Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/Solution/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆) (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Решения на задачите

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Решение на задачата за числата на Фибоначи

(* Автор:  Tao Yue
  Дата:   19 July 1997
  Описание:
   Намиране на първите 10 числа на Фибоначи
  Версия:
   1.0 - original version
*)

program Fibonacci;

var
  Fibonacci1, Fibonacci2 : integer;
  temp : integer;
  count : integer;

begin  (* Main *)
  writeln ('Първите 10 числа на Фибоначи са:');
  count := 0;
  Fibonacci1 := 0;
  Fibonacci2 := 1;
  repeat
   write (Fibonacci2:7);
   temp := Fibonacci2;
   Fibonacci2 := Fibonacci1 + Fibonacci2;
   Fibonacci1 := Temp;
   count := count + 1
  until count = 10;
  writeln;

  (* Разбира се, можете да използвате цикли FOR или WHILE
   за да решите задачата. *)

end.   (* Main *)

Решение на задачата за степените на 2

(* Автор:  Tao Yue
  Дата:   13 July 2000
  Описание:
   Показване на всички степени на 2 по-малки от 2000, 5 на ред
  Версия:
   1.0 - original version
*)

program PowersofTwo;

const
  numperline = 5;
  maxnum = 20000;
  base = 2;

var
  number : longint;
  linecount : integer;

begin  (* Main *)
  writeln ('Степени на ', base, ', 1 <= x <= ', maxnum, ':');
  (* Подготовка за цикъл *)
  number := 1;
  linecount := 0;
  (* Цикъл *)
  while number <= maxnum do
   begin
     linecount := linecount + 1;
     (* Изпиши запетайка освен ако не е 
      първото число на реда *)
     if linecount > 1 then
      write (', ');
     (* Изпиши числото *)
     write (number);
     (* Изпиши запетайка и премини на нов ред ако е
      последното число ОСВЕН ако е последното
      число от редицата *)
     if (linecount = numperline) and not (number * 2 > maxnum) then
      begin
        writeln (',');
        linecount := 0
      end;
     (* Увеличи числото *)
     number := number * base;
   end; (* while *)
  writeln;

  (* Тази програма може да се напише и с използване на
   цикъл REPEAT..UNTIL. *)

end.   (* Main *)

Забележете използването на три константи: основата base, броя на числата за изписване на един ред numperline и максималното число maxnum. Това позволява програмата да бъде лесно адаптирана в бъдеще.

Използването на константи вместо литерали е добър навик. Когато пишете наистина големи програми, вие можете да използвате определени числа стотици пъти. Ако ги запишете директно в кода и се наложи да ги промените, ще трябва да ги търсите едно по едно. Също така, може да се окаже, че същото число се използва и за други цели и тогава не можете просто да използвате глобално търсене и замяна (Search-and-Replace). Използването на константа опростява разширяването на програмата.

Забележете също че е използван типа longint за променливата number. Това е така защото за да се излезе от цикъла трябва израза number <= 20000 да бъде FALSE, което означава че number ще трябва да бъде 32768. Това надвишава диапазона на типа integer, който е от -32768 до 32767. Опитайте с тип integer вместо longint и вижте какво ще се получи.

 ◄   ▲   ►