Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Punctuation and Indentation/bg

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Пунктуация и идентация

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Тъй като Паскал игнорира края на редовете и интервалите, препинателните знаци са необходими, за да се каже на компилатора кога завършва даден оператор.

Трябва да има точка и запетая (;) след:

 • заглавието на програмата
 • всяка дефиниция на константа
 • всяка декларация на променлива
 • дефиниция на всеки тип (ще го разгледаме по-късно)
 • почти всички изрази

Последният оператор в блок BEGIN-END, непосредствено предшестващ END, не изисква точка и запетая. Въпреки това не вреди да добавите такъв. Това ще ви спести необходимостта да добавите точка и запетая, ако се наложи да преместите израза по-нагоре.

Идентация (добавяне на интервали отляво, отместване) не се изисква от компилатора. Въпреки това е от голяма полза за програмиста, тъй като това помага да се направи програмата по-ясна. Ако пожелаете, можете да имате програма, която да изглежда така:

program Stupid; const a=5; b=385.3; var alpha,beta:real; begin 
alpha := a + b; beta:= b / a end.

Но е много по-добре ако програмата изглежда така:

program NotAsStupid;

const
 a = 5;
 b = 385.3;

var
 alpha,
 beta : real;

begin (* main *)
 alpha := a + b;
 beta := b / a;
end. (* main *)

Като правило, отместете всеки блок навътре. Пропуснете линия между блоковете (например между блоковете const и var). Съвременните програмни среди (IDE) разбират синтаксиса на Pascal и често ще направят отместването автоматично докато пишете.

Правилното отместване и смислените коментари улесняват значително определянето на начина на работа на кода.

 ◄   ▲   ►