On/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

On-avainsanaa käytetään poikkeuksen aiheuttaman tyypien toteamisessa. On-lauseke tarkistaa onko kyseessä lukuisista poikkeusluokista joku tietty..

try
  //mahdollisesti poikkeuksia aiheuttava koodilohko
  // ...
except
  on {poikkeustyyppi} do begin
   // poikkeusten käsittely lohko, joka käsittelee jotkut poikkeukset
  end;
end;


program range_error;
{$mode objfpc} {$H+}
{$R+} // Alue tarkastelu päälle
uses sysutils;
var
 i,j:integer;
 arr:array[0..9] of integer;
begin
 try
  i := 0;
  j := 10;
  while i < j do
   begin
    inc(i);
    arr[i] := i + j;
    WriteLn( i,' ', arr[i]);
   end;
 except
  on E:ERangeError do begin
   WriteLn('Virhe: voimassa olevan alueen ylitys havaittu.');
   WriteLn(E.Message);
  end;
  on E:Exception do // yleinen käsittelijä
   WriteLn('Caught ' + E.ClassName + ': ' + E.Message);
 end;
 WriteLn('Paina jotain näppäintä');
 ReadLn;
end.

Katso myös