Difference between revisions of "LAMW/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Copy of the en version)
 
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{LanguageBar}}
 
{{LanguageBar}}
  
{{Platform only|Android|Android|Android}}
+
{{Platform only|Android|Android|systemu Android}}
  
{{Note|This page comes from the previous tutorial HOW_TO_INSTALL_by_Dieselnutjob.pdf (for Windows). Now it is a Wiki you are welcome to update it when you are sure it works and/or helps.}}
+
{{Note|Ta strona pochodzi z poprzedniego samouczka HOW_TO_INSTALL_by_Dieselnutjob.pdf (dla Windows, obecnie plik wydaje się być niedostępny). Teraz jest to Wiki, możesz ją zaktualizować, jeśli jesteś pewien, że coś działa i/lub jest pomocne.}}
  
'''LAMW''' is a set of ''Lazarus wizards'' you will launch from menus Build and Tools.
+
'''LAMW''' jest zestawem kreatorów Lazarusa, które uruchomisz z menu Buduj i Narzędzia.
  
It helps to set parameters, organize libraries and to run the tools required to make APK files, used to install applications on '''Android'''.
+
LAMW pomaga ustawić parametry, uporządkować biblioteki i uruchomić narzędzia wymagane do tworzenia plików APK, używanych do instalowania aplikacji na '''Androida'''.
  
This installation includes several packages containing components useful to develop Android Programs with Lazarus, using JNI.
+
Ta instalacja zawiera kilka pakietów zawierających komponenty przydatne do tworzenia programów na Androida za pomocą Lazarusa przy użyciu JNI.
  
== How to install on Linux ==
+
== Jak zainstalować w systemie Linux ==
  
See [[LAMW on Linux]]
+
Zobacz [[LAMW on Linux/pl|LAMW na Linuksie]]
  
== How to install on Windows ==
+
== Jak zainstalować w systemie Windows ==
  
This is working on Windows 8 and 10 Home Edition 64 bits.
+
Działa w 64-bitowych systemach Windows 8 i 10 Home Edition.
  
===Downloads===
+
===Pliki do pobrania===
  
Create folders C:\lamw and C:\lamw\projects
+
Utwórz foldery C:\lamw i C:\lamw\projects
  
Download these files in the folder C:\lamw :
+
Pobierz te pliki do folderu C:\lamw :
 
* [http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip SDK 24.4.1]
 
* [http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip SDK 24.4.1]
 
* [http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-windows-x86.zip NDK r10e]
 
* [http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-windows-x86.zip NDK r10e]
 
* [http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.9.6-bin.zip Ant 1.9.6]
 
* [http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.9.6-bin.zip Ant 1.9.6]
 
* [http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u65-b14/jdk-8u65-windows-i586.exe jdk-8u65-windows-i586.exe Jdk 8u65]
 
* [http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u65-b14/jdk-8u65-windows-i586.exe jdk-8u65-windows-i586.exe Jdk 8u65]
* [https://gradle.org/releases/ Gradle 4.4.1 all]
+
* [https://gradle.org/releases/ Gradle 4.4.1 wszystkie]
 
* [https://sourceforge.net/projects/laz4android/files/laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z/download Laz4Android 1.5-50093-FPC3.1.1]
 
* [https://sourceforge.net/projects/laz4android/files/laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z/download Laz4Android 1.5-50093-FPC3.1.1]
  
 
[[File:lamw_download.png]]
 
[[File:lamw_download.png]]
  
'''Important Notes :'''
+
'''Ważne informacje:'''
  
Versions specified here are currently working, although some of them are old and even hidden by their creator/publisher.
+
Podane tutaj wersje obecnie działają, chociaż niektóre z nich są stare, a nawet ukryte przez ich twórcę/wydawcę.
  
But the latest stable versions are not always compatible with the tool (NDK at least).  
+
Ale najnowsze stabilne wersje nie zawsze są kompatybilne z tym narzędziem (jak np. NDK).
  
If a more recent stable version is found working well, please update the Wiki.  
+
Jeśli okaże się, że nowsza stabilna wersja działa dobrze, zaktualizuj Wiki.
  
You may have already the kits installed somewhere else on your computer. It might lead to problems if you try to re-use them. The safer is to make new downloads in c:\lamw. Be aware to use the corresponding versions and do not use shortcuts previously installed with other versions.
+
Być może masz już zainstalowane zestawy na swoim komputerze. Może to prowadzić do problemów, jeśli spróbujesz je ponownie wykorzystać. Bezpieczniej jest pobierać nowe pliki w c:\lamw. Należy pamiętać, aby używać odpowiednich wersji i nie używać skrótów zainstalowanych wcześniej z innymi wersjami.
  
=== Get sources ===
+
=== Pobierz źródła ===
  
You must get LAMW sources using one of the 3 methods listed below. They contain the wizards and the 3 packages.
+
Musisz uzyskać źródła LAMW za pomocą jednej z 3 metod wymienionych poniżej. Zawierają one kreatory i 3 pakiety.
  
==== Checkout with a git client ====
+
==== Pobieranie za pomocą klienta git ====
  
We use here Git Gui, but you can use other easier tools like Tortoise GIT.
+
Używamy tutaj Git Gui, ale możesz użyć innych prostszych narzędzi, takich jak Tortoise GIT.
# create a folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
+
# utwórz folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
# click right on this folder
+
# kliknij prawym przyciskiem myszy na tym folderze
# click "GIT Gui here"
+
# kliknij "GIT Gui here"
# click "Clone existing repository" and enter https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard in the source location.
+
# kliknij „Clone existing repository” (Sklonuj istniejące repozytorium) i wprowadź ten adres https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard w „Source location” (Lokalizacja źródła).
# select the folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
+
# wybierz katalog C:\lamw\lazandroidmodulewizard
  
 
[[File:lamw_git_checkout.png]]
 
[[File:lamw_git_checkout.png]]
  
==== Checkout with a svn client ====
+
==== Pobieranie za pomocą klienta svn ====
  
With Tortoise SVN
+
Za pomocą Tortoise SVN
: https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard to C:\lamw\lazandroidmodulewizard
+
: https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard do C:\lamw\lazandroidmodulewizard
  
 
[[File:lamw_svn_checkout_1.png]]
 
[[File:lamw_svn_checkout_1.png]]
Line 67: Line 67:
 
[[File:lamw_svn_checkout_2.png]]
 
[[File:lamw_svn_checkout_2.png]]
  
==== Extract zip ====
+
==== Rozpakuj zip ====
An alternate method is to download [https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard/archive/master.zip this zip file] in c:\lamw and to extract into the (default) folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
 
  
You will have to do this often, because there are often LAMW updates, and you will not have any source manager functionalities to check quickly updates or to be involved into the project.
+
Alternatywną metodą jest pobranie [https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard/archive/master.zip tego pliku zip] do folderu c:\lamw i rozpakowanie do (domyślnego) folderu C:\lamw\lazandroidmodulewizard
  
===Installations===
+
Będziesz musiał to robić często, ponieważ często pojawiają się aktualizacje LAMW, a nie będziesz miał żadnych funkcji menedżera źródeł, aby szybko sprawdzić aktualizacje lub zaangażować się w projekt.
  
Extract android-sdk_r24.4.1-windows.zip in c:\lamw\android-sdk-windows
+
===Instalowanie===
  
Extract android-ndk-r10e-windows-x86.zip in c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86
+
Rozpakuj android-sdk_r24.4.1-windows.zip do folderu c:\lamw\android-sdk-windows
  
Extract apache-ant-1.9.6-bin.zip in c:\lamw\apache-ant-1.9.6
+
Rozpakuj android-ndk-r10e-windows-x86.zip do folderu c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86
  
Extract laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z to C:\lamw\Laz4Android
+
Rozpakuj apache-ant-1.9.6-bin.zip do folderu c:\lamw\apache-ant-1.9.6
  
Execute jdk-8u65-windows-i586.exe . It will install the JDK to C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65\
+
Rozpakuj laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z do folderu C:\lamw\Laz4Android
 +
 
 +
Uruchom jdk-8u65-windows-i586.exe, aby zainstalować JDK do folderu C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65\
  
 
[[file:lamw_java_sdk_install.png]]
 
[[file:lamw_java_sdk_install.png]]
  
{{Note|Depending on the tool you use to extract zip or 7z, be sure to have not the first folder twice. Something like c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86\android-ndk-r10e-windows-x86 will lead to errors in the subsequent steps...}}
+
{{Note|W zależności od narzędzia, którego używasz do wyodrębniania zip lub 7z, upewnij się, że nie masz podwójnie zagnieżdżonego folderu. Coś takiego jak c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86\android-ndk-r10e-windows-x86 doprowadzi do błędów w kolejnych krokach...}}
  
===Update Java development kits ===
+
===Zaktualizuj Java development kits ===
  
run C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe
+
Uruchom C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe
# deselect Android N (API 23 N Preview)
+
# odznacz Android N (API 23 N Preview)
# deselect Android 6.0 (API 23)
+
# odznacz Android 6.0 (API 23)
# select Android SDK Platform-tools
+
# wybierz Android SDK Platform-tools
# select Android SDK Build-tools
+
# wybierz Android SDK Build-tools
# select Extras/Android Support Library  [if found...]
+
# wybierz Extras/Android Support Library  [jeśli jest...]
# select Extras/Google USB Driver
+
# wybierz Extras/Google USB Driver
# click Install 4 packages [3 packages if Android Support Library not found]
+
# kliknij Install 4 packages... (Zainstaluj 4 pakiety) [3 pakiety, jeśli nie ma biblioteki Android Support Library]
# Accept license and click Install
+
# Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
# wait for downloads to finish
+
# poczekaj na zakończenie pobierania
# Exit SDK Manager
+
# Zamknij SDK Manager
 
[[file:lamw_sdk_manager_1.png]]
 
[[file:lamw_sdk_manager_1.png]]
  
Run C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe again
+
Uruchom ponownie C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe
  
# deselect Android N (API 23 N Preview)
+
# odznacz Android N (API 23 N Preview)
# deselect Android 6.0 (API 23)
+
# odznacz Android 6.0 (API 23)
# expand Android 4.2.2 (API 17)
+
# rozwiń Android 4.2.2 (API 17)
# select SDK Platfrom
+
# wybierz SDK Platfrom
# select ARM EABI v7a System Image
+
# wybierz ARM EABI v7a System Image
# click Install 2 packages
+
# kliknij Install 2 packages... (Zainstaluj 4 pakiety)
# Accept license and click Install
+
# Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
# wait for downloads to finish
+
# poczekaj na zakończenie pobierania
# Exit SDK manager
+
# Zamknij SDK Manager
 
[[file:lamw_sdk_manager_2.png]]
 
[[file:lamw_sdk_manager_2.png]]
  
===Build and prepare Laz4Android===
+
===Budowanie i przygotowanie Laz4Android===
  
Laz4Android is simply an instance of Lazarus.
+
Laz4Android jest po prostu instancją Lazarusa.
  
From Windows, run cmd, then :
+
W systemie Windows uruchom cmd, a następnie wykonaj polecenia:
  
 
cd \lamw\Laz4Android
 
cd \lamw\Laz4Android
Line 129: Line 130:
 
[[file:lamw_cmd_laz4android_2.png]]
 
[[file:lamw_cmd_laz4android_2.png]]
  
When finished, exit cmd mode
+
Po zakończeniu wyjdź z trybu cmd
  
Create a shortcut on your desktop for C:\lamw\laz4android\startlazarus.exe
+
Utwórz skrót na pulpicie dla programu C:\lamw\laz4android\startlazarus.exe
  
Execute it
+
Uruchom go
  
Start IDE
+
Uruchom IDE
  
 
Package -> Open package file (.lpk)
 
Package -> Open package file (.lpk)
  
select C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\tfpandroidbridge_pack.lpk
+
wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\tfpandroidbridge_pack.lpk
  
Compile
+
Skompiluj
  
 
Use>> Install
 
Use>> Install
  
Do you want to rebuid Lazarus now? Yes  
+
Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes
 
   
 
   
Laz4Android will restart
+
Laz4Android uruchomi się ponownie
  
 
Package -> Open package file (.lpk)
 
Package -> Open package file (.lpk)
  
select C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\lazandroidwizardpack.lpk
+
wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\lazandroidwizardpack.lpk
  
Compile
+
Skompiluj
  
 
Use>> Install
 
Use>> Install
  
Do you want to rebuid Lazarus now? Yes
+
Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes
  
Laz4Android will restart
+
Laz4Android uruchomi się ponownie
  
 
Package -> Open package file (.lpk)
 
Package -> Open package file (.lpk)
  
select C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\ide_tools\amw_ide_tools.lpk
+
wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\ide_tools\amw_ide_tools.lpk
  
Compile
+
Skompiluj
  
 
Use>> Install
 
Use>> Install
  
Do you want to rebuid Lazarus now? Yes
+
Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes
  
Laz4Android will restart
+
Laz4Android uruchomi się ponownie
  
===Path settings===
+
===Ustawianie ścieżek===
  
In Laz4Android:
+
W Laz4Android:
  
Tools -> [LAMW] Android Module Wizard -> Path settings
+
Tools (narzędzia) -> [LAMW] Android Module Wizard -> Path settings (Ustawianie ścieżek)
:Path to Java JDK: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65
+
:Ścieżka do Java JDK: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65
:Path to Ant bin: C:\lamw\apache-ant-1.9.6\bin
+
:Ścieżka do Ant bin: C:\lamw\apache-ant-1.9.6\bin
:Path to Android SDK: c:\lamw\android-sdk_r24.4.1-windows
+
:Ścieżka do Android SDK: c:\lamw\android-sdk_r24.4.1-windows
:Path to Android Gradle: C:\lamw\gradle
+
:Ścieżka do Android Gradle: C:\lamw\gradle
:Path to Android NDK: C:\lamw\android-ndk-r10e
+
:Ścieżka do Android NDK: C:\lamw\android-ndk-r10e
 
:NDK version: 10e
 
:NDK version: 10e
:Path to Simonsay's templates: C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\java
+
:Ścieżka do Simonsay's templates: C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\java
  
 
[[File:lamw_path_settings.png]]
 
[[File:lamw_path_settings.png]]
Line 192: Line 193:
 
File -> Restart
 
File -> Restart
  
===Create your first project===
+
===Stwórz swój pierwszy projekt===
  
In Laz4Android :
+
W Laz4Android :
  
Project -> Close project  [if necessary]
+
Project -> Close project  [Jeśli to konieczne]
  
 
Project Wizard -> New project
 
Project Wizard -> New project
  
Select JNI Android Module [Lamw GUI]
+
Wybierz JNI Android Module [Lamw GUI]
  
Click ''OK''
+
Kliknij ''OK''
  
 
[[file:lamw_create_new_project.png]]
 
[[file:lamw_create_new_project.png]]
Line 219: Line 220:
 
[[File:lamw_configure_project.png]]
 
[[File:lamw_configure_project.png]]
  
Save unit1.pas  
+
Zapisz unit1.pas  
  
Click ''Save''  
+
Kliknij ''Save''  
  
Now, if you hover the mouse over any unit in uses clause, IDE will show an error message.
+
Teraz, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE wyświetli komunikat o błędzie.
  
 
File -> Restart
 
File -> Restart
  
After restart, if you hover the mouse over any unit in uses clause, IDE does not show error message anymore
+
Po ponownym uruchomieniu, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE nie wyświetla już komunikatu o błędzie
  
Drag from Android Bridge a ''jButton'' onto form
+
Przeciągnij z Android Bridge ''jButton'' na formularz
  
Events OnClick, double click and add :
+
Dodaj zdarzenie OnClick przez dwukrotne kliknięcie:
  
 
<syntaxhighlight lang="pascal">
 
<syntaxhighlight lang="pascal">
 
procedure TAndroidModule1.jButton1Click( Sender: TObject );
 
procedure TAndroidModule1.jButton1Click( Sender: TObject );
 
begin
 
begin
   ShowMessage('Hello World');
+
   ShowMessage('Witaj Świecie');
 
end;
 
end;
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
File -> Save All
+
File (Plik) -> Save All (Zapisz wszystko)
  
Run -> Build
+
Run (Uruchom) -> Build (Buduj)
  
Target: C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\libs\armeabi\libcontrol.so: Success
+
Target (Cel): C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\libs\armeabi\libcontrol.so: Success (Sukces)
  
{{Note|This Build step is not required, because it will be executed by the next one. However it can help to diagnose an issue.}}
+
{{Note|Ten krok kompilacji nie jest wymagany, ponieważ zostanie wykonany w następnym. Może jednak pomóc w zdiagnozowaniu problemu.}}
{{Note|Before next step, check your Android device is connected to the PC with an USB cable.}}
+
{{Note|Przed następnym krokiem sprawdź, czy urządzenie z systemem Android jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB.}}
  
Run -> [Lamw] Build APK and run
+
Run (Uruchom) -> [Lamw] Build APK and run (Zbuduj APK i uruchom)
  
Building APK...: Success
+
Building APK...: Success (Sukces)
  
if ADB is working with your phone, the APK will then be copied, installed and run automatically !
+
jeśli ADB działa z Twoim telefonem, APK zostanie skopiowany, zainstalowany i uruchomiony automatycznie!
  
Otherwise, copy C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\bin\LamwGUIProject1-debug.apk to some folder of the Android device, and install this file using the device file manager.
+
W przeciwnym razie skopiuj C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\bin\LamwGUIProject1-debug.apk do jakiegoś folderu na urządzeniu z systemem Android i zainstaluj ten plik za pomocą menedżera plików urządzenia.
  
==Other demos==
+
==Inne programy demonstracyjne==
  
In C:\lamw\trunk\demos\Eclipse, you will find a lot of projects to help you with the available functionalities.
+
W C:\lamw\trunk\demos\Eclipse znajdziesz wiele projektów, które pomogą Ci zapoznać się z dostępnymi funkcjonalnościami.
  
You have to :
+
W tym celu:
# Open the project file <project_name>/jni/controls.lpi
+
# Otwórz plik projektu <project_name>/jni/controls.lpi
# Goto project options and change NDK paths according your installation
+
# Przejdź do opcji projektu i zmień ścieżki NDK zgodnie z twoją instalacją.
# Project, Options, LAMW Project configuration and check the Target SDK API which must be the same as installed above.
+
# Przejdź do Project, Options, LAMW Project configuration i sprawdź Target SDK API, który musi być taki sam jak zainstalowany powyżej.
# Run, Build the project. As the "Hello World" above, it should copy, install and run the application on the Android device.
+
# Uruchom, Zbuduj ten projekt. Podobnie jak w powyższym „Hello World”, należy skopiować, zainstalować i uruchomić aplikację na urządzeniu z systemem Android.
# Try it !  
+
# Zrób to!  
  
If you get the message "Application has stopped", it can be useful to goto Tools, [LAMW] Android Module Wizard, Upgrade Code templates
+
Jeśli pojawi się komunikat „Application has stopped” (Aplikacja została zatrzymana), przydatne może być przejście do Narzędzia, [LAMW] Kreator modułu Androida, Szablony kodu aktualizacji
  
Select the directory containing examples and a project and click "OK".
+
Wybierz katalog zawierający przykłady i projekt i kliknij „OK”.
  
Then build again, and it should work !
+
Następnie skompiluj ponownie i powinno działać!
  
== See also ==
+
== Zobacz także ==
  
* [https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard/blob/master/LAMW_Getting_Started.txt Getting Started with LAMW].
+
* [https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard/blob/master/LAMW_Getting_Started.txt Pierwsze kroki z LAMW].
  
 
[[category:Android]]
 
[[category:Android]]

Latest revision as of 01:44, 2 November 2021

English (en) polski (pl) русский (ru)

Android robot.svg

Ten artykuł odnosi się tylko do systemu Android.

Zobacz także: Przewodnik programowania wieloplatformowego

Note-icon.png

Uwaga: Ta strona pochodzi z poprzedniego samouczka HOW_TO_INSTALL_by_Dieselnutjob.pdf (dla Windows, obecnie plik wydaje się być niedostępny). Teraz jest to Wiki, możesz ją zaktualizować, jeśli jesteś pewien, że coś działa i/lub jest pomocne.

LAMW jest zestawem kreatorów Lazarusa, które uruchomisz z menu Buduj i Narzędzia.

LAMW pomaga ustawić parametry, uporządkować biblioteki i uruchomić narzędzia wymagane do tworzenia plików APK, używanych do instalowania aplikacji na Androida.

Ta instalacja zawiera kilka pakietów zawierających komponenty przydatne do tworzenia programów na Androida za pomocą Lazarusa przy użyciu JNI.

Jak zainstalować w systemie Linux

Zobacz LAMW na Linuksie

Jak zainstalować w systemie Windows

Działa w 64-bitowych systemach Windows 8 i 10 Home Edition.

Pliki do pobrania

Utwórz foldery C:\lamw i C:\lamw\projects

Pobierz te pliki do folderu C:\lamw :

lamw download.png

Ważne informacje:

Podane tutaj wersje obecnie działają, chociaż niektóre z nich są stare, a nawet ukryte przez ich twórcę/wydawcę.

Ale najnowsze stabilne wersje nie zawsze są kompatybilne z tym narzędziem (jak np. NDK).

Jeśli okaże się, że nowsza stabilna wersja działa dobrze, zaktualizuj Wiki.

Być może masz już zainstalowane zestawy na swoim komputerze. Może to prowadzić do problemów, jeśli spróbujesz je ponownie wykorzystać. Bezpieczniej jest pobierać nowe pliki w c:\lamw. Należy pamiętać, aby używać odpowiednich wersji i nie używać skrótów zainstalowanych wcześniej z innymi wersjami.

Pobierz źródła

Musisz uzyskać źródła LAMW za pomocą jednej z 3 metod wymienionych poniżej. Zawierają one kreatory i 3 pakiety.

Pobieranie za pomocą klienta git

Używamy tutaj Git Gui, ale możesz użyć innych prostszych narzędzi, takich jak Tortoise GIT.

 1. utwórz folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
 2. kliknij prawym przyciskiem myszy na tym folderze
 3. kliknij "GIT Gui here"
 4. kliknij „Clone existing repository” (Sklonuj istniejące repozytorium) i wprowadź ten adres https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard w „Source location” (Lokalizacja źródła).
 5. wybierz katalog C:\lamw\lazandroidmodulewizard

lamw git checkout.png

Pobieranie za pomocą klienta svn

Za pomocą Tortoise SVN

https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard do C:\lamw\lazandroidmodulewizard

lamw svn checkout 1.png

lamw svn checkout 2.png

Rozpakuj zip

Alternatywną metodą jest pobranie tego pliku zip do folderu c:\lamw i rozpakowanie do (domyślnego) folderu C:\lamw\lazandroidmodulewizard

Będziesz musiał to robić często, ponieważ często pojawiają się aktualizacje LAMW, a nie będziesz miał żadnych funkcji menedżera źródeł, aby szybko sprawdzić aktualizacje lub zaangażować się w projekt.

Instalowanie

Rozpakuj android-sdk_r24.4.1-windows.zip do folderu c:\lamw\android-sdk-windows

Rozpakuj android-ndk-r10e-windows-x86.zip do folderu c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86

Rozpakuj apache-ant-1.9.6-bin.zip do folderu c:\lamw\apache-ant-1.9.6

Rozpakuj laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z do folderu C:\lamw\Laz4Android

Uruchom jdk-8u65-windows-i586.exe, aby zainstalować JDK do folderu C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65\

lamw java sdk install.png

Note-icon.png

Uwaga: W zależności od narzędzia, którego używasz do wyodrębniania zip lub 7z, upewnij się, że nie masz podwójnie zagnieżdżonego folderu. Coś takiego jak c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86\android-ndk-r10e-windows-x86 doprowadzi do błędów w kolejnych krokach...

Zaktualizuj Java development kits

Uruchom C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe

 1. odznacz Android N (API 23 N Preview)
 2. odznacz Android 6.0 (API 23)
 3. wybierz Android SDK Platform-tools
 4. wybierz Android SDK Build-tools
 5. wybierz Extras/Android Support Library [jeśli jest...]
 6. wybierz Extras/Google USB Driver
 7. kliknij Install 4 packages... (Zainstaluj 4 pakiety) [3 pakiety, jeśli nie ma biblioteki Android Support Library]
 8. Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
 9. poczekaj na zakończenie pobierania
 10. Zamknij SDK Manager

lamw sdk manager 1.png

Uruchom ponownie C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe

 1. odznacz Android N (API 23 N Preview)
 2. odznacz Android 6.0 (API 23)
 3. rozwiń Android 4.2.2 (API 17)
 4. wybierz SDK Platfrom
 5. wybierz ARM EABI v7a System Image
 6. kliknij Install 2 packages... (Zainstaluj 4 pakiety)
 7. Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
 8. poczekaj na zakończenie pobierania
 9. Zamknij SDK Manager

lamw sdk manager 2.png

Budowanie i przygotowanie Laz4Android

Laz4Android jest po prostu instancją Lazarusa.

W systemie Windows uruchom cmd, a następnie wykonaj polecenia:

cd \lamw\Laz4Android build.bat

lamw cmd laz4android 1.png

lamw cmd laz4android 2.png

Po zakończeniu wyjdź z trybu cmd

Utwórz skrót na pulpicie dla programu C:\lamw\laz4android\startlazarus.exe

Uruchom go

Uruchom IDE

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\tfpandroidbridge_pack.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\lazandroidwizardpack.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\ide_tools\amw_ide_tools.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Ustawianie ścieżek

W Laz4Android:

Tools (narzędzia) -> [LAMW] Android Module Wizard -> Path settings (Ustawianie ścieżek)

Ścieżka do Java JDK: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65
Ścieżka do Ant bin: C:\lamw\apache-ant-1.9.6\bin
Ścieżka do Android SDK: c:\lamw\android-sdk_r24.4.1-windows
Ścieżka do Android Gradle: C:\lamw\gradle
Ścieżka do Android NDK: C:\lamw\android-ndk-r10e
NDK version: 10e
Ścieżka do Simonsay's templates: C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\java

lamw path settings.png

OK.

File -> Restart

Stwórz swój pierwszy projekt

W Laz4Android :

Project -> Close project [Jeśli to konieczne]

Project Wizard -> New project

Wybierz JNI Android Module [Lamw GUI]

Kliknij OK

lamw create new project.png

Path to Workspace [Projects Folder]: C:\lamw\projects
New Project Name: LamwGUIProject1
Default Package Name: org.lamw
Include "android-support-v4.jar": no
NDKPlatfom: 17
MinSdkAPI: 17
TargetSdkApi: 17
Instruction: ARMv7a
ARM Fpu: Soft
Android Theme: DeviceDefault

lamw configure project.png

Zapisz unit1.pas

Kliknij Save

Teraz, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE wyświetli komunikat o błędzie.

File -> Restart

Po ponownym uruchomieniu, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE nie wyświetla już komunikatu o błędzie

Przeciągnij z Android Bridge jButton na formularz

Dodaj zdarzenie OnClick przez dwukrotne kliknięcie:

procedure TAndroidModule1.jButton1Click( Sender: TObject );
begin
 ShowMessage('Witaj Świecie');
end;

File (Plik) -> Save All (Zapisz wszystko)

Run (Uruchom) -> Build (Buduj)

Target (Cel): C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\libs\armeabi\libcontrol.so: Success (Sukces)

Note-icon.png

Uwaga: Ten krok kompilacji nie jest wymagany, ponieważ zostanie wykonany w następnym. Może jednak pomóc w zdiagnozowaniu problemu.

Note-icon.png

Uwaga: Przed następnym krokiem sprawdź, czy urządzenie z systemem Android jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB.

Run (Uruchom) -> [Lamw] Build APK and run (Zbuduj APK i uruchom)

Building APK...: Success (Sukces)

jeśli ADB działa z Twoim telefonem, APK zostanie skopiowany, zainstalowany i uruchomiony automatycznie!

W przeciwnym razie skopiuj C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\bin\LamwGUIProject1-debug.apk do jakiegoś folderu na urządzeniu z systemem Android i zainstaluj ten plik za pomocą menedżera plików urządzenia.

Inne programy demonstracyjne

W C:\lamw\trunk\demos\Eclipse znajdziesz wiele projektów, które pomogą Ci zapoznać się z dostępnymi funkcjonalnościami.

W tym celu:

 1. Otwórz plik projektu <project_name>/jni/controls.lpi
 2. Przejdź do opcji projektu i zmień ścieżki NDK zgodnie z twoją instalacją.
 3. Przejdź do Project, Options, LAMW Project configuration i sprawdź Target SDK API, który musi być taki sam jak zainstalowany powyżej.
 4. Uruchom, Zbuduj ten projekt. Podobnie jak w powyższym „Hello World”, należy skopiować, zainstalować i uruchomić aplikację na urządzeniu z systemem Android.
 5. Zrób to!

Jeśli pojawi się komunikat „Application has stopped” (Aplikacja została zatrzymana), przydatne może być przejście do Narzędzia, [LAMW] Kreator modułu Androida, Szablony kodu aktualizacji

Wybierz katalog zawierający przykłady i projekt i kliknij „OK”.

Następnie skompiluj ponownie i powinno działać!

Zobacz także