Difference between revisions of "Installing Lazarus/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Kopia wersji en)
 
m (→‎Zobacz także: poprawka)
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
== Przegląd ==
 
== Przegląd ==
  
For people who simply want to install Lazarus and start using it for programming, the easiest approach is to download and install a recent, reasonably stable binary release (such as a Linux ".rpm" package, a Windows ".exe" installer, or a macOS ".dmg" disk image or installer ".pkg" package).  
+
Dla osób, które po prostu chcą zainstalować Lazarusa i zacząć używać go do programowania, najłatwiejszym sposobem jest pobranie i zainstalowanie najnowszej, dość stabilnej wersji binarnej (takiej jak pakiet „.rpm” dla systemu Linux, instalator „.exe” dla systemu Windows lub obraz dysku „.dmg” systemu macOS lub pakiet instalacyjny „.pkg”).
  
For those who want to participate in the development of the compiler or the Lazarus IDE, or for those who want the most up-to-date tools, an installation from source files is necessary.
+
Dla tych, którzy chcą uczestniczyć w rozwoju kompilatora lub Lazarus IDE, lub dla tych, którzy chcą mieć najbardziej aktualne narzędzia, konieczna jest instalacja z plików źródłowych.
  
The Lazarus IDE provides two main parts:
+
IDE Lazarus zawiera dwie główne części:
* LCL - the Lazarus Component Library
+
* LCL — biblioteka komponentów Lazarusa
* IDE - the RAD tool itself
+
* IDE - samo narzędzie RAD
  
These in turn are dependent on:
+
Z kolei obie te części zależą od:
* FPC - the Free Pascal Compiler
+
* FPC — darmowy kompilator Pascala
* FCL - the Free Pascal Component library, containing most of the non-graphic components used by the Lazarus IDE.
+
* FCL - biblioteka Free Pascal Component, zawierająca większość niegraficznych komponentów używanych przez Lazarus IDE.
  
== Lazarus system requirements ==
+
== Wymagania systemowe Lazarusa ==
  
# A Free Pascal Compiler, packages, and sources. (*Important*: of the same version/date)
+
# Kompilator Free Pascal, pakiety i źródła. (*Ważne*: muszą mieć tą samą wersję/datę)
# A supported widget set:
+
# Obsługiwany zestaw widżetów:
#:;Win32/Win64: The native Win32 API can be used, or the Qt widgetset.
+
#:;Win32/Win64: Można użyć natywnego API Win32 lub zestawu widżetów Qt.
#:;Linux/BSD: GTK+ 2.x or Qt : Most Linux distributions and *BSDs already install the GTK+ 2.x libraries. You can also find them at http://www.gtk.org. <br/>Qt is also supported with all distributions (auto installed if you prefer KDE).  
+
#:;Linux/BSD: GTK+ 2.x lub Qt : Większość dystrybucji Linuksa i *BSD już instaluje biblioteki GTK+ 2.x. Można je również znaleźć na http://www.gtk.org. <br/>Qt jest również obsługiwane we wszystkich dystrybucjach (jest automatycznie instalowane, jeśli wybierzesz KDE).
#:;macOS: You need the Apple Xcode developer tools. For macOS versions before 10.15 (Catalina), the 32 bit Carbon or 64 bit Cocoa widget sets can be used. <br/> For macOS 10.15 onwards, the 64 bit Cocoa widget set must be used as all 32 bit support has been removed by Apple.<br/> Qt can be used too, but it requires much more effort.
+
#:;macOS: Potrzebne będą narzędzia programistyczne Apple Xcode. W przypadku wersji systemu macOS przed 10.15 (Catalina) można używać zestawów widżetów 32-bitowych Carbon lub 64-bitowych Cocoa. <br/> W przypadku systemu macOS 10.15 i nowszych należy użyć 64-bitowego zestawu widżetów Cocoa, ponieważ cała obsługa 32-bitów została usunięta przez firmę Apple.<br/> Można też używać Qt, ale wymaga to znacznie więcej wysiłku.
  
::The Qt widget set is supported on Linux 32/64, Win 32/64, macOS 32/64, FreeBSD 32/64, Haiku and embedded Linux (qtopia) platforms. For more details about the installation of Qt, see the [[Qt Interface]] article.
+
::Zestaw widżetów Qt jest obsługiwany na platformach Linux 32/64, Win 32/64, macOS 32/64, FreeBSD 32/64, Haiku i osadzonym systemie Linux (qtopia). Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji Qt, zobacz artykuł [[Qt Interface|Interfejs Qt]].
  
== Operating system specific guides ==
+
== Przewodniki dotyczące konkretnych systemów operacyjnych ==
  
* Remember that the Free Pascal Compiler and the Lazarus IDE are separate products, you almost certainly need to install FPC, FPC Source and Lazarus (maybe in that order!).
+
* Pamiętaj, że Free Pascal Compiler i Lazarus IDE to osobne produkty, prawie na pewno musisz zainstalować FPC, FPC Source i Lazarus (najlepiej w tej kolejności!).
  
* Some people recommended using the [[fpcup|fpcUP]] updater-installer for first time users of Lazarus, which installs Free Pascal and Lazarus in one go into a single subdirectory structure ( ~/development ).  
+
* Niektórzy zalecali używanie [[fpcup|fpcUP]] updater-installer dla początkujących użytkowników Lazarusa, który instaluje jednocześnie zarówno Free Pascal jak i Lazarusa w pojedynczej strukturze podkatalogów ( ~/development ).
  
 
=== FreeBSD ===
 
=== FreeBSD ===
  
* See [[Installing Lazarus on FreeBSD]]  
+
* Zobacz: [[Installing Lazarus on FreeBSD|Instalowanie Lazarusa na FreeBSD]]  
  
 
=== Haiku ===
 
=== Haiku ===
  
* See [[Installing Lazarus on Haiku]]
+
* Zobacz [[Installing Lazarus on Haiku|Instalowanie Lazarusa na Haiku]]
  
 
=== Linux ===
 
=== Linux ===
  
'''See [[Installing Lazarus on Linux]] which covers most of what you need for most Linux Distributions.'''
+
'''Zobacz: [[Installing Lazarus on Linux|Instalowanie Lazarusa na Linuksie]] który obejmuje większość tego, czego potrzebujesz dla większości dystrybucji Linuksa.'''
  
* The command to start Lazarus from a console is [[startlazarus]]. If you installed it from a Debian package, you should have a Lazarus menu entry under Application/Programming.
+
* Poleceniem uruchamiającym Lazarusa z konsoli jest [[startlazarus]]. Jeśli zainstalowałeś go z pakietu Debiana, powinieneś mieć wpis w menu Lazarusa pod Application/Programming.
* Issue: there is an ambiguity with a program also called "lazarus" from a <tt>tct</tt> package available for Ubuntu.
+
* Problem: istnieje niejasność w przypadku programu o nazwie „lazarus” z pakietu <tt>tct</tt> dostępnego dla Ubuntu.
* For a fully working Lazarus installation, older versions of the FPC compiler, FPC source or Lazarus can be a problem if present.  
+
* W przypadku w pełni działającej instalacji Lazarusa, obecność w systemie starszych wersje kompilatora FPC, źródeł FPC lub Lazarusa także mogą stanowić problem.
* Some people recommended using [[fpcup|fpcUP]] updater-installer for first time users of Lazarus, which installs Free Pascal and Lazarus in one go into a single subdirectory structure (~/development).  
+
* Niektórzy polecali pierwszym użytkownikom Lazarusa użycie programu [[fpcup|fpcUP]] updater-installer, który instaluje jednocześnie zarówno Free Pascal jak i Lazarusa w pojedynczej strukturze podkatalogów ( ~/development ).
  
Some distribution specific pages exist, but they may not be as up to date as the [[Installing Lazarus on Linux]] guide.
+
Istnieją strony dotyczące konkretnych dystrybucji, ale mogą one nie być tak aktualne, jak przewodnik [[Installing Lazarus on Linux|Instalowanie Lazarusa w systemie Linux]].
  
* [[Install on aarch64 Arch or Manjaro]]
+
* [[Install on aarch64 Arch or Manjaro|Instalacja w architekturze ARM (aarch64) dystrybucji Arch lub Manjaro]]
* [[Install on Fedora]]
+
* [[Install on Fedora|Instalowanie w dystrybucji Fedora]]
* [[Scientific Linux]]
+
* [[Scientific Linux|Instalowanie w dystrybucji Scientific Linux]]
  
'''Ubuntu/Debian Linux notes'''
+
'''Uwagi dotyczące Ubuntu/Debian Linux'''
  
* The Debian Testing Repository, unlike Ubuntu Releases, often contains a current or near current version of FPC and Lazarus. Feedback is needed and appreciated; please send your comments to Carlos Laviola <claviola@debian.org>
+
* Repozytorium testowe Debiana, w przeciwieństwie do wydań Ubuntu, często zawiera aktualną lub prawie aktualną wersję FPC i Lazarusa. Informacja zwrotna o występujących problemach jest potrzebna i doceniana; prosimy o przesyłanie komentarzy do Carlosa Lavioli <claviola@debian.org>
* Building debs the easy way - A possible way to get a current working installation of Lazarus is to download and build your own .deb packages by following the instructions at [[How to setup a FPC and Lazarus Ubuntu repository]]
+
* Tworzenie pakietu deb w prosty sposób — możliwym sposobem uzyskania działającej instalacji Lazarusa jest pobranie i zbudowanie własnych pakietów .deb, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykul [[How to setup a FPC and Lazarus Ubuntu repository|Jak skonfigurować repozytorium FPC i Lazarus w systemie Ubuntu]]
  
 
=== macOS ===
 
=== macOS ===
  
* See [[Installing Lazarus on macOS]]
+
* Zobacz: [[Installing Lazarus on macOS|Instalowanie Lazarusa na macOS]]
  
 
=== Raspbian  ===
 
=== Raspbian  ===
  
* See [[Lazarus on Raspberry Pi]]
+
* Zobacz: [[Lazarus on Raspberry Pi|Lazarus na Raspberry Pi]]
  
 
=== Windows ===
 
=== Windows ===
  
* See [[Installing Lazarus on Windows]]
+
* Zobacz [[Installing Lazarus on Windows|Instalowanie Lazarusa w Windows]]
  
== Multiple Lazarus installs ==
+
== Wiele instalacji Lazarusa na raz ==
  
Please see [[Multiple Lazarus]] for details on having more than one Lazarus version installed on one system. We cover issues that can arise due to multiple Lazarus installs here, because they can also happen when installing over a previous version.
+
Zobacz [[Multiple Lazarus|Wiele instalacji Lazarusa]], aby uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadania więcej niż jednej wersji Lazarusa zainstalowanych w jednym systemie. Omówimy tutaj problemy, które mogą powstać w wyniku wielu instalacji Lazarusa, ponieważ mogą się one również zdarzyć podczas instalowania (aktualizacji) na poprzedniej wersji.
  
== Troubleshooting ==
+
== Rozwiązywanie problemów ==
  
Troubleshooting details that should (hopefully) be applicable across platforms may be found in the article [[Installation Troubleshooting]].
+
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów, które powinny (miejmy nadzieję) mieć zastosowanie na różnych platformach, można znaleźć w artykule [[Installation Troubleshooting|Rozwiązywanie problemów z instalacją]].
  
 
== Lazarus FAQ ==
 
== Lazarus FAQ ==
  
The Lazarus FAQ - Frequently Asked Questions - page is available [[Lazarus_Faq|here]].
+
Strona FAQ Lazarus - Najczęściej zadawane pytania (en: Frequently Asked Questions) - jest dostępna [[Lazarus_Faq|tutaj]].
  
== Installing old versions ==
+
== Instalowanie starych wersji ==
  
See [[Installation hints for old versions]]
+
Zobacz: [[Installation hints for old versions|Wskazówki dotyczące instalacji starszych wersji]]
  
== See also ==
+
== Zobacz także ==
  
* A real "in depth" build guide is [http://www.stack.nl/~marcov/buildfaq.pdf here].
+
* Prawdziwy szczegółowy przewodnik po kompilacji jest dostępny [http://www.stack.nl/~marcov/buildfaq.pdf tutaj] (pdf w j. angielskim, niestety jest już dość stary z 2010 roku, a przez to niektóre rzeczy są w nim nieaktualne).
* [[Getting Lazarus]].
+
* [[Getting Lazarus/pl|Pobieranie Lazarusa]].

Latest revision as of 15:27, 11 November 2021

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Instalowanie oprogramowania Lazarus

Przegląd

Dla osób, które po prostu chcą zainstalować Lazarusa i zacząć używać go do programowania, najłatwiejszym sposobem jest pobranie i zainstalowanie najnowszej, dość stabilnej wersji binarnej (takiej jak pakiet „.rpm” dla systemu Linux, instalator „.exe” dla systemu Windows lub obraz dysku „.dmg” systemu macOS lub pakiet instalacyjny „.pkg”).

Dla tych, którzy chcą uczestniczyć w rozwoju kompilatora lub Lazarus IDE, lub dla tych, którzy chcą mieć najbardziej aktualne narzędzia, konieczna jest instalacja z plików źródłowych.

IDE Lazarus zawiera dwie główne części:

 • LCL — biblioteka komponentów Lazarusa
 • IDE - samo narzędzie RAD

Z kolei obie te części zależą od:

 • FPC — darmowy kompilator Pascala
 • FCL - biblioteka Free Pascal Component, zawierająca większość niegraficznych komponentów używanych przez Lazarus IDE.

Wymagania systemowe Lazarusa

 1. Kompilator Free Pascal, pakiety i źródła. (*Ważne*: muszą mieć tą samą wersję/datę)
 2. Obsługiwany zestaw widżetów:
  Win32/Win64
  Można użyć natywnego API Win32 lub zestawu widżetów Qt.
  Linux/BSD
  GTK+ 2.x lub Qt : Większość dystrybucji Linuksa i *BSD już instaluje biblioteki GTK+ 2.x. Można je również znaleźć na http://www.gtk.org.
  Qt jest również obsługiwane we wszystkich dystrybucjach (jest automatycznie instalowane, jeśli wybierzesz KDE).
  macOS
  Potrzebne będą narzędzia programistyczne Apple Xcode. W przypadku wersji systemu macOS przed 10.15 (Catalina) można używać zestawów widżetów 32-bitowych Carbon lub 64-bitowych Cocoa.
  W przypadku systemu macOS 10.15 i nowszych należy użyć 64-bitowego zestawu widżetów Cocoa, ponieważ cała obsługa 32-bitów została usunięta przez firmę Apple.
  Można też używać Qt, ale wymaga to znacznie więcej wysiłku.
Zestaw widżetów Qt jest obsługiwany na platformach Linux 32/64, Win 32/64, macOS 32/64, FreeBSD 32/64, Haiku i osadzonym systemie Linux (qtopia). Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji Qt, zobacz artykuł Interfejs Qt.

Przewodniki dotyczące konkretnych systemów operacyjnych

 • Pamiętaj, że Free Pascal Compiler i Lazarus IDE to osobne produkty, prawie na pewno musisz zainstalować FPC, FPC Source i Lazarus (najlepiej w tej kolejności!).
 • Niektórzy zalecali używanie fpcUP updater-installer dla początkujących użytkowników Lazarusa, który instaluje jednocześnie zarówno Free Pascal jak i Lazarusa w pojedynczej strukturze podkatalogów ( ~/development ).

FreeBSD

Haiku

Linux

Zobacz: Instalowanie Lazarusa na Linuksie który obejmuje większość tego, czego potrzebujesz dla większości dystrybucji Linuksa.

 • Poleceniem uruchamiającym Lazarusa z konsoli jest startlazarus. Jeśli zainstalowałeś go z pakietu Debiana, powinieneś mieć wpis w menu Lazarusa pod Application/Programming.
 • Problem: istnieje niejasność w przypadku programu o nazwie „lazarus” z pakietu tct dostępnego dla Ubuntu.
 • W przypadku w pełni działającej instalacji Lazarusa, obecność w systemie starszych wersje kompilatora FPC, źródeł FPC lub Lazarusa także mogą stanowić problem.
 • Niektórzy polecali pierwszym użytkownikom Lazarusa użycie programu fpcUP updater-installer, który instaluje jednocześnie zarówno Free Pascal jak i Lazarusa w pojedynczej strukturze podkatalogów ( ~/development ).

Istnieją strony dotyczące konkretnych dystrybucji, ale mogą one nie być tak aktualne, jak przewodnik Instalowanie Lazarusa w systemie Linux.

Uwagi dotyczące Ubuntu/Debian Linux

 • Repozytorium testowe Debiana, w przeciwieństwie do wydań Ubuntu, często zawiera aktualną lub prawie aktualną wersję FPC i Lazarusa. Informacja zwrotna o występujących problemach jest potrzebna i doceniana; prosimy o przesyłanie komentarzy do Carlosa Lavioli <claviola@debian.org>
 • Tworzenie pakietu deb w prosty sposób — możliwym sposobem uzyskania działającej instalacji Lazarusa jest pobranie i zbudowanie własnych pakietów .deb, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykul Jak skonfigurować repozytorium FPC i Lazarus w systemie Ubuntu

macOS

Raspbian

Windows

Wiele instalacji Lazarusa na raz

Zobacz Wiele instalacji Lazarusa, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadania więcej niż jednej wersji Lazarusa zainstalowanych w jednym systemie. Omówimy tutaj problemy, które mogą powstać w wyniku wielu instalacji Lazarusa, ponieważ mogą się one również zdarzyć podczas instalowania (aktualizacji) na poprzedniej wersji.

Rozwiązywanie problemów

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów, które powinny (miejmy nadzieję) mieć zastosowanie na różnych platformach, można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją.

Lazarus FAQ

Strona FAQ Lazarus - Najczęściej zadawane pytania (en: Frequently Asked Questions) - jest dostępna tutaj.

Instalowanie starych wersji

Zobacz: Wskazówki dotyczące instalacji starszych wersji

Zobacz także

 • Prawdziwy szczegółowy przewodnik po kompilacji jest dostępny tutaj (pdf w j. angielskim, niestety jest już dość stary z 2010 roku, a przez to niektóre rzeczy są w nim nieaktualne).
 • Pobieranie Lazarusa.