Revision history of "Text User Interface/fi"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:14, 17 June 2019Djzepi talk contribs 816 bytes +816 Created page with "{{Text User Interface}} Tekstipohjainen käyttöliittymä on merkkipohjainen käyttöliittymä, jossa näytön pikseleitä ei ohjata yksitellen, vaan kaikki näytölle tulos..."