Clipboard/hu

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) magyar (hu) русский (ru)


Vágólap

Előre definiált típusok

TPredefinedClipboardFormat MIME típus
pcfText text/plain
pcfBitmap image/bmp
pcfPixmap image/xpm
pcfIcon image/lcl.icon
pcfPicture image/lcl.picture
pcfMetaFilePict image/lcl.metafilepict
pcfObject application/lcl.object
pcfComponent application/lcl.component
pcfCustomData application/lcl.customdata

Szöveg

Egyszerű szöveg kezeléséhez a vágólapon az AsText tulajdonság használata ajánlott, melynek segítségével sima szövegek olvashatók és írhatók.

Szöveg írása:

Clipboard.AsText := 'Helló vágólap!';

Szöveg olvasása:

ShowMessage('A vágólap tartalma: ' + Clipboard.AsText);

A Clipboard egy TClipboard típusú változó, aminek használatához a Clipbrd unit-ot a uses részhez kell adni:

uses
..., Clipbrd;

Szöveg tartalmú komponensek

Néhány grafikus komponens, mint a TEdit, TMemo, TStringGrid, TLabeledEdit, TMaskEdit, TSpinEdit és a TFloatSpinEdit lehetővé teszik a tartalmuk egy részének kijelölését és rendelkeznek a kijelölt szöveg vágólappal történő kezelésére ajánlott eljárásokkal.

 
procedure CopyToClipboard; 
 procedure CutToClipboard; 
 procedure PasteFromClipboard;

HTML forrás

Egy példa a HTML források kiolvasására a vágólapról:

uses
 Clipbrd, ...;

procedure InsertHTMLSourceFromClipboard(Strings: TString);
var
 Fid: TClipboardFormat
 Str: WideString;
 Stream: TMemoryStream;
begin
 Fid := Clipboard.FindFormatID('text/html');
 if Fid <> 0 then 
 try
  Stream := TMemoryStream.Create;
  if Clipboard.GetFormat(Fid, Stream) then 
  begin
   Stream.Write(#0#0, Length(#0#0));
   Stream.Position := 0;
   Str := PWideChar(Stream.Memory);   
   Strings.Text := UTF8Encode(Str);
  end;
 finally
  Stream.Free;
 end;
end;

HTML forrás írása a vágólapra. Ez elvégezhető az AddFormat használatával, illetve TStream vagy memória Puffer segítségével.

// a text/html mime tipus bejegyzése. Ezt csak egyszer kell megtenni a program indulásakor:
 ClipbrdFmtHTML := RegisterClipboardFormat('text/html');
...
 // Minden korábbi formátum kitakarítása a vágólapról indulás előtt
 Clipboard.Clear;

 // szöveg és html elhelyezése a vágólapon. Más alkalmazások automatikusan a nekik legmegfelelőbbet fogják választani.
 ThePlainUTF8Text := 'Egyszerű szöveg';
 Clipboard.AsText := ThePlainUTF8Text; 

 HTMLSource := '<b>Formázott</b> szöveg'; // szöveg formázásokkal
 Clipboard.AddFormat(ClipbrdFmtHTML, HTMLSource[1], Length(HTMLSource));

Windows

Nem minden alkalmazás támogatja a 'text/html' mime típust. A Microsoft operációs rendszerei és alkalmazásai inkább a 'HTML Format' megjelölést támogatják, melyhez a vágólapon elhelyezendő tartalom leírása a következő címen olvasható:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa767917%28v=vs.85%29.aspx

(ha az URL megváltozik az írás címe: HTML Clipboard Format, és része az MSHTML Editing dokumentációnak)

Ez a leírás tartalmazza azt a követelményt, hogy a fejlécnek tartalmaznia kell a fejléc hosszát, ami bosszantó számolgatáshoz vezethet tekintettel arra, hogy a számlálás eredménye miatt megváltozhat a karakterek száma. A legegyszerűbb mód ennek megoldására, ha a számokat 10 számjeggyel és vezető nullákkal írjuk le, mint lentebb látható.

procedure AddHTMLToClipboard(AHTML: String);
const
 HTML_MIME = 'HTML Format';
 NATIVEHEADER = 'Version:0.9' + #13#10 +
         'StartHTML:%.10d' + #13#10+
         'EndHTML:%.10d' + #13#10+
         'StartFragment:%.10d' + #13#10+
         'EndFragment:%.10d' + #13#10;
 HEADER = '<html><head></head><body><!--StartFragment-->';
 FOOTER1 = '<!--EndFragment-->';
 FOOTER2 = '</body></html>';
var
 cfHTMLFormat: TClipboardFormat;
 HTMLSource : String;
 iStartHTML: Integer;
 iStartFragment: Integer;
 iEndFragment: Integer;
 iEndHTML: Integer;

begin
 // Biztosítani kell, hogy a 'HTML Format' mime típus be legyen jegyezve
 cfHTMLFormat := Clipboard.FindFormatID(HTML_MIME);
 If cfHTMLFormat = 0 Then
  cfHTMLFormat := RegisterClipboardFormat(HTML_MIME);

 iStartHTML := 105;
 iStartFragment := iStartHTML + Length(HEADER);
 iEndFragment := iStartFragment + Length(AHTML) + Length(FOOTER1);
 iEndHTML := iEndFragment + LENGTH(FOOTER2);

 // Fejléc és nyitó html cimkék elhelyezése a karakterlánc elején
 HTMLSource := Format(NATIVEHEADER, [iStartHTML, iEndHTML, iStartFragment,
  iEndFragment]) + HEADER + AHTML + FOOTER1 + FOOTER2;

 Clipboard.AddFormat(cfHTMLFormat, HTMLSource[1], Length(HTMLSource));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Clipboard.Clear;

 Clipboard.AsText:='Egyszerű szöveg';

 AddHTMLToClipboard('<b>Kövér szöveg</b>');
end;

Mivel a vágólap több formátumot támogat, ezért elhelyezhető rajta egyszerű szöveg (SimpleText), 'text/html' és 'HTML Format' elem egyszerre...

Kép

Betöltés vágólapról

uses 
 Clipbrd, LCLIntf, LCLType, ...;

procedure LoadBitmapFromClipboard(Bitmap: TBitmap);
begin
 if Clipboard.HasFormat(PredefinedClipboardFormat(pcfDelphiBitmap)) then
  Bitmap.LoadFromClipboardFormat(PredefinedClipboardFormat(pcfDelphiBitmap));
 if Clipboard.HasFormat(PredefinedClipboardFormat(pcfBitmap)) then
  Bitmap.LoadFromClipboardFormat(PredefinedClipboardFormat(pcfBitmap));
end;

Mentés vágólapra

uses 
 Clipbrd, ...;

procedure SaveBitmapToClipboard(Bitmap: TBitmap);
begin
 Clipboard.Assign(Bitmap);
end;

Értesítés a változásokról

Az LCL-en nem futnak át a Windows üzeneteket, kivéve a WM_USER üzenetet. Ennek megfelelően saját üzenetkezelő írására lehet szükség. Processing non - user messages in your window

Példa saját üzenetkezelő kidolgozására:

unit Unit1;

{$mode delphi}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
 Clipbrd, StdCtrls, Windows, Messages;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 private
  FNextClipboardOwner: HWnd;  // A következő vágólapkezelő
  // A vágólap eseményeit kezelő eljárások következnek
  function WMChangeCBChain(wParam: WParam; lParam: LParam):LRESULT;
  function WMDrawClipboard(wParam: WParam; lParam: LParam):LRESULT;
 public
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}
var
 PrevWndProc:windows.WNDPROC;

function WndCallback(Ahwnd: HWND; uMsg: UINT; wParam: WParam;
 lParam: LParam): LRESULT; stdcall;
begin
 if uMsg = WM_CHANGECBCHAIN then begin
  Result := Form1.WMChangeCBChain(wParam, lParam);
  Exit;
 end 
 else if uMsg=WM_DRAWCLIPBOARD then begin
  Result := Form1.WMDrawClipboard(wParam, lParam);
  Exit;
 end;
 Result := CallWindowProc(PrevWndProc, Ahwnd, uMsg, WParam, LParam);
end;

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 PrevWndProc := Windows.WNDPROC(SetWindowLong(Self.Handle, GWL_WNDPROC, PtrInt(@WndCallback)));
 FNextClipboardOwner := SetClipboardViewer(Self.Handle);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 ChangeClipboardChain(Handle, FNextClipboardOwner);
end;

function TForm1.WMChangeCBChain(wParam: WParam; lParam: LParam): LRESULT;
var
 Remove, Next: THandle;
begin
 Remove := WParam;
 Next := LParam;
 if FNextClipboardOwner = Remove then FNextClipboardOwner := Next
  else if FNextClipboardOwner <> 0 then
   SendMessage(FNextClipboardOwner, WM_ChangeCBChain, Remove, Next)
end;

function TForm1.WMDrawClipboard(wParam: WParam; lParam: LParam): LRESULT;
begin
 if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) Then Begin
  ShowMessage(Clipboard.AsText);
 end;
 SendMessage(FNextClipboardOwner, WM_DRAWCLIPBOARD, 0, 0);  // NAGYON FONTOS!
 Result := 0;
end;

end.

Külső hivatkozások