Download from SourceForge/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 00:08, 7 July 2022 by Slawek (talk | contribs) (add polish title)
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) polski (pl)

Pobieranie z SourceForge

Możesz użyć biblioteki sieciowej Synapse do pobierania plików z SourceForge. Ponieważ SourceForge przechowuje pliki na wielu serwerach lustrzanych, musisz poradzić sobie z przekierowaniami.

...
uses httpsend {moduł Synapse}
...
function DownloadHTTPStream(URL: string; Buffer: TStream): boolean;
 // Pobieranie pliku; w razie potrzeby próbuje ponownie.
const
 MaxRetries = 3;
var
 RetryAttempt: integer;
 HTTPGetResult: boolean;
begin
 Result:=false;
 RetryAttempt := 1;
 HTTPGetResult := False;
 while ((HTTPGetResult = False) and (RetryAttempt < MaxRetries)) do
 begin
  HTTPGetResult := HttpGetBinary(URL, Buffer);
  //Application.ProcessMessages;
  Sleep(100 * RetryAttempt);
  RetryAttempt := RetryAttempt + 1;
 end;
 if HTTPGetResult = False then
  raise Exception.Create('Nie można załadować dokumentu ze zdalnego serwera');
 Buffer.Position := 0;
 if Buffer.Size = 0 then
  raise Exception.Create('Pobrany dokument jest pusty.');
 Result := True;
end;

function SFDirectLinkURL(URL: string; Document: TMemoryStream): string;
{
Przekształć tę część dokumentu:
<noscript>
<meta http-equiv="refresh" content="5; url=http://downloads.sourceforge.net/project/base64decoder/base64decoder/version%202.0/b64util.zip?r=&amp;ts=1329648745&amp;use_mirror=kent">
</noscript>
na poprawny adres URL:
http://downloads.sourceforge.net/project/base64decoder/base64decoder/version%202.0/b64util.zip?r=&amp;ts=1329648745&amp;use_mirror=kent
}
const
 Refresh='<meta http-equiv="refresh"';
 URLMarker='url=';
var
 Counter: integer;
 HTMLBody: TStringList;
 RefreshStart: integer;
 URLStart: integer;
begin
 HTMLBody:=TStringList.Create;
 try
  HTMLBody.LoadFromStream(Document);
  for Counter:=0 to HTMLBody.Count-1 do
  begin
   // Ta linia powinna znajdować się między tagami noscript i podawać bezpośrednią lokalizację pobierania:
   RefreshStart:=Ansipos(Refresh, HTMLBody[Counter]);
   if RefreshStart>0 then
   begin
    URLStart:=AnsiPos(URLMarker, HTMLBody[Counter])+Length(URLMarker);
    if URLStart>RefreshStart then
    begin
     // Znajdź cudzysłów zamykający "  
     URL:=Copy(HTMLBody[Counter],
      URLStart,
      PosEx('"',HTMLBody[Counter],URLStart+1)-URLStart);
     infoln('debug: nowy adres URL po tagu noscript:');
     infoln(URL);
     break;
    end;
   end;
  end;
 finally
  HTMLBody.Free;
 end;
 result:=URL;
end;

function SourceForgeURL(URL: string): string;
// Wykrywa pobieranie z sourceforge i próbuje poradzić sobie
// z przekierowaniami i wyodrębnieniem bezpośredniego linku do pobrania.
// Dziękuję
// Ocye: http://lazarus.freepascal.org/index.php/topic,13425.msg70575.html#msg70575

const
 SFProjectPart = '//sourceforge.net/projects/';
 SFFilesPart = '/files/';
 SFDownloadPart ='/download';
var
 HTTPSender: THTTPSend;
 i, j: integer;
 FoundCorrectURL: boolean;
 SFDirectory: string; //Katalog Sourceforge
 SFDirectoryBegin: integer;
 SFFileBegin: integer;
 SFFilename: string; //Nazwa pliku Sourceforge
 SFProject: string;
 SFProjectBegin: integer;
begin
 // Wykryj pobieranie SourceForge; np. z adresu URL
 //     1     2     3     4     5     6     7     8     9
 // 1234557890123456789012345578901234567890123455789012345678901234557890123456789012345578901234567890
 // http://sourceforge.net/projects/base64decoder/files/base64decoder/version%202.0/b64util.zip/download
 //                 ^^^projekt^^^    ^^^katalog..............^^^ ^^^plik^^^
 FoundCorrectURL:=true; //Załóżmy, że nie jest to pobieranie z SourceForge
 i:=Pos(SFProjectPart, URL);
 if i>0 then
 begin
  // Ewentualnie znaleziony projekt; teraz wyodrębnij części projektu, katalogu i nazwy pliku.
  SFProjectBegin:=i+Length(SFProjectPart);
  j := PosEx(SFFilesPart, URL, SFProjectBegin);
  if (j>0) then
  begin
   SFProject:=Copy(URL, SFProjectBegin, j-SFProjectBegin);
   SFDirectoryBegin:=PosEx(SFFilesPart, URL, SFProjectBegin)+Length(SFFilesPart);
   if SFDirectoryBegin>0 then
   begin
    // Znajdź plik
    // URL może mieć końcowe argumenty... więc: wyszukaj pierwszą
    // napotkaną nazwę z prawej strony, ale powinna być po /files/
    i:=RPos(SFDownloadPart, URL);
    // Teraz poszukaj poprzedni ukośnik /, abyśmy mogli rozpoznać plik.
    // Może to być końcowy / w /files/
    SFFileBegin:=RPosEx('/',URL,i-1)+1;

    if SFFileBegin>0 then
    begin
     SFFilename:=Copy(URL,SFFileBegin, i-SFFileBegin);
     //Uwzględnij końcowy ukośnik /
     SFDirectory:=Copy(URL, SFDirectoryBegin, SFFileBegin-SFDirectoryBegin);
     FoundCorrectURL:=false;
    end;
   end;
  end;
 end;

 if not FoundCorrectURL then
 begin
  try
   // Przepisz adres URL, jeśli jest to konieczne do przekierowania pobierania Sourceforge
   // Wykryj bezpośredni link w treści HTML i uzyskaj z niego adres URL
   HTTPSender := THTTPSend.Create;
   //Kto wie, może to pomóc:
   HTTPSender.UserAgent:='curl/7.21.0 (i686-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.0 OpenSSL/0.9.8o zlib/1.2.3.4 libidn/1.18';
   while not FoundCorrectURL do
   begin
    HTTPSender.HTTPMethod('GET', URL);
    infoln('debug: headers:');
    infoln(HTTPSender.Headers.Text);
    case HTTPSender.Resultcode of
     301, 302, 307:
      begin
       for i := 0 to HTTPSender.Headers.Count - 1 do
        if (Pos('Location: ', HTTPSender.Headers.Strings[i]) > 0) or
         (Pos('location: ', HTTPSender.Headers.Strings[i]) > 0) then
        begin
         j := Pos('use_mirror=', HTTPSender.Headers.Strings[i]);
         if j > 0 then
          URL :=
           'http://' + RightStr(HTTPSender.Headers.Strings[i],
           length(HTTPSender.Headers.Strings[i]) - j - 10) +
           '.dl.sourceforge.net/project/' +
           SFProject + '/' + SFDirectory + SFFilename
         else
          URL:=StringReplace(
           HTTPSender.Headers.Strings[i], 'Location: ', '', []);
         HTTPSender.Clear;//httpsend
         FoundCorrectURL:=true;
         break; // opuść pętlę przepisywania
       end;
      end;
     100..200:
      begin
       //Pobierz stronę sourceforge z bezpośredniego linku
       URL:=SFDirectLinkURL(URL, HTTPSender.Document); //Zapytaj
       FoundCorrectURL:=true; //Już skończyliśmy
      end;
     500: raise Exception.Create('Brak połączenia internetowego');
      //Internal Server Error ('+aURL+')');
     else
      raise Exception.Create('Pobieranie nie powiodło się. Kod błędu ' +
       IntToStr(HTTPSender.ResultCode) + ' (' + HTTPSender.ResultString + ')');
    end;//case
   end;//while
   infoln('debug: wynikowy adres URL po przekierowaniu sf: *' + URL + '*');
  finally
   HTTPSender.Free;
  end;
 end;
 result:=URL;
end;

Następnie możesz pobrać plik standardową metodą.

...
function DownloadHTTP(URL, TargetFile: string): boolean;
// Pobieranie pliku; w razie potrzeby spróbuj ponownie.
// Oferty z linkami do pobierania SourceForge
var
 Buffer: TMemoryStream;
begin
 result:=false;
 URL:=SourceForgeURL(URL); //Zajmij się adresami URL Sourceforge
 try
  Buffer := TMemoryStream.Create;
  DownloadHTTPStream(URL, Buffer);
  Buffer.SaveToFile(TargetFile);
  result:=true;
 finally
  FreeAndNil(Buffer);
 end;
end;

Zobacz także