Projects using Free Pascal/fa

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) فارسی (fa) polski (pl)

پروژه های توسعه یافته با پاسکال آزاد


اضافه کردن پروژه های شما

در این صفحه پروژه هایی که با Free Pascal در دسته بندی های مختلف درست شده اند فهرست شده است.هر پروژه در هر دسته باید دارای توضیحات کوتاه، یک لینک مرجع و اگر برنامه ی اجرایی است دارای یک یا حداکثر دو تصویر سبک باشد. لطفا مناسب ترین دسته را برای برنامه خودتان انتخاب کنید و از قرار دادن آن در چند دسته بندی متفاوت پرهیز کنید.

پروژه های توسعه یافته با Lazarus و کتابخانه (LCL)

پروژه های توسعه یافته با رابط کاربری گرافیکی fpGUI

پروژه های توسعه یافته با رابط کاربری گرافیکی MSEgui

پروژه های کنسولی

پروژه های کتابخانه

همچنین