Difference between revisions of "Reserved words/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (poprawka)
m (dodane wyjaśnienie)
 
Line 9: Line 9:
 
* [[Mode ObjFPC | Rozszerzony tryb Free Pascal]]: słowa kluczowe Turbo Pascal i Object Pascal, które są dostępne do użycia
 
* [[Mode ObjFPC | Rozszerzony tryb Free Pascal]]: słowa kluczowe Turbo Pascal i Object Pascal, które są dostępne do użycia
  
Słowa kluczowe są słowami '''zastrzeżonymi''' (zarezerwowanymi), tzn. nie mogą być zdefiniowane przez programistę jako [[Identifier|identyfikatory]].
+
Słowa kluczowe są słowami '''zastrzeżonymi''' (zarezerwowanymi), tzn. nie mogą być zdefiniowane przez programistę jako [[Identifier|identyfikatory]]. To znaczy, że nie możesz tych słów używać do nazywania swoich zmiennych, stałych, nazw funkcji i procedur, nazw klas itd. W Pascalu, w kodzie źródłowym, słowa kluczowe często są wyróżniane wytłuszczoną czcionką.
To znaczy, że nie możesz tych słów używać do nazywania swoich zmiennych, stałych, nazw funkcji i procedur, nazw klas itd.
 
  
 
==Zarezerwowane słowa w Turbo Pascal==
 
==Zarezerwowane słowa w Turbo Pascal==

Latest revision as of 18:51, 11 November 2021

Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Słowa zastrzeżone (kluczowe)

Słowa kluczowe poszczególnych trybów kompilatora podsumowano w następujący sposób:

Słowa kluczowe są słowami zastrzeżonymi (zarezerwowanymi), tzn. nie mogą być zdefiniowane przez programistę jako identyfikatory. To znaczy, że nie możesz tych słów używać do nazywania swoich zmiennych, stałych, nazw funkcji i procedur, nazw klas itd. W Pascalu, w kodzie źródłowym, słowa kluczowe często są wyróżniane wytłuszczoną czcionką.

Zarezerwowane słowa w Turbo Pascal

W trybie Turbo Pascal występują następujące słowa kluczowe:

Słowo kluczowe Opis
and Operator logiczny wymagający spełnienia obu warunków, aby wynik był prawdziwy.
array Wiele elementów o tej samej nazwie.
asm Początek kodu napisanego w języku asemblera.
begin Początek bloku kodu.
break Wyjście z instrukcji case.
case Wybór konkretnego fragment kodu do wykonania na podstawie wartości.
const Deklaracja identyfikatora ze stałą wartością lub zmienną z zainicjowaną wartością.
constructor Procedura używana do tworzenia obiektu.
continue Pomija iterację w pętli for i wznawia wykonywanie od początku pętli.
destructor Procedura używana do zwalniania przydziału obiektu.
div Operator dzielenia liczby całkowitej.
do Używane do wskazania początku pętli.
downto Używane w pętli for do wskazania, że ​​zmienna indeksu jest zmniejszana.
else Używane w instrukcji if w celu zapewnienia ścieżki wykonania, gdy test if nie powiedzie się.
end Koniec bloku kodu, rekordu lub innych konstrukcji.
false Wartość logiczna wskazująca, że ​​test nie powiódł się; przeciwieństwo prawdy. Od FPC 3.0.0. False nie jest już słowem kluczowym.
file Zewnętrzna struktura danych, zwykle przechowywana na dysku.
for Pętla używana do zwiększania lub zmniejszania zmiennej sterującej.
function Definiuje początek procedury, która zwraca wartość wyniku.
goto Służy do wyjścia z segmentu kodu i przeskoczenia do innego punktu.
if Testuje warunek i wykonuje zestaw instrukcji w oparciu o uzyskany wynik.
implementation Definiuje wewnętrzne procedury w module.
in Identyfikuje elementy w kolekcji.
inline Kod maszynowy wstawiany bezpośrednio do procedury.
interface Publiczna deklaracja procedur w module.
label Definiuje docelowy punkt skoku dla goto.
mod Operator używany do zwracania reszty z dzielenia liczb całkowitych.
nil Wartość wskaźnika wskazująca, że ​​wskaźnik nie zawiera wartości.
not Operator logiczny, który neguje wynik testu.
object Definiuje konstrukcję obiektu.
of Definiuje cechy zmiennej.
on Definiuje instrukcję obsługi wyjątków w części Except instrukcji Try.
operator Definiuje procedurę używaną do implementacji operatora.
or Operator logiczny, który pozwala na użycie jednej z dwóch opcji.
packed Wskazuje, że elementy tablicy mają zajmować mniej miejsca (to słowo kluczowe służy głównie do zapewnienia zgodności ze starszymi programami, ponieważ pakowanie elementów tablicy jest zwykle automatyczne).
procedure Zdefiniuj początek procedury, która nie zwraca wartości wynikowej.
program Definiuje początek aplikacji. To słowo kluczowe jest zwykle opcjonalne.
record Grupuje serię zmiennych pod jedną nazwą.
repeat Zamyka sekcję kodu w pętli aż do wystąpienia instrukcji until, dopóki wynik testu jest prawdziwy.
set Pogrupuje kolekcję.
shl Operator do przesunięcia wartości w lewo; odpowiednik pomnożenia przez potęgę 2.
shr Operator do przesunięcia wartości w prawo; odpowiednik podzielenia przez potęgę 2.
string Deklaruje zmienną, która zawiera wiele znaków.
then Wskazuje początek kodu w teście if.
to Wskazuje, że zmienna for ma być zwiększana.
true Wartość logiczna wskazująca, że ​​test się powiódł; przeciwieństwo fałszu. Od FPC 3.0.0. True nie jest już słowem kluczowym.
type Deklaruje rodzaje rekordów lub nowe klasy zmiennych.
unit Oddzielnie kompilowany moduł.
until Wskazuje na koniec testu instrukcji repeat.
uses Wskazuje nazwy modułów, których używa ten program lub moduł.
var Deklaruje zmienne.
while Testuje wartość i dopóki jest prawdziwa, wykonuje sekcję kodu w petli.
with Odwołuje się do zmiennych wewnętrznych w rekordzie bez konieczności odwoływania się do samego rekordu.
xor Operator logiczny, który zwraca prawdę, jeśli operandy nie mają tych samych wartości logicznych.

Zarezerwowane słowa w Object Pascal

Object Pascal rozszerza język (Turbo) Pascal zarówno o obsługę łatwiejszego radzenia sobie z obiektami (orientacja obiektowa), jak i inne nowsze/bardziej zaawansowane koncepcje (jak np. wątki itp.).

Oprócz tego do słów zastrzeżonych w Turbo Pascalu, dostępne są również następujące słowa, zastrzeżone w trybie Delphi :

Słowo kluczowe Opis
as Konwersja obiektu do określonej klasy.
class Deklaracja klasy.
constref Kwalifikator parametru procedury/funkcji, który działa jak kwalifikator parametru const, ale wymusza przekazywanie parametru przez odwołanie. Dostępny od wersji 2.6 Free Pascala.
dispose Zwalnianie pamięci wyznaczonej przez wskaźnik.
except Część bloku try - except - end.
exit Wyjście z procedury/funkcji.
exports Eksportuje symbole, które będą publicznie dostępne.
finalization Wprowadza opcjonalną 'finalizację' części modułu.
finally Część bloku try - finally - end.
inherited Wywołuje funkcję/procedurę z klasy nadrzędnej.
initialization Wprowadza opcjonalną 'inicjalizację' części modułu.
is Może być używany jako operator lub modyfikator
library Używany we współdzielonej bibliotece modułu (.dll, .so itp.) zamiast słowa zastrzeżonego unit.
new Dynamiczne przydzielanie pamięć dla zmiennej.
on Wprowadza obsługę klas wyjątków w bloku try - except - end.
out Wprowadza zmienną wyjściową w procedurze jako jej parametr.
property Deklaracja właściwości.
raise Powoduje wyjątek.
self Odniesienie do instancji klasy.
threadvar Deklaruje zmienną globalną jako lokalną wątku.
try Część bloku try - finally - end lub try - except - end.

Zarezerwowane słowa w Extended Free Pascal

Zarezerwowane słowa w Extended Free Pascal mode zawierają:

Modyfikatory (dyrektywy)

Modyfikatory nie są słowami ściśle zastrzeżonymi; jednakże są one używane w taki sam sposób jak słowa zastrzeżone.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Free Pascal Reference Guide|Przewodniku Po Programie Free Pascal.

Modyfikatory Opis
absolute Deklaracja zmiennej pod tym samym adresem co inna zmienna.
abstract Nie można utworzyć instancji klasy abstrakcyjnej, można ją jedynie dziedziczyć.
alias Alias ​​modyfikatora daje możliwość określenia nazwy asemblera procedury. Jest uważany za przestarzały od FPC 2.2.4.
assembler Czysta procedura asemblera: procedura jest definiowana przez asm … end
cdecl Modyfikator deklaracji C.
Cppdecl Modyfikator deklaracji C++.
default Aby właściwości indeksowane były używane bez określania nazwy właściwości.
export
external
forward Zezwól na użycie podprogramu przed jego zadeklarowaniem
generic Modyfikator tworzenia klas
index Przypisuje właściwość do jednego z indeksów właściwości tablicy.
local Modyfikator funkcji/procedury do użytku tylko z Linuksem (dla zgodności Kylix)
name
nostackframe Wskazówka kompilatora: jeśli to możliwe, pomiń ramkę stosu.
oldfpccall Przestarzałe; konwencja wywoływania podprogramów.
override Nadpisywanie funkcji wirtualnych.
pascal Użyj klasycznej konwencji wywoływania języka Pascal
private Prywatny modyfikator dostępności, tylko członkowie klasy mają dostęp do danych/funkcji/procedur.
protected Chroniony modyfikator dostępności, członkowie klas i klas dziedziczonych mogą uzyskać dostęp do danych/funkcji/procedur.
public Modyfikator dostępności publicznej, publiczny dostęp do danych/funkcji/procedur.
published Modyfikator dostępności, opublikowane właściwości są widoczne w środowisku IDE, można je zapisać w pliku .lfm.
read Dostęp do odczytu właściwości.
register Definiuje konwencję wywoływania procedury: przekaż pierwsze n parametrów przez GPR.
reintroduce Umożliwia ukrycie metody klasy nadrzędnej przez nową metodę o tej samej nazwie.
safecall Konwencja wywoływania podprogramów.
softfloat
specialize Specjalizacja klas generycznych.
stdcall Konwencja wywoływania podprogramów.
virtual Opisuje metodę wirtualną w programowaniu zorientowanym obiektowo.
write Dostęp do zapisu właściwości.

Nieobsługiwane modyfikatory Turbo Pascala

Note-icon.png

Uwaga: Te modyfikatory są obsługiwane w cross kompilatorze DOS obecnym w wersji rozwojowej FPC

Powodem, dla którego te modyfikatory nie są obsługiwane, jest to, że te modyfikatory obsługują 16-bitowy kod dla DOS. Innymi słowy, te modyfikatory mają specjalne znaczenie dla programowania 16-bitowego pod DOS i Windows 3.x.

Ponieważ Free Pascal nie obsługuje 16-bitowego kodu (tylko 32 i 64-bitowy), te modyfikatory nie mają znaczenia w kodzie Free Pascal.

far Adresy dostępu spoza obecnego segmentu 64 KB.
near Adresy dostępu w obecnym segmencie 64 KB.

Więcej funkcjonalności

Oprócz funkcji językowych zapewnianych przez wspomniane powyżej słowa zastrzeżone/kluczowe, programista ma wiele funkcji dostępnych w różnych bibliotekach:

  • RTL: Run-Time Library, dostępna dla wszystkich programów FPC i Lazarus
  • FCL: Free Component Library: podstawowy zestaw bibliotek dostępnych dla programów Lazarus i zwykle dla FPC (FPC można skompilować bez niego, ale robi się to celowo tylko dla systemów osadzonych o małej ilości pamięci itp.)
  • FPC Packages: inne pakiety dostarczane przez FPC
  • Lazarus components: są to komponenty Lazarusa, które można upuścić na formularzu i często są oparte na pakietach FCL lub FPC
  • Lazarus utility functions: np. moduł fileutil.

Część z bibliotek dostarczonych przez FPC i Lazarus, dostępnych jest więcej bibliotek/komponentów:

  • FPC moduły dostarczane przez użytkowników: zobacz FPC na wiki
  • Lazarus CCR: komponenty
  • Kody dostarczone przez użytkowników w Internecie: zobacz repozytoria open source, takie jak SourceForge i GitHub.

Zobacz także