Nullable types/fi

From Free Pascal wiki

English (en) suomi (fi)

Tyhjennettävät tyypit (Nullable types) ovat sellaisia tietotyyppejä, joilla ei välttämättä ole arvoa (voidaan määrätä). Yksi tällainen tyyppi Pascalissa on pointer-tyyppi, jolla voi olla nil arvo, mikä tarkoittaa, että sitä ei ole osoitettu mihinkään tiettyyn osoitteeseen. Sama käyttäytyminen voidaan toteuttaa käyttämällä geneerisiä tyyppejä ja advanced record tietueita, joissa on operaattorin ylikuormitus.

unit Nullable;

{$mode delphi}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils;

type
 TNullable<T> = record
 private
  FHasValue: Boolean;
  FValue: T;
  function GetValue: T;
  procedure SetValue(AValue: T);
 public
  procedure Clear;
  property HasValue: Boolean read FHasValue;
  property Value: T read GetValue write SetValue;
  class operator Implicit(A: T): TNullable<T>;
  class operator Implicit(A: Pointer): TNullable<T>;
 end;

implementation

{ TNullable }

function TNullable<T>.GetValue: T;
begin
 if FHasValue then
   Result := FValue
 else
  raise Exception.Create('Variable has no value');
end;

procedure TNullable<T>.SetValue(AValue: T);
begin
 FValue := AValue;
 FHasValue := True;
end;

procedure TNullable<T>.Clear;
begin
 FHasValue := False;
end;

class operator TNullable<T>.Implicit(A: T): TNullable<T>;
begin
 Result.Value := A;
end;

class operator TNullable<T>.Implicit(A: Pointer): TNullable<T>;
begin
 if A = nil then Result.Clear
 else raise Exception.Create('Pointer value not allowed');
end;

end.

Tyhjennettävät tyypit (Nullable types) voidaan määritellä esimerkiksi näin:

NullableChar = TNullable<Char>;
NullableInteger = TNullable<Integer>;
NullableString = TNullable<string>;


Katso myös

Ulkopuoliset linkit