TRadioGroup/fi

From Lazarus wiki

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TRadioGroup tradiogroup.png on ryhmä toisiinsa liittyviä mutta toisiaan poissulkevia valintapainikkeita (vertaa TRadioButton, radiopainike) , joka edellyttää käyttäjän valita vain jokin (yksi) joukosta vaihtoehtoja. Se on kuin TGroupBox integroidulla radiopainikkeilla.

Käyttö

Jos haluataan käyttää TRadioGroup:a lomakkeella , niin se voidaan valita komponenttipaletin Standard-välilehdeltä ja asettaa se klikkaamalla lomakkeelle.

Pieni esimerkki

Tässä esimerkissä piirretään satubnnaiseesti geometrisiä muotoja jotka määräytyvät mitä on lomakkeella radiopainikkeista TRadioGroup valittu. RadioGroup1 määrittää kuvion ja RadioGroup2 määrän.

 • Luodaan uusi sovellus ja sijoitetaan kaksi TRadioGroup:a lomakkeelle
 • Muutetaan komponenttimuokkaimessa RadioGroup1 ominaisuus Name arvoon rgShape ja Caption ominaisuus arvoon Shape.
 • Muutetaan RadioGroup2 ominaisuus Name arvoon rgCount ja Caption ominaisuus arvoon Count
 • Lisätään radiopainikkeet rgShape:n:
  • komponenttimuokkaimessa valitaan rgShape:n ominaisuus Items
  • klikataan painiketta [...] niin Merkkijonojen muokkain-ikkuna avautuu
  • kirjoitetaan siinä kolmelle eri riville tekstiLines, Rectangles ja Ellipses jonka jälkeen lopuksi painetaan OK'- painiketta.
 • Tehdään samalla tavalla radiopainikkeet rgCount:lle mutta kirjoitetaan sisällöksi luvut 1,5,10,20,50 ja 100 8Jokainen luku omalle riville).
 • Asetetaan kummassakin (rgShape ja rgCount) ensimmäinen radiopainike kuin valituksi, asettamalla kummankin ItemIndex ominaisuus arvoon nolla (0).
 • Luodaan onClick-tapahtumankäsittelijä rgShape:lle kaksoisklikkaamalla sitä lomakkeella.
 • Laitetaan rgCount käyttämään tätä tapahtumankäsittelijää:
  • komponenttimuokkaimessa valitaan rgCount
  • valitaan välilehti Tapahtumat
  • Mennään OnClick tapahtumaan ja valitaan viereisestä yhdistelmäruudusta (TComboBox)rgShapeClick
 • kun rgShape or rgCount klikataan niin lomaketta pitää päivittää, joten kirjoitetaan seuraava koodi in tapahtumakäsittelijään:
procedure TForm1.rgShapeClick(Sender: TObject);
begin
 Repaint;
end;
 • whenever the form is redrawn, the shapes should be drawn:
  • in the Object Inspector select Form1
  • select the tab Events
  • click on the button [...] next to the event OnPaint
  • the handler is created, enter the following code:
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 if TryStrToInt(rgCount.Items[rgCount.ItemIndex], i) then
  for i:=1 to i do begin
   Canvas.Pen.Color:=Random($1000000);
   Canvas.Brush.Color:=Random($1000000);
   case rgShape.Items[rgShape.ItemIndex] of
    'Lines':   Canvas.Line(Random(ClientWidth), Random(ClientHeight), Random(ClientWidth), Random(ClientHeight));
    'Rectangles': Canvas.Rectangle(Random(ClientWidth), Random(ClientHeight), Random(ClientWidth), Random(ClientHeight));
    'Ellipses':  Canvas.Ellipse(Random(ClientWidth), Random(ClientHeight), Random(ClientWidth), Random(ClientHeight));
   end;
  end;
end;
 • Aloita ohjelma, se voisi näyttää tältä:

ExampleTRadioGroup.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu