Basic Pascal Tutorial/Chapter 5/Subranges/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

5B - Поддиапазон

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Типът поддиапазон се дефинира като се указват най-малката и най-голямата стойност от друг изброим или цял тип. Дефинира се по следния начин:

lowest_value .. highest_value

където lowest_value < highest_value и двете стойности са в обсега на другия изброим/цял тип.

Например може да декларирате дните от седмицата, както и работните дни от седмицата по следния начин:

type
 DaysOfWeek = (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
        Thursday, Friday, Saturday);
 DaysOfWorkWeek = Monday..Friday;

Също така поддиапазон може да се използва и за вградените изброими типове като char и integer:

type
 Digits = '0'..'9';
 DaysOfMonth = 1..31;
 ◄   ▲   ►