú fpc v tomto momente ešte nemá a ktorá je závislá na operačnom systéme).
+
Balíček v Lazarus je zoznam unít a komponentov, ktoré obsahujú informácie o tom ako majú byť skompilované a ako môžu byť použité inými balíkmi, alebo IDE. Oproti Delphi, balíky niesu obmedzené len na knižnice a môžu byť nezávislé od operačného systému. (Delphi: [[packages|Balíček v Delphi]] je špecialne skompilovaná knižnica používaná aplikáciami, prostredím alebo obomi. Balíky Delphi vyžadujú od prekladača špeciálnu funkciu ktorú fpc v tomto momente ešte nemá a ktorá je závislá na operačnom systéme).
  
Momentálne podporuje [FreePascal|] prekladač jedine statické balíky. Kvôli tomu musíte skompilovať a reštartovať prostredie pri každej inštalácií alebo odinštalácií balíka.
+
Momentálne podporuje prekladač [[Free Pascal]] len statické balíky. Kvôli tomu musíte skompilovať a reštartovať prostredie pri každej inštalácií alebo odinštalácií balíka.
  
 
Balík lazarusu je identifikovaný menom a verziou.
 
Balík lazarusu je identifikovaný menom a verziou.
 +
 +
== FAQ ==
 +
 +
'''Otázka''': Potrebujem inštalovať balíček?
 +
 +
'''Odpoveď''': Balíček potrebujete inštalovať len, ak obsahuje položky pre dobu návrhu (''designtime''), ako komponenty pre Paletu komponentov IDE. Ak tieto položky nepoužívate, balíček inštalovať nepotrebujete. Ak chcete len použiť balíček vo svojom projekte, neinštalujte ho.
 +
 +
'''Otázka''': Nainštaloval som balíček, ale IDE nevie nájsť jednotky
 +
 +
'''Odpoveď''': Inštalácia balíčka znamená, že balíček je integrovaný do IDE, nei do Vášho projektu. To sú dve odlišné veci. Pre použitie balíčka vo svojom projekte, použite '''Project -> Project Inspector -> Add -> New Requirement''' a odinštalujte balíček, ak neobsahuje žiadne rozšírenie IDE.
  
 
== Rýchly štart ==
 
== Rýchly štart ==
  
Aby ste videli balíkoví systém v akcií urobte následovné:
+
Aby ste videli balíkový systém v akcií urobte následovné:
  
 
Vytváranie nového balíku:
 
Vytváranie nového balíku:
* File->New... -> Package -> Standard Package
+
* '''File->New... -> Package -> Standard Package'''
 
* Otvorí sa editor balíkov
 
* Otvorí sa editor balíkov
 
* Použite tlačidlo Save hore vlavo.
 
* Použite tlačidlo Save hore vlavo.
* V závislosti od vašeho 'naming' nastavenia v 'environment options' sa vás IDE opýta, či má uložiť súbor v malých písmenách. Stlačte Yes.
+
* V závislosti od Vášho nastavenia 'naming' vo Voľbách prostredia sa vás IDE opýta, či má uložiť súbor s malými písmenami. Stlačte Áno.
 
Gratulujem: Práve ste vytvorili svôj prvý balík.
 
Gratulujem: Práve ste vytvorili svôj prvý balík.
  
 
Pridávanie nového komponentu:
 
Pridávanie nového komponentu:
* Použite tlačidlo Add -> New component
+
* Použite tlačidlo '''Add -> New component'''
* Vyberte si komponent v zozname predkov typu combobox. Napr. : TBevel.
+
* Vyberte si komponent v zozname predkov typu combobox. Napr.: TBevel.
* Kliknite Ok
+
* Kliknite OK
* Súbor sa pridaná do balíku a otvorý v editore.
+
* Súbor bude pridaný do balíčka a otvorený v editore.
 
* Nainštalujte balík pomocou tlačidla 'install' na vrchu editora balíkov.
 
* Nainštalujte balík pomocou tlačidla 'install' na vrchu editora balíkov.
* Lazarus uloží balík a spýta sa či má byť IDE prestavané. Sltačte Yes.
+
* Lazarus uloží balík a spýta sa či má byť IDE prebudované. Sltačte Áno.
* Balíky sú staticky linkované takže reštart IDE je potrebný.
+
* Balíky sú staticky linkované takže je potrebný reštart IDE.
 
* Reštartujte Lazarus a pozrite či máte svoj komponent v lište komponentov (Napr.: TBevel1 bude na 'Additional' stránke).
 
* Reštartujte Lazarus a pozrite či máte svoj komponent v lište komponentov (Napr.: TBevel1 bude na 'Additional' stránke).
 
Gratulujem: Práve ste nainštalovaly svoj prvý balík so svojim prvým komponentom.
 
Gratulujem: Práve ste nainštalovaly svoj prvý balík so svojim prvým komponentom.
  
== The IDE menu items for packages: ==
+
== Položky menu IDE pre balíčky ==
 
 
* File->New... -> Package -> Standard Package
 
Creates a new package.
 
* Project -> Project Inspector
 
  Here you can see, what packages are required by the currently open project.
 
  You can add new dependencies and remove unneeded ones.
 
* Run -> Compiler options -> Inherited
 
  Here you can see what compiler options are inherited from which package.
 
 
 
Components -> 5 new items
 
  - 'Open package'
 
    A dialog shows all open packages with their state.
 
   
 
  - 'Open package file'
 
    Open a .lpk file
 
   
 
  - 'Open recent package'
 
    Open a recently open package file (lpk file)
 
   
 
  - 'Package Graph'
 
    The package graph shows all open packages and their dependencies.
 
  
== The theory ==
+
;File->New... -> Package -> Standard Package
 +
* vytvorí nový balíček
 +
;Project -> Project Inspector
 +
* zobrazuje, ktoré balíčky sú vyžadované projektom, ktorý je práve otvorený
 +
* môžete tu pridať/odobrať závislosti
 +
;Run -> Compiler options -> Inherited
 +
* zobrazuje voľby prekladača, a z ktorého balíčka sú zdedené
 +
;Components ->
 +
* '''Open loaded package''': dialóg zobrazujúci všetky otvorené balíčky a ich stav
 +
* '''Open package file (.lpk)''': otvoriť súbor .lpk
 +
* '''Open package of current unit''': otvoriť súbor .lpk, ktorý patrí súboru v Editore zdrojového kódu
 +
* '''Open recent package''': otvoriť súbor naposledy otvoreného balíčka (súbor .lpk)
 +
* '''Add active unit to a package''': pridá jednotku v Editore zdrojového kódu do balíčka
 +
* '''Package Graph''': Diagram balíčkov, zobrazuje všetky otvorené balíčky a ich závislosti
 +
* '''Configure installed packages''': upraviť zoznam balíčkov nainštalovaných v IDE - nainštalovať/odinštalovať viacero balíčkov naraz
 +
;Project -> Project Inspector
 +
* tu možno upravovať všetky balíčky použité projektom
  
Each Lazarus package has a .lpk file. A package is identified by its name and its version. The name must correspond to the lpk filename. For example:
+
== Teória ==
  
Name: Package1, Version: 1.0, Filename: /home/.../package1.lpk.
+
Každý balíček Lazarus má súbor .lpk. Balíček je identifikovaný svojim menom a verziou. Meno musí súhlasiť s menom súboru .lpk. Napríklad:
  
Hint: To rename a package, use 'save as'.
+
Name: Package1, Version: 1.0, Filename: /home/.../package1.lpk.
  
* The IDE automatically creates the main source file (package1.pas). See below. The lpk file contains information about the required packages, the files it uses, how to compile them, and what is needed to use the package by other packages/projects. The directory where the lpk file is, is called the "package directory".
+
* IDE automaticky vytvára hlavný súbor zdrojového kódu (package1.pas). Súbor .lpk obsahuje informácie o vyžadovaných balíčkoch, použitých súboroch, ako ich kompilovať a čo je potrebné pre použitie balíčka inými balíčkami/projektmi. Adresár, v  ktorom sa nachádza súbor .lpk, je volaný "adresár balíčka".
* The IDE maintains a list of all package files (packagelinks.xml). Everytime a package is opened in the IDE it will be added to this list. When a package is opened, the IDE automatically opens all required packages via this list.
+
* IDE udržiava zoznam všetkých balíčkových súborov (<config directory>/packagelinks.xml). Vždy keď otvoríte balíček v IDE, je pridaný do tohoto zoznamu. Keď otvoríte balíček, IDE automaticky otvorí všetky vyžadované balíčky pomocou tohoto zoznamu.
* There are three base packages: FCL, LCL and SynEdit. These are parts of the IDE and so they are autocreated, readonly and have no lpk file.
+
* Tri základné balíčky: FCL, LCL a SynEdit, sú súčasťou IDE a tak sú vytvorené automaticky, len na čítanie a nemajú súbor .lpk.
* Normally a package has a source directory with some pascal units. And normally the lpk file will be there too. A package has also an output directory. Default is the subdirectory 'lib' in the package directory.
+
* Bežné balíčky majú zdrojový adresár s jednotkami Pascalu. Normálne je tam aj súbor .lpk. Balíček má aj výstupný adresár, predvolene to je podadresár 'lib/$(TargetCPU)-$(TargetOS)/' a adresári balíčka.
* Before a package is compiled the IDE checks all required packages and if they need update and have the auto update flag, they are compiled first. Then the IDE creates the package main source file. If the lpk file was package1.lpk, then the main source file is package1.pas. This file contains all units in the uses section plus a 'Register' procedure, which is called in the intialization section.  
+
* Pred samotnou kompiláciou balíčka IDE skontroluje všetky vyžadované balíčky a ak ich je potrebné aktualizovať a majú nastavený príznak autoaktualizácie, sú najprv preložené. Potom IDE vytvorí hlavný súbor zdrojového kódu, ak bol súbor .lpk napríklad package1.lpk, potom hlavný súbor zdrojového kódu bude package1.pas. Tento súbor obsahuje v sekcii uses všetky jednotky a procedúru 'Register', ktorá je volaná v sekcii intialization.  
  
For example:
+
;Napríklad:
  
 
  This file was automatically created by Lazarus. Do not edit!
 
  This file was automatically created by Lazarus. Do not edit!
Line 85: Line 92:
 
  end.
 
  end.
  
* Then the compiler is called and the package is compiled to the output directory.
+
* Potom je volaný prekladač a balíček je preložený do výstupného adresára.
* After successful compilation the state file is created. The state file is put into the output directory. It has the name <packagename>.compiled and contains the information, how the package was compiled. This state file is used by the IDE to check if update is needed.
+
* Po úspešnom preklade je vytvorený stavový súbor. Stavový súbor je vložený do výstupného adresára, volá sa <menobalíčka>.compiled a obsahuje informácie o tom, ako bol balíček preložený. Tento stavový súbor je použitý v IDE pre kontrolu či jepotrebná aktualizácia.
  
For example: gtkopengl.compiled:
+
Príklad: gtkopengl.compiled:
  
 
  <?xml version="1.0"?>
 
  <?xml version="1.0"?>
Line 99: Line 106:
 
  </CONFIG>
 
  </CONFIG>
  
* The IDE opens all needed packages automatically. This means, it opens all installed packages, all packages marked for installation (auto install), all packages with an open Editor, all packages required by the project and all packages required by one of the other packages. Unneeded packages are automatically unloaded, when the IDE becomes idle.
+
* IDE otvára všetky potrebné balíčky automaticky. To znamená, že otvára všetky nainštalované balíčky, všetky balíčky označené pre inštaláciu (auto install), všetky balíčky s otvoreným Editor, všetky balíčky vyžadované projektom a všetky balíčky vyžadované inými balíčkami. Nepotebné balíčky sú automaticky uvoľnené, keď má IDE trochu času.
* The IDE never opens two packages with the same name at the same time. When the user opens another package file with the same name as an already opened package the IDE will ask to replace the old one.
+
* IDE nikdy neotvára dva balíčky s rovnakým menom naraz. Keď používateľ otvorí iný balíček s rovnakým menom ako má už otvorený balíček, IDE sa spýta na jeho nahradenie.
* The IDE maintains two extra sets of packages: The 'installed' packages and the 'auto install' packages. The auto install packages will be linked into the IDE on next compile. It creates two new files in the config directory: staticpackages.inc and idemake.cfg. Then it calls 'make ide OPT=@/path/to/your/config/idemake.cfg' to compile itself.
+
* IDE spravuje dve samostatné množiny balíčkov: '''nainštalované''' balíčky a '''automaticky nainštalované''' balíčky. Automaticky nainštalované balíčky budú pripojené k IDE pri nasledujúcom preklade IDE. Na to si vytvára v konfiguračnom adresári dva nové súbory: staticpackages.inc a idemake.cfg. Potom pre preloženia seba samého volá:
 +
make ide OPT=@/path/to/your/config/idemake.cfg
 +
 
 +
== Pokyny a tipy ==
 +
 
 +
Prosím, pridajte každý pokyn, či tip tu.
 +
 
 +
*pre premenovanie balíčka použite 'Save as'.
 +
 
 +
;Príklad
 +
 
 +
Ako príklad použijem tiOPF. tiOPF má takúto štruktúru adresára, keďže je preložený pre FPC, Delphi 5-7, D2005 a D2006.
 +
 
 +
Source                <= úplná cesta \Programming\3rdParty\tiOPF\Source
 +
  \Compilers
 +
    \Delphi7          <= tu je balíček pre Delphi 7
 +
    \D2005
 +
    \FPC              <= tu je tiOPF.lpk
 +
  \Core                <= súbory základných jednotiek
 +
  \Options            <= súbory voliteľných jendotiek, pre dodatočné funkcie
 +
  \GUI
 +
 
 +
Pre použitie tohoto príkladu som pridal do "Options - Usage - Units" nasledujúce cesty:
 +
"$(PkgOutDir);..\..\Core;..\..\Options;..\..\GUI"
 +
ktoré budú pridané do každého projektu používajúceho tento balíček.
 +
 
 +
 
 +
== Pridanie existujúcej komponenty do balíčka ==
 +
 
 +
Pokiaľ chcete pridat súbor obsahujúci nejakú komponentu do existujúceho balíčka, postupujte takto:
 +
 
 +
* Otvorte súbor balíčka
 +
* Kliknite na 'Add', aby ste pridali novú položku do balíčka
 +
* Vyberte zalóžku v okne 'Add to package'
 +
* Vyberte súbor ktorý chcete pridať
 +
* Zaškrtnite políčko 'Has Register procedure' v prípade, že súbor obsahuje registrovaciu procedúru (Register). Ak toto nespravíte, komponenta sa nezobrazí na palete komponentov.
 +
* Kliknite 'Add unit'
 +
* Prekompilujte a nainštalujte balíček.
 +
 
 +
To je všetko - komponenta by teraz mala byť na palete komponentov.
 +
 
 +
 
 +
== Registrovacia procedúra Register ==
 +
 
 +
Aby sa mohla komponenta zobraziť na palete komponentov, musí byť zaregistrovaná v Lazarovi. Toto sa deje v registrovacej procedúre. Táto procedúra sa musí objaviť v interface sekcii unity a musí obsahovať jeden alebo viacej volaní RegisterComponent, takisto tiež parametre inštalácie a editor pre komponenty.
 +
 
 +
V balíčku sa môže nachádzať viac ako jedna procedúra Register. V editore balíčko (Package Editor) musí Lazarovi povedať, ktoré unity majú procedúru Register, aby vedel, ktorú zavolať po nainštalovaní balíčka.
 +
 
 +
Sú dva spôsoby, ako označiť unitu obsahujúci procedúru Register:
 +
 
 +
* Môžete tak spraviť pri pridávaní unít do balíčka (pozri tiež Pridanie existujúcej komponenty do balíčka)
 +
* Alebo môžete vybrať unitu v nastavení balíčka a zaškrtnúť políčko "Register" v okne Details
 +
 
 +
Nezabudnite prekompilovať a nainštalovať balík po zmene parametrov.
  
== Contributors and Comments ==
+
== Spolupracovníci a komentáre ==
  
 
This page has been converted from the epikwiki [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=LazarusPackages version].
 
This page has been converted from the epikwiki [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=LazarusPackages version].
 +
* dokončenie prekladu a aktualizácia z originálu --[[User:Slavko|Komunista]] 18:45, 2 January 2008 (CET)

Latest revision as of 10:48, 29 December 2008

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk)

Prehlad balíkového systému Lazarus

Čo je balík v Lazaruse?

Balíček v Lazarus je zoznam unít a komponentov, ktoré obsahujú informácie o tom ako majú byť skompilované a ako môžu byť použité inými balíkmi, alebo IDE. Oproti Delphi, balíky niesu obmedzené len na knižnice a môžu byť nezávislé od operačného systému. (Delphi: Balíček v Delphi je špecialne skompilovaná knižnica používaná aplikáciami, prostredím alebo obomi. Balíky Delphi vyžadujú od prekladača špeciálnu funkciu ktorú fpc v tomto momente ešte nemá a ktorá je závislá na operačnom systéme).

Momentálne podporuje prekladač Free Pascal len statické balíky. Kvôli tomu musíte skompilovať a reštartovať prostredie pri každej inštalácií alebo odinštalácií balíka.

Balík lazarusu je identifikovaný menom a verziou.

FAQ

Otázka: Potrebujem inštalovať balíček?

Odpoveď: Balíček potrebujete inštalovať len, ak obsahuje položky pre dobu návrhu (designtime), ako komponenty pre Paletu komponentov IDE. Ak tieto položky nepoužívate, balíček inštalovať nepotrebujete. Ak chcete len použiť balíček vo svojom projekte, neinštalujte ho.

Otázka: Nainštaloval som balíček, ale IDE nevie nájsť jednotky

Odpoveď: Inštalácia balíčka znamená, že balíček je integrovaný do IDE, nei do Vášho projektu. To sú dve odlišné veci. Pre použitie balíčka vo svojom projekte, použite Project -> Project Inspector -> Add -> New Requirement a odinštalujte balíček, ak neobsahuje žiadne rozšírenie IDE.

Rýchly štart

Aby ste videli balíkový systém v akcií urobte následovné:

Vytváranie nového balíku:

 • File->New... -> Package -> Standard Package
 • Otvorí sa editor balíkov
 • Použite tlačidlo Save hore vlavo.
 • V závislosti od Vášho nastavenia 'naming' vo Voľbách prostredia sa vás IDE opýta, či má uložiť súbor s malými písmenami. Stlačte Áno.

Gratulujem: Práve ste vytvorili svôj prvý balík.

Pridávanie nového komponentu:

 • Použite tlačidlo Add -> New component
 • Vyberte si komponent v zozname predkov typu combobox. Napr.: TBevel.
 • Kliknite OK
 • Súbor bude pridaný do balíčka a otvorený v editore.
 • Nainštalujte balík pomocou tlačidla 'install' na vrchu editora balíkov.
 • Lazarus uloží balík a spýta sa či má byť IDE prebudované. Sltačte Áno.
 • Balíky sú staticky linkované takže je potrebný reštart IDE.
 • Reštartujte Lazarus a pozrite či máte svoj komponent v lište komponentov (Napr.: TBevel1 bude na 'Additional' stránke).

Gratulujem: Práve ste nainštalovaly svoj prvý balík so svojim prvým komponentom.

Položky menu IDE pre balíčky

File->New... -> Package -> Standard Package
 • vytvorí nový balíček
Project -> Project Inspector
 • zobrazuje, ktoré balíčky sú vyžadované projektom, ktorý je práve otvorený
 • môžete tu pridať/odobrať závislosti
Run -> Compiler options -> Inherited
 • zobrazuje voľby prekladača, a z ktorého balíčka sú zdedené
Components ->
 • Open loaded package: dialóg zobrazujúci všetky otvorené balíčky a ich stav
 • Open package file (.lpk): otvoriť súbor .lpk
 • Open package of current unit: otvoriť súbor .lpk, ktorý patrí súboru v Editore zdrojového kódu
 • Open recent package: otvoriť súbor naposledy otvoreného balíčka (súbor .lpk)
 • Add active unit to a package: pridá jednotku v Editore zdrojového kódu do balíčka
 • Package Graph: Diagram balíčkov, zobrazuje všetky otvorené balíčky a ich závislosti
 • Configure installed packages: upraviť zoznam balíčkov nainštalovaných v IDE - nainštalovať/odinštalovať viacero balíčkov naraz
Project -> Project Inspector
 • tu možno upravovať všetky balíčky použité projektom

Teória

Každý balíček Lazarus má súbor .lpk. Balíček je identifikovaný svojim menom a verziou. Meno musí súhlasiť s menom súboru .lpk. Napríklad:

Name: Package1, Version: 1.0, Filename: /home/.../package1.lpk.
 • IDE automaticky vytvára hlavný súbor zdrojového kódu (package1.pas). Súbor .lpk obsahuje informácie o vyžadovaných balíčkoch, použitých súboroch, ako ich kompilovať a čo je potrebné pre použitie balíčka inými balíčkami/projektmi. Adresár, v ktorom sa nachádza súbor .lpk, je volaný "adresár balíčka".
 • IDE udržiava zoznam všetkých balíčkových súborov (<config directory>/packagelinks.xml). Vždy keď otvoríte balíček v IDE, je pridaný do tohoto zoznamu. Keď otvoríte balíček, IDE automaticky otvorí všetky vyžadované balíčky pomocou tohoto zoznamu.
 • Tri základné balíčky: FCL, LCL a SynEdit, sú súčasťou IDE a tak sú vytvorené automaticky, len na čítanie a nemajú súbor .lpk.
 • Bežné balíčky majú zdrojový adresár s jednotkami Pascalu. Normálne je tam aj súbor .lpk. Balíček má aj výstupný adresár, predvolene to je podadresár 'lib/$(TargetCPU)-$(TargetOS)/' a adresári balíčka.
 • Pred samotnou kompiláciou balíčka IDE skontroluje všetky vyžadované balíčky a ak ich je potrebné aktualizovať a majú nastavený príznak autoaktualizácie, sú najprv preložené. Potom IDE vytvorí hlavný súbor zdrojového kódu, ak bol súbor .lpk napríklad package1.lpk, potom hlavný súbor zdrojového kódu bude package1.pas. Tento súbor obsahuje v sekcii uses všetky jednotky a procedúru 'Register', ktorá je volaná v sekcii intialization.
Napríklad
This file was automatically created by Lazarus. Do not edit!
This source is only used to compile and install
the package GTKOpenGL 1.0.
unit GTKOpenGL; interface uses GTKGLArea, GTKGLArea_Int, NVGL, NVGLX, LazarusPackageIntf; implementation procedure Register; begin RegisterUnit('GTKGLArea', @GTKGLArea.Register); end; initialization RegisterPackage('GTKOpenGL', @Register) end.
 • Potom je volaný prekladač a balíček je preložený do výstupného adresára.
 • Po úspešnom preklade je vytvorený stavový súbor. Stavový súbor je vložený do výstupného adresára, volá sa <menobalíčka>.compiled a obsahuje informácie o tom, ako bol balíček preložený. Tento stavový súbor je použitý v IDE pre kontrolu či jepotrebná aktualizácia.

Príklad: gtkopengl.compiled:

<?xml version="1.0"?>
<CONFIG>
 <Compiler Value="/usr/bin/ppc386" Date="781388725"/>
 <Params Value=" -Rintel -S2cgi -CD -Ch8000000 -OG1p1
  -Tlinux -gl -vewnhi -l -Fu../../../lcl/units
  -Fu../../../lcl/units/gtk -Fu../../../packager/units
  -Fu. -FElib/ gtkopengl.pas"/>
</CONFIG>
 • IDE otvára všetky potrebné balíčky automaticky. To znamená, že otvára všetky nainštalované balíčky, všetky balíčky označené pre inštaláciu (auto install), všetky balíčky s otvoreným Editor, všetky balíčky vyžadované projektom a všetky balíčky vyžadované inými balíčkami. Nepotebné balíčky sú automaticky uvoľnené, keď má IDE trochu času.
 • IDE nikdy neotvára dva balíčky s rovnakým menom naraz. Keď používateľ otvorí iný balíček s rovnakým menom ako má už otvorený balíček, IDE sa spýta na jeho nahradenie.
 • IDE spravuje dve samostatné množiny balíčkov: nainštalované balíčky a automaticky nainštalované balíčky. Automaticky nainštalované balíčky budú pripojené k IDE pri nasledujúcom preklade IDE. Na to si vytvára v konfiguračnom adresári dva nové súbory: staticpackages.inc a idemake.cfg. Potom pre preloženia seba samého volá:
make ide OPT=@/path/to/your/config/idemake.cfg

Pokyny a tipy

Prosím, pridajte každý pokyn, či tip tu.

 • pre premenovanie balíčka použite 'Save as'.
Príklad

Ako príklad použijem tiOPF. tiOPF má takúto štruktúru adresára, keďže je preložený pre FPC, Delphi 5-7, D2005 a D2006.

Source        <= úplná cesta \Programming\3rdParty\tiOPF\Source
 \Compilers
  \Delphi7     <= tu je balíček pre Delphi 7
  \D2005
  \FPC       <= tu je tiOPF.lpk
 \Core        <= súbory základných jednotiek
 \Options       <= súbory voliteľných jendotiek, pre dodatočné funkcie
 \GUI

Pre použitie tohoto príkladu som pridal do "Options - Usage - Units" nasledujúce cesty:

"$(PkgOutDir);..\..\Core;..\..\Options;..\..\GUI" 

ktoré budú pridané do každého projektu používajúceho tento balíček.


Pridanie existujúcej komponenty do balíčka

Pokiaľ chcete pridat súbor obsahujúci nejakú komponentu do existujúceho balíčka, postupujte takto:

 • Otvorte súbor balíčka
 • Kliknite na 'Add', aby ste pridali novú položku do balíčka
 • Vyberte zalóžku v okne 'Add to package'
 • Vyberte súbor ktorý chcete pridať
 • Zaškrtnite políčko 'Has Register procedure' v prípade, že súbor obsahuje registrovaciu procedúru (Register). Ak toto nespravíte, komponenta sa nezobrazí na palete komponentov.
 • Kliknite 'Add unit'
 • Prekompilujte a nainštalujte balíček.

To je všetko - komponenta by teraz mala byť na palete komponentov.


Registrovacia procedúra Register

Aby sa mohla komponenta zobraziť na palete komponentov, musí byť zaregistrovaná v Lazarovi. Toto sa deje v registrovacej procedúre. Táto procedúra sa musí objaviť v interface sekcii unity a musí obsahovať jeden alebo viacej volaní RegisterComponent, takisto tiež parametre inštalácie a editor pre komponenty.

V balíčku sa môže nachádzať viac ako jedna procedúra Register. V editore balíčko (Package Editor) musí Lazarovi povedať, ktoré unity majú procedúru Register, aby vedel, ktorú zavolať po nainštalovaní balíčka.

Sú dva spôsoby, ako označiť unitu obsahujúci procedúru Register:

 • Môžete tak spraviť pri pridávaní unít do balíčka (pozri tiež Pridanie existujúcej komponenty do balíčka)
 • Alebo môžete vybrať unitu v nastavení balíčka a zaškrtnúť políčko "Register" v okne Details

Nezabudnite prekompilovať a nainštalovať balík po zmene parametrov.

Spolupracovníci a komentáre

This page has been converted from the epikwiki version.

 • dokončenie prekladu a aktualizácia z originálu --Komunista 18:45, 2 January 2008 (CET)