DWord/de

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) français (fr)

Zurück zu den Datentypen.

Der Datentyp DWord entspricht den Datentypen Cardinal und Longword.

--Olaf 06:47, 1 May 2013 (UTC)