TAChart Tutorial: Stacked BarSeries/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)


Johdanto

StackedBarSeries Final.png

Pylväskuvaajan opetusohjelmassa näytettiin, miten luodaan kaavio jossa on vierekkäiset pylväät. Pinotut pylväät ovat toinen suosittu muunnos pylväskaaviosta jossa ryhmitellyt tiedot pinotaan toistensa päälle. Tällä tavoin yksittäiset maksut ja niiden summat voidaan osoittaa samassa kaaviossa. On myös muunnos, jossa kaikkien pylväiden korkeudet normalisoidaan 100%:n (samaan korkeuteen) tämä korostaa suhteellista osuutta [1] .

Tässä opetusohjelmassa sovelletaan tätä tekniikkaa uuden sukupolven uusiutuvien energialähteiden edistymistä Saksassa vuosien 1990 ja 2012 välillä. Tiedot ovat peräisin wikipediasta ja kattavat vesivoiman, tuulivoiman, biomassan, aurinkosähkön ja maalämpöenergian.


Pylväskuvaajan TBarSeries lisäksi tässä sivutaan myös TRandomChartSource, TCalculatedChartSource ja TChartStyles komponentteja.

Kuten tavallista, tässä oppaassa oletetaan että tiedetään jo perustiedot Lazaruksesta, Object Pascal ohjelmointikielestä ja ja keskeiset käsitteet TAChart-komponentista jotta voidaan seurata opetusohjelmaa. Jos ei ole koskaan työskennellyt pylväskuvaajien parissa olisi hyvä tarkastella siihen liittyvän opetusohjelma joka selittää vierekkäisten pylväskuvaajien käyttöä. Suosittelemme myös TAChart dokumentaation tutkimista.

Kaavion suunnittelu satunnaisella datalla

Esivalmistelu

Luo uusi projekti. Lisää TAChart komponentti ja aseta sen align arvoon alClient jolloin se täyttää lomakkeen kokonaan. Ehkä lomakkeen kokoa pitäisi lisätä hieman, mutta tämä voidaan tehdä myöhemmin, kun nähdään datat.

Ennen "todellisia tietoja" järjestään ja muotoillaan kaavio sopivaksi. Komponenttimuokkaimella saadaan nopeasti vastaus tehdyistä muutoksista. Nopeana datan lähteenä voidaan käyttää TRandomChartSource-komponenttia. TRandomChartSource vain tuottaa satunnaisia ??tietoja, mutta on erinomainen apulainen optimoida kaavion ulkonäköa ilman että kääntää projektin uudestaan ??ja uudestaan. Tietenkin lopussa, poistamme TRandomChartSource:n ja korvata sen oikealla datalla.

Joten, aloitetaan: Lisätään TBarSeries (pylväskuvaaja) ja TRandomChartSource lomakkeelle ja aseta linkki RandomChartSource pylväskuvaajan Source ominaisuuteen. (Jos tarvitset lisätietoja on katso pylväskuvaajan opetusohjelmaa ). Valitaan RandomChartSource ja asetetaan XMin 1990 ja XMax 2012 (joka on alkuperäisten tietojen väli wikipedian artikkelissa ). Tämä väli on 23 vuotta, niin asetetaan PointsNumber arvoon 23 jotta saadaan pylväs vuosittain. Lopuksi asetetaan YMax on 1 (tai johonkin muuhun arvoon). Nyt pylväskuvaaja ponnahtaa kaavion:


StackedBarSeries Step1.png

Useita y:n arvoja

Jos on lukenut toisen pylväskuvaajan opetusohjelman voi yllättyä nyt: Siinä opetusohjelmassa käytettiin yhtä kuvaajaa kullekin ryhmälle. Kun lopullinen uusiutuvan energian kaavioon tulee olemaan useita erilaisia pylväitä, yksi kutakin energian lajia. Joten, eikö pitäisi lisätä enemmän kuvaajia? Ei. Tarvitaan vain yksi koska ei voida seurata vierekkäisten pylväskuvaajien strategiaa täällä. Tämä johtuu siitä, TAChart ei voi pinota eri kuvaajien pylväitä toistensa päälle. Kukin pylväs on peräisin yhteisestä "nollatasosta" ylös (tai alas) data-arvo - ei ole tapaa siirtää pylväs alkamaan edellisen pylvään päältä.

Mitä tehdä?

Pinotussa pylväskuvaajalla, TAChart tarjoaa erityinen käsite useita y: n arvoja per kuvaajan datapistettä kohti. Jos tutkii käännösyksikön TACustomSource lähdekoodia niin löytyy tietue

type
 TChartDataItem = packed record
 public
  X, Y: Double;
  Color: TChartColor;
  Text: String;
  YList: TDoubleDynArray;
  ...
 end;

Tämä on sisäinen rakenne jolla esitetään kuvaajan arvot. Tavanomaisten x ja y -koordinaattien lisäksi, jotka tiedetään jo muista kaaviotyypeistä ja opetusohjelmista, siellä on myös datakenttä YList johon varaudutaan varastoimaan ylimääräisiä y-arvoja. ChartSource:lla on ominaisuus YCount jossa määritellään taulukon YList pituus - valitse RandomChartSource ja vilkaise sitä komponenttimuokkaimessa. Mutta pitää tietää, että YCount sisältää myös vakio y:n arvon, YList taulukon pituus on muiden y: n arvojen osalta siis YCount-1 .

Lopullinen kaavio sisältää viisi saraketyypppä ( "vesivoimaa", "tuulivoima", "biomassa", "aurinkosähkö" ja "maalämpö"). Siksi anna YCount varten arvo 5. Tämä pinoaa viisi pylvästä yhteen.

StackedBarSeries Step2.png

ChartStyles:n käyttö

Valitettavasti kaikki pylvään osapalkit ovat samanvärisiä. Miten voidaan muuttaa väriä jokaisella tasolla?

Komponenttipaletilla löytyy komponentti tähän: TChartStyles. TChartStyle on komponentti, joka mahdollistaa muokata kunkin pylväskuvaajan ulkoasua (eli "tyyliä") .

Mennään komponenttipaletille, etsitään TChartStyle -komponentti joka on (todennäköisesti) 9. kuvake (sellainen kuvake jossa värillisten palkkien/pylväiden edessä on pensseli tai harja) ja lisäätään kyseinen komponentti lomakkeelle.

ChartStyles.png

Ensin täytyy yhdistää TBarSeries ja TChartStyles komponentit. Kuvaajassa (TBarSeries) on tätä vastaava ominaisuus Styles tähän tarkoitukseen.

Valitaan sitten komponentti (TChartStyles) ja mennään sen Styles omaisuuteen komponenttimuokkaimella. Klikkaa "..." kolme pistettä painiketta joka avaa ChartStyles editorin. Tässä voidaan lisätä tyyli kunkin ryhmän palkkeihin klikkaamalla "+" -painiketta viisi kertaa. Vaihtoehtoisesti voit klikata hiirellä ChartStyles1 puun "Styles" solmun kohtaa ja valita "Lisää kohde".

ChartStylesEditor.png ChartStylesEditor Properties.png

Komponenttimuokkaimen puussa ChartStyleList:n alta voidaan valita kunkin tyyli ja nähdä tyylin ominaisuudet komponenttimuokkaimessa. TChartStyle indeksin 0 kuuluu alimmaisen palkille, indeksi 1 kuuluu seuraavalle palkille jne. Palkin värin muuttaminen onnistuu muuttamalla tyylin Brush.Color väriä. Kaavio välittömästi päivittää ja näyttää vastaavan palkin uudella värillä. Toista tämä muissakin tyyleissä. Tutustumalla TChartStyle muihin ominaisuuksiin oppii, mitä muuta sillä voidaan tehdä.

Näytetään ChartStyles otsikkopalkissa

Käyttämällä ChartStyle ominaisuutta Text voit määrittää näytettävä teksti otsikkopalkissa, kullekin palkin tasolle pylväässä. Kirjoita kunkin tyylin Text kohtaan vuorotellen "Vesivoima", "tuulivoima", "Biomassa", "Aurinkosähkö" ja "maalämpö" , alkaen indeksistä nolla.

Aikaisemmin opitusta jo tiedetään että otsikkopalkki näytetään kun kaavion Legend.Visible ominaisuuden arvona on true. Se on oletusarvoisesti arvossa false. Se kuitenkin näyttää vain yhden merkinnän: punainen ruutu vastaa pylväskuvaajan käyttöä ilman ChartStyles. Tämä korjataan valitsemalla BarSeries ja avataan Legend solmu komponenttimuokkaimessa. Ominaisuus Legend.Multiplicity on edelleen arvossa lmSingle joka tuottaa vain yhden kohteen per kuvaaja. Muuta sen sijaan arvoon lmStyle. Tämä on oikea asetus, kun kuvaaja käyttää tyylejä. Nyt kaavio lukee kunkin tyylin Text arvon ja lisää ne otsikkopalkkiin.

StackedBarSeries Step3.png

Normalisoidaan pinotut pylväät 100%

Kehityksen suhteellisen osuuden korostamiseksi pylväsryhmät voidaan pinotuissa pylväskaaviossa normalisoida 100%, eli kukin pylvään palkin arvo korvataan sen prosentuaalinen osuudella pinokorkeudessa.

TAChart voi tehdä tämän kun hieman muutetaan nykyistä ohjelmaa. Keskeinen asia on tässä käyttää TCalculatedChartSource-komponenttia joka poimii tiedot, jotka liittyvät käytössä olevaan chartsource:n ja laskee suhteellisen osuuden.


Lisää TCalculatedChartSource lomakkeelle. Aseta sen ominaisuus Origin osoittamaan RandomChartSource:a. Tämä tarkoittaa, että CalculatedChartSource tuottaa laskelmien tietojen perusteella tietoja kaavioon. On tärkeää, että jättää AccumulationMethod sen oletukseen, camNone , mikä tarkoittaa sitä, että lähtötiedot johdetaan ulostuloon muuttumattomana. Muut vaihtoehdot yhdistäisi lähtötietoihin arvot uudet arvot: camAverage, esimerkiksi aiheuttaisi keskiarvon laskemisen datapisteiden sisällä AccumulationRange. Mutta miten saamme prosenttilaskun jos camNone ei muuta mitään? Yksinkertaisesti sillä on Percentage ominaisuus! Normalisoituminen levitetään laskelmien jälkeen. Aseta Percentage arvoon true .

Kaavion muutosta ei nähdä vielä, koska kuvaaja vielä saa sen tiedot RandomChartSource:sta. Mennään BarSeries ja valitaan Source ominaisuuteen CalculatedChartSource.

Nyt näyttää tältä!

StackedBarSeries Percentage.png

Näytetään todellisia tietoja

Nyt kun kaavio on käytännössä lähes viimeistelty niin on aika poistaa satunnainen data ja korvata se "todellisilla arvoilla". Kuten johdannossa todettiin, haluamme näyttää uusiutuvan energian kehittymistä eri vuosina. Tiedot löytyvät wikipedian artikkelin lopusta

Aluksi tehdään rohkea teko: poistetaan RandomChartSource, sitä ei enään tarvita - kaikki aiemmat tiedot ovat menetetään ja kaavio tyhjenee ...

Miten saadaan uudet tiedot kuvaajalle?


Tarjotaan todellisia tietoja pylväskuvaajalle

Lisätään TListChartSource lomakkeelle. Se on tietojen koti. Muistetaan että jokainen datapiste koostuu projektissa viidestä y-arvosta. Siksi on asetettava tämän chartsource:n YCount arvoon 5 Useita Y-data-arvoja voidaan laittaa luetteloon metodilla AddXYList jossa voit määrittää kaikki y-arvot kerralla.

function TListChartSource.AddXYList(
 AX: Double; const AY: array of Double; 
 const ALabel: String = '';
 AColor: TChartColor = clTAColor): Integer;

Mutta ei saa unohtaa, että Double array elementtien määrä täytyy vastata YCount määrittelyä.

Yksinkertaisuuden vuoksi kirjoitettava data otetaan wikipedian sivulta ja annetaan ne ohjelmalle lomakkeen luonnissa OnCreate tapahtumassa kutsumalla ListChartSource:n AddXYList metodia:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 with ListChartSource1 do begin
  // Y0 = Vesivoima
  // Y1 = Tuulivoima (off-shore + on-shore)
  // Y2 = Biomassa + biojäte
  // Y3 = Aurinkosähkö
  // Y4 = Maalämpö
  // Kaikki arvot GWh
  // Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Germany  
  AddXYList(1990, [15580, 71, 221+1213, 0.6, 0]);
  AddXYList(1991, [15402, 100, 260+1211, 1.6, 0]);
  AddXYList(1992, [18091, 275, 296+1262, 3.2, 0]);
  AddXYList(1993, [18526, 600, 433+1203, 5.8, 0]);
  AddXYList(1994, [19501, 909, 569+1306, 8, 0]);
  AddXYList(1995, [20747, 1500, 665+1348, 11, 0]);
  AddXYList(1996, [18340, 2032, 759+1343, 16, 0]);
  AddXYList(1997, [18453, 2955, 880+1397,  26, 0]);
  AddXYList(1998, [18452, 4489, 1642+1618, 32, 0]);
  AddXYList(1999, [20686, 5528, 1849+1740,  42, 0]);
  AddXYList(2000, [24867, 9513, 2893+1844, 64, 0]);
  AddXYList(2001, [23241, 10509, 3348+1859, 75, 0]);
  AddXYList(2002, [23662, 15786, 4089+1949, 162, 0]);
  AddXYList(2003, [17722, 18713, 6086+2161, 313, 0]);
  AddXYList(2004, [19910, 25509, 7960+2117, 556, 0.2]);
  AddXYList(2005, [19576, 27229, 10978+3047, 1282, 0.2]);
  AddXYList(2006, [20042, 30710, 14841+3844, 2220, 0.4]);
  AddXYList(2007, [21169, 39713, 19760+4521, 3075, 0.4]);
  AddXYList(2008, [20446, 40574, 22872+4659, 4420, 17.6]);
  AddXYList(2009, [19036, 30602+38, 25989+4352, 6583, 18.8]);
  AddXYList(2010, [20956, 37619+174, 29085+4781, 11683, 27.7]);
  AddXYList(2011, [17674, 48315+568, 31920+5000, 19340, 18.8]);
  AddXYList(2012, [21200, 45325+675, 35950+4900, 28000, 25.4]);
 end;
end;

Pitää muistaa linkittää ListChartSource CalculatedChartsource:n Origin kohtaan ja kääntää. Tälläinen on tulos kun CalculatedChartSource.Percentage = true:

StackedBarSeries Percentage RealData.png

Viimeistely

Kaavion viimeistelyksi lisää otsikot akseleille ("Year" tai "Vuosi" vaaka-akselille. "Energy, GWh" tai "Energia GWh" pystyakselille. Lisäksi olisi hienoa näyttää otsikko kaavion yläpuolella ("Generation of renewable energy in Germany" tai "Uuden sukupolven uusiutuvien energialähteiden edistyminen Saksassa" ) ja alatunnisteeksiviittaus wikipediaan.

Vaihda kaavion taustaväri (BackColor) valkoiseksi (clWhite). Vähennä Margins.Bottom arvoon 0 joka poistaa välin pylvään ja x akselin välillä.

Lopuksi voisi lisätä checkbox:n (valintaruudun) vaihtamaan normaalin ja prosenttiosuuden näyttämiseen pinotussa pylväskaaviossa. Koodi liitetään checkbox:n OnClick tapahtumaan.

StackedBarSeries Final.png

Yhteenveto

Nämä ovat vaiheet luoda pinottu pylväsdiagrammi:

 • Tarvitaan vain yksi kuvaaja mutta se sisältää monia y-arvoja.
 • ChartSource:ssa pitää asettaa YCount
 • Data lisätään kutsumalla AddXYList metodia.

taulukkoparametrin on vastattava YCount arvoa.

 • Lisää TChartStyles komponentti lomakkeelle ja linkitä ominaisuus Style pylväskuvaajaan.
 • Jokaiselle pinotulle pylvästasolle lisätään oma TChartStyle.
 • Värin valinta pinotussa pylväässä tapahtuu vastaavassa ChartStyle:ssä. Lisäksi kirjoita ChartStyle:n Text ominaisuuteen teksti joka myös näkyy legend kentässä.
 • Jotta legend kentässä näkyy teksti niin kuvaajan Legend.Multiplicity arvo pitää olla lmStyle
 • Normalisoidun pinotun pylväskaavion luomiseksi, lisää TCalculatedChartSource lomakkeelle. Linkki sen Origin ominaisuudessa chartsourceen kertoo piirtämiseen saatavan datan. Käytä CalculatedChartSource Source:n kuvaajassa. Aseta CalculatedChartSource:n Percentage ominaisuus arvoon true normalisoinnin aktivoimiseksi 100%.
 • Samoja menetelmiä voidaan soveltaa kun tehdään pinottu ala tai viiva-kuvaajaa.

Lähdekoodi

Project file

program project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Interfaces, // this includes the LCL widgetset
 Forms, Unit1, tachartlazaruspkg
 { you can add units after this };

{$R *.res}

begin
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, TAGraph, TASeries, TASources, TAStyles,
 Forms, Controls, Graphics, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  CalculatedChartSource1: TCalculatedChartSource;
  Chart1: TChart;
  Chart1BarSeries1: TBarSeries;
  ChartStyles1: TChartStyles;
  CheckBox1: TCheckBox;
  ListChartSource1: TListChartSource;
  Panel1: TPanel;
  procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 with ListChartSource1 do begin
  // Y0 = Hydropower
  // Y1 = Wind energy (off-shore + on-shore)
  // Y2 = Biomass + biogenic share of waste
  // Y3 = Photovoltaics
  // Y4 = Geothermal energy
  // all values in GWh
  // source: http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Germany
  AddXYList(1990, [15580, 71, 221+1213, 0.6, 0]);
  AddXYList(1991, [15402, 100, 260+1211, 1.6, 0]);
  AddXYList(1992, [18091, 275, 296+1262, 3.2, 0]);
  AddXYList(1993, [18526, 600, 433+1203, 5.8, 0]);
  AddXYList(1994, [19501, 909, 569+1306, 8, 0]);
  AddXYList(1995, [20747, 1500, 665+1348, 11, 0]);
  AddXYList(1996, [18340, 2032, 759+1343, 16, 0]);
  AddXYList(1997, [18453, 2955, 880+1397,  26, 0]);
  AddXYList(1998, [18452, 4489, 1642+1618, 32, 0]);
  AddXYList(1999, [20686, 5528, 1849+1740,  42, 0]);
  AddXYList(2000, [24867, 9513, 2893+1844, 64, 0]);
  AddXYList(2001, [23241, 10509, 3348+1859, 75, 0]);
  AddXYList(2002, [23662, 15786, 4089+1949, 162, 0]);
  AddXYList(2003, [17722, 18713, 6086+2161, 313, 0]);
  AddXYList(2004, [19910, 25509, 7960+2117, 556, 0.2]);
  AddXYList(2005, [19576, 27229, 10978+3047, 1282, 0.2]);
  AddXYList(2006, [20042, 30710, 14841+3844, 2220, 0.4]);
  AddXYList(2007, [21169, 39713, 19760+4521, 3075, 0.4]);
  AddXYList(2008, [20446, 40574, 22872+4659, 4420, 17.6]);
  AddXYList(2009, [19036, 30602+38, 25989+4352, 6583, 18.8]);
  AddXYList(2010, [20956, 37619+174, 29085+4781, 11683, 27.7]);
  AddXYList(2011, [17674, 48315+568, 31920+5000, 19340, 18.8]);
  AddXYList(2012, [21200, 45325+675, 35950+4900, 28000, 25.4]);
 end;
end;

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
 CalculatedChartSource1.Percentage := Checkbox1.Checked;
 if Checkbox1.Checked then
  Chart1.LeftAxis.Title.Caption := 'Contribution, %'
 else
  Chart1.LeftAxis.Title.Caption := 'Energy, GWh';
end;

end.

Unit1.lfm

object Form1: TForm1
 Left = 596
 Height = 270
 Top = 353
 Width = 517
 Caption = 'Form1'
 ClientHeight = 270
 ClientWidth = 517
 OnCreate = FormCreate
 LCLVersion = '1.3'
 object Chart1: TChart
  Left = 0
  Height = 248
  Top = 22
  Width = 517
  AxisList = <  
   item
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Orientation = 900
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
    Title.Caption = 'Energy, GWh'
   end  
   item
    Alignment = calBottom
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
    Title.Caption = 'Year'
   end>
  BackColor = clWhite
  Foot.Alignment = taLeftJustify
  Foot.Brush.Color = clBtnFace
  Foot.Font.Color = clGray
  Foot.Text.Strings = (
   'Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Germany'
  )
  Foot.Visible = True
  Legend.Visible = True
  Margins.Bottom = 0
  Title.Brush.Color = clBtnFace
  Title.Font.Color = clBlue
  Title.Font.Style = [fsBold]
  Title.Text.Strings = (
   'Generation of renewable energy in Germany'
  )
  Title.Visible = True
  Align = alClient
  ParentColor = False
  object Chart1BarSeries1: TBarSeries
   Legend.Multiplicity = lmStyle
   BarBrush.Color = clRed
   Source = CalculatedChartSource1
   Styles = ChartStyles1
  end
 end
 object Panel1: TPanel
  Left = 0
  Height = 22
  Top = 0
  Width = 517
  Align = alTop
  BevelOuter = bvNone
  ClientHeight = 22
  ClientWidth = 517
  TabOrder = 1
  object CheckBox1: TCheckBox
   Left = 8
   Height = 19
   Top = 0
   Width = 119
   Caption = 'Normalize to 100%'
   OnClick = CheckBox1Click
   TabOrder = 0
  end
 end
 object ChartStyles1: TChartStyles
  Styles = <  
   item
    Brush.Color = clBlue
    Text = 'Hydropower'
   end  
   item
    Brush.Color = clSkyBlue
    Text = 'Wind energy'
   end  
   item
    Brush.Color = clGreen
    Text = 'Biomass'
   end  
   item
    Brush.Color = clYellow
    Text = 'Photovoltaic'
   end  
   item
    Brush.Color = clMaroon
    Text = 'Geothermal'
   end>
  left = 336
  top = 96
 end
 object CalculatedChartSource1: TCalculatedChartSource
  Origin = ListChartSource1
  left = 104
  top = 96
 end
 object ListChartSource1: TListChartSource
  YCount = 5
  left = 232
  top = 96
 end
end