Basic Pascal Tutorial/Chapter 2/Programming Assignment/bg

From Lazarus wiki
(Redirected from Programming Assignment 2/bg)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Задача за упражнение

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Отново намерете сумата и средната стойност на пет числа, но този път прочетете в пет цели числа и покажете изхода в добре оформени колонки.

Обърнете се към предишното задание ако е необходимо. Трябва да въведете числа разделени с интервали от клавиатурата: 45 7 68 2 34.

Резултатът сега трябва да изглежда така:

Number of integers = 5

Number1:   45
Number2:    7
Number3:   68
Number4:    2
Number5:   34
================
Sum:     156
Average:   31.2

Като допълнително упражнение можете да опитате да запишете изхода във файл.

 ◄   ▲   ►