typed files/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) polski (pl)

Pliki typowane

Plik typowany

A typed text file is suitable for processing files of any size. A typed text file consists of individual data records. All records in the file have the same structure. This means that each data record is of the same length.

Typowany plik tekstowy nadaje się do przetwarzania plików o dowolnym rozmiarze. Typowany plik tekstowy składa się z pojedynczych rekordów danych. Wszystkie rekordy w pliku mają taką samą strukturę. Oznacza to, że każdy rekord danych ma tę samą długość.

Zdefiniuj plik i strukturę rekordu

Struktura zależy od typu pliku i typu rekordu. Plik i rekord danych muszą mieć taką samą strukturę.

 type
  TMemployee = Record
  strName : String[20];
  sinContent : Single;
 end;

Tworzenie pliku

var
 datFile : File of TMemployee;
 recData : TMemployee;
begin
 AssignFile(datFile, 'example.txt');

 // Istniejący plik jest usuwany i ponownie tworzony
 ReWrite(datFile);

 ...
end;

Zamknięcie pliku

begin
 ...
 Close(datFile); // zamyka plik
 ...
end;

Zapisywanie rekordu danych

var
 datFile : File of TMemployee;
 recData : TMemployee;
begin
 ...

 // wypełnij rekord danymi
 recData.strName := 'abcdefghij';
 recData.sinContent := 1700.21;

 // zapisz rekord do pliku
 Write(datFile, recData); 

 ...
end;

Odczytywanie rekordu danych

var
 datFile : File of TMemployee;
 recData : TMemployee;
begin
 AssignFile(datFile, 'example.txt');

 Reset(datFile);     // Ustaw wskaźnik pliku na początku pliku

 Read(datFile, recData); // Czyta rekord z pliku
 ...
end;

Odczytanie pliku w całości

var
 datFile : File of TMemployee;
 recData : TMemployee;
begin
 AssignFile(datFile, 'example.txt');
 Reset (datFile);

 while not eof(datFile)   // wykonuj tak długo, dopóki dane mogą być odczytywane
  do begin
   read(datFile, recData); // odczytaj rekord z pliku
   ...
  end;

 CloseFile (datFile);
end;

Modyfikacja wybranego rekordu danych

begin
 AssignFile(datFile, 'example.txt');
 Reset(datFile);
 ...

 Seek(datFile, 0);    // ustawia wskaźnik pliku na początku pliku, czyli na pierwszym rekordzie
 Read(datFile, recData); // wczytaj pierwszy rekord do zmiennej recData

 recData.sinContent := 1602.22; // aktualizuje rekord

 Seek(datFile, 0);       // ustawia wskaźnik pliku na pierwszym rekordzie
 Write(datFile, recData);    // Zapisz pierwszy rekord

 ...
end;

Zobacz także