Cardinal/de

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) русский (ru)

Zurück zu den Datentypen.

Der Datentyp Cardinal entspricht dem Datentyp Longword.

--Olaf 06:44, 18 August 2012 (UTC)

Datentypen
Einfacher Datentyp Boolean | Byte |Cardinal | Char | Currency | Extended | Int64 | Integer | Longint | Pointer | Real | Shortint | Smallint | Word
Zusammengesetzter Datentyp Array | Class | Record | Set | String | ShortString