Lazarus Tutorial/sq

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) 日本語 (ja) македонски (mk) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) shqip (sq) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

This is the start of a Lazarus Tutorial. Please feel free to add your experiences to it.

Paraqitje e shkurtë

Lazarus është vegël për zhvillim të hapur dhe të lirë për FreePascal përpiluesin (object pascal), i cili është poashtu burim i hapur. Lazarus IDE (screenshot) është i qëndrueshëm dhe me veçori të pasura programuese të mjedisit për krijimin e aplikacioneve grafike vetë mbajtëse dhe konsole. Aktualisht ekzekutohet në Linux, FreeBSD dhe Win32 dhe furnizon redaktuesin e burimit që mund të përshtatet dhe mjedisin krijues të formave vizuale bahkë me menaxherin e paketit, korigjuesin dhe integrimin e tërë GUI me FreePascal përpiluesin.

Fillim - Program i juaj i parë Lazarus!

(Faleminderit deri tek Përdoruesi:Kirkpatc)

Gjeni, instaloni ([instalim i Lazarus]]) dhe startoni Lazarus i cili po ashtu do të vë në dispozicion FreePascal përpiluesin.

Disa dritare do të paraqiten në tryezë (desktop): menynë kryesore në krye, Object Inspector (kontrolluesi i objekteve) në të majtë, redaktuesin e burimit Lazarus i cili zë pjesën më të madhe të tryezës dhe dritaren e Form1 të gati formuar e cila e përmbys redaktuesin e burimit.

Në krye të dritares Menu, nën vijën e menysë, është reshti i skedës. Nëse skeda "Standard' nuk është e përzgjidhur për momentin, përzgjidheni duke klikuar me miun. Pastaj kërkoni ikonën Button (drejtëkëndëshin me 'OK' mbi të) dhe klikoni mbi të me miun. Pastaj klikoni në dritaren Form1, afërsisht në anën e majtë të mesit. Drejtëkëndëshi i hijëzuar i etiketuar 'Button1' do të shfaqet. Klikoni sërish në ikonën Button në skedën Standard, dhe klikoni në Form1 dritaren afërsisht në anën e djathtë të qendrës: drejtëkëndëshi i etiketuar 'Button2' do të shfaqet.

Tani klikoni mbi Button1 për ta përzgjidhur. Object inspector do të shfaq vetitë e objektit Button1. Afër në krye është një veti e emëruar 'Caption' me vlerë të shfaqur 'Button1'. Klikoni në atë kuti, dhe ndryshoni 'Button1' për 'Press'. Nëse shtypni ENTER ose klikoni në kuti tjetër, do të shihni etiketën e botonit të parë të Form1 të ndryshuar në 'Press'. Tani klikoni në skedën Events në Object Inspector, për të parë ngjarje të ndryshme të cilat mund të shoqërohen me botonin. Këto përfshijnë OnClick, OnEnter, OnExit etj. Përzgjidhni kutinë në të djathtë të OnClick: kutia më e vogël me tre pika (... elipsis) do të shhfaqet. Mbasi që të klikoni mbi të, automatikisht do të kapeni në Source Editor (redaktuesin e burimit) dhe kursori do të vendoset në një pjesë të kodit fillues:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 begin
  {Tani shtypni:}  Button1.caption := 'Press again';
  {redaktuesi tashmë ka përfunduar procedurën me}
 end;

Shtyp F12 për të përzgjidhur dritaren Form1 në vend të Source Editor.

Tani redakto vetitë e Button2: kliko në Button2 për të shfaqur vetitë e saj në Object Inspector. Ndrysho vetitë e Caption (emërtimit) për 'Exit' (dalje) në vend të 'Button2'. Tani përzgjidhni skedën Events (të ngjarjeve), dhe klikoni në kutinë për OnClick. Klikoni mbi ... elipsis, dhe do të kapeni në Source Editor, në mes të ndojë procedurë tjetër.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

 begin
 {Tani shtypni:}  Close;
  {redaktuesi tashmë ka përfunduar procedurën me}

end;

Tani shtypni F12 pëe të parë dritaren Form1 sërish. Tani jeni gati për provë për përpilim. Mënyra më e thjeshtë për ta bërë këtë është përzgjidhja 'Run' prej menysë kryesore në krye, dhe pastaj 'Run' opsionin në nën-menynë. Si altenativ mund thjeshtë të shtypni F9. Kjo sëpari do të përpilon dhe (nëse gjithcka është në regull) do të lidh dhe ekzekuton programin tuaj.

Disa dritare të teksteve do të shfaqen dhe të gjitha llojet e porosive të përpiluesit do të shtypen, por përfundimisht dritarja e juaj Form1 do të shfaqet sërish, por pa rrjetë prej pikave; kjo është dritarja kryesore aktuale e aplikacionit tuaj, dhe është duke pritur që ju ti shtytni botonat pse në rastin e kundërt të bashkëveproni me të.

Provoni të klikoni mbi botonin e etiketuar 'Press'. Do të vëreni se do të ndryshohet në 'Press again' ('Shtypni sërish'). Nëse e shtypni sërish, do të thotë 'Press again'!!

Tani shtypni mbi botonin e shënuar 'Exit'. Dritarja do ë mbyllet dhe programi do të del. Dritarja origjinale Form1 me rrjetën prej pikash do të shfaqet, e gatshme për pranimin e më shumë aktiviteteve redaktuese.

Do të kurseni shumë punë tani (dhe shpesh!!) duke përgjidhur Project > Save Project As > emri_i_juaj_i_përgjidhur.pas

Sesioni i dytë.

Hapeni sërish Projektin e ruajtur. Në dritaren Form1 klikoni mbi botonin 'Press' (Button1) për ta përzgjidhur. Përzgjidhni skedën 'Events' në Object Inspector, klikoni mbi anën e djathtë të kutisë afër onClick, klikoni mbi ... elipsis, që të shkoni prapa në pikën e duhur në Source Editor.

Redaktoni kodin tuaj për të lexuar sikur në vijim:

 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
{Bën përdorimin e vetisë Tag, duke parametrizuar atë në 0 ose 1}
 begin
  if Button1.tag =0 then
  begin
   Button1.caption := 'Press again';
   Button1.tag := 1
  end else
  begin
   Button1.caption := 'Press';
   Button1.tag := 0
  end
 end;

Ruajeni punën tuaj, përpiloni sërish dhe ekzekutoni. botoni i majtë tashmë do të ndryshon gjendjen në mes dy porosive alternative.

Ajo qe ngel është në favor tuaj!

Nëse preferoni të shkruani Console- ose Pascal programe të bazuara tekstuale (p.sh. nëse jeni duke ndjekur kursin themelor për programim Pascal, ose duhet që të shkruani programe që përdoren në batch modin ose për programim të sistemit), mundeni akoma ta përdori Lazarus për redaktim, përpilim dhe ekzekutim të programit tuaj. Krijon një mjedis ideal për zhvillim në Pascal. Shihni Console Mode Pascal.

Redaktuesi

Kur ta startoni lazarus për herë të parë, varg i dritareve të ndara dhe ndërprerë ose ‘floating’ dritareve do të paraqiten në tryezën tuaj.

Së pari, ekzekutimi nëpër kulmin e tryezës, është i titulluar “”Lazarus Editor vXXXXXX – project1”” (i cili më pas do të modifikohet për të reflektuar emrin e projektit tuaj të hapur aktual). Kjo është dritarja kryesore kontrolluese e projektit tuaj, dhe përmban Main Menu (menynë kryesore) dhe Component Palette (paletë me komponentë).

LazMain GTK2-sq.png


Nën dritaren Lazarus Editor (redaktuesin Lazarus) do të shfaqet Object Inspector dritaren në të majtë dhe Lazarus Source Editor në të djathtë. Aty mund të ketë dritare tjetër e vogël e etiketuar Form1 , duke mbuluar dritaren e Redaktuesit të Burimit Lazarus. Nëse kjo nuk shfaqet menjëherë, mund të shfaqet duke shtypur celësin “F12”, i cili e ndryshon gjendjen në mes pamjes së Redaktuesit të Burimit dhe pamjen e Formës. Dritarja e Formës është ajo në të cilën ju do të formoni ndërfaqe grafike për aplikacionin tuaj, deri sa Redaktuesi i Burimit është dritarja e cila shfaq Pascal kodin i shoqëruar me aplikacionin të cilin jeni duke e zhvilluar. Operacioni i Kontrolluesit të Objektit është i diskutuar në detale më poshtë ndërsa Paleta e Komponentëve është e përshkruar.

Kur startoni projekt të ri (ose kur startoni Lazarus për të parën herë) do të formohet Formë e parazgjedhur, e cila përbëhet prej një kuti në të cilën ka rrjetë prej pikash për t’ju ndihmuar të vendosni komponentët e ndryshme të formës dhe mbi krye ku i përmban “”Minimizo””, “”Maksimizo”” dhe “”Mbyll botonët”” . Nëse klikoni me kursorin e miut tuaj kudo qoftë në kutinë, do të shihni vetitë e kësaj forme të paraqitura në Kontrolluesin e Objektit në anën e majtë të tryezës.

Dritaret tjera të cilat mund të bëhen të dukshme gjatë punës: Kontrolluesi i Projektit, i cili përmban detale të skedarëve të përfshira në projektin dhe lejon që të shtoni skedarë në ose të fshini skedarë prej projektit tuaj: dritarja e “Porosisë”, e cila i shfaq porosit e përpiluesit, gabimet ose raportet e progresit në projektin tuaj: nëse Lazarus është i startuar prej ndonjë terminali, terminali origjinal do të ngel i dukshëm dhe detalet e porosive të përpiluesit po ashtu janë të shtypura aty.


Menyja Kryesore

Menyja Kryesore

Vija e menysë kryesore përbëhet prej hyrjeve vijuese:

Skedar Redakto Kërko Pamje Projekt Ekzekuto Komponentët Vegla Mjedis Dritare Ndihmë

Si zakonisht, opsionet mund të përzgjidhen me vendosjen e kursorit të miut mbi opsionin e menysë dhe duke klikuar botonin e majtë të miut ose duke shtypur Alt-F në tastierën (pajisur dritaren e menysë kryesore ka fokus: nëse nuk ka, shtypni TAB në mënyrë të përsëritur për kryerjen e ciklit të fokusit nëpër dritaret e ndryshme derisa dritarja e dëshiruar ka titullin e saj të nënvizuar me ngjyrë).

Nën-menyja e skedarit

The File sub-menu

FileMenu-sq.png
 • Njësi e re: Krijon Njësi të re të skedarit (burim i Pasca-it).
 • Formë e re: Krijon Formë të re: të dyjat, dritarja vizuale në-ekran dhe burimi i Pascal skedarit të shoqëruar.
 • I ri ...: Ofron pop-up kuti të menysë(screenshot) me shumëllojshmëri të tipave të dokumenteve të reja për tu krijuar.
 • Hap: Ofron pop-up kuti të dialogut për t’ju mundësuar drejtim të sistemit të skedarit dhe zgjedhje për të hapur skedar të ri të që ekziston.
 • Kthej Prapa: Heq dorë nga ndryshimet e redaktuara dhe restauro skedarin në gjendjen origjinale.
 • Hap të fundit: Ofron listë të skedarëve të fundit të redaktuar dhe mundësi për të zgjedhur njërën prej tyre.
 • Ruaj: Ruaj skedarin aktual, duke përdorur emrin e tij origjinal. Nëse nuk ka emër, sistemi do të nxisë një (sikur Ruaj Si).
 • Ruaj Si: Lejon që të zgjidhni dosjen dhe skedarin për ruajtjen e skedarit aktual.
 • Ruaj të gjitha: Ruan të gjitha skedarët të ngjitura për redaktorin, jo vetëm skedarin aktual të përzgjedhur.
 • Mbyll: Mbyll skedarin aktual, duke nxitur aty për aty për të ruajtur të gjitha ndryshimet e redaktuara..
 • Mbyll të gjitha skedarët e redaktuar: Mbyll të gjitha skedarët aktual të hapur në redaktorin. Shenjë gatishmërie për të ruajtur ndryshimet.
 • Pastro dosjen: Ofron dialog me një varg të filtrave që mundë të redaktohen për heqjen e skedarëve nga dosja aktuale. E dobishme për heqjen .bak skedarët dhe mbeturinat e Delphi projekteve të mëparshëm.
 • Printo: Përdor printerin e sistemit për printim të skedarit të përzgjedhur. Kjo njësi e menysë nuk paraqitet në mënyrë të parazgjedhur, duheni të instaloni $Lazdir/components/printers/design/printers4lazide.pas dhe ri-përpiloni IDE
 • Rinis: Rinis Lazarus –e dobishme nëse skedarët janë të .
 • Braktis: braktis Lazarus, mbas gatishmërisë për ruajtjen e gjithë skedarëve të redaktuar.


Nën-menyja për Redaktim

EditMenu-sq.png
 • Zhbëj: Zhbën aksionin e fundit të redaktimit, duke lërë Redaktorin në gjendje pak para aksionit të fundit.
 • Ribëj: Ri-vendos aksionin e fundit i kthyer mbrapsht nga Zhbëj.
 • Prit: Largon tekstin e përzgjedhur ose njësitë e tij dhe i vendos në Kujtesën e Fragmenteve.
 • Kopjo: Bën kopje të tekstit të përzgjedhur, duke lënë origjinalin në vend dhe duke vënë kopjen në Kujtesën e Fragmenteve.
 • Ngjit: Vendos përmbajtjen e Kujtesës së Fragmenteve në pozicionin e kursorit. Nëse teksti është i përzgjedhur në pozicionin e kursorit përmbajtja e Kujtesës së Fragmenteve do të zëvendëson tekstin e përzgjedhur.
 • Dhëmbëzo përzgjedhjen: Zhvendos tekstin e përzgjedhur në të djathtë me vlerën e caktuar nga Mjedisi -> Opsionet e Redaktorit -> Përgjithshëm -> Blloko dhëmbëzimin. Ky tipar është i dobishëm për formatim të burimit të kodit tuaj Pascal për shfaqje të strukturës e Bllokut themelor.
 • Mos dhëmbëzo përzgjedhjen: Largon një nivel të dhëmbëzimit, duke zhvendosur tekstin në të majtë me vlerën e caktuar në Bllokun e dhëmbëzuar.
 • Rretho përzgjedhjen: Pajis pop-up meny me numër të opsioneve për rrethim logjik të tekstit të përzgjedhur (begin ... end; try ... except; try ... finally; repeat ... until; { ... } etc).
 • Përzgjedhje me shkronja kapitale: Konverto tekstin e përzgjedhur në shkronja kapitale.
 • Përzgjedhje me shkronja jokapitale: Konverto tekstin e përzgjedhur në shkronja jokapitale.
 • Skeda që len hapësirë në përzgjedhje: Konverton cilido skedë në tekstin e përzgjedhur në numrin e hapësirave të caktuara nga Mjedisi -> Converts any tabs in the selected text to the number of spaces specified by Environment -> Opsionet e Redaktorit -> Përgjithshëm -> Gjërësia e Skedës. Numri i hapësirave (vendeve të lira) nuk është madhësi e fiksuar, por është numër që nevojitet për të mbushur gjerësinë e skedës që ka ngelur.
 • Ndërpre vijat në përzgjedhje: Nëse cilido vijë në tekstin e përzgjedhur ka më shumë se 80 karaktere ose numri i caktuar në If any lines in the selected text are longer than 80 characters or the number specified in Mjedisi -> Opsionet e Redaktorit -> Afisho -> Margjina e djathtë, atëherë vija është e ndërprerë në kufijtë e fjalës dhe është e vazhduar në linjë tjetër.
 • Përzgjedhje e komentit: Bën tekstin e përzgjedhur në komente duke ndërfutur // në çdo vijë.
 • Përzgjedhje pa koment: Largon shenjat e komentit.
 • Rendit përzgjedhjen: Rendit vijat (ose fjalët ose paragrafët) alfabetikisht; opsionet për ngjitje dhe ulje të renditur, i ndjeshëm dhe jo i ndjeshëm ndaj kapitaleve. Në mes të burimit të kodit të programit, me të vërtetë, nuk ka kuptim, por nëse keni listë do të duhet ti keni të renditur, kjo do të bën marifetin.
 • Përzgjedh: Lejon përzgjedhjen e blloqeve të tekstit. Opsionet përfshijnë përzgjedh të gjitha, përzgjedhje në kllapa gjarpërushe, përzgjedh paragrafin ose vijën etj.
 • Ndërfut nga harta e karaktereve: Lejon ndërfutje të simboleve jo-tastierë, sikur karakteret e theksuar, të zgjedhur prej pop-up hartës së karaktereve.
 • Ndërfut tekstin: Shfaq pop-up menynë që lejon ndërfutje të tekstit normal si CVS fjalët çelëse (Autori, Data, Koka etj) ose GPL njoftim, emri i përdoruesit ose data aktuale dhe koha.
 • Kodi i kompletuar: Kompleton kodin në kursorin. Është kontekst i ndjeshëm dhe ju ruan shumë kohë. Për shembull: kompleton klasat, duke shtuar ndryshoret private, Kap dhe Vendos vetitë e metodave hyrëse dhe shton trupat e metodës. Një detyrë e ndryshores (p.sh. i:=3;) shton deklaratat e ndryshores. Në procedurat e caktuara në vazhdim para, shton trupat e procedurës. Në detyrat e ngjarjeve (OnClick:=) shton saktësinë e metodës dhe trupin e metodës. Shikoni Lazarus IDE Tools.
 • Ekstrakto procedurën: Përdor tekstin e përzgjedhur (deklarim apo varg deklaratash) për formim të një procedure të re.

Nën-menyja për Kërkim

SearchMenu-sq.png
 • Kërko: Ngjashëm si aftësitë pothuaj se në të gjitha redaktorët grafik tekstual: pop-up kutia e dialogut shfaqet duke lejuar hyrjen e vargut të kërkuar tekstual, me opsione për kapitale, fjalëve të plota, origjinë, fushë dhe drejtim i kërkimit.
 • Gjej tjetër, Gjej të mëparshmen: Kërko prapë vargun e futur tekstual të mëparshëm, në drejtimin e caktuar.
 • Kërko në skedarë: Kërko për vargun tekstual në skedarët: pop-up dialog me opsione të gjitha skedarët e hapur, të gjitha skedarët në projekt, ose gjithë dosjet; maskim në dispozicion për përzgjedhje të tipave të skedarit.
 • Zëvendëso: Ngjashëm me Gjej; paraqet pop-up dialog me vend për të futur vargun e kërkuar tekstual dhe tekstin e zëvendësuar, dhe opsionet për kapitale, drejtim, etj.
 • Kërkim në rritje: Kërko për vargun derisa jeni duke hyrë në vargun e kërkuar. Shembull: mbasi që të zgjidhni “Kërkim në rritje” nëse shtypni “1” i pari “1” do te jetë i shprehur. Në pastaj shtypni “a”, redaktori do të gjej “la” tjetër, dhe kështu me radhë.
 • Shko në vijë: Zhvendos kursorin e redaktuar në vijën e caktuar në skedarë.
 • Kërce prapa: Kërce deri tek pozicioni i mëparshëm. Çdoherë gjatë gjetjes së gabimit ose gjetjes së deklaratës, IDE e ruan burimin e pozicionit aktual. Me këtë funksion ju mundeni të kërceni prapa në histori.
 • Kërce përpara: Kërce tek pozicioni tjetër. Zhbëj kërcimin prapa.
 • Shto pikë kërcimi në histori: Shto burimin e pozicionit aktual në kërcim në histori.
 • Pamja e Kërcim-Histori: Shikoni listën e pikave kërcyese: Ende nuk është e zbatuar.
 • Kërce deri tek gabimi tjetër, Kërce deri tek gabimi i mëparshëm: Kërce deri tek pozicionet në skedarin burimor, të gabimit të raportuar tjetër apo të mëparshëm.
 • Vendos shenjën e referimit të lirë: shëno vijën aktuale ku kursori është i vendosur me shenjë të referimit të numëruar që është në dispozicion (e lirë) dhe shtoni këtë në listën e shenjave të referimit. Shënoni atë se pop-up menyja (e arritur me klikimin e djathtë me miun në vijën e duhur në skedarin burimor) jep diapazon më të gjerë të opsioneve të Shenjave të referimit, duke mundësuar numri i shenjave të referimit të jetë i caktuar ose duke mundësuar që përdoruesi të kërcen deri tek shenjë të referimit të numëruar, e jo vetëm tek të tjerët apo të mëparshmet.
 • Kërce deri tek tjetër shenjë e referimit, Kërce deri tek shenja e mëparshme e referimit: Kërce deri tek tjetër shenjë e referimit ose e mëparshme në vargëzimin numerik.
 • Gjej tjetër mbarim të bllokut të kodit: Nëse është pozicionuar në begin, e gjen end që korrespondon ose anasjelltas.
 • Gjej bllokun e kodit fillim: Zhvendos në begin e procedurës ose funksionit në të cilën kursori është i vendosur.
 • Gjej deklaratën në kursorin: Gjen vendin në të cilin identifikuesi i përzgjedhur është i deklaruar. Kjo mund të jetë në të njëjtin skedar ose në tjetër skedar i sapo hapur në Redaktorin, nëse skedari nuk është i hapur, do të hapet (pra nëse procedura apo funksioni janë të deklaruar, për shembull, classesh.inc , kjo do të hapet në Redaktorin).
 • Hap emrin e skedarit në kursorin: Hap skedarin i cili emër është i përzgjedhur në kursorin. E dobishme për kërkim në Përfshin skedarë ose skedarë që përmbajnë Njësi tjerë të përdorur në projektin.
 • Shko në treguesin e përfshirë: nëse kursori është i pozicionuar në skedarin i cili është i Përfshirë në skedarë tjetër, shkon në vendin në tjetrin skedarë që ka Përfshij skedarin.
 • Gjej Referencat e Identifikuesit': Krijon listë e të gjitha vijave në skedarin aktual, ose projektin aktual ose të gjitha skedarët e ngjiturë, në të cilat identifikuesi është i referuar.
 • Riemërto Identifikuesin: Lejon zhvilluesin të riemëron identifikuesin. Pop-up menyja pyet zhvilluesin të përcakton se a do të ndodh riemërim vetëm në skedarin aktual, ose nëpërmjet projektit, apo në të gjitha skedarët e hapur apo të ngjitur, etj. Ju mundeni të riemëroni dhe identifikuesin nëse ndodhet dhe në komente. Mund të përdorni këtë veti, për shembull, nëse përpiluesi ka treguar se identifikuesi vetëm se ekziston, pra ju duhet emërtim i ri për identifikuesin tuaj.
 • Lista e Procedurës: Krijon listë prej të gjitha Procedurave dhe Funksioneve në skedarin aktual, me numrat e vijave ku ato janë të përcaktuara.

Pamja e nën-menysë

ViewMenu-sq.png

Kontrollon paraqitjen e dritareve të ndryshme dhe paneleve në ekran.

 • Kontrollues i Objektit: Dritarja e cila zakonisht zë anën a majtë të Tryezës, dhe paraqet vetitë e Formës që gjendet në tryezë. Duke klikuar me miun në cilëndo komponentë të formës do të bën që detalet e komponentës të paraqiten në Kontrolluesin e Objekteve. Në krye është paneli i cili shfaq strukturën-dru të projektit aktual dhe komponentët e formës munden në mënyrë opsionale të përzgjidhen në këtë panel: kjo do të shkakton që detalet përkatës të paraqiten në Kontrolluesin e Objektit. Paneli kryesor më i ulët ka dy skeda që lejojnë përzgjedhje të “Vetive” ose “Ngjarjeve” të paraqiten. Përzgjedhja e “Vetive” shkakton veti sikur emër, ngjyrë, emërtim, font, madhësi, etj të paraqiten: ka dy kolona, e majta që shfaq vetinë, e djathta paraqet vlerën e shoqëruar me atë veti. Përzgjedhja e “Ngjarjeve” paraqet dy kolona: e majta liston ngjarjet e mundshme sikur MouseClick ose KeyDown me atë komponentë, dhe e djathta shfaq aksionin që rezulton prej asaj ngjarje. Nëse nuk ka asnjë aksion të përcaktuar, atëherë me klikimin në kutinë e duhur ose mbi
  ...
  botonin shkakton paraqitjen e Redaktorit burimor, me kursorin tashmë të pozicionuar në procedurën e deklaruar dummy, në gjendje pritje për të shtypur kodin e caktuar të ngjarjes.
 • Redaktori burimor: Dritarja kryesore në të cilën kodi burimor është i redaktuar. Është më e pëlqyer se ma shumë redaktor tjerë grafik tekstual, ku miu mundet të zhvendos kursorin mbi tekstin e paraqitur dhe me klikimin e botonit të majtë të miut derisa e zvarrit miun do të përzgjedh dhe nënvizon testin. Klikimi i djathtë i miut paraqet pop-up menynë, përfshin Redakto Prej të zakonshëm, Kopjo dhe Ngjit funksionet, “Gjej Deklaratën” dhe “Hap skedarin në kursorin”. Kreu i dritares të redaktorit burimor ka numër të skedave, që i përkasin skedarëve që janë të hapur për projektin aktual; me klikimin e cilësdo skedë e bën atë skedar të dukshëm dhe mund të zhvendoseni ngadalë prej skedari në skedar, duke kopjuar dhe ngjitur ndërmjet skedarëve dhe duke kryer pothuaj se gjitha funksionet normale. Redaktori burimor plotëson sintaksën e theksuar të ngjyrës në kod, me ngjyra të ndryshme për shenjat e pikësimit, komentet, konstanta të vargjeve, etj. Po ashtu do të mirëmban nivelin e kryeradhës prej vijës më vijë gjatë të shkruarit në kod, derisa nuk e ndëroni kryeradhën. Funksioni dhe paraqitja e Redaktorit burimor mundet të konfigurohen prej Menysë Kryesore duke përzgjedhur Mjedisi -> Opsionet e Redaktorit dhe pastaj me përzgjedhjen e një prej më shumë skedave në pop-up kutinë e dialogut.
 • Eksplorues i Kodit: Dritare zakonisht e vendosur në të djathtë të Tryezës që paraqet, në formë druri, strukturën e kodit në njësinë ose programin aktual. Zakonisht hapet me vetëm emrin e Njësisë dhe degëzohet për pjesët e ndërfaqes dhe kryerjes, duke klikuar mbi
  +
  kutinë në të majtë në cilëndo degë do të hap nën-degët dhe stilet e saj, në më shumë detale, përderisa konstantat individuale, tipat dhe ndryshoret janë të paraqitura mirë sikur deklarime të procedurave dhe funksioneve. Nëse ndryshoni skedarin e paraqitur në dritaren e Redaktorin burimor, duhet që të klikoni në Fresko botonin e Eksploruesit të kodit për të paraqitur strukturë e re të skedarit
 • Njësitë...: Hap pop-up dritaren e dialogut me listë të skedarëve në projektin aktual. Me klikimin e miut mbi emrin e skedarit e përzgjedh atë skedarë; klikoni mbi Hap për të paraqitur atë skedar në Redaktorin burimor. Me kontrollimin e Multi kutisë lejon disa skedarë të përzgjidhen njëherësh, dhe ato do të hapen në Redaktorin burimor (por vetëm një në kohën e duhur do të paraqitet). Ky Opsion i Menysë është disi sikur Projekt -> Opsion i Kontrolluesit të Projektit, por vetëm paraqet listën e skedarëve Njësi dhe lejon që ato të hapen.
 • Format...: Hap pop-up dritare të dialogut me listë të Formave në projektin aktual, dhe lejon përzgjidhje të një apo më shumë që të shfaqen.
 • Paraqit Varësinë e Njësisë: Hap pop-up dritaren e dialogut qa paraqet, në formë druri, strukturën e varësisë e skedarit të njësisë të hapur aktual. Numri më i madh i skedarëve të listuar si varësi do të kenë kutitë
  +
  e tyre, të cilat lejojnë varësinë e skedarëve individual të eksplorohen.
 • Nyjëzo formën / pamje e njësisë F12: Nyjëtimi qoftë i Redaktorit burimor apo Formës aktuale është i vendosur në shtresën e sipërme të Tryezës i vënë në fokus. Nëse Redaktori burimor ka fokusin, atëherë ju mundeni të redaktoni kodin burimor; nëse Forma ka fokusin e dhënë, mundeni të manipuloni komponentët në tryezën dhe redaktoni shfaqjen e Formës. Mënyra më e lehtë për nyjëtim të paraqitjes në mes Redaktorit dhe Formës është përdorimi i F12 çelësit në tastierën, por efekti i njëjtë është i arritur me përzgjedhje të këtij opsioni në Menynë Kryesore.
 • Porosit: Dritarja që shfaq porosit e përpiluesit, shfaq progresin e përpilimeve të suksesshme apo listave të gabimeve të gjetura.
 • Rezultate të kërkimit: Dritarja që shfaq rezultatet e gjetjeve në skedarët..
 • Korrigjo dritaret: Hap pop-up menynë me disa opsione për funksionim dhe konfigurim të Korrigjuesit. Shikoni nën, ku debugger është i përshkruar.

Nën-menyja e Projektit

ProjectMenu-sq.png
 • Projekt i Ri: Krijoni projekt të ri. Pop-up dritarja e dialogut paraqitet duke ofruar zgjedhje të tipave të projekteve për tu krijuar.
 • Projekt i Ri nga skedari: Dritarja e dialogut për Drejtim paraqitet, duke lejuar përzgjedhje të skedarit prej nga të krijohet projekt i ri.
 • Hap Projekt Hap projekt i cili është tashmë i krijuar dhe ruajtur. Dialogu drejtues paraqitet me listë të skedarëve Lazarus Project Information (.lpi) prej nga emri i projektit mund të zgjidhet.
 • Hap Projektin e Fundit: Paraqet pop-up listë të projekteve të fundit në të cilat keni punuar, she lejon zgjedhjen e njërës prej tyre.
 • Ruaj Projektin: Ngjashëm sikur Skedarë -> Ruaj: të gjithë skedarët e projektit aktual janë të ruajtur; nëse ato nuk janë të ruajtur më parë, do të nxisë për emërim të skedarit, ngjashëm sikur Ruaj Si...
 • Ruaj Projektin Si...: Nxis për emërim të skedarit për ruajtje të projektit. Emërtim i parazgjedhur i skedarit i Project.lpi është i ofruar, por ju mundeni të zgjidhni emërtim tuaj. Lazarus nuk do të ju lejon që të përdorni emërtim të njëjtë për Projektin dhe Skedarin e Njësisë (shiko Lazarus Udhëzuesin#Lazarus skedarët| poshtë]]).
 • Publiko Projektin: Krijon kopje të tërë projektit. Nëse dëshironi ti dërgoni ndokujt vetëm parametrat për përpiluesin dhe burimet të kodit tuaj, ky funksion është miku juaj. Dosja e Projektit normal përmban shumë informacione. Numri më i madh i tyre nuk është i nevojitur të publikohet: skedari .lpi përmban informacion për sesionin (sikur pozicioni i shenjës për të futur diçka në tekst dhe shenjat e referimit të njësive mbyllëse) dhe dosja e projektit përmban shumë skedarë .ppu, .o dhe ekzekutues. Për të krijuar lpi skedarë me vetëm informacionin bazë dhe vetëm burimet, me të gjithë nën dosjet përdorni “Publiko Projekt”. Në dialogun mundeni të vendosni filtrin përjashtues dhe përfshirës dhe me komandën pastaj mundeni të përmblidhni daljen në një arkiv. Lazarus IDE Veglat
 • Kontrollues i Projektit: Hap pop-up dialogun me paraqitje të skedarëve sikur druri në projektin aktual. Lejon që të shtoni, hiqni ose hapni skedarët e përzgjedhur ose të ndryshoni opsionet e projektit.
 • Opsionet e projektit...: Hap pop-up dritaren e dialogut me skeda për opsione të parametrave për Aplikacionin (Titull, Emërtim i Objektivit Dalës), Forma (lejojnë që të përzgjidhni midis formave në dispozicion, duke bërë to Auto-krijo në fillim të aplikacionit) dhe Info (duke përcaktuar qoftë informacioni i redaktorit duhet që të ruhet për skedarët e mbyllur apo vetëm skedarët e projektit).
 • Opsionet e përpiluesit ...: (Së fundi i zhvendosur këtu prej Menysë Ekzekutuese) Hap dritare me skeda me më shumë faqe që mundëson konfigurim të përpiluesit. Skedat përmbajnë “Shtigje” që lejon përcaktimin e shtigjeve kërkues për njësite, përshijnë skedarët, libraritë, etj, po ashtu dhe lejon zgjedhjen e tipave të veglave për format (gtk, gnome, win32); Analizë gramatikore lejon zgjedhjen e rregullave për analizë gramatikore të programeve burimore;

Kodi lejon zgjedhjen për përshtatje të programeve më të shpejta apo më të vogla, zgjedhje të procesorit objektiv, tipave të kërkimit, heap madhësinë etj; Lidhje lejon zgjedhje si të përdorni korrigjimin, libraritë statike apo dinamike dhe përcjellje të opsioneve nëpër lidhësin;

Porositë të përcaktoni çfarë tipi të porosive do të krijohen gjatë gabimeve;
Të Tjera lejon vendosmëri për përdorim të konfigurimit të skedarit (fpc.cfg) ose disa skedarëve tjerë;

I trashëguar shfaq diagramin e strukturës në formë druri për të treguar si opsionet janë trashëguar prej njësive që tashmë janë inkorporuar; Përmbledhje lejon p ë caktimin e komandave t ë ekzekutohen para apo pas përpiluesi të jetë startuar dhe lejon përdorimin e Bën skedarë.

 • Shto skedarin redaktues në Projekt: Shto skedarin që aktualisht është duke u redaktuar në Projektin.
 • Largo nga Projekti: Jep pop-up meny të skedarëve në dispozicion për largim nga Projekti.
 • Paraqit burimin: Cilido skedarë që ta redaktoni, do tju kthen prapa në skedarin e programit kryesor (.lpr) apo skedari kryesor .pas nëse nuk ka .lpr.
 • Paraqit Listën TëBëj : Hap kutinë e dialogut me listë të elementeve TëBëj të shoqëruar me këtë projekt. Kjo do të liston çdo TëBëj koment në projektin tuaj (vijat filluese //TODO) dhe çdo tjetër në lazarus njësitë të cilat keni përdorur. Duheni që të Freskoni elementet TëBëj në dialogun (duke përdorur botonin e simbolit shigjetë në shiritin e veglave) para se të paraqitet ‘ToDos’ i ri. Kolona e parë e TëBëj listës përmban numra që keni rezervuar në komentet tuaja TëBëj; koment i thjeshtë //TODO do të paraqitet si zero, por komenti prej /TODO999 (për shembull) do të vendos numrin 999 në kolonën e parë. Mbani mend se nuk duhet të ketë në vijën para //TODO dhe komentet TëBëj të shtuara mbas ruajtjes së fundit nuk do të shfaqen!

Opens a dialog box with a list of ToDo items associated with this project. This will list any ToDo comments in your project (lines commencing //TODO), and any others in the Lazarus units you have used. You need to Refresh the ToDo items in the dialog (using arrow symbol button of toolbar) before new 'ToDos' appear. The first column of the ToDo list contains numbers you have allocated to your ToDo comments; a simple //TODO comment will appear as a zero, but a comment of //TODO999 (for example) will place the number 999 in the first column. Remember there should be no spaces on the line before //TODO and ToDo comments added after the last save will not be shown!

Nën-menyja për ekzekutim

RunMenu-sq.png
 • Ndërto: Shkakton Lazarus të ndërton (p.sh. përpilon) cilindo skedarë në projektin që është ndryshuar që prej ndërtimit të fundit.
 • Ndërto të gjitha: Ndërton të gjitha skedarët në projektin, qoftë ka apo nuk ka pasur çfarëdo ndryshimi.
 • Ndërprit ndërtimin: Ndërprit procesin e ndërtimit gjatë ekzekutimit – ose keni mbajtur mend se keni bërë diçka gabim dhe dëshironi ta ndërpritni ndërtimin ose sistemi duket se ka kaluar shumë kohë dhe diçka qartë nuk është në rregull.
 • Ekzekuto: Kjo është mënyra e zakontë për shartimin e përpiluesit , nëse përmbledhja është e suksesshme, të startohet ekzekutimi i aplikacionit. Çka me të vërtetë ndodhë nëse Lazarus ruan kopje në skedarët tuaj, pastaj starton përpiluesin dhe lidhësin, pastaj fillon ekzekutimin e fundit të programit të lidhur binar.
 • Pauzë: Ndërprit ekzekutimin e programit aktual që rrjedh. Kjo lejon që ju të shqyrtoni çdo dalje që është krijuar; ekzekutimi mund të vazhdohet duke përzgjedhur “Ekzekuto” prapë.
 • Hap brenda: Përdoret në lidhje me korrigjuesin, shkakton ekzekutim të programit nga një hap në kohë të caktuar.
 • Hap mbi: Shkakton ekzekutim në hapa deri në deklarimin e etiketuar, pastaj kërcen

deklarimin e etiketuar dhe vazhdon ekzekutimin me shpejtësi normale. E dobishme kur tentojmë të izolojmë deklarim që paraqet gabim logjik.

 • Ekzekuto në kursor: Shkakton ekzekutim në shpejtësi normale (p.sh. JO një deklarim në kohë të caktuar) derisa deklarimi është i arritur kur kursori është i vendosur; pastaj ndalet. Vazhdoni ekzekutimin në shpejtësinë normale duke përzgjedhur “Ekzekuto”.
 • Ndal: Shkakton ekzekutim të programit që rrjedh. Nuk mund të vazhdohet duke përzgjedhur “Ekzekuto”; kjo do të starton programin prapë prej fillimit (përmbledhje e serishme nëse ka nevojë).
 • Ekzekuto Parametrat: Hap pop-up dritare të multi faqes që lejon opsionet e vijës-komanduese dhe parametrave të kalojnë nëpër program për tu ekzekutuar; lejon përzgjedhje të paraqitjes për ekzekutim të programit (p.sh. terminali X i largët mund të përdoret në Linux); disa ndryshore të mjedisit të sistemit mund të parandalohen. Një përdorim shumë i rëndësishëm të kësaj nën-menyje është aktivimi i dritares të terminalit në të cilën konsola hyrëse/dalëse tradicionale Pascal është e paraqitur. Nëse jeni duke zhvilluar program konsol-modë në Pascal (ndonjë që nuk përdor Ndërfaqe Grafikë e Përdoruesit (GUI) në format e saj, butonave dhe kutive) atëherë mundeni të kontrolloni kutinë për “Përdor lëshim të Aplikacionit”. Nëse bëni për herë ë parë dhe provoni vargëzimin Përpilo/Ekzekuto, me siguri do të kapni porosi të ashpër që thotë"xterm: Can't execvp /usr/share/lazarus//tools/runwait.sh: Permission denied".
Nëse kjo ndodh, duhet që të ndryshoni lejet në skedarin e duhur (për shembull duke përdorur chmod +x emërtim ose duke përdorur veglën e Windows-it për ndryshime të lejeve); mundeni ta bëni këtë si rrënjë. Pas kësaj çdo herë që lëshoni programin tuaj, kuti konsole do të shfaqet dhe gjithë teksti juaj i/o (readln, writeln etc) do të paraqitet në të.
Pasi që programi ka mbaruar me ekzekutim, porosi “Shtyp Fut” paraqitet në ekran. Kështu që çdo dalje që programi juaj ka krijuar do të ngel në ekran deri sa keni shansin ta lexoni; mbasi që të shtypni ‘fut’ konsol dritarja mbyllet.
Shënim: sikur versioni aktual, nuk ka komandë konsole të përgatitur për përdoruesit e Windows-it. Përderisa ekipi Lazarus e adreson atë, vija vijuese duhet të punon (në WinXP – dikush ju lutemi përditëso për tjerë Windows-a)
C:\Windows\system32\cmd.exe /C ${TargetCmdLine}
Shiko udhëzuesin e ndarë në Console Mode Pascal programim..
 • Rivendos korrigjuesin: Rivendos korrigjuesin në gjendjen origjinale, kështu që pikat e ndalimit dhe vlerat e ndryshoreve, etj. Janë të harruara.
 • Ndërto Skedar: Përpilo (ndërto) vetëm skedarin që aktualisht është i hapur në Redaktorin.
 • Ekzekuto Skedarin: Përpilo, lidh dhe ekzekuto vetëm skedarin aktualisht të hapur.
 • Konfiguro Ndërtim + Ekzekuto Skedar: Hap dritare me skedarë me multi-faqe me opsione për mundësi për ndërtim të vetëm këtij skedari kur “Ndërto Projekt” është i përzgjedhur, lejon përzgjedhje të dosjes punuese, përdorim të Macro-ve të ndryshme, etj. Pastaj Ndërton dhe Ekzekuton skedarin.
Këto tre opsionet e fundit mundësojnë që ju të hapni (dhe mirëmbani) test projektin. Përdorni Skedar -> Hap për hapjen e .lpr skedarit, duke shtypur anulo në dialogun tjetër për të hapur këtë skedar si “normal source” skedarë.

Nën-menyja e Paketës

 • Hap Paketën: Shfaq listën e paketave të instaluara, me thirrje deri te hap një apo më shumë prej tyre, ose përzgjedh opsione të përpiluesit
 • Hap skedarin e paketës: Hap njërin prej skedarëve në paketën e përzgjedhur.
 • hap paketën e fundit: Hap paketën që është hapur së fundi.
 • Shto Njësi Aktive në Paketën: Vendos skedarin e njësisë (aktualisht në redaktorin) brenda në paketën.
 • Grafi i paketës: Shfaq grafi duke shfaqur lidhje të paketës aktuale që është duke u përdorur (nëse nuk jeni duke përdorur asnjë tjetër paketë), Lazarus paketa dhe FCL dhe LCL do të shfaqen).
 • Konfiguro komponentët e përshtatura: Nëse keni krijuar disa komponentë, lejon që ti konfiguroni ato.

Nën-menyja e Veglave

ToolsMenu-sq.png
 • Konfiguro veglat e përshtatshme: Lejon përdoruesit të shton vegla të ndryshme të jashtme (zakonisht makro) në kutinë veglash.
 • Kontrollim i shpejtë i sintaksës: Bën kontrollim të shpejtë të sintaksës në skedarin tuaj burimor duke mos përpiluar asgjë automatikisht. Hap esencial në zhvillimin e programeve komplekse dhe të gjata, ku ju nuk dëshironi të humbni kohë gjatë përpilimit nëse kodi është i gabuar.
 • Gjej bllokun e hapur: vegël e dobishme nëse keni strukturë rrjetore komplekse të bllokut dhe e keni harruar ‘end’ ndokund
 • Gjej gabimin IFDEF/ENDIF: e dobishme nëse ka makro strukturë rrjetore apo komplekse dhe mendoni se keni harruar ENDIF treguesin.
 • Bëj varg burimor: Bën vargun e përzgjedhur varg burimor duke e vendosur të pjesën e vargjeve burimore. Përparësi e vargjeve burimore është se mundeni ti ndryshoni pa pasur nevojë për ri-përpilim të projektit.
 • Diff: Lejon krahasim në mes dy skedarëve (ose zakonisht, dy versioneve të skedarit të njëjtë) për ti gjetur dallimet. Opsionet për injorim të hapësirës së bardhë në fillim apo mbarim të vijave ose dallimeve në mbarimin e vijës: CR+LF kundër LF). E dobishme për kontrollimin nëse ka pasur ndryshime që prej përditësimit të fundit CVS.
 • Kontrollo LFM n redaktorin: Lejon kontrollim të LFM skedarit që përmban parametrat që përshkruajnë formën aktuale.
 • Konverto Delphi njësinë në Lazarus njësi: Ndihmon në bartjen e Delphi aplikacioneve në Lazarus; bën ndryshimet e patjetërsueshme në skedarin burimor. Shihni Lazarus For Delphi Users dhe Code Conversion Guide.
 • Konverto DFM skedarin në LFM: Për bartjen prej Delphi në Lazarus: konverton skedarët përshkrues të formave prej Delphi në Lazarus. Shihni Lazarus For Delphi Users dhe Code Conversion Guide.
 • Ndërto Lazarus: Lëshon ri-ndërtim të Lazarus prej më shumë skedarëve të shkarkuar së fundi ose përditësuar SVN. Shtyp botonin dhe pritni të shihni çka do të ndodh! (vëzhgoni procesin në dritaren tuaj “Porositë”)
 • Konfiguro "Ndërto Lazarus": Lejon përdoruesin të përcakton cilat pjesë të Lazarus duhet që të ri-ndërtohen, dhe si. Për shembull, mundeni të përzgjidhni të keni vetëm LCL të ri-ndërtuar, ose të keni gjithçka përveç se ndërtimit të shembujve; mundeni të përzgjidhni cilat LCL ndërfaqe ti përdorni dhe mund të përzgjidhni objektivin e sistemit operativ dhe të specifikoni dosjen e objektivit.

Nën-menyja e Mjedisit

EnvironmentMenu-sq.png
 • Opsionet e Mjedisit: Shfaq dritare me më shumë faqe me skeda për
  • Skedarët – lejojnë që përdoruesi të cakton dosjen e parazgjedhur, përpiluesin, dosjen burimore dhe dosje e përkohshme për kompilim;
  • Tryezë – opsionet për Gjuhë, karakteristikat për vetë ruajtje, ruajtje të vetive të tryezës, shenjë për paletën e komponentëve dhe shpejtësi të butonave;
  • Dritaret, për të lejuar specifikimin e madhësisë dhe karakteristikat e dritareve të ndryshme;
  • Redaktor i Formës – zgjidhni ngjyrën për redaktimin e formave;
  • 'Kontrollues i Objektit – zgjidhni ngjyrën dhe lartësinë e elementeve;
  • Rezervë – specifikoni si të bëni rezervë skedarët kur të redaktoni;
  • Emërtim – specifikoni çfarë shtese emri të përdorni gjatë emërtimit të pascal skedarëve ('.pp' or '.pas'), qoftë ti ruani skedarët me emra me shkronja jokapitale, qoftë të bëni vetë-fshirje apo vetë-riemërim.
 • Ospsionet e redaktorit: Dritare me më shumë faqe, me skeda për
  • I Përgjithshëm – përcakton karakteristikat sikur vetë-dhëmbëzim, theksim i kllapave, redaktim zvarrit dhe lësho, lëvizje, theksim i sintaksës, shfaqja e shenjave, madhësinë e blloqeve dhe skedave, limitim i Zhbëj;
  • Shfaq – opsionet për paraqitjen e numrave të vijave, prezenca e kanaleve, madhësia dhe tipi i fontit për redaktim dhe përmban panel shikues duke paraqitur ngjyrat e vetive të ndryshme të sintaksës siç janë komentet, udhëzimet, shenjat e pikësimit, gabimet dhe pikat e ndalimit;
  • Planifikime të çelësit – opsionet për përzgjedhje të skemës Lazarus apo Turbo Pascal;
  • Ngjyra – lejon zgjedhje të skemës me ngjyra për tiparet e tekstit, për numër të tipave të gjuhës sikur Object Pascal, C++, Perl, HTML, XML dhe arkivol skriptat.

Shfaq prapë panelin shikues (për cilëndo gjuhë të përzgjedhur);

  • Veglat e Kodit – lejojnë përzgjedhje të tipareve si Përmbushje e Identifikuesit, tooltips, specifikim i modeleve, modeleve specifike për përfundim të kodit.
 • Opsionet e Korigjuesit: Dritare me më shumë faqe me skeda për
  • I Përgjithshëm – zgjedh korrigjuesin; asnjë, GNU korrigjues (gdb) apo gdb nëpër SSH, specifikoni kërkim të shtegjeve për korrigjuesin dhe opsioneve specifike për korrigjuesin e zgjedhur;
  • Ditari i ngjarjeve – specifikoni qoftë të pastroni ditarin gjatë ekzekutimit dhe cilat porosi ti shfaq;
  • Përjashtime të Gjuhës – përzgjedh cilat përjashtie munden të injorohen ;
  • OS përjashtime – lejojnë që përdoruesi të shton sinjale të caktuara të cilat aplikohen në sistemin aktual operativ (nuk është i implementuar).
 • Opsione të veglave të kodit: Dritare me më shumë faqe, skeda për
  • I përgjithshëm – lejon hyrje shtuese të shtigjeve kërkuese burimore, duke specifikuar Metodën Kërcyese;
  • Krijim i kodit – përcakton qoftë kodi i krijuar është i shtuar para apo mbas tipareve të caktuara;
  • Fjalët – përcaktojnë qoftë Pascal fjalët celëse janë të futura me shkronja me kapitale apo jokapitale;
  • Ndarje të vijave – vendos rregullat rreth asaj ku vijat janë të lejuara të ndahen (para apo mbas shenjave të pikësimit, mbas fjalëve celës, etj.)
  • Hapësira – vendos qoftë hapësira do të shtohet automatikisht para apo mbas tiparit të caktuar sintaksor sikur fjalët celës ose shenjat e pikësimit.
 • Veglat e Kodit Përcaktojnë Redaktorin : Këtu mundeni të shihni të gjithë IDE përcaktimet e brendshme për analizë gramatikore të burimeve. Do ti shihni të gjitha përcaktimet, njësinë, burimin, përfshin shtigjet për të gjitha dosjet burimore. Duke filluar me parametrat e FPC-së aktuale, definicionet për dosjen burimore Lazarus, të gjitha dosjet e paketave dhe dosjet e projektit. Numri më i madh i këtyre parametrave janë të krijuara vetë dhe janë vetëm për lexim.
 • Ri-skan i FPC dosjes burimore Kërkon nëpër dosjen prapë. Lazarus përdor burimin fpc për të krijuar saktë mbajtësit e ngjarjeve dhe gjatë kërkimit të deklaratave.

Nëse ndokush e ndryshon dosjen në opsionet e mjedisit, atëherë kjo dosje është e ri-skanuar, për tu siguruar se Lazarus e përdor versionin të ruajtur në atë vend. Por nëse kjo dosje është ndryshuar pa dije të Lazarus, atëherë ju mundeni të keni disa gabime gjatë projektimit të formave ose duke bërë “Gjej deklarimin”. Nëse keni gabim të atij lloji, mundeni të bëni dy sende:

  1. Kontrolloni parametrat e dosjes burimore fic në opsionin e mjedisit
  2. Ri-skan dosjen burimore FPC.

Nën-menyja e Windows-it

WindowsMenu-sq.png

Përmban listë të skedarëve aktual të hapur dhe dritareve që janë në dispozicion si “Redaktor burimor”, “Kontrolluesi i Objektit” dhe “kontrolluesi i Projektit”. Me klikimin mbi emrin e njërit prej dritareve e sjell në plan të parë dhe i jep driteres fokusin.

Nën-menyja Ndihmëse

Tashmë kjo ka tre zgjedhje:

 • Ndihmë në linjë e cila tashmë hapë dritaren e shfletuesit që përmban fotografi të disa lidhjeve të Lazarus, FreePascal dhe WiKi ueb faqet.
 • Raportim i virusit hap wiki faqe, e cila përshkruan procedurën për raportim të virusit
 • Konfiguro Ndihmësin i cili hap pop-up menynë me opsione për përzgjidhje të paraqitësve dhe bazave të dhënave prej nga ta lexon informacionin për Ndihmë. Ky opsion lejon që përdoruesi të përcakton pjesën e dokumenteve në linjë të Lazarus-CCR ueb faqes, disa ueb faqe tjera që përmbajnë dokumente, ose ruajtje lokale për dokumentacionin (kjo përfundimisht mund të bëhet e parazgjedhur, kur sistemi Ndihmës është në tërësi i zhvilluar). Tashmë sipas parazgjedhjes, nëse vendosni kursorin e Redaktorit mbi cilëndo fjale çelës nga FreePascal Components Library FCL, RunTime Library RTL ose Lazarus Components Library LCL dhe pastaj shtypni <<F1>> do të merret nga shfletuesi juaj i parazgjedhur në përcaktimin e duhur në ueb faqen. Keni kujdes se shfletuesi juaj mund të ndodhet në makinën tuaj (p.h. në Linux) dhe ju nuk mundeni ta shihni informatën menjëherë; natyrisht nëse nuk jeni të lidhur në internet nuk mundeni ta merrni këtë informatë. KJO PJESË PARAQET PUNËN NË RRITJE.
 • Rreth Lazarus Paraqet pop-up kutinë me disa informacione rreth Lazarus.

Përfundimisht do të jetë shërbim Ndihmës i tërë në linjë, me informacione rreth Pascal sintaksës, përdorimit të IDE, si të përdoret, ndryshohet ose krijohen Komponentët, dhe informatë si të kryhet një detyrë e caktuar. Kjo pjesë e Dokumentacionit (sendin që jeni duke e lexuar aktualisht) paraqet fillimin e procesit. “Na duhet kontributi prej gjithkujt që është në dispozicion për furnizimin e tyre: WiKi është shumë lehtë për tu redaktuar.

Shiriti i Botonit

Shiriti i vogël i veglave në të majtë të dritares kryesore të redaktorit, vetëm ma poshtë se Menyja Kryesore dhe në të majtë të Paletës me Komponentë, përmban bashkësi të butonave të cilat përsërisin zgjedhjet e Menysë Kryesore që përdoren më shpesh:

Njësi e Re, Hap (me shigjetën-poshtë për paraqitje të listës lësho-poshtë të skedarëve që përdoren më shpesh), Ruaj, Ruaj të gjitha, Formë e Re, Ndryshim të gjendjes Formë/Njësi (p.sh. shfaq ose formën ose burimin e kodit e), Paraqit Njësitë, Paraqit Format, Ekzekuto (p.sh. përpilo dhe Ekzekuto), Pauzë, Hap Brenda, Hap Mbi (dy të fundit janë funksione Korrigjuese).

Paleta e Komponentëve

Shiriti i veglave i skeduar paraqet numër të madh të ikonave që paraqesin komponentët që zakonisht përdoren për ndërtimin e Formave.

Secila skedë shkakton paraqitjen e bashkësive të ndryshme të ikonave, duke përfaqësuar grup funksional të komponentëve. Ikona më në te majtë në çdo grup të skeduar është shigjetë e pjerrët që gjendet në anën e majtë, i ashtuquajtur Vegël Përzgjedhëse. Nëse lejoni kursorin e miut të rri pezull mbi cilëndo prej ikonave në Paletën e Komponentëve, duke mos klikuar mbi ikonën, titulli i asaj komponentë do të del lartë (pop-up). Shënoni se cilido titull fillon me ‘T’ – kjo tregon ‘Tipi’ ose më saktësisht ‘Klasëa’ prej komponentësh. Nëse përzgjidhni komponentë për shtim në formë, Klasa shtohet në tipi pjesën e ndërfaqepjesë e Njësi (zakonisht si pjesë e përgjithshme të TForm1) dhe “instancë” e asaj klase shtohet në var pjesën (zakonisht sikur ndryshore e Form1). Cilado “Metodë” që e konceptoni për përdorim nga Forma ose Komponentët (p.sh.Procedurat ose Funksionet) do të vendosen në implementim pjesën e Njësisë.

Në listën vijuese të Komponentëve, do të gjeni lidhje të skedarëve që përmbajnë përshkrime të Njësive në të cilat ato janë gjetur. Nëse dëshironi të zbuloni rreth vetive të një komponentë të posaçme, shpesh vlen të shikohet në Trashëgimin e asaj komponentë dhe pastaj duke shqyrtuar vetitë e tipit bazë prej nga është i prejardhur. Për shembull, për të kuptuar TmaskEdit po ashtu është e dobishme të kontrollohet TCustomMaskEdit.

SKEDAT (emrat janë kryesisht vetë-shpjegues):

Component Palette Standart-sq.png
Komponentët e përdorur më shpesh: TMainMenu, TPopupMenu, TButton, TLabel, TEdit, TMemo, TToggleBox, TCheckBox, TRadioButton, TListBox, TComboBox, TScrollBar, TGroupBox, TStaticText, TRadioGroup, TCheckGroup, TPanel, TActionList
Component Palette Additional-sq.png
Më shumë, komponentët e përdorur më shpesh: TBitBtn, TSpeedButton, TImage, TShape, TBevel, TPaintBox, TNotebook, TLabeledEdit, TSplitter, TMaskEdit, TCheckListBox, TScrollBox, TApplicationProperties, TStringGrid, TDrawGrid, TPairSplitter
Component Palette Common Controls-sq.png
TTrackBar, TProgressBar, TTreeView, TListView, TStatusBar, TToolBar, TUpDown, TPageControl, TImageList
Component Palette Dialogs-sq.png
TOpenDialog, TSaveDialog, TSelectDirectoryDialog, TColorDialog, TFontDialog, TOpenPictureDialog, TSavePictureDialog, TCalendarDialog, TCalculatorDialog

Disa procedura apo funksione Dialog të dobishme nuk paraqiten në Paletën, por lehtë përdoren si thirrje direkt prej programit tuaj burimor.

Për disa shembuj të mirë të përdorimit të Komponentëve shikoni $LazarusPath/lazarus/shembuj nëndosjen e instalimit tuaj burimor. Shumë programe shfaqin si të përdoren dialogët dhe komponentët tjera drejtpërdrejt duke mos përdorur IDE dhe paletën e komponentëve. Të gjitha komponentët janë plotësisht dhe në mënyrë eksplicite të përcaktuar në Pascal programin kryesor. Tjera shembuj të programeve bëjnë përdorim të plotë të IDE. Disa shembuj nuk punojnë drejt: do të duhet të luani rreth shtigjeve dhe lejeve të skedarëve ose dosjeve. Nëse dëshironi të përpiloni cilindo prej shembujve, siguroni se keni leje për lexim/shkrim/ekzekutim të skedarëve dhe dosjeve, ose kopjo skedarët në dosjen ku keni leje të duhura.

Provoni të ekzekutoni programin ‘testoni të gjitha’ të shihni menynë e komponentëve në dispozicion bashkë me test shembullin e vogël për të shumtën e tyre; pastaj kontrollo kodin për të zbuluar si ato punojnë!

 • Misc
Component Palette Misc-sq.png
TColorButton, TSpinEdit, TArrow, TCalendar, TEditButton, TFileNameEdit, TDirectoryEdit, TDateEdit, TCalcEdit, TFileListBox
 • Kontroll e të dhënave
Component Palette DataControls-sq.png
Data-aware components, which largely replicate the Standard and Additional groups but are applicable to Databases: TDBNavigation, TDBText, TDBEdit, TDBMemo, TDBImage, TDBListBox,TDBComboBox, TDBCheckBox, TDBRadioGroup, TDBCalendar, TDBGroupBox, TdbGrid
 • Qasje e të dhënave
Component Palette DataAccess-sq.png
TDatasource
Component Palette System-sq.png
TTimer, TIdleTimer, TProcess
 • SynEdit
Component Palette SynEdit-sq.png
Grup komponentësh për ndihmë me gjuhët tjera dhe veglat e softuerit. SynEdit është kontroll e përparuar redaktuese me më shumë vija, për Borland Delphi, Kylix and C++Builder. Mbështet theksim të sintaksës dhe përfundim të kodit, dhe përfshin eksportues për html, tex he rtf. Është kontroll e plotë VCL/CLX, që donë të thotë se nuk është mbështjellëse për kontrolat Microsoft Windows dhe nuk është e nevojitur run-time (kohë-ekzekutimi); koj e bën SynEdit komponentë platform kaluese. Pajtueshmëria me FreePascal është po ashtu e planifikuar dhe SynEdit është komponentë redaktuese në Lazarus IDE. Shiko synedit at sourceforge. TSynEdit, TSynAutoComplete, TSynExporterHTML, TSynMacroRecorder, TSynMemo, TSynPasSyn, TSynCppSyn, TSynJavaSyn, TSynPerlSyn, TSynHTMLSyn, TSynXMLSyn, TSynLFMSyn, TSynUNIXShellScriptSyn, TSynCssSyn, TSynPHPSyn, TSynTeXSyn, TSynSQLSyn, TSynMultiSyn

Si të përdoret Paleta

Që të përdoret Paleta, duhet që të ketë formë të hapur në pamje në redaktorin (nëse nuk ka, përzgjidh Skedar -> Formë e Re). Klikoni mbi ikonën nv skedën e duhur të Paletës për komponentën që dëshironi ta përdorni, pastaj klikoni në Formën, afër ku dëshironi që komponenta të paraqitet. Kur komponenta e dëshiruar shfaqet, mundeni ta përzgjidhni duke klikuar me miun, pastaj zhvendosni atë në vendin e caktuar në Formë ku dëshironi dhe rregulloni madhësinë e saj. Rregullimet mund të bëhen në paraqitjen duke ndryshuar fotografinë vetë në Formë me përdorimin e miut ose duke ndryshuar Vetinë e përshtatshme në Redaktorin e Objekteve për atë komponentë.

Nëse instaloni komponentë plotësuese, qoftë ato që keni shkruar vetë, apo disa që vijnë si paketë prej disa burimeve tjerë, pastaj skeda speciale me ikona të përshtatshme do të shfaqen në Paletën e komponentëve tuaja. Këto komponenta të reja mund të përzgjidhen dhe përdoren në format tuaja në mënyrë të njëjtë sikur ato që furnizohen sipas parazgjedhje.

Si të përdoren Kontrollet Standarde, Kontrollet e Përgjithshme dhe Kontrollet e Zgjeruara

Njësitë StdCtrls, ComCtrls and ExtCtrls përmbajnë definicione dhe përshkrues të disa prej më shumë kontrolleve përgjithësisht që përdoren për ndërtimin e Formave dhe Objekteve tjera në Aplikacionet Lazarus

Shumë prej kontrolleve të objektivit final të cilat zhvilluesi i aplikacionit dëshiron ti përdor, sikur TButton, TMemo, TScrollBar etj, ka klasë përkatëse sikur TCustomButton, TCustomMemo or TCustomScrollBar. Disa nga vetitë dhe metodat relevante të kontrolleve të objektivit final janë të përcaktuara (dhe shpjeguara) më tërësisht në TCustomXXX klasën, dhe janë të trashëguara prej kontrolleve të objektivit final .

Nëse lëshon komponentin e redaktorit të formës nuk ju nevojitet të shtoni kod në mënyrë eksplicite për të krijuar atë. Komponenti është automatikisht i krijuar nga IDE bashkë me formën dhe i shkatërruar kur forma është shkatërruar.

Sido që të jetë, nëse krijoni komponentin nga ana juaj me kod mos harroni ta bëni të lirë kur nuk do të jetë i nevojshëm.

Nëse vendosni komponentin në Planifikuesin e Formës dhe kërkoni në Kontrolluesin e Objektit, mund të vëzhgoni ndryshimet e vetive.

Për shembull, nëse vendosni botonin (TButton) në formën, klikoni mbi të për ta përzgjedhur, pastaj zhvendoseni për rreth formës me miun, mund të shihni vlerat e ndryshimeve lart dhe në të majtë në Kontrolluesin e Objekteve për pasqyrimin e pozitës së re. Nëse përdorni shiritat e objekteve që u ndryshohet madhësia për rregullimin e madhësisë, mundeni ta shihni vetitë për Madhësi dhe Lartësi të ndryshohen po ashtu.

Në anën tjetër, duke përdorur Kontrolluesin e Objekteve, mundeni të përzgjidhni vlerë e shoqëruar me vetinë sikur lartësi dhe tipin në vlerën e re; mundeni të shihni madhësinë e objektit në ndryshimin e formës për pasqyrimin e vlerës së re.

Mundeni po ashtu në mënyrë eksplicite ti ndryshoni vetitë e objektit në kod duke shtypur (në pjesën e duhur të Implementimit të redaktorit burimor), për shembull

     Form1.Button1.Height := 48;

Nëse shtypni këtë vlerë në redaktorin burimor dhe pastaj e kërkoni mbrapa në Projektuesin e Formës, do të shihni se botoni në Formë ka marrë madhësi të re. Vlera e re po ashtu do të shfaqet në Kontrolluesin e Objekteve.

Në përmbledhjen, aty janë rreth tre mënyra të ndryshme për përcaktimin e çdo vetie të objektit:

 • duke përdorur miun,
 • duke vendosur vlerën në Kontrolluesin e Objekteve,
 • ose në mënyrë eksplicite duke shkruar kodin.

Komponentët të përcaktuar në këto Njësi kanë disa veti që janë të përgjithshme për të shumtën e tyre dhe vetitë tjera të cilat janë specifike për komponentët individuale. Do ti përshkruajnë ato që janë më të përgjithshme. Vetitë jo të zakonshme dhe specifike-kontrolluese do të shpjegohen për kontrollet individuale.

Ndihmë plotësuese mundet gjithmonë arrihet me përzgjedhje të vetisë apo fjalës çelës, në Kontrolluesin e Objekteve apo në Redaktorin burimor duke shtypur F1. Do të kapet nga shfletuesin juaj Ndihmës në faqen e duhue në dokumentacion.

Nëse përshkrimi i vetisë në atë faqe është i domosdoshëm, mundeni të navigoni deri tek përshkruesi përkatës në klasat e vjetra, duke përzgjedhur lidhjet në listën trashëguese ose duke përzgjedhur Tipin e vjetër në deklarimin e objektit.

Konstruktori: sikur Krijo rezervon memorie dhe burime të sistemit që nevojiten për objektin. Ato po ashtu thërrasin ndërtuesin e çdo nën-objekti i pranishëm në klasën.

Destruktori: Largon objektin dhe rezervimin e memories dhe të burimeve. Nëse thërrisni Prish për objekt i cili nuk është instaluar deri më tani do të krejon gabim. Gjithmonë përdorni E lirë metodën për mos rezervim të objekteve, për shkak se kontrollon qoftë vlera e objektit është nil para se të kërkohet Prish.

Merr parashikimet vijuese gjatë krijimit të Prish metodës:

 • Deklaro Prish me udhëzim parandalues, për shkak se është metodë virtuale.
 • Gjithmonë thirr 'Prish të trashëguar;' sikur send i fundit në kodin e destruktorit.
 • Kini kujdes se përjashtimet mund të rriten në konstruktorin në rast se nuk ka memorie të mjaftueshme për krijimin e objektit, ose diçka tjetër merë kaheje të gabuar. Nëse përjashtimi nuk është i zgjedhur brenda konstruktorit, objekti do të jetë vetëm pjesërisht i ndërtuar. Në këtë rast Prish do të thirret kur ju nuk do të shpresoni atë, pra desktruktori juaj duhet të kontrollon nëse burimet janë me të vërtetë të rezervuara para ekspozimit të tyre.
 • Kujtohuni për thirrje të lirë për të gjitha objektet e krijuara në konstruktorin.


Disa veti të përgjithshme të shfletuara
VetiDomethënie
Veprim Veprimi kryesor apo ngjarja e shoqëruar me objektin. Për shembull përzgjedhja e ‘Dil’ botonit mundet të shkakton ‘Mbyll’ veprimin
Drejtvendos Përcakton mënyrën në të cilën objekti është duke u nënvizuar me objektin burimor. Vlerat e mundshme janë alTop (e vendosur në krye duke përdorur gjerësinë e plotë në dispozicion), alBottom, alLeft (e vendosur në majtë duke përdorur lartësinë e plotë në dispozicion), alRight. alNone (vendos kudo në kontrollin burimor) ose alClient (merr hapësirën në dispozicion afër kontrolleve të vendosura në krye, në fund, në të majtë apo në të djathtë)
Spiranca Përdoret për të mbajtur kontroll të distancës së caktuar prej skajeve të caktuara të kontrolleve prindore. Për shembull [akBottom, akRight] do të ruajnë kontrollin e largësisë së caktuar prej këndit të djathtë poshtë.
Vetëpërzgjedhje Kur është e saktë, kontrolli redaktues do të përzgjedh gjithë tekstin kur do të pranon fokusin ose kur çelësi Hap është i shtypur.
E Vetëpërzgjedhur E sakta tregon se redaktimi ose kontrolli i kutisë kombo sapo ka ekzekutuar operacionin për Vetëpërzgjedhje kështu që klikimet e pjesërishme të miut vazhdojnë normal duke mos e përzgjedhur tekstin.
Hapësira e kufizuesit Hapësira rreth skajeve në mes kontrollit të Ankoruar dhe prindit të tij.
Emërtim Teksti që paraqitet në ose afër kontrollit; duhet në mënyrë të pëlqyeshme të jep shenjë funksionit të rregullimit ose instruksion sikur ‘Mbyll’ ose ‘Ekzekuto’. Sipas parazgjedhjes Emërtimi është i vendosur të jetë i njëjtë sikur vetia për ‘Emër’ dhe zhvilluesi i aplikacioneve duhet që të zëvendëson tekst të kuptimplotë në vend të vlerave të parazgjedhura.
CharCase Tregon si teksti është i shfaqur në kontrollin e tekstit redaktues: Normal (duke mbajtur shkronjat e fjalëve të shkruar prej përdoruesit), i konvertuar ne kapitale, ose jo kapitale
Kufizime Vendos madhësitë minimale dhe maksimale për një rregullim. Nëse madhësia e rregullimit është e ndryshuar dimensionet e reja janë gjithmonë brenda në rangun e caktuar këtë. Ju duhet të kini kujdes gjatë parametrizimit të këtyre opsioneve të cilat nuk janë në konflikt me parametrat për Drejtë vendosje dhe Spiranca.
Ngjyra Ngjyra të përdoret për vizatim të rregullimit ose për të shkruar tekstin.
E Mundësuar Veti buluan përcakton qoftë apo jo një rregullim është i aftë që të përzgjidhet dhe për të kryer një aksion. Nëse nuk është E mundësuar, shpesh është E zbehur jashtë në Formën.
Font Fonti të përdoret për shkrim të tekstit të shoqëruar me kontrollin –emërim apo etiketë, ose vargjet tekstuale të përfshira në kontrollin. Hyrja në Kontrolluesin e Objekteve zakonisht ka (+) kuti në të majtë, dhe me zgjedhje të kësaj kutie zbulon opsionet përpara si bashkësinë e karaktereve, ngjyrave dhe madhësisë.
Informatë Pjesë e vogël informative të tekstit pop-up që paraqitet nëse kursori i miut rri pezull mbi rregulluesin.
Elementet Lista e 'Sendeve' të cilët objekti i përmban, si grupi i imazheve, vargu i vijave të tekstit, numri i veprimeve është një listë veprimesh, etj.
Vijat Grup vargjesh, që përmbajnë të dhënat tekstuale në kontrollet me më shumë se një vijë të vetme të dhënash, sikur Kutia e Redaktorit apo Ktia Kombo. Grupa është e indeksuar me zero, p.sh. vijat janë numëruar [0..numLines-1]
Emri Treguesi për të cilin kontrolli është i njohur në programin. IDE jep emër të bazuar të përzgjedhur në tipin themelor, për shembull instancë e suksesshme e TBitButton duhet të emërohet Form1.BitBitton1 dhe Form1.BitButton2; është te aplikacioni i programuesit që ofron emra më kuptim t plotë si ExitButton dhe OKButton. Sipas parazgjedhjes Emri i kontrollit është i aplikuar në Emërtimin për atë kontroll, por teksti i Emërtimit mundet të ndryshohet veçmas.
PopUpMeny Dritare që përmban informacion me meny të ndjeshme tekstuale në atë pop-up ku botoni i djathtë i miut është i klikuar në objektin.
Pozicion (ose Krye, E majtë) Përcakton ku ndodhet kontrolli në formën apo dritaren prind
Vetëm për lexim Vetia boolean e cila, nëse është E saktë, tregon se përmbajtja e kontrollit mund të lexohet prej përdoruesit ose procedurës thirrëse, por nuk mund të shkruhet apo ndryshohet.
Shfaq Informatën Lejon dritare të vogël që përmban tekst të ndjeshëm. Ndihmë apo përshkrimet tjera do të paraqiten kur kursori i miut ‘rri pezull’ mbi kontrollin.
Madhësi (ose Lartësi dhe Gjerësi) Dimensionet e kontrollit
Stili Opsionet në dispozicion për Stil varen prej renditjes të Kontrollit duke e marrë parasysh: për shembull Stili mund të jetë i caktuar nga TFormStyle, TBorderStyle, TButtonStyle etj.
Rendit Skedën Integer i përcaktuar ku skedat e pjesëve në Formën ku ajo kontroll gjendet
Ndal Skedën Vetia Boolean në të cilën nëse është e Saktë kjo kontroll në pjesën e objekteve të cilat përdoruesi mund ti kap duke shtypur me sukses çelësin Skeda
Teksti Vargu i tekstit paraqet të dhënat aktuale që kjo kontroll i përmban. E ap;ikn kryesisht në Tekst, Memo dhe tipa të objekteve ListVargu. Numri më i madh i operacioneve të redaktimit (si Përzgjidh, Pastro, Prej, Kopjo) janë të treguar në këtë pjesë të objektit, që mban vargun aktual për tu redaktuar. Nëse kontrolli përmban më shumë se një vijë të vetme prej tekstit, për shembull TMemo or TComboBox, atëherë elementet tekstuale janë të radhitura sikur grupe prej vargjesh (zero-indeksuar, p.sh. i numëruar prej [0..numLines-1]) in Vijat.
E dukshme Nëse është Saktë, objekti mundë të shihet në Formën; nëse është Gabim, objekti është i fshehur
Thyerje e fjalës Flamur logjik që shfaq qoftë apo jo thyerja e fjalës është në dispozicion, nëse fjala vjen deri në fund të reshtin dhe do të jetë shumë e gjatë për resthin, ajo do të thyhet në rreshtin.

Shumë veprime janë në përgjithësi të listuar në skedën e ‘Ngjarjeve’ në Kontrolluesin e Objekteve. Nëse përzgjidhni hyrje në listën, Kutia Kombo do të paraqitet me Lësho Poshtë dukq shfaqur çdo veprim të cilat janë të përcaktuar më parë dhe lejojnë që të zgjidhni një që është i shoqëruar me këtë ngjarje. Si alternativ mundeni të përzgjidhni shenjën që tregon heqjen e tekstit (tre pika ...) dhe ju do të kapeni në një hapësirë të Redaktorit burimor ku mundeni të filloni shtypjen e instruksioneve të veprimeve tuaja për ngjarjen e përzgjedhur.

Derisa numër i madh i ngjarjeve janë në dispozicion për cilëndo kontroll, në praktikë është e domosdoshme vetëm shtimi i disa prej tyre. Për të shumtën e veprimeve, është e patjetërsueshme të furnizohet me kodim të ‘OnClick’; për më shumë veprime komplekse do të duhet të jetë e domosdoshme po ashtu furnizim për ‘OnEntry’ (kur kursori i miut hyn në kontrollin dhe jep fokusin) dhe ‘OnExit’ (kur kursori i miut e lenë Kontrollin); ose to të duheni të shkruani mbajtës gabimesh për 'OnChange' dhe 'OnScroll', varësisht prej natyrës të kontrollit parcial me të cilin jeni duke pasur punë.

Menyja pop=up që shfaqet kur të klikoni djathtë një objekt në Planifikuesin e Formës ka elementin e parë: 'Krijo ngjarje të parazgjedhur' dhe me zgjedhjen e këtij opsioni do të ketë efekt të njëjtë sikur me zgjedhjen e shenjës që tregon heqjen e tekstit (për tre pika) në Kontrolluesin e Objektit për ngjarjen e parazgjedhur, zakonisht OnClick: jeni në zonën e implementimit të Redaktorit burimor, mundeni ta shtypni kodin për mbajtësin e ngjarjeve.

Strategjia e përgjithshme në programimin Objekt-Orientues është të furnizon Listë me veprime me aftësitë për hyrje, largim ose redaktim të numrit të para caktuar të veprimeve prej nga më saktë munden të përzgjidhen për përdorim në cilëndo instancë të pjesërishme.


Disa veprime të përgjithshme të Aksioneve
Veprim Domethënie
Ndryshim në linjë Veprim kapet nëse është zbuluar çfarëdo ndryshimi (p.sh. zhvendos miun, kliko miun, shtyp çelësin, redakto i tekstin, ndërro fotografinë, etj)
Klikim në linjë Veprimi kapet kur botoni i majtë i miut është i klikuar. Kjo zakonisht është veprimi kryesor apo i parazgjedhur i kontrollit; për shembull me klikimin e botonit ose kutisë zgjedhëse fillon veprimi i shoqëruar me këtë kuti zgjedhëse. Si alternativ filloni procesin e përzgjedhjes, si fillim në Kutin Tekstuale ose Përkujtesë (Memo), ose sinjalizim të fillimit të ngjyrosjes me Laps pse Brushë
Kliko Metoda për matje efektin e klikimit të kontrollit në kodin. Kjo metodë është më shpesh e gjetur në kontrollet e tipave të Botonit (TButton, TBitBtn, TSpeedButton etj). Procedure mund të shkruhet që thirrën kodin e njëjtë sikur verimi Klikim në linjë. Kjo aftësi mund të jetë pjesërisht e dobishme nëse aktivimi i njërit veprim me klikimin do të shkakton aktivim të kontrolleve në mënyrë hierarkike dhe metoda për klikim mund të përdoret për fillimin e veprimit në vend se përdoruesi në mënyrë eksplicite të klikon në më shumë kontrolle.
Lësho-Poshtë në linjë Veprimi do të jetë gjatë manovrave Zvarrit-Lësho, kur miu përdoret për ‘kapje’ të elementit ose disa teksteve etj. dhe duke zhvendosur për rreth ekranit në vend të ri.
Hyrje në linjë Veprimi kapet kur kursori i miut hyn në zonën e zaptuar nga objekti, zakonisht duke transferuar fokusin në atë objekt. Kjo mund ti përfshin ndryshimet në paraqitjen e objektit sikur theksimi ose rritja e kufijve.
Dalje në linjë Veprimi kapet kur miu zhvendoset jashtë zonës të objektit, zakonisht gjatë bartjes të fokusit jashtë objektit.
çelësi shtyp në linjë Veprimi kapet për çdo çelës-shtypës. Ndryshëm nga çelësi poshtë në linjë , i cili thjeshtë reagon në tastin që është poshtë, qoftë apo jo fokusi për kontrollin e dhënë vetëm se ishte poshtë. çelësi shtyp në linjë (OnKeyPress) kërkon që çelësi të jetë i shtypur për derisa fokusi është në kontrollin.
çelësi poshtë në linjë Veprimi kapet nëse çelësi është poshtë për derisa fokusi është në kontrollin. Ndryshëm nga çelësi shtyp në linjë – për shembull çelësi mund tashmë të jetë poshtë kur fokusi i futur në këtë kontroll, ndonëse celësi shtyp në linjë kërkon që çelësi të jetë i shtypur derisa fokusi është në kontrollin.
çelësi lartë në linjë Veprimi kapet nëse çelësi është lartë (p.sh. nuk është i shtypur) derisa fokusi është në kontrollin.
Zhvendos miun në linjë Zhvendos miun poshtë – veprimi kapet nëse kursori i miut zhvendoset derisa fokusi është në këtë kontroll.
Miu në linjë poshtë Veprimi kapet nëse botoni i miut është poshtë derisa fokusi është në kontrollin.
Miu në linja Lartë Veprimi kapet nëse botoni i miut është lartë derisa kursori është mbi veprimin. Implikon se botoni i miut ishte më parë poshtë dhe është i liruar. Shembulli kur kursori futet në kontrollin por botoni i miut ende nuk është shtypur është i mbuluar me Hyrje në linjë ose Hyrje e miut në linjë.
Ndryshim i madhësisë në linjë Veprimi kapet kur kontrolli është ndryshuar madhësia. Mund të përfshin ri-vendosje të tekstit ose përzgjedhje të madhësisë së fontit të ndryshëm, etj.

Si të përdoren Menytë

Informata për krijimin e Menyve për Formën tuaj

TMainMenu është Menyja Kryesore në krye të më shumë formave; planifikuesit e formave munde ti përshtatin duke zgjedhur elemente të ndyshme të menysë. TPopupMenu është dritare e menysë që hapet prej vendi ne vend, zakonisht e ndjeshme ndaj tekstit, detaleve dhe zgjedhjeve kur botoni i saktë i miut është i klikuar afër kontrollit.

Menyja Kryesore është komponentë jo e dukshme: ajo është, nëse është e përzgjedhur nga Paleta e Komponentit dhe e vendosur në Formën, nuk do të paraqitet në Kohën-ekzekutuese. Në vend të asaj, shiriti i menysë me strukturë të përcaktuar nga Redaktori i Menysë do të paraqitet. Menytë pop-up, të vendosur në formën me përzgjedhje të ikonës nga Paleta e Komponentëve, do të shfaqet si të tërë po të mos botoni i djathtë i miut është i klikuar në veprimin që përmban atë meny.

Për ta parë Redaktorit e Menysë, kliko djathtë në Menynë Kryesore ose Menynë Pop-up të ikonë në formën tuaj. Kutia pop-up do të shfaqet, që fton të futni elemente në shiritin e Menysë.

Kutia e Redaktorit është e paraqitur, duke përmbajtur Botonin e etiketuar Element i Ri. Nëse klikoni të djathtin boton në atë kuti, pop-up menyja do të shfaqet e cila lejon të shtoni element të ri para ose mbas (gjatë nivelit të njëjtë) ose të krijoni nën-meny me mundësi për shtim të mëtutjeshëm të elementeve poshtë (ose lart) të elementit të ri në kolonën tatëpjetë.

Çdo apo të gjithë ‘Elementet e Menysë’ të cilat i shtoni mund të konfigurohen duke përdorur Kontrolluesin e Objekteve.

Së paku mundeni që çdo element ti jepni ‘Emërtim’ që do të shfaqet në Shiritin e Menysë (ju mundeni po ashtu ti jepni çdo elementi “Emër” kuptimplotë). Emërtimi duhet të tregon aktivitetin për të përzgjedhur, sikur “Hap Skedarin” ose “Mbyll”, “Ekzekuto” ose “Braktis”.

Nëse dëshironi fjalë të veçantë në Emërtimin të jenë të shoqëruar me tast shkurtores, ajo fjalë duhet të lartësohet me shenjën &&. Elementi i Menysë në kohën-ekzekutuese do të shfaqet me fjalë shkurtore e nënvizuar dhe me shtypjen e tastit të fjalës do të ketë efektin e njëjtë sikur me përzgjedhje të elementit të menysë. Si alternativ mundeni të zgjidhni vargëzim të tastit shkurtores (sikur Ctrl-C për Kopjim ose Ctrl-V për Ngjitje – tastat shkurtores standard të Tastierit) me vetinë “ShortCut” të Elementeve të Menysë.

Shpesh është e dobishme të përdoren kontrollet e Menysë në lidhje me “Listat Vepruese” të cilat përmbajnë seri të “Veprimeve” standarde dhe të përshtatur. Elementet e Menysë mund të jenë të lidhur në Kontrolluesin e Objekteve në Veprimet në listën dhe veprimet e njëjta mund të lidhen me Buttons, ToolBar Buttons, SpeedButtons etj.

Është e qartë ekonomikisht arritja për ri-përdorim të kodit të njëjtë në ngjerjet e ndryshme, më mirë se të shkruarit e ndarë të “Klikimit në linjë” ngjarjeve për çdo kontroll individuale. Sipas parazgjedhjes numri i aksioneve standarde është i para-ngarkuar nga StdActnsose nëse DataAware kontrollet janë duke u përdorur, nga DBActns, dhe këto mund të zgjedhjen duke përdorur Listën e Veprimeve të redaktorit ku paraqitet duke klikuar sustën e djathtë në Listën e Veprimeve të ikonës në Planifikuesin e Formës.

Korrigjuesi

Ende për të shkruar.

shikoni po ashtu kategori: IDE dritare - korigjo

ë


ç


Skedarët Lazarus

  (Faleminderit deri tek Kevin Whitefoot.)
  (Shtojcat nga Giuseppe Ridinò, User:Kirkpatc dhe Tom Lisjac)

Kur të ruani në të vërtetë do të ruani dy skedarë:

 xxx.pas and yyy.lpr 

(Ju ruani më shumë se sa duhet por ato janë që i pranoni pë emërim). Skedari i projektit (lpr) dhe skedari i njësisë (pas) nuk duhet të ketë emrin e njëjtë për shkak se Lazarus do ta riemëron njësinë (brenda në kodin burimor) në të njëjtën sikur emri i skedarit të njësisë dhe programin e emrit të skedarit të projektit (duhet bërë këtë ose përpiluesi me siguri nuk do të mundëson të gjej njësinë më vonë kur është e referuar në skedarin e projektit). Me të vërtet të jetë e pajtueshme, i zëvendëson të gjitha ndodhitë të unit1 (njësisë1) në xxx.

Pra nëse e ruani projektin e ashtuquajtur “again”, duke tentuar për të ruajtur again.pas dhe again.plr do të dështon për shkak se emrat e njësive dhe emrat e programeve janë në hapësirën e njëjtë duke rezultuar me gabim me emër të kopjuar.

Pra ka nevojë me atë që mbarova:

e:/lazarus/kj/lazhello:

total 4740 free 76500
-rwxrwxrwx  1 kjwh   root 4618697 Mar 24 11:19 again.exe
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   3002 Mar 24 11:21 again.lpi
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   190 Mar 24 11:18 again.lpr
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   506 Mar 24 11:08 againu.lfm
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   679 Mar 24 11:08 againu.lrs
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   677 Mar 24 11:08 againu.pas
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   2124 Mar 24 11:08 againu.ppu
-rwxrwxrwx  1 kjwh   root   335 Mar 24 11:07 ppas.bat

Shënoni se ka më shumë skedarë se dy skedarët të cilat mendova se isha duke i ruajtur.

Ja një përmbledhje e shënuar rreth cdo skedari:

again.exe: Programi kryesor ekzekutues binar. Win32 shton "exe" shtojcën. Linux nuk ka asnjë (vetëm emrin e programit). Ky skedarë do të jetë i madh në Linux për shkak të përfshirjeve të simboleve korrigjuese. Ekzekuto "strip" veglën për largimin e tyre dhe kryesisht shkurto madhësinë ekzekutuese.

again.lpi: (Lazarus Informacion i Projektit). Kjo është skedari kryesor informues i Lazarus projektit; skedari kryesor ekuivalent Delphi i aplikacionit do të jetë .dpr skedarë. Është e rezervuar në XML format dhe përmban instruksione rreth të gjitha libraritë dhe njësitë të nevojshme për ndërtimin e skedarëve ekzekutues.

again.lpr: Skedari i programit kryesor burimor ose skedari kryesor. Pavarësisht nga shtojcat specifike lazarus në të vërtet është skedar burimor Pascal përsosmërish normal. Përmban fjali që lejon përpiluesin të gjitha njësitë që i nevojiten. Shënoni se formulimet e programit nuk duhet të emërojnë programin sikur emrin e skedarit. Kjo zakonisht është e vogël, me vetëm disa formulime për fillim, ndërto format, ekzekuto dhe mbyll aplikacionin. Puna më e madhe është e bërë në njësinë e skedarëve burimor, me sufiksin '.pas'

againu.lfm: Kjo është ku Lazarus ruan strukturën e njësisë së formës, në formë të lexueshme për njerëzit. Reflekton vetitë e komponentëve të ndryshme, si komplet në Kontrolluesin e Objekteve. Cdo përshkrim i objekteve nis me rreshtin: object xxxx

 pasataj vijon lista me veti 
 (përfshirë objektet e ngulitura apo rrjetore) pastaj 
end 

line. Lazarus e përdor këtë skedarë për krijim të skedarit burimor (.lrs) që përfshin në pjesën instaluese të njësisë againu.pas. Skedarët dfm Delphi mund të konvertohen në lfm format në Lazarus IDE duke përdorur Vegla->Konverto DFM skedarin në LFM veglën.

againu.lrs: Kjo është skedari i krijuar burimor që përmban instruksionet e programit për ndërtimin e formave (nëse shikoni në skedarin kryesor të Njësisë, do të shihni pjesën filluese në rreshtin (vijën)

{$i againu.lrs} 

Që udhëzon programin për të ngarkuar skedarin burimor). Shënoni se nuk është skedar burimor i Windows-it.

againu.pas: Njësia që përmban kodin për formën; kjo zakonisht është skedari i vetëm të cilin programuesi i aplikacionit nevojitet për ta redaktuar ose kontrolluar, dhe përmban cfardo kodi i furnizuar nga programuesi (posaçërisht mbajtësit e përjashtimeve).

againu.ppu: Kjo është njësia e përmbledhur e cila lidhet në skedarin ekzekutues bashkë me cilindo njësi tjetër e emëruar në pjesën përdoruese.

ppas.bat: Kjo është skript e thjeshtë që lidh programin për krijim të ekzekutimit. Nëse kompilimi është i suksesshëm, fshihet prej përpiluesit.

Dhënësit origjinal dhe ndryshimet

Kjo faqe është e importuar nga epikwiki version.

 • Faqe e parë e krijuar dhe shabllon. T. Lisjac - 11/04/2003 VlxAdmin
 • Ndërfutur shënime që përmbajnë instruksione për shkrimin e programit të parë Lazarus. Propozim administratori të vendos atë në vendin e duhur në meninë e Udhëzimeve. 3/09/2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Për lartë, shkrimi i Kris-it e zhvendos në trupin kryesor në udhëzuesin VlxAdmin
 • Fillon të ndërfut tekstin që përshkruan Lazarus Redaktorin – më shumë në vijim! 24 Mar 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar disa pjesë të Lazarus Redaktorit të udhëzuesit. 25 Mar 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar screensots dhe korrigjuar disa prej faqeve të formatuara VlxAdmin 3/25/2004
 • Zvhendosur disa komenteve në pjesën Udhëzuese. Formatimi jo i saktë, por duhet të shkoj në krevat tashmë! 26 Mar 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Formatuar, shtuar kredi dhe komente. Larguar shënimet origjinale. VlxAdmin 3/26/2004
 • Më shumë material shtuar në pjesën e Redaktorit të udhëzuesit. 26 Mar 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Më shumë material shtuar duke përshkruar Menynë Kryesore. E riemëruar ‘Hello World’ për ‘Getting Started’ dhe zhvendosur më afër kulmit. 31 March 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Ndërfutur pjesën në nën-menynë për Ekzekutim. Disa redaktime kryesore (të mabruar. 9 Apr 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Ndërfutur pjesë të re për Si të startohet MySQL në FPC/Lazarus. 13 Apr 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Larguar pjesën në MySQL prej këtu: është e kopjuar në bazën e të dhënave Lazarus të pjesës të udhëzuesit. 14 Apr 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar pak më shumë në përshkruesin e Redaktorit të Menysë Kryesore. 18 Apr 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Pjesë e shtuar në nën-menynë e Mjedisit. 19 Apr 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Pjesë e shtuar në nën-menynë e Komponentëve. 4 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtesë e nën-menysë të përshkruesit të (e pambaruar). 7 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar disa screenshots në përshkrimet e Menysë. 9 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Fixed a bit in Environment Options - thanks VincentSnijders. 14 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Më shumë shtesa në nën-menynë e Veglave. 19 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Pjesët e shtuara në shiritin e botonit dhe fillim i punës në paletën e komponentëve. 20 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Postuar skedar përshkrues për StdCtrls njësinë e LCL, me shpresë se njerëzit do të japin komente. 26 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Redaktuar skedarin StdCtrls, larguar mjaftë material dhe bërja e disa formatimeve. Ende është shumë larg. 28 May 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Plotësimi në Paletën e Komponentëve. 5 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtim i mjaftë faqeve të Shembujve të dialogëve. 10 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Keni parasysh revizion të faqeve StdCtrls, me shpresë për të bërë sa më qartë dhe më të motivuar njerëzit për të kontribuar – posaçërisht në pjesët ‘Përshkrim’. 14 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtim i faqeve për Meny dhe njësi të Dialogëve (të lidhur me përshkruesin e Paletës së Komponentëve) – ju lutemi, ndjehuni të lirë për të shtuar në këto faqe. 14 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Faqet e shtuara për Kontrolle të Përbashkëta (lishur me paletën e Komponentëve).16 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar MaskEdit faqen (lishur me paletën e Komponentëve). 17 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Shtim i Botonave, faqeve ExtCtrls (lishur me paletën e Komponentëve). 17 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Redaktuar faqen përshkruese të Menysë Kryesore të Redaktuar. 23 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Disa shtijca në Kontrollët e Përbashkëta. 28 June 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Udhëzues i ri në programimin e metodës Tekstuale Pascal është i shtuar. 5 July 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Ndryshime të vogla të ComCtrls, ExtCtrls, Menyja e Mjedisit. 10 July Përdorues:Kirkpatc
 • Shtuar FormsTxt, faqe përshkruese e komponentit për Paletën e Komponentëve. 20 July 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Disa përmirësime të ConsoleModePascal. 21 July 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Some small changes to ComponentPalette. 22 July 2004 Përdorues:Kirkpatc
 • Lidhje të fiksuar për përshkrimet e komponentëve në pjesët e Kontrolleve Extra të Paletës të Komponentëve. 2 October 2007 Përdorues: Kirkpatc
 • Pjesë të shtuara në Si të përdoren Menyat (të bazuara në temat në LCL Dokumentacionin). Disa lidhje të caktuara në Paletën e Komponentëve. 4th June 2008 Përdorues: Kirkpatc
 • Disa redaktime dhe shtesa në Skedarët Lazarus. 12th July 2008 Përdorues: Kirkpatc