fpjsondataset/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en)

Databases portal

References:

Tutorials/practical articles:

Databases

Advantage - MySQL - MSSQL - Postgres - Interbase - Firebird - Oracle - ODBC - Paradox - SQLite - dBASE - MS Access - Zeos

fpjsondataset jest to moduł fcl-db zawierający klasę zbioru danych (dataset) umożliwiającą uzyskanie dostępu do danych JSON w postaci prostych struktur tabel.


TJSONDataSet

TJSONDataSet jest to klasa zbioru danych (dataset) używana do obsługi danych w postaci tablic JSON.

Note-icon.png

Uwaga: TJSONDataSet jest zawarty we Free Pascalu, ale nie jest widoczny w palecie komponentów Lazarusa.


Przykład

 1. Utwórz nowy projekt aplikacji
 2. Umieść siatkę DB na formularzu (DBGrid1)
 3. Umieść DataSource w formularzu (DataSource1)
 4. Połącz DBGrid1.Datasource z DataSource1
 5. Utwórz zbiór danych JSON za pomocą kodu
unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, DBCtrls, DBGrids, DB,
 fpjson, fpjsondataset;

type

 TForm1 = class(TForm)
  DataSource1: TDataSource;
  DBGrid1: TDBGrid;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  JSONDataSet: TJSONDataSet;
 end;

var
 Form1: TForm1;

const
 // to są przykładowe dane JSON użyte w demo
 JSON_STRING = '['
  +'{"Author ID":"409-56-7008","Last Name":"Bennet","First Name":"Abraham","Active": False},'
  +'{"Author ID":"213-46-8915","Last Name":"Green","First Name":"Marjorie","Active": True}'
  +']';

implementation

{$R *.lfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 data: TJSONArray;
begin
 // przeanalizuj ciąg JSON
 data := GetJSON(JSON_STRING) as TJSONArray;
 // utwórz nowy zestaw TJSONDataSet
 JSONDataSet := TJSONDataSet.Create(Self);
 // musisz ręcznie utworzyć FieldDefs
 // ftString wymaga określonej długości
 JSONDataSet.FieldDefs.Add('Author ID', ftString, 11, True);
 JSONDataSet.FieldDefs.Add('Last Name', ftString, 40);
 JSONDataSet.FieldDefs.Add('First Name', ftString, 20);
 JSONDataSet.FieldDefs.Add('Active', ftBoolean);
 // ustaw OwnsData na True, a dane JSON zostaną zniszczone, gdy zestaw danych zostanie zniszczony
 JSONDataSet.OwnsData := True;
 // dane JSON to tablica obiektów
 JSONDataSet.RowType := rtJSONObject;
 // przypisz dane JSON do zbioru danych
 JSONDataSet.Rows := data;
 // aktywuj zbiór danych
 JSONDataSet.Active := True;
 // przypisz zbiór danych do źródła danych
 DataSource1.DataSet := JSONDataSet;
end;

end.