fcl-json/pl

From Free Pascal wiki

English (en) polski (pl) русский (ru)

Informacje

fcl-json jest implementacją JSON.

Zawiera moduły takie jak:

 • fpjson: moduł podstawowy, który implementuje TJsonData i jego dzieci, np. TJsonObject
 • jsonParser: implementuje parser TJsonParser, użyty w przykładzie z JsonViewer poniżej
 • jsonConf: implementuje TJsonConfig, który jest przydatny do odczytu/zapisu danych aplikacji z/do plików
 • jsonScanner: leksykalny analizator źródła JSON
Note-icon.png

Uwaga: W fpjson dostęp np. do SomeJSONObject.Integers['price'] może wywołać zdarzenie SIGSEGV/Access Violation (naruszenie dostępu), jeśli ta zmienna Integers nie istnieje. Jest to pozornie celowe, patrz [[1]]. Będziesz musiał użyć metody Find (dostępnej od wersji FPC 2.6.2), aby najpierw sprawdzić, czy element ('price' w tym przykładzie) istnieje.

Przesyłanie strumieniowe

fcl-json zawiera moduł "fpjsonrtti", który służy do ładowania obiektów (instancji TObject) z formatu JSON lub do zapisywania ich w formacie JSON.

Zobacz Streaming JSON na krótkim przykładzie.

Przykłady

Pierwsze kroki

uses
 fpjson, jsonparser;

procedure JSONTest;
var
 jData : TJSONData;
 jObject : TJSONObject;
 jArray : TJSONArray;
 s : String;
begin
 
 // jest to tylko minimalna próbka tego, co można zrobić z tym interfejsem API

 // utwórz z ciągu string
 jData := GetJSON('{"Fld1" : "Hello", "Fld2" : 42, "Colors" : ["Red", "Green", "Blue"]}');

 // wyjście jako płaski ciąg string
 s := jData.AsJSON;

 // wyjście jest ładnie sformatowanym JSON
 s := jData.FormatJSON;

 // rzutowanie jako TJSONObject, aby ułatwić dostęp
 jObject := TJSONObject(jData);

 // pobierz wartość Fld1
 s := jObject.Get('Fld1');

 // zmień wartość Fld2
 jObject.Integers['Fld2'] := 123;

 // pobierz drugi kolor
 s := jData.FindPath('Colors[1]').AsString;

 // dodaj nowy element
 jObject.Add('Happy', True);

 // dodaj nową pod-tablicę
 jArray := TJSONArray.Create;
 jArray.Add('North');
 jArray.Add('South');
 jArray.Add('East');
 jArray.Add('West');
 jObject.Add('Directions', jArray);

end;

Przenoszenie elementów

uses
 Classes, TypInfo, fpjson, jsonparser;

procedure JSONItems(Info: TStrings);
var
 jData : TJSONData;
 jItem : TJSONData;
 i, j: Integer;
 object_name, field_name, field_value, object_type, object_items: String;
begin
 jData := GetJSON('{"A":{"field1":0, "field2": false},"B":{"field1":0, "field2": false}}');

 for i := 0 to jData.Count - 1 do
 begin
  jItem := jData.Items[i];
 
  object_type := GetEnumName(TypeInfo(TJSONtype), Ord(jItem.JSONType));
  object_name := TJSONObject(jData).Names[i];
  WriteStr(object_items, jItem.Count);
 
  Info.Append('object type: ' + object_type + '|object name: ' + object_name + '|number of fields: ' + object_items);
 
  for j := 0 to jItem.Count - 1 do
  begin
   field_name := TJSONObject(jItem).Names[j];
   field_value := jItem.FindPath(TJSONObject(jItem).Names[j]).AsString;
 
   Info.Append(field_name + '|' + field_value);
  end;
 end;
 
 jData.Free;
end;

Zapisz/wczytaj pozycję/rozmiar okna dialogowego

uses
 jsonConf;

procedure TfmMain.SaveOptionsPos;
var
 c: TJSONConfig;
begin
 c:= TJSONConfig.Create(Nil);
 try
  c.Filename:= GetAppPath(cFileHistory);
  c.SetValue('/dialog/max', WindowState=wsMaximized);
  if WindowState<>wsMaximized then
  begin
   c.SetValue('/dialog/posx', Left);
   c.SetValue('/dialog/posy', Top);
   c.SetValue('/dialog/sizex', Width);
   c.SetValue('/dialog/sizey', Height);
  end;
 finally
  c.Free;
 end;
end;

procedure TfmMain.LoadOptionsPos;
var
 nLeft, nTop, nW, nH: Integer;
 c: TJSONConfig;
begin
 c:= TJSONConfig.Create(Nil);
 try
  c.Filename:= GetAppPath(cFileHistory);

  nLeft:= c.GetValue('/dialog/posx', Left);
  nTop:= c.GetValue('/dialog/posy', Top);
  nW:= c.GetValue('/dialog/sizex', Width);
  nH:= c.GetValue('/dialog/sizey', Height);
  SetBounds(nLeft, nTop, nW, nH);

  if c.GetValue('/dialog/max', false) then
   WindowState:= wsMaximized;
 finally
  c.Free;
 end;
end;

Zapisz/wczytaj TStringList

//Przykład ścieżki: '/list_find'

procedure SLoadStringsFromFile(cfg: TJsonConfig; const path: String; List: TStrings);
var
 i: Integer;
 s: UnicodeString;
begin
 List.Clear;
 for i:= 0 to OptMaxHistoryItems-1 do
 begin
  s:= cfg.GetValue(path+'/'+inttostr(i), '');
  if s='' then
   Break;
  List.Add(Utf8Encode(s));
 end;
end;

procedure SSaveStringsToFile(cfg: TJsonConfig; const path: String; List: TStrings);
var
 i: Integer;
 s: String;
begin
 for i:= 0 to OptMaxHistoryItems-1 do
 begin
  if i<List.Count then
   s:= List[i]
  else
   s:= '';
  cfg.SetDeleteValue(path+'/'+inttostr(i), Utf8Decode(s), '');
 end;
end;

Przykład z JsonViewer

Przykład użycia można znaleźć w narzędziu Lazarus jsonviewer (znajdującym się w lazarus/tools/jsonviewer). W szczególności, ta część narzędzia pokazuje, jak używać json:

procedure TMainForm.OpenFile(Const AFileName : String);
var
 S : TFileStream;
 P : TJSONParser;
 D : TJSONData;
begin
 S:=TFileStream.Create(AFileName,fmOpenRead);
 try
  P:=TJSONParser.Create(S);
  try
   P.Strict:=FStrict;
   D:=P.Parse;
  finally
   P.Free;
  end;
 finally
  S.Free;
 end;
 FFileName:=AFileName;
 SetCaption;
 FreeAndNil(FRoot);
 FRoot:=D;
 ShowJSONDocument;
end;

procedure TMainForm.ShowJSONDocument;
begin
 with TVJSON.Items do
 begin
  BeginUpdate;
  try
   TVJSON.Items.Clear;
   SHowJSONData(Nil,FRoot);
   with TVJSON do
    if (Items.Count>0) and Assigned(Items[0]) then
    begin
     Items[0].Expand(False);
     Selected:=Items[0];
    end;
  finally
   EndUpdate;
  end;
 end;
end;

procedure TMainForm.ShowJSONData(AParent : TTreeNode; Data : TJSONData);
var
 N,N2 : TTreeNode;
 I : Integer;
 D : TJSONData;
 C : String;
 S : TStringList;
begin
 N:=Nil;
 if Assigned(Data) then
 begin
  case Data.JSONType of
   jtArray,
   jtObject:
    begin
     if (Data.JSONType=jtArray) then
      C:=SArray
     else
      C:=SObject;
     N:=TVJSON.Items.AddChild(AParent,Format(C,[Data.Count]));
     S:=TstringList.Create;
     try
      for I:=0 to Data.Count-1 do
       if Data.JSONtype=jtArray then
        S.AddObject(IntToStr(I),Data.items[i])
       else
        S.AddObject(TJSONObject(Data).Names[i],Data.items[i]);
      if FSortObjectMembers and (Data.JSONType=jtObject) then
       S.Sort;
      for I:=0 to S.Count-1 do
      begin
       N2:=TVJSON.Items.AddChild(N,S[i]);
       D:=TJSONData(S.Objects[i]);
       N2.ImageIndex:=ImageTypeMap[D.JSONType];
       N2.SelectedIndex:=ImageTypeMap[D.JSONType];
       ShowJSONData(N2,D);
      end
     finally
      S.Free;
     end;
    end;
   jtNull:
    N:=TVJSON.Items.AddChild(AParent,SNull);
   else
    N:=TVJSON.Items.AddChild(AParent,Data.AsString);
  end;
  if Assigned(N) then
  begin
   N.ImageIndex:=ImageTypeMap[Data.JSONType];
   N.SelectedIndex:=ImageTypeMap[Data.JSONType];
   N.Data:=Data;
  end;
 end;
end;

FpcTwit

Biblioteka Przykłady komponentów i kodu wykorzystuje JSON do wysyłania/odbierania danych.

Zobacz też