15-puzzle/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

15-peli

puzzle15.png

15-peli on liukupalapeli joka koostuu kehyksestä jossa on numeroituja neliömäisiä laattoja satunnaisessa järjestyksessä missä yksi laatta puuttuu. Pelissä tavoitteena on sijoittaa laatat järjestykseen liu'uttamalla siirrettävä pala tyhjään tilaan.

Luodaan ohjelmakoodi

 • Luo uusi tyhjä graafinen sovellus lomakkeella Form1
 • Muuta lomakkeen Form1 ominaisuus caption arvoon 15Puzzle'.
 • Lisää uusi käännösyksikkö unitGameBoard.pas
 • Luodaan OnCreate tapahtumakäsittelijä lomakkeelle, käyttämällä komponenttimuokkaimen tapahtumat-välilehteä, valitsemalla OnCreate tapahtuma, klikkaamalla sen [...] painiketta tai kaksoisklikkaamalla painiketta lomakkeella.
 • Lisää siihen seuraava koodi:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
 aButton: TButton;
 point:TPoint;
begin
 Randomize;
 Puzzle15:= TGameBoard.Create;
 i := 1;
 while i < 16 do
  begin               //luodaan 15 painiketta
   aButton:=TButton.Create(Self);  //luodaan Button, Owner on Form1, kun painike myöhemmin julkaistaan
   aButton.Parent:=Self;      //määrittää, missä se on näytettävä
   aButton.Caption:=IntToStr(i);  //Painikkeessa näkyvä teksti
   aButton.Width:=aButton.Height;  //Painike on neliö
   point := Puzzle15.ButtonPlace(aButton.Caption);
   aButton.Left:= point.x* aButton.Width;  //painikkeen vasemman reunan etäisyys
   aButton.Top := point.y* aButton.Height;

   aButton.OnClick:=@aButtonClick; //painikkeen tapahtumakäsittelijä 
   inc(i);
  end;
 Self.Height:=aButton.Height*6;   //lomakkeen korkeuden määritys
 Self.Width:=aButton.Width*6;    //lomakkeen leveyden määritys
end;
 • Luodaan komponenttimuokkaimella tapahtumakäsittelijä tapahtumalle FormDestroy, klikkaamalla sen painiketta [...].
 • Täydennetään tapahtuman koodi seuraavaksi:
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 FreeAndNil(Puzzle15);
end;


 • Seuraavaksi luodaan tapahtumankäsittelijä painikkeiden klikkaukselle.
 • Lähdekoodieditorissa siirrytään luokan TForm1 esittelyn private osaan.
 • Lisää aliohjelma procedure aButtonClick (Sender: TObject); ja paina näppäimiä Ctrl+ Shift+c (Koodin täydennys aktivoituu ja luo aliohjelman rungon procedure TForm1.aButtonClick (Sender: TObject) ;.
 • Täydennetään se tälläiseksi:
procedure TForm1.aButtonClick(Sender: TObject); //Painikkeen tapahtumankäsittelijä
var
 i:integer;
 point : TPoint;
begin
 if (Sender is TButton) and           //Tarkistetaan että tapahtuman tultiin näppäimen painalluksella
   TryStrToInt(TButton(Sender).Caption, i)    // ja onko sen teksti kokonaisluku
  then
   begin
    if Puzzle15.CanMove(TButton(Sender).Caption) then
     begin
      point := Puzzle15.Change(TButton(Sender).Caption);
      TButton(Sender).Left:= point.x* TButton(Sender).Width;  
      TButton(Sender).Top := point.y* TButton(Sender).Height;
     end;
   end;
end;

Lähdekoodi

unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 unitGameBoard;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  Puzzle15:TGameBoard;
  procedure aButtonClick(Sender: TObject);

 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
 aButton: TButton;
 point:TPoint;
begin
 Randomize;
 Puzzle15:= TGameBoard.Create;
 i := 1;
 while i < 16 do
  begin               //luodaan 15 painiketta
   aButton:=TButton.Create(Self);  //luodaan Button, Owner on Form1, kun painike myöhemmin julkaistaan
   aButton.Parent:=Self;      //määrittää, missä se on näytettävä
   aButton.Caption:=IntToStr(i);  //Painikkeessa näkyvä teksti
   aButton.Width:=aButton.Height;  //Painike on neliö
   point := Puzzle15.ButtonPlace(aButton.Caption);
   aButton.Left:= point.x* aButton.Width;  //painikkeen vasemman reunan etäisyys
   aButton.Top := point.y* aButton.Height;

   aButton.OnClick:=@aButtonClick; //painikkeen tapahtumakäsittelijä 
   inc(i);
  end;
 Self.Height:=aButton.Height*6;   //lomakkeen korkeuden määritys
 Self.Width:=aButton.Width*6;    //lomakkeen leveyden määritys
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 FreeAndNil(Puzzle15);
end;

procedure TForm1.aButtonClick(Sender: TObject); //Painikkeen tapahtumankäsittelijä
var
 i:integer;
 point : TPoint;
begin
 if (Sender is TButton) and           //Tarkistetaan että tapahtuman tultiin näppäimen painalluksella
   TryStrToInt(TButton(Sender).Caption, i)    // ja onko sen teksti kokonaisluku
  then
   begin
    if Puzzle15.CanMove(TButton(Sender).Caption) then
     begin
      point := Puzzle15.Change(TButton(Sender).Caption);
      TButton(Sender).Left:= point.x* TButton(Sender).Width;  
      TButton(Sender).Top := point.y* TButton(Sender).Height;
     end;
   end;
end;

end.

Unit1.lfm

object Form1: TForm1
 Left = 362
 Height = 184
 Top = 162
 Width = 432
 Caption = '15Puzzle'
 OnCreate = FormCreate
 OnDestroy = FormDestroy
 LCLVersion = '1.6.0.4'
end

unitGameBoard.pas

unit unitGameBoard;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils;

const
 GB_MAX_BUTTONS = 15;
 GB_MAX_X = 4;
 GB_MAX_Y = 4;
 GB_EMPTY_PLACE ='-';
type


 { TGameBoard }

 TGameBoard = class
 private
   GameArray:array[1..GB_MAX_X, 1..GB_MAX_Y] of string;
   function ValidPoint(a_point:TPoint):boolean;
 public
  constructor Create;
  function ButtonPlace(a_name:string):TPoint;
  function CanMove(a_name:string):Boolean;
  function Change(a_name: string): TPoint;
  procedure RandomArray;
  destructor Destroy; override;
 end;
implementation

{ TGameBoard }

function TGameBoard.ValidPoint(a_point: TPoint): boolean;
begin
 result := true;
 if a_point.y > GB_MAX_Y then result := false;
 if a_point.x > GB_MAX_X then result := false;
 if a_point.y < 1 then result := false;
 if a_point.x < 1 then result := false;
end;

constructor TGameBoard.Create;
var
 i, x, y : integer;
begin
 i := 1;
 for y := 1 to GB_MAX_Y do
  for x := 1 to GB_MAX_X do
   begin
    if i < GB_MAX_BUTTONS+1
     then GameArray[x,y] := IntToStr(i)
     else GameArray[x,y] := GB_EMPTY_PLACE;
    inc(i);
   end;
 RandomArray;
end;

function TGameBoard.ButtonPlace(a_name: string): TPoint;
var
 x,y:integer;
begin
 result.x := 0;
 result.y := 0;
 for y := 1 to GB_MAX_Y do
  for x := 1 to GB_MAX_X do
   if GameArray[x,y] = a_name then
   begin
    result.x := x;
    result.y := y;
   end;
end;

function TGameBoard.CanMove(a_name: string): Boolean;
var
 empty, point:TPoint;
begin
 result := false;
 empty := ButtonPlace( GB_EMPTY_PLACE );
 point := ButtonPlace(a_name);
 if (abs(empty.x-point.x)=1) and (empty.y=point.y) then result := true;
 if (abs(empty.y-point.y)=1) and (empty.x=point.x) then result := true;
end;

function TGameBoard.Change(a_name: string): TPoint;
var
 empty, point:TPoint;
begin
 empty := ButtonPlace( GB_EMPTY_PLACE );
 result := empty;
 point := ButtonPlace(a_name);
 GameArray[point.x, point.y] := GB_EMPTY_PLACE;
 GameArray[empty.x, empty.y] := a_name;
end;

procedure TGameBoard.RandomArray;
var
  j,i:integer;
  name:string;
  point,point2:TPoint;
begin
 for i := 0 to 1000 do
  begin
   j := random(4);
   point := ButtonPlace( GB_EMPTY_PLACE );
   point2 := point;
   case j of
    0: point2.x := point.x-1;
    1: point2.x := point.x+1;
    2: point2.y := point.y-1;
    3: point2.y := point.y+1;
   end;
   if ValidPoint( point2 ) then
    begin
      name := GameArray[point2.x, point2.y];
      GameArray[point.x, point.y] := name;
      GameArray[point2.x, point2.y] := GB_EMPTY_PLACE;
    end;
  end;
end;

destructor TGameBoard.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

end.

Katso myös