TCollection/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

TCollection jest klasą bazową dla (nieuporządkowanych) kolekcji TCollectionItem.

Aby użyć TCollection, należy utworzyć pochodną TCollectionItem

Dziedziczenie

 • TObject - Klasa bazowa wszystkich klas.; IFPObserved - Interfejs zaimplementowany przez obiekt, który można obserwować.
  • TPersistent - Klasa bazowa dla systemu przesyłania strumieniowego i trwałych właściwości.
   • TCollection - Klasa bazowa do zarządzania kolekcjami nazwanymi obiektami.

Prosty przykład

unit uhair;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Dialogs;

type

 { THairItem }

 THairItem = class(TCollectionItem)
 private
  FLength: integer;
 public
  constructor Create(ACollection: TCollection); override;
 published
  property Length: integer read FLength write FLength;
 end;

 { THairList }

 THairList = class(TCollection)
 private
  function GetItems(Index: integer): THairItem;
  procedure SetItems(Index: integer; AValue: THairItem);
 public
  constructor Create;
 public
  function Add: THairItem;
  function AddEx(length: integer): THairItem;
  property Items[Index: integer]: THairItem read GetItems write SetItems; default;
 end;

var
 hairs: THairList;

implementation

{ THairItem }

constructor THairItem.Create(ACollection: TCollection);
begin
 if Assigned(ACollection) {and (ACollection is THairList)} then
  inherited Create(ACollection);
end;

{ THairList }

function THairList.GetItems(Index: integer): THairItem;
begin
 Result := THairItem(inherited Items[Index]);
end;

procedure THairList.SetItems(Index: integer; AValue: THairItem);
begin
 Items[Index].Assign(AValue);
end;

constructor THairList.Create;
begin
 inherited Create(THairItem);
end;

function THairList.Add: THairItem;
begin
 Result := inherited Add as THairItem;
end;

function THairList.AddEx(length: integer): THairItem;
begin
 Result := inherited Add as THairItem;
 Result.Length := length;
end;

Przykład użycia:

initialization
 hairs := THairList.Create;
 hairs.AddEx(10);
 hairs.Add.Length := 100;
 hairs.Delete(0);

 ShowMessage(IntToStr(hairs.Count));

finalization
 hairs.Free;

end.

Przesyłanie strumieniowe

Ten przykład dodaje klasę TComponent, która może przesyłać strumieniowo ładowanie i zapisywanie listy do plików tekstowych za pomocą LResources. Zobacz Komponenty strumieniowe

unit uhair;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, Graphics, SysUtils, LResources, Dialogs;

type

 { THairItem }

 THairItem = class(TCollectionItem)
 private
  FLength: integer;
  FColor: TColor;
 public
  constructor Create(ACollection: TCollection); override;
 published
  property Length: integer read FLength write FLength;
  property Color: TColor read FColor write FColor;
 end;

 { THairList }

 THairList = class(TCollection)
 private
  function GetItems(Index: integer): THairItem;
  procedure SetItems(Index: integer; AValue: THairItem);
 public
  constructor Create;
 public
  function Add: THairItem;
  function AddEx(length: integer): THairItem;
  property Items[Index: integer]: THairItem read GetItems write SetItems; default;
 end;

 { THairComponent }

 THairComponent = class(TComponent)
 private
  FHairList: THairList;
 public
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 public
  procedure SaveToFile(AFileName: string);
  procedure LoadFromFile(AFileName: string);
  procedure OnFindClass(Reader: TReader; const AClassName: string;
   var ComponentClass: TComponentClass);
 published
  property HairList: THairList read FHairList write FHairList;
 end;

var
 hairs: THairComponent;

implementation

{ THairComponent }

constructor THairComponent.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 Self.SetSubComponent(True);
 // dodaj tę linię, jeśli chcesz umieścić tę klasę w innej i również przesyłać strumieniowo
 HairList := THairList.Create;
end;

destructor THairComponent.Destroy;
begin
 HairList.Free;
 inherited Destroy;
end;

procedure THairComponent.SaveToFile(AFileName: string);
var
 AStream: TMemoryStream;
begin
 AStream := TMemoryStream.Create;
 try
  WriteComponentAsTextToStream(AStream, Self);
  AStream.SaveToFile(AFileName);
 finally
  AStream.Free;
 end;
end;

procedure THairComponent.LoadFromFile(AFileName: string);
var
 AStream: TMemoryStream;
begin
 AStream := TMemoryStream.Create;
 try
  AStream.LoadFromFile(AFileName);
  ReadComponentFromTextStream(AStream, TComponent(Self), @OnFindClass);
 finally
  AStream.Free;
 end;
end;

procedure THairComponent.OnFindClass(Reader: TReader; const AClassName: string;
 var ComponentClass: TComponentClass);
begin
 if CompareText(AClassName, 'THairComponent') = 0 then
  ComponentClass := THairComponent;
end;

{ THairItem }

constructor THairItem.Create(ACollection: TCollection);
begin
 if Assigned(ACollection) and (ACollection is THairList) then
  inherited Create(ACollection);
end;

{ THairList }

function THairList.GetItems(Index: integer): THairItem;
begin
 Result := THairItem(inherited Items[Index]);
end;

procedure THairList.SetItems(Index: integer; AValue: THairItem);
begin
 Items[Index].Assign(AValue);
end;

constructor THairList.Create;
begin
 inherited Create(THairItem);
end;

function THairList.Add: THairItem;
begin
 Result := inherited Add as THairItem;
end;

function THairList.AddEx(length: integer): THairItem;
begin
 Result := inherited Add as THairItem;
 Result.Length := length;
end;

Example of use:

initialization
 hairs := THairComponent.Create(nil);

 hairs.HairList.AddEx(10);
 hairs.HairList.AddEx(20);
 hairs.HairList.AddEx(30);
 hairs.HairList[0].Color := clRed;

 hairs.SaveToFile('test.txt');

 hairs.HairList.Delete(2);
 hairs.HairList.Delete(1);
 hairs.HairList.Delete(0);

 hairs.LoadFromFile('test.txt');

 ShowMessage(IntToStr(hairs.HairList[0].Length));


finalization
 hairs.Free;

end.

Wyjściowy plik tekstowy:

object THairComponent
 HairList = < 
  item
   Length = 10
   Color = clRed
  end 
  item
   Length = 20
   Color = clBlack
  end 
  item
   Length = 30
   Color = clBlack
  end>
end

Generyki

To jest gotowa do użycia kolekcja klasy generycznej. Implementuje najbardziej elementarną strukturę. Oszczędzaj czas, zastępując te same metody za każdym razem, gdy chcesz szybko utworzyć kolekcję. To jest już zrobione za Ciebie.

unit ugenericcollection;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils;

type

 { TGenericCollection }

 generic TGenericCollection<T> = class(TCollection)
 private
  function GetItems(Index: integer): T;
  procedure SetItems(Index: integer; AValue: T);
 public
  constructor Create;
 public
  function Add: T;
 public
  property Items[Index: integer]: T read GetItems write SetItems; default;
 end;

implementation

{ TGenericCollection }

function TGenericCollection.GetItems(Index: integer): T;
begin
 Result := T(inherited Items[Index]);
end;

procedure TGenericCollection.SetItems(Index: integer; AValue: T);
begin
 Items[Index].Assign(AValue);
end;

constructor TGenericCollection.Create;
begin
 inherited Create(T);
end;

function TGenericCollection.Add: T;
begin
 Result := T(inherited Add);
end;

end.

Przykład użycia:

unit usaving;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, LResources, ugenericcollection;

type

 { TBookItem }

 TBookItem = class(TCollectionItem)
 private
  FCode: string;
  FTitle: string;
 published
  property Code: string read FCode write FCode;
  property Title: string read FTitle write FTitle;
 end;

 { TPeopleItem }

 TPeopleItem = class(TCollectionItem)
 private
  FName: string;
  FChoice: string;
 published
  property Name: string read FName write FName;
  property Choice: string read FChoice write FChoice;
 end;

 { TBookCollection }

 TCustomBookCollection = specialize TGenericCollection<TBookItem>;

 TBookCollection = class(TCustomBookCollection)
 public
  function AddEx(aCode, aTitle: string): TBookItem;
 end;

 { TPeopleCollection }

 TCustomPeopleCollection = specialize TGenericCollection<TPeopleItem>;

 TPeopleCollection = class(TCustomPeopleCollection)
 public
  function AddEx(aName, aChoice: string): TPeopleItem;
 end;

implementation

{ TBookCollection }

function TBookCollection.AddEx(aCode, aTitle: string): TBookItem;
begin
 Result := inherited Add as TBookItem;
 Result.Code := aCode;
 Result.Title := aTitle;
end;

{ TPeopleCollection }

function TPeopleCollection.AddEx(aName, aChoice: string): TPeopleItem;
begin
 Result := inherited Add as TPeopleItem;
 Result.Name := aName;
 Result.Choice := aChoice;
end;

end.

Zobacz także