untyped files/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) polski (pl)

Pliki tekstowe nietypowane

Plik tekstowy nietypowany

Nietypowany plik tekstowy nadaje się do przetwarzania plików o dowolnym rozmiarze. W przypadku plików bez typu, zawartość pliku jest odczytywana wiersz po wierszu. I odwrotnie, plik jest zapisywany wiersz po wierszu. Rekordy danych w pliku bez typu mogą mieć różną długość.

Tworzenie pliku

 var
  datFile : TextFile; // lub: datFile: text
  strName : String;
  sinContent : Single;
 begin
  Assign(datFile, 'example.txt'); // Przypisuje nazwę pliku do zmiennej datFile i otwiera plik
  ReWrite(datFile);        // Stary plik zostanie nadpisany
  strName := 'qwert';
  sinContent := 1800.23;
  WriteLn(datFile, strName, sinContent); // Zapisuje pierwszy rekord do nowego pliku
  ...
 end;

W trybie kompilatora OBJPFC lub DELPHI oprócz Assign dostępna jest procedura AssignFile, aby uniknąć pomyłek z TPersistent.Assign.

Otwieranie pliku

 var
  datFile : TextFile;
  strName : String;
  sinContent : Single;
 begin
  Assign(datFile, 'example.txt');    // Przypisuje nazwę pliku do zmiennej datFile
  Reset(datFile);            // Ustawia wskaźnik pliku na początek pliku
  ReadLn(datFile, strName, sinContent); // Odczytuje pierwszą linię z pliku
  ReadLn(datFile, strName, sinContent); // Odczytuje drugą linię z pliku
  ...
 end;

Zamykanie pliku

 var
  datFile : TextFile;
  strName : String;
  sinContent : Single;
 begin
  ...
  Close(datFile); // zamyka plik
 end;

Podobnie jak dla AssignFile / Assign, w trybie kompilatora OBJPFC lub DELPHI dostępna jest także procedura CloseFile.

Dołącz rekord do istniejącego pliku

W przypadku plików tekstowych (plików bez typu) rekord danych można dodać na końcu pliku za pomocą polecenia Append.

 var
  datFile : TextFile;
  strName : String;
  sinContent : Single;
 begin
  Assign(datFile, 'example.txt');  // Przypisuje nazwę pliku do zmiennej datFile
  Append(datFile);         // Otwiera plik z dostępem do zapisu i dodaje rekordy na końcu pliku
  strName := 'sdf' ;
  sinContent : = 2001.21 ;
  WriteLn(datFile, strName, sinContent); // Zapisuje kolejny rekord do nowego pliku
  Close(datFile);             // Zamyka plik

Odczytanie całego pliku

 var
  datFile : TextFile;
  strName : String;
  sinContent : Single;
 begin
  Assign(datFile, 'example.txt');
  Reset(datFile);

  while not eof(datFile)         // Wykonuj w pętli, dopóki dane można jeszcze odczytać
   do begin
    read(datFile, strName, sinContent); // Odczytuje zawartość pliku
   end;

  Close(datFile);
 end;

Zobacz także