How To Make Lazarus Docs/sk

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) slovenčina (sk)

Tvorba dokumentácie pre Lazarus

Súbory dokumentácie, ktoré budú eventuálne zahrnuté do systému on-line nápovedy, môžete vygenerovať zo súborov jednotiek Lazarus Component Library (lcl). Utilita FpDoc generuje HTML súbory použitím zdrojových súborov Pascal (*.pp or *.pas) ako vstupu. Veľká časť veľmi dôležitých informácií môže byť zahrnutá, ak použijete popisný súbor XML v spojitosti so zdrojovým súborom.

Kým je výborne možné generovať XML tagy ručne, použitím inštrukcií v manuále FpDoc, oveľa jednoduchšie je použiť utilitu makeskel, ktorá je poskytnutá ako súčasť FpDoc. Táto utilita generuje súbor XML s množinou prázdnych tagov pre každý identifikátor, typ, procedúru a funkciu v zdrojovom kóde.

Použitie nástroja makeskel úplne priamočiare: musíte zadať meno (jedného alebo viacerých) vstupného súboru (ako pri FPDOC), meno výstupného súboru a meno balíčka:

makeskel --package=rtl --input=crt.pp --output=crt.xml 

Týmto príkazom makeskel prečíta súbor crt.pp a vytvorí súbor crt.xml, ktorý obsahuje prázdne uzly pre všetky identifikátory nájdené v crt.pp, všetko v balíčku zvanom rtl. Iný príklad:

makeskel --input='-Sn system.pp' --input=crt.pp --output=rtl.xml 

Ako vidno na príklade, voľba input môže obsahovať aj niektoré voľby prekladača, ako vprípade FPDOC. Uvedený príkaz spracuje súbory system.pp a crt.pp, a vytvorí značky prvkov, pre identifikátory oboch unít, v súbore rtl.xml.

Používateľ môže editovať tento XML súbor, buď pomocou jednoduchého textového editora alebo pomocou editora XML ako KXMLEditor. V týchro súboroch môže existovať obrovský počet údajov.

Pripomínam, že upravované sú len značky popisujúce Objekty, aspoň zo začiatku (použite Search na nájdenie objektu a potom zadajte krátke titulky a popisy komponentov).

Keď dokončíte úpravy XML súboru, uložte ho a spusťte

 fpdoc --package=lcl --input=thisunit.pp --descr=thisunit.xml

Výsledné HTML súbory budú umiestnené v podadresári nazvanom 'thisunit'.

Bude tam veľký počet HTML súborov (zvyčajne okolo 160) - tieto budú eventuálne všetky použité pre Help súbory, ale je tam veľmi veľa informácií, napr. pre umiestnenie na tejto Wiki stránke. Je užitočné tieto súbory prefiltrovať a zahrnúť len tie, ktoré popisujú komponenty. To môžete urobiť pomocou

 grep -l Inheritance * > outputfile

keďže len komponenty majú popis ich dedičnosti (Inheritance).

Výstupný súbor môže byť použitý na ovládanie utilizy pre konverziu z HTML na text, napríklad aplikáciou html2text. Tento proces môže byť čiastočne automatizovaný v nasledujúcom Pascal programe (ktorý je prehnane jednoduchý, nie veľmi robustný, ale pracuje!):

 program convhtml;
 { CT Kirkpatrick, MD 20040720 }
 {$mode objfpc}{$H+}
 { číta zoznam mien súborov z listfile a konvertuej ich z HTML na text,
  zapísaním výstupu všetkých súborov do výstupného súboru }<br>
 uses
  Classes, unix;<br>
 var
  listfile, outfile: text;
  pathname, listfname, outfname, fname: string;
  execstring, comstring: string;
 begin
  Writeln ('Zadajte cestu k súborom na konverziu');
  Readln (pathname);
  Writeln ('Zadajte meno súboru obsahujúceho zoznam súborov pre konverziu');
  Readln (listfname);
  shell ('grep -l Inheritance ' + pathname + '* > ' + pathname + 'filelist.txt');
  Writeln ('Zadajte meno výstupného súboru');
  Readln (outfname);
  Assign (listfile, pathname +'filelist.txt');
  Assign (outfile, pathname + outfname);
  Reset (listfile);
  Rewrite (outfile);
  while not eof (listfile) do
  begin
   readln (listfile, fname); //writeln (fname);
   //if fname = '' then begin readln (listfile, fname); writeln (fname) end;
   execstring := '/usr/bin/html2text ';
   comstring := '-nobs ' + fname
        + ' >> ' + pathname + outfname;
   writeln ('Executing ', execstring, comstring);
   shell (execstring + comstring);
  end;
 end.

Pôvodní spolupracovníci a zmeny

This page has been imported from the epikwiki version. Original by User:Kirkpatc.

 • preložené z originálu - Slavko 14:50, 11 Apr 2005 (PDT)