SizeOf/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 16:17, 6 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (resolve Category: Pages using deprecated enclose attributes)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) русский (ru)


Käännösaikainen funktio SizeOf arvioi tietyn tyyppisen nimen tai muuttujan tunnisteen koon tavuina (byte).

sizeOf voi olla myös käännösaikaisissa laajennuksissa, kuten kääntäjädirektiiveissä.

Käyttö

SizeOf esiintyy erityisesti assembly-kielessä tai kun suoritetaan muistin manuaalista allokointia:

 1program sizeOfDemo(input, output, stderr);
 2
 3{$typedAddress on}
 4
 5uses
 6	heaptrc;
 7
 8type
 9	s = record
10		c: char;
11		i: longint;
12	end;
13
14var
15	x: ^s;
16
17begin
18	returnNilIfGrowHeapFails := true;
19	
20	getMem(x, sizeOf(x));
21	
22	if not assigned(x) then
23	begin
24		writeLn(stderr, 'malloc for x failed');
25		halt(1);
26	end;
27	
28	x^.c := 'r';
29	x^.i := -42;
30	
31	freeMem(x, sizeOf(x));
32end.

Rakenteellisten tietotyyppien suora käsittely assembly-kielellä edellyttää myös tietojen (datan) koon tuntemusta:

 1program sizeOfDemo(input, output, stderr);
 2
 3type
 4	integerArray = array of integer;
 5
 6function sum(const f: integerArray): int64;
 7{$ifdef CPUx86_64}
 8assembler;
 9{$asmMode intel}
10asm
11	// ensure f is in a particular register
12	mov rsi, f            // rsi := f (pointer to an array)
13	
14	// check for nil pointer (i.e. empty array)
15	test rsi, rsi          // rsi = 0 ?
16	jz @sum_abort          // if rsi = nil then goto abort
17	
18	// load last index of array [theoretically there is highF]
19	mov rcx, [rsi] - sizeOf(sizeInt) // rcx := (rsi - sizeOf(sizeInt))^
20	
21	// load first element, since loop condition won't reach it
22	{$if sizeOf(integer) = 4}
23	mov eax, [rsi]          // eax := rsi^
24	{$elseif sizeOf(integer) = 2}
25	mov ax, [rsi]          // ax := rsi^
26	{$else} {$error unexpected integer size} {$endif}
27	
28	// we're done, if f doesn't contain any more elements
29	test rcx, rcx          // rcx = 0 ?
30	jz @sum_done           // if high(f) = 0 then goto done
31	
32@sum_iterate:
33	{$if sizeOf(integer) = 4}
34	mov edx, [rsi + rcx * 4]     // edx := (rsi + 4 * rcx)^
35	{$elseif sizeOf(integer) = 2}
36	mov dx, [rsi + rcx * 2]     // dx := (rsi + 2 * rcx)^
37	{$else} {$error unexpected scale factor} {$endif}
38	
39	add rax, rdx           // rax := rax + rdx
40	
41	jo @sum_abort          // if OF then goto abort
42	
43	loop @sum_iterate        // dec(rcx)
44	                 // if rcx <> 0 then goto iterate
45	
46	jmp @sum_done          // goto done
47	
48@sum_abort:
49	// load neutral element for addition
50	xor rax, rax           // rax := 0
51	
52@sum_done:
53end;
54{$else}
55unimplemented;
56begin
57	sum := 0;
58end;
59{$endif}
60
61begin
62	writeLn(sum(integerArray.create(2, 5, 11, 17, 23)));
63end.

FPC:llä integer kokonaisluvun koko riippuu käytetystä kääntäjän moodista. SizeOf(sizeInt) lisättiin kuitenkin vain esittelyä varten. {$ifdef CPUx86_64} haarassa sizeOf(sizeInt) on aina 8.

Vertailevia huomautuksia

Dynaamiset taulukot ja vastaavat

Koskadynaamiset taulukot toteutetaan osoittimina are realized as pointers to a block on the heap, sizeOf arvioi osoittimen koon. Dynaamisen taulukon koon määrittämiseksi. SizeOf on käytettävä yhdessä funktion length kanssa.

 1program dynamicArraySizeDemo(input, output, stderr);
 2
 3uses
 4	sysUtils;
 5
 6resourcestring
 7	enteredN = 'You''ve entered %0:d integers';
 8	totalData = 'occupying a total of %0:d Bytes.';
 9
10var
11	f: array of longint;
12
13begin
14	setLength(f, 0);
15	
16	while not eof() do
17	begin
18		setLength(f, length(f) + 1);
19		readLn(f[length(f)]);
20	end;
21	
22	writeLn(format(enteredN, [length(f)]));
23	writeLn(format(totalData, [length(f) * sizeOf(f[0])]));
24end.

Lähestymistapa on sama ANSI strings merkkijonoille (riippuen myös {$longstrings} kääntäjän kytkimen tilasta, jota merkitään myös string). Ei saa unohtaa, että dynaamisissa taulukoissa on hallintatiedot viitatun hyötykuorman edessä. Joten jos todella halutaan tietää, kuinka paljon muistia on varattu yhdelle taulukolla, niin on otettava huomioon myös suurin (viimeinen indeksi taulukossa) ja viitearvojen kentät.

Luokat

Luokat (class) ovat myös viitteitä. Luokka TObject tarjoaa funktion instanceSize. Se palauttaa olion koon, koska se määräytyy luokan tyypin määritelmän mukaan. Lisämuistia, jota rakentajat (constructor) ovat käyttäneet tai mikä tahansa metodi, ei oteta huomioon. Huomaa, että luokat voivat sisältää myös dynaamisia taulukoita tai ANSI-merkkijonoja.