Additional tab/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru)

Zakładka Additional w Palecie Komponentów zawiera więcej często używanych komponentów

width="100%"

Ikona Komponent Opis Dokumenty online
tbitbtn.png TBitBtn Przycisk z podpisem i opcjonalnym obrazkiem. Link
tspeedbutton.png TSpeedButton Podobny do TBitBtn, ale nie może odbierać fokusu klawiatury. Często używany na panelach przypominających paski narzędzi. Link
tstatictext.png TStaticText Wyświetla tekst podobnie jak TLabel, ale może otrzymywać fokus klawiatury. Link
timage.png TImage Wyświetla obraz (gif, jpg, bmp, png). Link
tshape.png TShape Trójkąt/prostokąt/okrągły kształt. Link
tbevel.png TBevel Obramowanie sugerujące głębię. Przydatne do optycznego grupowania elementów formy. Link
tpaintbox.png TPaintBox Obszar rysowania z TCanvas Link
tnotebook.png TNotebook Pojemnik do przechowywania stron, podobnie jak w realnym notatniku. Podobny do TPageControl, ale nie posiada zakładek. Link
tlabelededit.png TLabeledEdit Kombinacja komponentów TEdit i TLabel. Link
tsplitter.png TSplitter Narzędzie do zmiany rozmiaru sąsiednich kontrolek. Link
ttrayicon.png TTrayIcon Ikona aplikacji w zasobniku systemowym (tray). Link
tcontrolbar.png TControlBar Kontener na konfigurowane przez użytkownika paski narzędzi. Link
tflowpanel.png TFlowPanel Pojemnik na komponenty, które nie mają ustalonej pozycji, ale mogą „płynąć” przy zmianie rozmiaru pojemnika. Link
tmaskedit.png TMaskEdit Wariant komponentuTEdit, który może zmusić użytkownika do przestrzegania określonej maski wprowadzania. Link
tchecklistbox.png TCheckListBox Podobny do komponentu TListBox, ale elementy mają dołączone pola wyboru. Link
tscrollbox.png TScrollBox Przewijalny kontener. Link
tapplicationproperties.png TApplicationProperties Niewidoczny (niewizualny) komponent, dostawca właściwości aplikacji. Link
tstringgrid.png TStringGrid Dwuwymiarowa siatka na ciągi tekstowe (string). Link
tdrawgrid.png TDrawGrid Dwuwymiarowa siatka, dla której komórki muszą być narysowane kodem użytkownika. Link
tpairsplitter.png TPairSplitter Zachowuje się jak TSplitter w połączeniu z kontenerami podobnymi do panelu po każdej stronie dla innych elementów sterujących. Link
tcolorbox.png TColorBox Combobox do wyboru koloru. Link
tcolorlistbox.png TColorListBox TListBox do wyboru koloru. Link
tvaluelisteditor.png TValueListEditor Lista nazw właściwości z edytowalnymi wartościami. Link

Zobacz także

Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro